Yeni randevu sistemimize https://portal.maya.k12.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Maya Okulları Hayat Bilgisi dersi programı çocuklarımızın temel yaşam becerilerine ve istenen kişisel özelliklere sahip bireyler olarak yetişmelerini ve yaşamda kullanabilecekleri bilgilere ulaşmalarını sağlayacak şekilde yapılandırılmıştır. Bu hedefimizi gerçekleştirmek için Çoklu Zeka Kuramının tekniklerinden, öğrenme stilleri uygulamalarından yararlanıyoruz.

İkinci Sınıf öğrencilerimize Hayat Bilgisi programı çerçevesinde “Okul Heyecanım”, “Benim Eşsiz Yuvam”, “Dün, Bugün, Yarın” temaları altında pek çok kavram tanıtıyoruz. Öğrencilerimiz “Okul Heyecanım” teması kapsamında okulda gördükleri ve görebilecekleri nesnelere, olaylara ilişkin çalışmaları yürütürler. Kendilerinin ve arkadaşlarının fiziksel ve duygusal özelliklerine ilişkin farkındalık geliştirirler. Üretken, insan hak ve hürriyetlerine saygılı, etkili iletişim kurabilen bir vatandaş olarak gelişmenin önemini içselleştirirler. “Benim Eşsiz Yuvam” teması kapsamında ise ev yaşamıyla ilgili temel bilgi, beceri ve konulara odaklanırlar. Bu tema çerçevesinde aile olmanın önemine ilişkin bir anlayış geliştirirler. “Dün, Bugün, Yarın” temasında da öğrencilerimiz hem kendileri hem de aile üyeleri bağlamında biraz geçmişe biraz da geleceğe odaklanırlar. Aile tarihini öğrenirler. Daha önceki yıllarda yapamadıkları ancak büyümenin verdiği avantajla yapabildiklerine odaklanırlar. İkinci sınıf öğrencilerimiz Hayat Bilgisi dersinin son temasında maddenin halleri ve Dünyamızın hareketleri ile ilgili çalışmalarda da bulunurlar.

MAYA

Maya Okullarında Matematik dersleri, ana sınıfından itibaren öğrencilerin matematiği günlük yaşamlarında kullanmalarını cesaretlendirecek ve kolaylaştıracak şekilde tasarlanmıştır. Bu çerçevede matematik öğretiminde öğrencilerimizi merkeze alan, matematiğe ilişkin bilgi ve becerilerin yaşayarak, araştırıp bularak, sorgulayarak, düşünerek ve düşündüklerini ifade ederek öğrenmelerine fırsat tanıyacak ortamlar hazırlanmaktadır.

İkinci sınıf öğrencilerimiz matematik dersinin sayılar öğrenme alanında 100 içinde ritmik sayma, verilen sayıyı onluğa yuvarlama ve çözümleme çalışmalarını başarıyla yaparlar. 100 içinde eldeli ve eldesiz toplama işlemlerini yapabilirler. Yine 100 içinde onluk bozmayı gerektiren ve gerektirmeyen çıkarma işlemlerini yaparlar. Hem toplama hem de çıkarma işlemi yapmalarını gerektirecek problemler kurarlar ve kurdukları problemleri çözebilirler. Çarpma ve bölme işlemlerine ilişkin bir anlayış geliştirirler.

Geometri alt öğrenme alanında ise ikinci sınıf öğrencilerimiz geometrik cisim ve şekilleri öğrenirler. Bu geometrik cisim ve şekillerin modellerini oluştururlar. Simetriye ilişkin bir anlayış geliştirerek örüntü ve süslemeler üzerinde çalışırlar. Ölçme alt öğrenme alanında standart uzunluk ölçme birimlerini tanırlar ve kullanırlar. Paralarımızı tanırlar. Saat, gün, hafta, ay, mevsim ve yıl bağlamında zamanı ölçebilirler. Zaman ölçme birimlerinin birbirleriyle olan ilişkilerini açıklayabilirler. Ağırlık ve sıvı ölçme birimlerini öğrenirler. Son olarak veri alanında ise nesne grafiği oluşturarak oluşturdukları nesne grafiğini yorumlayabilirler. Verileri tablo şeklinde de düzenleyebilirler.

MAYA

Maya Okullarında Türkçe dersleri, öğrencilerimizin anlama, yorumlama, iletişim kurma ve dili etkili kullanma becerilerini geliştirmeye yönelik çalışmaları kapsamaktadır. Öğrencilerimize, zihinsel birikimlerine yeni bilgiler inşa etmeleri, karşılaştıkları sorunlara alternatif ve yaratıcı çözümler üretmeleri, grup içerisinde birlikte çalışma becerileri geliştirmeleri, tartışma ve yorumlama etkinliklerine katılmaları, araştırma yöntem ve teknikleri kullanmaları, olay ve durumlardan yola çıkarak kendi görüşlerini oluşturmaları konularında rehberlik edilerek zevkli bir öğrenme ortamında kazanımlara ulaşmaları hedeflenmektedir.

İkinci sınıf öğrencilerimiz Türkçe dersleri kapsamında sekiz temel tema altında edebi türlerin düz yazı, şiir, masal, hikaye, tekerleme ve mani örnekleriyle karşılaşırlar. “Birey ve Toplum”, “Oyun ve Spor”, “Üretim, Tüketim ve Verimlilik”, “Değerlerimiz”, “Masal Dünyası”, “Atatürk”, “Sağlık ve Çevre” ve “Sevgi” söz konusu temalardır. Her bir temada temaya uygun farklı edebi türlerin örnekleri üzerinde çalışan öğrencilerimiz daha çok okuduğunu anlama üzerine odaklanırlar. Metinler üzerinde de dilbilgisi çalışmalarını yürüten öğrencilerimiz, eşanlamlı, eş sesli, zıt anlamlı kelimeler üzerinde çalışırlar. Noktalama işaretlerinden nokta, virgül, soru işareti ve ünlem işaretin kullanıldığı yerleri öğrenirler. Satır sonuna sığmayan kelimelerin nasıl ayrılabileceğini öğrenirler.

MAYA

ingilizce_2sinif

Maya Okullarında İngilizce Ana sınıfı ile başlar ve 8. sınıfın sonuna kadar yoğun bir şekilde devam eder. Anasınıfından dördüncü sınıf düzeyine kadar 50 ders saatlik haftalık programın 15 ders saatlik bölümünü, beşinci sınıftan sekizinci sınıf düzeyine kadar 12 saatlik bölümü İngilizce’ye ayrılır. Ayrıca tüm sınıflar düzeyinde haftada iki ders saati anadili İngilizce olan öğretmenler ile dil becerileri uygulamaları yapılmaktadır. İngilizce dil edinimi sürecinde dilin kültür özelliklerini yansıtan bir atmosfer oluşturularak, dinleme, konuşma, okuma ve yazma temel dil becerilerinin yanı sıra not alma, zamanı etkili kullanma, topluluk önünde görüş sunma gibi akademik becerilerin kazanımı da hedeflenmektedir. İkinci sınıf düzeyinden sekizinci sınıf düzeyine kadar tüm öğrencilerimizin İngilizcenin dört temel beceri alanındaki başarılarını görmek ve kendilerini uluslararası anlamda değerlendirmek için Cambridge sınavlarına katılmalarını önemsiyoruz. Okulumuz bu sınavlarda her yıl üst düzey başarı elde etmektedir.

İkinci sınıf öğrencilerimiz İngilizce temel düzeyde cümle kurabilir, aile ve arkadaşlarını tanıtabilirler. Birinci sınıfta öğrendikleri bilgilerle analiz ve yorum yetenekleri artarak kendilerini ifade edebilirler. Okuma anlama ve yazma becerilerini geliştirir, hikaye ve kısa paragrafları kolaylıkla anlar ve sorulara cevap verebilirler. Etrafındaki renkleri, sayıları, mevsim ve günleri, kostümleri, meslekleri, hayvanları ve tabiatı, evin bölümlerini, okul ve ev eşyalarını, yiyecekleri tanır, tanıtır ve bunlarla ilgili cümleler yazabilirler. Kısa ve basit cümlelerle kartpostal yazabilirler. Yaşadıkları yeri ve tanıdıkları insanları betimlemek için basit kalıpları ve cümleleri kullanabilirler. Avrupa ortak ölçüt çerçevesine göre tüm ikinci sınıf öğrencilerimiz Cambridge STARTERS sınavlarına girerler.

MAYA

Maya Okullarında, sanat yaşamın ayrılmaz bir parçası olarak kabul edilmektedir. Okulumuzda, sanata ve sanatçıya önem veren, estetik duyguları gelişmiş, taklitten uzak, yaratıcılığı ön planda tutan, duygu ve düşüncelerini sanat yolu ile ifade edebilen, özgün ürünler yaratan öğrenciler yetiştirmek hedeflenmektedir. Görsel-Geleneksel Sanatlar eğitimi öğrencilerimizin yaratıcı duygu ve düşüncelerini en etkili ve en eğlenceli şekilde uygulayacakları atölye ortamı ile sağlanmaktadır.

İkinci sınıf öğrencilerimiz Görsel Sanatlar derslerinde görsel iletişim ve biçimlendirme, kültürel miras, sanat eleştirisi ve estetik kazanımları üzerinde çalışmaktadırlar. Türkçe ve Hayat Bilgisi derslerinin kazanımları ile disiplinler arası yürütülen Görsel Sanatlar dersinde ikinci sınıf öğrencilerimiz, gözleme dayalı çalışmalar yaparlar. Farklı materyalleri kullanarak üç boyutlu çalışmalar yaparlar. Bu kazanımlar çerçevesinde parmak kuklalarıyla, kumaş parçalarıyla, krepon ve fon kartonlarıyla, mukavvayla, seramik yapım materyalleriyle, değişik tür ve ebatta taşlarla, yapraklarla, oyun hamurlarıyla ve sulu boya, yağlı boya, guaj boya, kuru boya gibi farklı boya türleriyle çalışmayı öğrenirler. Süreçte müze ve çevredeki ören yerlerinde de ziyarette bulunurlar. Sanat galerilerine ve sanatçı atölyelerine geziler düzenleyerek görsel sanatlar dersini ziyaret ettikleri mekanda yapabilirler.

MAYA

Maya Okullarında öğrencilerimize sunduğumuz müzik eğitimiyle, onların öncelikle bilinçli bir müzik dinleyicisi olmalarını amaçlıyoruz. Bunun yanı sıra ulusal ve evrensel müzik türlerini öğrenmelerini, seslerini doğru kullanma becerisi kazanmalarını, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda müzik aletlerine (keman, piyano, gitar) yönelmelerini hedeflemekteyiz. Maya’da müzik dersleri tam donanımlı özel dersliklerde yapılmaktadır.

Haftada iki ders saati katıldıkları müzik derslerinde ikinci sınıf öğrencilerimiz çelik üçgen, ritm çubukları, zil, timbani, gong, ksilofon, metalofon, marakas, kastanet, tef ve farklı boyutlardaki davullardan oluşan perdeli Orff çalgılarını da kullanarak müzik çalışmalarını seslendirirler. Türkçe ve Hayat Bilgisi derslerinde yer alan temalar ve kazanımlarla ilişkilendirilmiş şarkılar, marşlar öğrenirler ve seslendirirler. Öğrencilerimiz üçüncü sınıfta başlayacak olan seçmeli çalgı öğrenimi üzerinde teorik bilgiler alırlar. Keman, piyano ve gitara ilişkin farkındalık düzeylerini artıracak eğitimlere katılırlar.

MAYA

beden_egitimi_2sinif

Maya Okullarında öğrencilerimize sunduğumuz Beden Eğitimi derslerinde öğrencilerimize gündelik hayatlarında ve temel spor dallarında kullanabilecekleri hareket becerilerinin ve bilgilerin kazandırılması hedeflenmektedir. İkinci sınıf öğrencilerimiz, hareket eğitimi ile ilgili etkinlikler yaparlarken kendi kapasiteleri doğrultusunda fiziksel etkinliklere katılımları için gerekli olan bilgi, beceri ve tutumları kazanmaktadırlar. Hareket eğitimi etkinlikleri, sağlık, dinçlik, eğlence, estetik, performans, kendine güven gibi değişik amaçları içermektedir. Bu eğitim sırasında düzenlediğimiz etkinlikler ve derslerimizin vazgeçilmezi olan oyunlarımız aracılığı ile öğrencilerimizin psikomotor (kuvvet, çeviklik, çabukluk vs.), toplumsal (liderlik hoşgörü, arkadaşlık kurallara ve başkalarına saygı vs.) ve bilişsel (anlama, yorumlama, sorgulama, çabuk ve doğru karar verme vs.) alanlarda gelişimlerine destek olunmaktadır.

İkinci sınıf öğrencilerimiz hareket eğitimi ve eğitsel oyunların yanısıra değişik spor dallarına ilişkin çalışmalarda da hem teorik hem de uygulamalı bilgi edinirler. Basketbolun, voleybolun, tenisin, futbolun kurallarına ilişkin çalışmalarda bulunurlar. Edindikleri teorik bilgileri uygulama alanında da gösterirler.

MAYA

bilisim

Maya Okullarında bilişim eğitiminin amacı, öğrencilerimizin dijital okur-yazarlığa sahip olmalarını ve bu beceriyi hayatlarını kolaylaştırmaları için kullanmalarını sağlamaktır. Bu amaçlar doğrultusunda öğrencilerimiz, bugünün teknolojisine uygun donanımlı bilgisayarlarla, teknolojiyi hayatları boyunca yaratıcı ve üretken bir biçimde kullanmalarını sağlayacak bilişim becerilerini kazanmaktadırlar. Gelişen teknolojiyle birlikte bilgiye ulaşmanın kolay yolu olan interneti, öğrencilerimizin bilinçli ve güvenli bir şekilde kullanmaları için de gerekli koşullar sağlanmaktadır.

Okulumuzda ikinci sınıflardan itibaren bilişim teknolojileri derslerinde okulumuz tarafından tasarlanan “bilişim garajı” programının içerikleri çalışılmaktadır. Bu program aracılığıyla ikinci sınıf öğrencilerimiz haftada bir ders saati geldikleri bilişim dersliğinde kodlama, robot, web tasarım ve 3D tasarım çalışmalarına odaklanmaktadırlar.

MAYA

drama_2sinif

İkinci sınıf öğrencilerimiz haftada bir ders saati karşılaştıkları drama derslerinde yaratıcılık ve hayal gücünü geliştirecek etkinlikler yaparlar. Okulumuzdaki yaratıcı drama dersleri, doğaçlama, oyun, dramatizasyon, sözel ifade, rol oynama, grup çalışmaları, resimleme, öyküleme gibi tekniklerle yapılandırılmaktadır. Böylece öğrencilerimiz, duygu ve düşüncelerini özgürce ifade edebilen, karşısına çıkan sorunlara farklı çözüm yolları üretebilen, okuyan, yazan, dinleyen, konuşan, üreten, irdeleyen, araştıran, seçenekler geliştiren, demokratik ve yaratıcı bireyler olarak yetişmektedir.

MAYA

uygulamalı_fen_2sinif

Anasınıfından sekizinci sınıfa kadar tüm sınıf düzeylerinde öğrencilerimiz haftada bir ders saatini okulumuz fen bilimleri laboratuvarlarında geçirirler. Bu süreçte öğrencilerimiz uzman fen bilimleri öğretmenleri eşliğinde hipotez kurma, deney yapma, verileri yorumlama, gözlem yapma, sınıflama, çıkarımda bulunma ve ölçme gibi bilimsel süreç becerileri edinmeleri için çalışmalarda bulunurlar. İkinci sınıf öğrencilerimiz hayat bilgisi dersleri ile ilişkilendirilmiş 30 deneyi öğretmenleri ile birlikte yaparlar. Güneş çemberi yapma, son lazer ışığı bükücü, akışkan hamur, kırmızı lahana gibi deneyler bunlardan bazılarıdır.

MAYA
Hayat Bilgisi

Maya Okulları Hayat Bilgisi dersi programı çocuklarımızın temel yaşam becerilerine ve istenen kişisel özelliklere sahip bireyler olarak yetişmelerini ve yaşamda kullanabilecekleri bilgilere ulaşmalarını sağlayacak şekilde yapılandırılmıştır. Bu hedefimizi gerçekleştirmek için Çoklu Zeka Kuramının tekniklerinden, öğrenme stilleri uygulamalarından yararlanıyoruz.

İkinci Sınıf öğrencilerimize Hayat Bilgisi programı çerçevesinde “Okul Heyecanım”, “Benim Eşsiz Yuvam”, “Dün, Bugün, Yarın” temaları altında pek çok kavram tanıtıyoruz. Öğrencilerimiz “Okul Heyecanım” teması kapsamında okulda gördükleri ve görebilecekleri nesnelere, olaylara ilişkin çalışmaları yürütürler. Kendilerinin ve arkadaşlarının fiziksel ve duygusal özelliklerine ilişkin farkındalık geliştirirler. Üretken, insan hak ve hürriyetlerine saygılı, etkili iletişim kurabilen bir vatandaş olarak gelişmenin önemini içselleştirirler. “Benim Eşsiz Yuvam” teması kapsamında ise ev yaşamıyla ilgili temel bilgi, beceri ve konulara odaklanırlar. Bu tema çerçevesinde aile olmanın önemine ilişkin bir anlayış geliştirirler. “Dün, Bugün, Yarın” temasında da öğrencilerimiz hem kendileri hem de aile üyeleri bağlamında biraz geçmişe biraz da geleceğe odaklanırlar. Aile tarihini öğrenirler. Daha önceki yıllarda yapamadıkları ancak büyümenin verdiği avantajla yapabildiklerine odaklanırlar. İkinci sınıf öğrencilerimiz Hayat Bilgisi dersinin son temasında maddenin halleri ve Dünyamızın hareketleri ile ilgili çalışmalarda da bulunurlar.

MAYA
Matematik

Maya Okullarında Matematik dersleri, ana sınıfından itibaren öğrencilerin matematiği günlük yaşamlarında kullanmalarını cesaretlendirecek ve kolaylaştıracak şekilde tasarlanmıştır. Bu çerçevede matematik öğretiminde öğrencilerimizi merkeze alan, matematiğe ilişkin bilgi ve becerilerin yaşayarak, araştırıp bularak, sorgulayarak, düşünerek ve düşündüklerini ifade ederek öğrenmelerine fırsat tanıyacak ortamlar hazırlanmaktadır.

İkinci sınıf öğrencilerimiz matematik dersinin sayılar öğrenme alanında 100 içinde ritmik sayma, verilen sayıyı onluğa yuvarlama ve çözümleme çalışmalarını başarıyla yaparlar. 100 içinde eldeli ve eldesiz toplama işlemlerini yapabilirler. Yine 100 içinde onluk bozmayı gerektiren ve gerektirmeyen çıkarma işlemlerini yaparlar. Hem toplama hem de çıkarma işlemi yapmalarını gerektirecek problemler kurarlar ve kurdukları problemleri çözebilirler. Çarpma ve bölme işlemlerine ilişkin bir anlayış geliştirirler.

Geometri alt öğrenme alanında ise ikinci sınıf öğrencilerimiz geometrik cisim ve şekilleri öğrenirler. Bu geometrik cisim ve şekillerin modellerini oluştururlar. Simetriye ilişkin bir anlayış geliştirerek örüntü ve süslemeler üzerinde çalışırlar. Ölçme alt öğrenme alanında standart uzunluk ölçme birimlerini tanırlar ve kullanırlar. Paralarımızı tanırlar. Saat, gün, hafta, ay, mevsim ve yıl bağlamında zamanı ölçebilirler. Zaman ölçme birimlerinin birbirleriyle olan ilişkilerini açıklayabilirler. Ağırlık ve sıvı ölçme birimlerini öğrenirler. Son olarak veri alanında ise nesne grafiği oluşturarak oluşturdukları nesne grafiğini yorumlayabilirler. Verileri tablo şeklinde de düzenleyebilirler.

MAYA
Türkçe

Maya Okullarında Türkçe dersleri, öğrencilerimizin anlama, yorumlama, iletişim kurma ve dili etkili kullanma becerilerini geliştirmeye yönelik çalışmaları kapsamaktadır. Öğrencilerimize, zihinsel birikimlerine yeni bilgiler inşa etmeleri, karşılaştıkları sorunlara alternatif ve yaratıcı çözümler üretmeleri, grup içerisinde birlikte çalışma becerileri geliştirmeleri, tartışma ve yorumlama etkinliklerine katılmaları, araştırma yöntem ve teknikleri kullanmaları, olay ve durumlardan yola çıkarak kendi görüşlerini oluşturmaları konularında rehberlik edilerek zevkli bir öğrenme ortamında kazanımlara ulaşmaları hedeflenmektedir.

İkinci sınıf öğrencilerimiz Türkçe dersleri kapsamında sekiz temel tema altında edebi türlerin düz yazı, şiir, masal, hikaye, tekerleme ve mani örnekleriyle karşılaşırlar. “Birey ve Toplum”, “Oyun ve Spor”, “Üretim, Tüketim ve Verimlilik”, “Değerlerimiz”, “Masal Dünyası”, “Atatürk”, “Sağlık ve Çevre” ve “Sevgi” söz konusu temalardır. Her bir temada temaya uygun farklı edebi türlerin örnekleri üzerinde çalışan öğrencilerimiz daha çok okuduğunu anlama üzerine odaklanırlar. Metinler üzerinde de dilbilgisi çalışmalarını yürüten öğrencilerimiz, eşanlamlı, eş sesli, zıt anlamlı kelimeler üzerinde çalışırlar. Noktalama işaretlerinden nokta, virgül, soru işareti ve ünlem işaretin kullanıldığı yerleri öğrenirler. Satır sonuna sığmayan kelimelerin nasıl ayrılabileceğini öğrenirler.

MAYA
İngilizce

ingilizce_2sinif

Maya Okullarında İngilizce Ana sınıfı ile başlar ve 8. sınıfın sonuna kadar yoğun bir şekilde devam eder. Anasınıfından dördüncü sınıf düzeyine kadar 50 ders saatlik haftalık programın 15 ders saatlik bölümünü, beşinci sınıftan sekizinci sınıf düzeyine kadar 12 saatlik bölümü İngilizce’ye ayrılır. Ayrıca tüm sınıflar düzeyinde haftada iki ders saati anadili İngilizce olan öğretmenler ile dil becerileri uygulamaları yapılmaktadır. İngilizce dil edinimi sürecinde dilin kültür özelliklerini yansıtan bir atmosfer oluşturularak, dinleme, konuşma, okuma ve yazma temel dil becerilerinin yanı sıra not alma, zamanı etkili kullanma, topluluk önünde görüş sunma gibi akademik becerilerin kazanımı da hedeflenmektedir. İkinci sınıf düzeyinden sekizinci sınıf düzeyine kadar tüm öğrencilerimizin İngilizcenin dört temel beceri alanındaki başarılarını görmek ve kendilerini uluslararası anlamda değerlendirmek için Cambridge sınavlarına katılmalarını önemsiyoruz. Okulumuz bu sınavlarda her yıl üst düzey başarı elde etmektedir.

İkinci sınıf öğrencilerimiz İngilizce temel düzeyde cümle kurabilir, aile ve arkadaşlarını tanıtabilirler. Birinci sınıfta öğrendikleri bilgilerle analiz ve yorum yetenekleri artarak kendilerini ifade edebilirler. Okuma anlama ve yazma becerilerini geliştirir, hikaye ve kısa paragrafları kolaylıkla anlar ve sorulara cevap verebilirler. Etrafındaki renkleri, sayıları, mevsim ve günleri, kostümleri, meslekleri, hayvanları ve tabiatı, evin bölümlerini, okul ve ev eşyalarını, yiyecekleri tanır, tanıtır ve bunlarla ilgili cümleler yazabilirler. Kısa ve basit cümlelerle kartpostal yazabilirler. Yaşadıkları yeri ve tanıdıkları insanları betimlemek için basit kalıpları ve cümleleri kullanabilirler. Avrupa ortak ölçüt çerçevesine göre tüm ikinci sınıf öğrencilerimiz Cambridge STARTERS sınavlarına girerler.

MAYA
Görsel Sanatlar

Maya Okullarında, sanat yaşamın ayrılmaz bir parçası olarak kabul edilmektedir. Okulumuzda, sanata ve sanatçıya önem veren, estetik duyguları gelişmiş, taklitten uzak, yaratıcılığı ön planda tutan, duygu ve düşüncelerini sanat yolu ile ifade edebilen, özgün ürünler yaratan öğrenciler yetiştirmek hedeflenmektedir. Görsel-Geleneksel Sanatlar eğitimi öğrencilerimizin yaratıcı duygu ve düşüncelerini en etkili ve en eğlenceli şekilde uygulayacakları atölye ortamı ile sağlanmaktadır.

İkinci sınıf öğrencilerimiz Görsel Sanatlar derslerinde görsel iletişim ve biçimlendirme, kültürel miras, sanat eleştirisi ve estetik kazanımları üzerinde çalışmaktadırlar. Türkçe ve Hayat Bilgisi derslerinin kazanımları ile disiplinler arası yürütülen Görsel Sanatlar dersinde ikinci sınıf öğrencilerimiz, gözleme dayalı çalışmalar yaparlar. Farklı materyalleri kullanarak üç boyutlu çalışmalar yaparlar. Bu kazanımlar çerçevesinde parmak kuklalarıyla, kumaş parçalarıyla, krepon ve fon kartonlarıyla, mukavvayla, seramik yapım materyalleriyle, değişik tür ve ebatta taşlarla, yapraklarla, oyun hamurlarıyla ve sulu boya, yağlı boya, guaj boya, kuru boya gibi farklı boya türleriyle çalışmayı öğrenirler. Süreçte müze ve çevredeki ören yerlerinde de ziyarette bulunurlar. Sanat galerilerine ve sanatçı atölyelerine geziler düzenleyerek görsel sanatlar dersini ziyaret ettikleri mekanda yapabilirler.

MAYA
Müzik

Maya Okullarında öğrencilerimize sunduğumuz müzik eğitimiyle, onların öncelikle bilinçli bir müzik dinleyicisi olmalarını amaçlıyoruz. Bunun yanı sıra ulusal ve evrensel müzik türlerini öğrenmelerini, seslerini doğru kullanma becerisi kazanmalarını, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda müzik aletlerine (keman, piyano, gitar) yönelmelerini hedeflemekteyiz. Maya’da müzik dersleri tam donanımlı özel dersliklerde yapılmaktadır.

Haftada iki ders saati katıldıkları müzik derslerinde ikinci sınıf öğrencilerimiz çelik üçgen, ritm çubukları, zil, timbani, gong, ksilofon, metalofon, marakas, kastanet, tef ve farklı boyutlardaki davullardan oluşan perdeli Orff çalgılarını da kullanarak müzik çalışmalarını seslendirirler. Türkçe ve Hayat Bilgisi derslerinde yer alan temalar ve kazanımlarla ilişkilendirilmiş şarkılar, marşlar öğrenirler ve seslendirirler. Öğrencilerimiz üçüncü sınıfta başlayacak olan seçmeli çalgı öğrenimi üzerinde teorik bilgiler alırlar. Keman, piyano ve gitara ilişkin farkındalık düzeylerini artıracak eğitimlere katılırlar.

MAYA
Beden Eğitimi

beden_egitimi_2sinif

Maya Okullarında öğrencilerimize sunduğumuz Beden Eğitimi derslerinde öğrencilerimize gündelik hayatlarında ve temel spor dallarında kullanabilecekleri hareket becerilerinin ve bilgilerin kazandırılması hedeflenmektedir. İkinci sınıf öğrencilerimiz, hareket eğitimi ile ilgili etkinlikler yaparlarken kendi kapasiteleri doğrultusunda fiziksel etkinliklere katılımları için gerekli olan bilgi, beceri ve tutumları kazanmaktadırlar. Hareket eğitimi etkinlikleri, sağlık, dinçlik, eğlence, estetik, performans, kendine güven gibi değişik amaçları içermektedir. Bu eğitim sırasında düzenlediğimiz etkinlikler ve derslerimizin vazgeçilmezi olan oyunlarımız aracılığı ile öğrencilerimizin psikomotor (kuvvet, çeviklik, çabukluk vs.), toplumsal (liderlik hoşgörü, arkadaşlık kurallara ve başkalarına saygı vs.) ve bilişsel (anlama, yorumlama, sorgulama, çabuk ve doğru karar verme vs.) alanlarda gelişimlerine destek olunmaktadır.

İkinci sınıf öğrencilerimiz hareket eğitimi ve eğitsel oyunların yanısıra değişik spor dallarına ilişkin çalışmalarda da hem teorik hem de uygulamalı bilgi edinirler. Basketbolun, voleybolun, tenisin, futbolun kurallarına ilişkin çalışmalarda bulunurlar. Edindikleri teorik bilgileri uygulama alanında da gösterirler.

MAYA
Bilişim Teknolojileri

bilisim

Maya Okullarında bilişim eğitiminin amacı, öğrencilerimizin dijital okur-yazarlığa sahip olmalarını ve bu beceriyi hayatlarını kolaylaştırmaları için kullanmalarını sağlamaktır. Bu amaçlar doğrultusunda öğrencilerimiz, bugünün teknolojisine uygun donanımlı bilgisayarlarla, teknolojiyi hayatları boyunca yaratıcı ve üretken bir biçimde kullanmalarını sağlayacak bilişim becerilerini kazanmaktadırlar. Gelişen teknolojiyle birlikte bilgiye ulaşmanın kolay yolu olan interneti, öğrencilerimizin bilinçli ve güvenli bir şekilde kullanmaları için de gerekli koşullar sağlanmaktadır.

Okulumuzda ikinci sınıflardan itibaren bilişim teknolojileri derslerinde okulumuz tarafından tasarlanan “bilişim garajı” programının içerikleri çalışılmaktadır. Bu program aracılığıyla ikinci sınıf öğrencilerimiz haftada bir ders saati geldikleri bilişim dersliğinde kodlama, robot, web tasarım ve 3D tasarım çalışmalarına odaklanmaktadırlar.

MAYA
Drama

drama_2sinif

İkinci sınıf öğrencilerimiz haftada bir ders saati karşılaştıkları drama derslerinde yaratıcılık ve hayal gücünü geliştirecek etkinlikler yaparlar. Okulumuzdaki yaratıcı drama dersleri, doğaçlama, oyun, dramatizasyon, sözel ifade, rol oynama, grup çalışmaları, resimleme, öyküleme gibi tekniklerle yapılandırılmaktadır. Böylece öğrencilerimiz, duygu ve düşüncelerini özgürce ifade edebilen, karşısına çıkan sorunlara farklı çözüm yolları üretebilen, okuyan, yazan, dinleyen, konuşan, üreten, irdeleyen, araştıran, seçenekler geliştiren, demokratik ve yaratıcı bireyler olarak yetişmektedir.

MAYA
Uygulamalı Fen Bilimleri

uygulamalı_fen_2sinif

Anasınıfından sekizinci sınıfa kadar tüm sınıf düzeylerinde öğrencilerimiz haftada bir ders saatini okulumuz fen bilimleri laboratuvarlarında geçirirler. Bu süreçte öğrencilerimiz uzman fen bilimleri öğretmenleri eşliğinde hipotez kurma, deney yapma, verileri yorumlama, gözlem yapma, sınıflama, çıkarımda bulunma ve ölçme gibi bilimsel süreç becerileri edinmeleri için çalışmalarda bulunurlar. İkinci sınıf öğrencilerimiz hayat bilgisi dersleri ile ilişkilendirilmiş 30 deneyi öğretmenleri ile birlikte yaparlar. Güneş çemberi yapma, son lazer ışığı bükücü, akışkan hamur, kırmızı lahana gibi deneyler bunlardan bazılarıdır.

MAYA
MAYA OKULLARI İletişim Formu

Adınız (gerekli)

Epostanız (gerekli)

Konu

İletiniz

Menü