Yeni randevu sistemimize https://portal.maya.k12.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

turkce_dil_etkinlikleri

Anasınıflarımızda uyguladığımız Türkçe Dil Etkinlikleri programı, birbirleri ile yakından ilintili dinleme, konuşma, okuma ve yazma dil becerileri alanlarında öğrencilerimize zengin ve farklı deneyimler sunar. Özenle hazırladığımız Türkçe Dil Etkinlikleri programımız öğrencilerimizin okuma ve yazmaya ilişkin ön hazırlıklarını, öğrenme stillerini, ilgilerini, motivasyonlarını, olgunluk düzeylerini dikkate alır. Programda dikkatli bir şekilde yapılandırılarak yer verilen etkinlikler, öğrencilerimizin okuma ve yazma alanındaki gelişimlerini onlara herhangi bir baskı uygulamadan destekler.

Okuma ve yazma alanındaki çalışmalar, alfabemizdeki sesler başlayan varlıklar ve onların görselleriyle eşleştirilerek başlar. Bu bağlamda gerçekleştirilen kurgulu kompozisyonlu bedensel kinestetik, dokunsal oyunlarla ve istasyon çalışmaları ile öğrencilerimiz okuma ve yazma için gerekli olan ön hazırlıkları fazlasıyla yerine getirirler. Eğitim öğretim yılı sonunda anasınıfı öğrencilerimiz okur olurlar. Eş zamanlı yürütülen yazma çalışmaları aracılığıyla da öğrencilerimiz formal bitişik eğik yazı yazmaya hazır hale gelirler.

MAYA

Anasınıflarımızda matematik günlük yaşamın içsel bir parçasıdır. Özel hazırlanan matematik müfredatımız, öğrencilerimizin matematiksel kavramları keşfetmelerine, ifade etmelerine, test etmelerine, tartışmalarına yardımcı olan materyallerin kullanımıyla öğrencilerimize eşsiz öğrenme deneyimleri sunar. Öğrencilerimiz, matematik derslerinde günlük yaşamdan nesneleri, cuisenaire rods adı verilen çubukları, unifix cubes adı verilen küpleri, geometri tahtalarını ve örüntü kalıplarını kullanırlar.

Anasınıfı öğrencilerimiz; sayılar, sayıları okuma ve yazma, bire bir eşleme, sınıflama, karşılaştırma, ölçme, geometri uzamsal perspektif alanlarında çalışırlar. Anasınıfı düzeyinde eşitlik, 10 içinde artma ve azalma işlemleri ile de tanışırlar. Bu işlemlerin yanısıra tahminde bulunma, bağlantı kurma, keşfetme, örüntü oluşturma ve örüntüler arasındaki ilişkileri bulma becerilerini de geliştirirler. Geliştirdikleri bu beceriler, sorun/problem çözme süreçlerinde ihtiyaç duyacakları mantıksal ve esnek düşünme becerilerinin gelişmesine de yardımcı olur.

MAYA

Anasınıflarımızda uygulanan kavram çalışmaları programı, öğrencilerimizin ileriki öğrenme yaşantılarında deneyim edecekleri Hayat Bilgisi dersine hazırlayıcı nitelikte özel hazırlanmış bir programdır. Çoklu Zeka Kuramının ve Öğrenme Stilleri Uygulamalarının ilkelerine uygun tekniklerle hazırlanmış öğrenme deneyimleri aracılığıyla öğrencilerimiz süreçlere daha etkin bir şekilde dahil olurlar. Böylece kavramları kalıcı bir şekilde öğrenirler.

Anasınıfı öğrencilerimiz kavram çalışmaları çerçevesinde; beş duyu, meslekler, taşıtlar, hayvanlar ve bitkiler, besinler, mevsimler, kıyafetler gibi konu alanlarında eşleştirme, benzer ve farklı olanı bulma, sıralama, büyük ve küçük, uzun kısa, yüksek alçak, ağır hafif, yeni eski, sağ sol, boş dolu, ön arka, içinde dışında, alt orta üst, önünde yanında arkasında, hareketli hareketsiz kavramlarını çalışırlar.

MAYA

Anasınıfı öğrencilerimize sunduğumuz İngilizce programımız beş temel becerinin (dinleme, okuma, yazma, karşılıklı konuşma ve üretimsel konuşma) geliştirilmesine odaklıdır. Diller  için belirlenmiş değerlendirme ve referans sistemi olan Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Sınıflandırılması (The Common European Framework) temel alınmaktadır.  Öğrencilerimiz İngilizceyi; şarkılar, tekerlemeler, grup çalışmaları, oyunlar, hikaye anlatımı, dramatizasyon gibi iletişimsel teknikler aracılığıyla sürece tüm duyu organlarıyla katılarak öğrenirler.

Anasınıfı öğrencilerimiz haftada üç ders saati anadili İngilizce olan bir öğretmenin, 12 ders saati ikinci dili İngilizce olan bir öğretmenin eşlik ettiği İngilizce derslerinde çalışmalarını sürdürmektedirler.

MAYA

Anasınıflarımızda uygulanan görsel sanatlar programı, öğrencilerimize görsel sanatların altı öğesini eğlenceli ve onların sürece en üst düzeyde katılmalarını sağlayacak şekilde tanıtmak ve keşfetmelerine yardımcı olmak amacıyla tasarlanmıştır. Çizgi, şekil, renk, değer, doku ve biçim öğrencilerimize tanıtmayı amaçladığımız görsel sanatlar öğeleridir. Bu tanıma ve keşif sürecinde öğrencilerimize ünlü ressamların sanat çalışmalarından örnekler de gösterilir. Anasınıfı öğrencilerimiz, kuru, sulu, guaj ve pastel tekniklerini kullanarak sanat ürünü ortaya çıkarırlar. Bu boya tekniklerinin yanısıra seramik ve heykel çalışmaları da gerçekleştirilir. Anasınıfı düzeyinde kullanılan farklı teknikler, öğrencilerimizin yaratıcılıklarını ortaya çıkarırken küçük motor becerilerinin de gelişmesine katkıda bulunmaktadır.

MAYA

muzik_anasinifi

Anasınıflarımızda uyguladığımız müzik programıyla öğrencilerimiz; şarkılarla, ritimlerle, oyunlarla, danslarla müziğin doğasını tanırlar, müziğe ilişkin olumlu bir tutum geliştirirler. Sınıf içinde gerçekleştirilen grup ve eşli danslar, oyunlar, beden perküsyon egzersizleri öğrencilerimizin koordinasyon ve sosyal alandaki gelişimlerini de destekler. Bütün bu etkinlikler öğrencilerimizin ritim, melodi, tempo gibi müziğin öğelerini deneyim etmelerine yardımcı olur. Ayrıca anasınıfı öğrencilerimiz çelik üçgen, ritm çubukları, zil, timbani, gong, ksilofon, metalofon, marakas, kastanet, tef ve farklı boyutlardaki davullardan oluşan perdeli Orff çalgılarını da kullanmayı öğrenirler.

MAYA

Anasınıfı öğrencilerimizin yaratıcılık, eleştirel düşünme, karar verme, problem çözme gibi beceriler edinmeleri yardımcı olmak ve iyi alışkanlıklar kazanmaları konusunda onları cesaretlendirmek amacıyla onlara haftada bir ders saati süresince satranç eğitimi sunuyoruz. Bu süreçte öğrencilerimiz, satranç tahtasını, satranç taşlarının adını, her bir satranç taşının nasıl hamle yapabileceğini, her bir satranç taşının nasıl taş aldığını öğrenirler.

MAYA

Anasınıfı öğrencilerimizin bedenlerini kinestetik bir şekilde hareket etmelerine yardımcı olmak, dünya danslarına ilişkin farkındalık düzeylerini artırmak için öğrencilerimize haftada bir ders saati dans dersi sunuyoruz.

MAYA

Anasınıflarımızda uyguladığımız yaratıcı drama programıyla öğrencilerimizin yaratıcılık ve hayal gücünü geliştirmelerine yardımcı olmak temel amacımızdır. Okulumuzdaki yaratıcı drama dersleri, doğaçlama, oyun, dramatizasyon, sözel ifade, rol oynama, grup çalışmaları, resimleme, öyküleme gibi tekniklerle yapılandırılmaktadır. Böylece öğrencilerimiz, duygu ve düşüncelerini özgürce ifade edebilen, karşısına çıkan sorunlara farklı çözüm yolları üretebilen, okuyan, yazan, dinleyen, konuşan, üreten, irdeleyen, araştıran, seçenekler geliştiren, demokratik ve yaratıcı bireyler olarak yetişmektedir.

MAYA

beden_egitimi_anasinifi

Anasınıfı öğrencilerimize sunduğumuz hareket eğitimi etkinlikleri; sağlık, dinçlik, eğlence, estetik, performans, kendine güven gibi değişik amaçları içermektedir. Bu eğitim sırasında düzenlediğimiz etkinlikler ve derslerimizin vazgeçilmezi olan oyunlarımız aracılığı ile öğrencilerimizin psikomotor (kuvvet, çeviklik, çabukluk vs.), toplumsal (liderlik hoşgörü, arkadaşlık kurallara ve başkalarına saygı vs.) ve bilişsel (anlama, yorumlama, sorgulama, çabuk ve doğru karar verme vs.) alanlarda gelişimlerine destek olunmaktadır.

MAYA

bilisim_1sinif

Anasınıfı öğrencilerimiz, Türkçe Dil Etkinlikleri, Matematik, Kavram ve Fen Doğa Çalışmaları bağlamında öğrendiklerini pekiştirmek ve bilişim teknolojileri alanında temel bilgi ve beceriler edinmek amacıyla haftada bir ders saati bilişim teknolojileri dersliğine gelirler. Anasınıfı öğrencilerimize sunduğumuz “İlk Garaj” programıyla da algoritmik düşünme becerilerini edinmelerine katkı sağlayan yarı kodlama eğitimi de sunuyoruz.

MAYA
Türkçe Dil Etkinlikleri

turkce_dil_etkinlikleri

Anasınıflarımızda uyguladığımız Türkçe Dil Etkinlikleri programı, birbirleri ile yakından ilintili dinleme, konuşma, okuma ve yazma dil becerileri alanlarında öğrencilerimize zengin ve farklı deneyimler sunar. Özenle hazırladığımız Türkçe Dil Etkinlikleri programımız öğrencilerimizin okuma ve yazmaya ilişkin ön hazırlıklarını, öğrenme stillerini, ilgilerini, motivasyonlarını, olgunluk düzeylerini dikkate alır. Programda dikkatli bir şekilde yapılandırılarak yer verilen etkinlikler, öğrencilerimizin okuma ve yazma alanındaki gelişimlerini onlara herhangi bir baskı uygulamadan destekler.

Okuma ve yazma alanındaki çalışmalar, alfabemizdeki sesler başlayan varlıklar ve onların görselleriyle eşleştirilerek başlar. Bu bağlamda gerçekleştirilen kurgulu kompozisyonlu bedensel kinestetik, dokunsal oyunlarla ve istasyon çalışmaları ile öğrencilerimiz okuma ve yazma için gerekli olan ön hazırlıkları fazlasıyla yerine getirirler. Eğitim öğretim yılı sonunda anasınıfı öğrencilerimiz okur olurlar. Eş zamanlı yürütülen yazma çalışmaları aracılığıyla da öğrencilerimiz formal bitişik eğik yazı yazmaya hazır hale gelirler.

MAYA
Matematik Etkinlikleri

Anasınıflarımızda matematik günlük yaşamın içsel bir parçasıdır. Özel hazırlanan matematik müfredatımız, öğrencilerimizin matematiksel kavramları keşfetmelerine, ifade etmelerine, test etmelerine, tartışmalarına yardımcı olan materyallerin kullanımıyla öğrencilerimize eşsiz öğrenme deneyimleri sunar. Öğrencilerimiz, matematik derslerinde günlük yaşamdan nesneleri, cuisenaire rods adı verilen çubukları, unifix cubes adı verilen küpleri, geometri tahtalarını ve örüntü kalıplarını kullanırlar.

Anasınıfı öğrencilerimiz; sayılar, sayıları okuma ve yazma, bire bir eşleme, sınıflama, karşılaştırma, ölçme, geometri uzamsal perspektif alanlarında çalışırlar. Anasınıfı düzeyinde eşitlik, 10 içinde artma ve azalma işlemleri ile de tanışırlar. Bu işlemlerin yanısıra tahminde bulunma, bağlantı kurma, keşfetme, örüntü oluşturma ve örüntüler arasındaki ilişkileri bulma becerilerini de geliştirirler. Geliştirdikleri bu beceriler, sorun/problem çözme süreçlerinde ihtiyaç duyacakları mantıksal ve esnek düşünme becerilerinin gelişmesine de yardımcı olur.

MAYA
Kavram Çalışmaları

Anasınıflarımızda uygulanan kavram çalışmaları programı, öğrencilerimizin ileriki öğrenme yaşantılarında deneyim edecekleri Hayat Bilgisi dersine hazırlayıcı nitelikte özel hazırlanmış bir programdır. Çoklu Zeka Kuramının ve Öğrenme Stilleri Uygulamalarının ilkelerine uygun tekniklerle hazırlanmış öğrenme deneyimleri aracılığıyla öğrencilerimiz süreçlere daha etkin bir şekilde dahil olurlar. Böylece kavramları kalıcı bir şekilde öğrenirler.

Anasınıfı öğrencilerimiz kavram çalışmaları çerçevesinde; beş duyu, meslekler, taşıtlar, hayvanlar ve bitkiler, besinler, mevsimler, kıyafetler gibi konu alanlarında eşleştirme, benzer ve farklı olanı bulma, sıralama, büyük ve küçük, uzun kısa, yüksek alçak, ağır hafif, yeni eski, sağ sol, boş dolu, ön arka, içinde dışında, alt orta üst, önünde yanında arkasında, hareketli hareketsiz kavramlarını çalışırlar.

MAYA
İngilizce

Anasınıfı öğrencilerimize sunduğumuz İngilizce programımız beş temel becerinin (dinleme, okuma, yazma, karşılıklı konuşma ve üretimsel konuşma) geliştirilmesine odaklıdır. Diller  için belirlenmiş değerlendirme ve referans sistemi olan Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Sınıflandırılması (The Common European Framework) temel alınmaktadır.  Öğrencilerimiz İngilizceyi; şarkılar, tekerlemeler, grup çalışmaları, oyunlar, hikaye anlatımı, dramatizasyon gibi iletişimsel teknikler aracılığıyla sürece tüm duyu organlarıyla katılarak öğrenirler.

Anasınıfı öğrencilerimiz haftada üç ders saati anadili İngilizce olan bir öğretmenin, 12 ders saati ikinci dili İngilizce olan bir öğretmenin eşlik ettiği İngilizce derslerinde çalışmalarını sürdürmektedirler.

MAYA
Görsel Sanatlar

Anasınıflarımızda uygulanan görsel sanatlar programı, öğrencilerimize görsel sanatların altı öğesini eğlenceli ve onların sürece en üst düzeyde katılmalarını sağlayacak şekilde tanıtmak ve keşfetmelerine yardımcı olmak amacıyla tasarlanmıştır. Çizgi, şekil, renk, değer, doku ve biçim öğrencilerimize tanıtmayı amaçladığımız görsel sanatlar öğeleridir. Bu tanıma ve keşif sürecinde öğrencilerimize ünlü ressamların sanat çalışmalarından örnekler de gösterilir. Anasınıfı öğrencilerimiz, kuru, sulu, guaj ve pastel tekniklerini kullanarak sanat ürünü ortaya çıkarırlar. Bu boya tekniklerinin yanısıra seramik ve heykel çalışmaları da gerçekleştirilir. Anasınıfı düzeyinde kullanılan farklı teknikler, öğrencilerimizin yaratıcılıklarını ortaya çıkarırken küçük motor becerilerinin de gelişmesine katkıda bulunmaktadır.

MAYA
Müzik

muzik_anasinifi

Anasınıflarımızda uyguladığımız müzik programıyla öğrencilerimiz; şarkılarla, ritimlerle, oyunlarla, danslarla müziğin doğasını tanırlar, müziğe ilişkin olumlu bir tutum geliştirirler. Sınıf içinde gerçekleştirilen grup ve eşli danslar, oyunlar, beden perküsyon egzersizleri öğrencilerimizin koordinasyon ve sosyal alandaki gelişimlerini de destekler. Bütün bu etkinlikler öğrencilerimizin ritim, melodi, tempo gibi müziğin öğelerini deneyim etmelerine yardımcı olur. Ayrıca anasınıfı öğrencilerimiz çelik üçgen, ritm çubukları, zil, timbani, gong, ksilofon, metalofon, marakas, kastanet, tef ve farklı boyutlardaki davullardan oluşan perdeli Orff çalgılarını da kullanmayı öğrenirler.

MAYA
Satranç

Anasınıfı öğrencilerimizin yaratıcılık, eleştirel düşünme, karar verme, problem çözme gibi beceriler edinmeleri yardımcı olmak ve iyi alışkanlıklar kazanmaları konusunda onları cesaretlendirmek amacıyla onlara haftada bir ders saati süresince satranç eğitimi sunuyoruz. Bu süreçte öğrencilerimiz, satranç tahtasını, satranç taşlarının adını, her bir satranç taşının nasıl hamle yapabileceğini, her bir satranç taşının nasıl taş aldığını öğrenirler.

MAYA
Dans

Anasınıfı öğrencilerimizin bedenlerini kinestetik bir şekilde hareket etmelerine yardımcı olmak, dünya danslarına ilişkin farkındalık düzeylerini artırmak için öğrencilerimize haftada bir ders saati dans dersi sunuyoruz.

MAYA
Drama

Anasınıflarımızda uyguladığımız yaratıcı drama programıyla öğrencilerimizin yaratıcılık ve hayal gücünü geliştirmelerine yardımcı olmak temel amacımızdır. Okulumuzdaki yaratıcı drama dersleri, doğaçlama, oyun, dramatizasyon, sözel ifade, rol oynama, grup çalışmaları, resimleme, öyküleme gibi tekniklerle yapılandırılmaktadır. Böylece öğrencilerimiz, duygu ve düşüncelerini özgürce ifade edebilen, karşısına çıkan sorunlara farklı çözüm yolları üretebilen, okuyan, yazan, dinleyen, konuşan, üreten, irdeleyen, araştıran, seçenekler geliştiren, demokratik ve yaratıcı bireyler olarak yetişmektedir.

MAYA
Beden Eğitimi

beden_egitimi_anasinifi

Anasınıfı öğrencilerimize sunduğumuz hareket eğitimi etkinlikleri; sağlık, dinçlik, eğlence, estetik, performans, kendine güven gibi değişik amaçları içermektedir. Bu eğitim sırasında düzenlediğimiz etkinlikler ve derslerimizin vazgeçilmezi olan oyunlarımız aracılığı ile öğrencilerimizin psikomotor (kuvvet, çeviklik, çabukluk vs.), toplumsal (liderlik hoşgörü, arkadaşlık kurallara ve başkalarına saygı vs.) ve bilişsel (anlama, yorumlama, sorgulama, çabuk ve doğru karar verme vs.) alanlarda gelişimlerine destek olunmaktadır.

MAYA
Bilişim Teknolojileri

bilisim_1sinif

Anasınıfı öğrencilerimiz, Türkçe Dil Etkinlikleri, Matematik, Kavram ve Fen Doğa Çalışmaları bağlamında öğrendiklerini pekiştirmek ve bilişim teknolojileri alanında temel bilgi ve beceriler edinmek amacıyla haftada bir ders saati bilişim teknolojileri dersliğine gelirler. Anasınıfı öğrencilerimize sunduğumuz “İlk Garaj” programıyla da algoritmik düşünme becerilerini edinmelerine katkı sağlayan yarı kodlama eğitimi de sunuyoruz.

MAYA
MAYA OKULLARI İletişim Formu

Adınız (gerekli)

Epostanız (gerekli)

Konu

İletiniz

Menü