Yeni randevu sistemimize https://portal.maya.k12.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

hayat_bilgisi_2sinif

Maya Okulları Hayat Bilgisi dersi programı çocuklarımızın temel yaşam becerilerine ve istenen kişisel özelliklere sahip bireyler olarak yetişmelerini ve yaşamda kullanabilecekleri bilgilere ulaşmalarını sağlayacak şekilde yapılandırılmıştır. Bu hedefimizi gerçekleştirmek için Çoklu Zeka Kuramının tekniklerinden, öğrenme stilleri uygulamalarından yararlanıyoruz.

Üçüncü Sınıf öğrencilerimize Hayat Bilgisi programı çerçevesinde “Okul Heyecanım”, “Benim Eşsiz Yuvam”, “Dün, Bugün, Yarın” temaları altında pek çok kavram tanıtıyoruz. Öğrencilerimiz “Okul Heyecanım” teması kapsamında okulda gördükleri ve görebilecekleri nesnelere, olaylara ilişkin çalışmaları yürütürler. Uygun bir şekilde iletişim kurmanın yollarını öğrenirler. Kendilerinin ve başkalarının duygularının farkında olurlar. Kendi duygu ve düşüncelerini uygun bir şekilde ifade etmenin önemini kavrayarak model davranışlar üzerinde çalışırlar. Günlük yaşamda demokratik davranışların örneklerini sergilerler. Okulun tarihini öğrenerek sınıf eşyalarını özenli kullanmanın önemini öğrenirler. “Benim Eşsiz Yuvam” teması kapsamında ise ev yaşamıyla ilgili temel bilgi, beceri ve konulara odaklanırlar. Bu tema çerçevesinde aile olmanın önemine ilişkin bir anlayış geliştirirler. Barınmanın tüm canlılar için önemli bir ihtiyaç olduğunu görürler. Evde hayvan ve bitki beslemeye ilişkin olumlu tutum geliştirirler. Evlerinin adreslerini öğrenirler. Yön bulma yöntemlerini uygulamalı olarak öğrenirler. Doğal afetleri nedenleri ve sonuçları ile birlikte analiz ederler. “Dün, Bugün, Yarın” temasında da öğrencilerimiz hem kendileri hem de aile üyeleri bağlamında biraz geçmişe biraz da geleceğe odaklanırlar. Aile tarihini öğrenirler. Daha önceki yıllarda yapamadıkları ancak büyümenin verdiği avantajla yapabildiklerine odaklanırlar. Bir lider olarak Atatürk’ün hayatını ayrıntılı olarak analiz ederler. Geçmişten günümüze kullanılan bilgi ve iletişim teknolojilerini incelerler. Üçüncü sınıf öğrencilerimiz Hayat Bilgisi dersinin son temasında su döngüsü, maddenin halleri ve Dünyamızın hareketleri ile ilgili çalışmalarda da bulunurlar.

MAYA

matematik_3

Maya Okullarında Matematik dersleri, ana sınıfından itibaren öğrencilerin matematiği günlük yaşamlarında kullanmalarını cesaretlendirecek ve kolaylaştıracak şekilde tasarlanmıştır. Bu çerçevede matematik öğretiminde öğrencilerimizi merkeze alan, matematiğe ilişkin bilgi ve becerilerin yaşayarak, araştırıp bularak, sorgulayarak, düşünerek ve düşündüklerini ifade ederek öğrenmelerine fırsat tanıyacak ortamlar hazırlanmaktadır.

Üçüncü sınıf öğrencilerimiz matematik dersinin sayılar öğrenme alanında 100 içinde ritmik sayma, 1000 içinde verilen sayıyı onluğa ve yüzlüğe yuvarlama ve çözümleme çalışmalarını başarıyla yaparlar. 1000 içinde verilen sayıları karşılaştırabilirler. 1000 içinde eldeli ve eldesiz toplama işlemlerini yapabilirler. Toplama işlemi gerektiren problemleri kurabilir ve kurdukları problemleri çözebilirler. Yine 1000 içinde onluk ve yüzlük bozmayı gerektiren ve gerektirmeyen çıkarma işlemlerini yaparlar. Çıkarma işlemi yapmalarını gerektirecek problemler kurarlar ve kurdukları problemleri çözebilirler. Eldeli çarpma işlemi yapabilirler. Çarpma işlemi yapmalarını gerektiren problemleri çözebilirler. 1000 içinde bölme işlemlerini yapabilirler. Bölme işlemi yapmalarını gerektiren problemleri çözebilirler.

Geometri alt öğrenme alanında ise üçüncü sınıf öğrencilerimiz düzlemleri ve düzlemsel şekilleri öğrenirler. Geometrik cisim ve şekillerin yüzeylerini belirtirler. Doğru, doğru parçası, ışı ve noktayı öğrenirler ve modellerini çizerler. Açıları ve açı modellerini öğrenerek örnek modellerini çizebilirler. Geometrik şekillerdeki açı ilişkilerini analiz ederler. Simetrik şekiller çizerek örüntü ve süslemeler oluştururlar. Ölçme alt öğrenme alanında standart uzunluk ölçme birimlerini tanırlar ve kullanırlar. Metre ve santimetre arasındaki ilişkiyi anlarlar. Bu uzunluk birimleriyle ilgili problemleri çözerler. Paralarımızı tanırlar. Saat, gün, hafta, ay, mevsim ve yıl bağlamında zamanı ölçebilirler. Zaman ölçme birimlerinin birbirleriyle olan ilişkilerini açıklayabilirler. Tüm saatleri okuyabilirler. Ağırlık ve sıvı ölçme birimlerini öğrenirler. Kilogram ve gram arasındaki, litre ve yarım litre arasındaki ilişkileri analiz edebilirler.  Son olarak veri alanında ise nesne grafiği oluşturarak oluşturdukları nesne grafiğini yorumlayabilirler. Verileri tablo şeklinde de düzenleyebilirler.

MAYA

turkce_3

Maya Okullarında Türkçe dersleri, öğrencilerimizin anlama, yorumlama, iletişim kurma ve dili etkili kullanma becerilerini geliştirmeye yönelik çalışmaları kapsamaktadır. Öğrencilerimize, zihinsel birikimlerine yeni bilgiler inşa etmeleri, karşılaştıkları sorunlara alternatif ve yaratıcı çözümler üretmeleri, grup içerisinde birlikte çalışma becerileri geliştirmeleri, tartışma ve yorumlama etkinliklerine katılmaları, araştırma yöntem ve teknikleri kullanmaları, olay ve durumlardan yola çıkarak kendi görüşlerini oluşturmaları konularında rehberlik edilerek zevkli bir öğrenme ortamında kazanımlara ulaşmaları hedeflenmektedir.

Üçüncü sınıf öğrencilerimiz Türkçe dersleri kapsamında sekiz temel tema altında edebi türlerin düz yazı, şiir, masal, hikaye, tekerleme ve mani örnekleriyle karşılaşırlar. “Birey ve Toplum”, “Oyun ve Spor”, “Üretim, Tüketim ve Verimlilik”, “Değerlerimiz”, “Masal Dünyası”, “Atatürk”, “Sağlık ve Çevre” ve “Sevgi” söz konusu temalardır. Her bir temada temaya uygun farklı edebi türlerin örnekleri üzerinde çalışan öğrencilerimiz daha çok okuduğunu anlama üzerine odaklanırlar. Dinleme, okuma, yazma, konuşma, görsel okuma ve görsel sunu alanlarından belirlenen kazanımlar gerçekleştirilirken metinlerden yararlanılır. Dilbilgisi çalışmalarını da metinler üzerinden yürüten üçüncü sınıf öğrencilerimiz, eşanlamlı, eşsesli, zıt anlamlı kelimeler üzerinde çalışırlar. Noktalama işaretlerinden nokta, virgül, soru işareti, kısa çizgi, kesme işareti, eğik çizgi ve ünlem işaretinin kullanıldığı yerleri öğrenirler. Satır sonuna sığmayan kelimelerin nasıl ayrılabileceğini öğrenirler. Özel adların yazımı üzerinde de uygulamalı çalışmalarda bulunurlar.

MAYA

ingilizce_2sinif

Maya Okullarında İngilizce Ana sınıfı ile başlar ve 8. sınıfın sonuna kadar yoğun bir şekilde devam eder. Anasınıfından dördüncü sınıf düzeyine kadar 50 ders saatlik haftalık programın 15 ders saatlik bölümünü, beşinci sınıftan sekizinci sınıf düzeyine kadar 12 saatlik bölümü İngilizce’ye ayrılır. Ayrıca tüm sınıflar düzeyinde haftada iki ders saati anadili İngilizce olan öğretmenler ile dil becerileri uygulamaları yapılmaktadır. İngilizce dil edinimi sürecinde dilin kültür özelliklerini yansıtan bir atmosfer oluşturularak, dinleme, konuşma, okuma ve yazma temel dil becerilerinin yanı sıra not alma, zamanı etkili kullanma, topluluk önünde görüş sunma gibi akademik becerilerin kazanımı da hedeflenmektedir. İkinci sınıf düzeyinden sekizinci sınıf düzeyine kadar tüm öğrencilerimizin İngilizcenin dört temel beceri alanındaki başarılarını görmek ve kendilerini uluslararası anlamda değerlendirmek için Cambridge sınavlarına katılmalarını önemsiyoruz. Okulumuz bu sınavlarda her yıl üst düzey başarı elde etmektedir.

Üçüncü sınıf öğrencilerimiz; öğrendikleri kelimeleri kullanarak başlangıç düzeyinde iletişim kurabilir ve diyaloglar oluşturarak sınıf içinde drama yapabilirler. Belirli dilbilgisi kalıplarını kullanarak belirli konularla ilgili basit, betimleyici cümleler yazabilirler. Kendilerini ve başkalarını tanıtabilir ve nerede yaşadıkları, nelere sahip oldukları, neler yapabildikleri, neleri sevdikleri, günlük hayatta ne yaptıkları, şimdiki zamanda ve geçmişte ne yapabildiklerine ilişkin kişisel detaylar verebilirler. Yıl boyunca öğrendikleri şarkılarla kelimeleri; duygular, spor faaliyetleri, koleksiyonlar, hayvanlar, çeşitli mekanlar, meslekler ve saatleri pekiştirir ve çeşitli etkinliklerle dört beceriyi içine alan kendi ürünleri olan projeler geliştirebilirler. 2. Dönemin sonunda öğrencilerimiz Avrupa ortak ölçüt çerçevesine göre bireysel farklılıklar göz önünde bulundurularak MOVERS ya da STARTERS sınavlarına girerler.

MAYA

gorsel_sanatlar_3

Maya Okullarında, sanat yaşamın ayrılmaz bir parçası olarak kabul edilmektedir. Okulumuzda, sanata ve sanatçıya önem veren, estetik duyguları gelişmiş, taklitten uzak, yaratıcılığı ön planda tutan, duygu ve düşüncelerini sanat yolu ile ifade edebilen, özgün ürünler yaratan öğrenciler yetiştirmek hedeflenmektedir. Görsel-Geleneksel Sanatlar eğitimi öğrencilerimizin yaratıcı duygu ve düşüncelerini en etkili ve en eğlenceli şekilde uygulayacakları atölye ortamı ile sağlanmaktadır.

Üçüncü sınıf öğrencilerimiz Görsel Sanatlar derslerinde görsel iletişim ve biçimlendirme, kültürel miras, sanat eleştirisi ve estetik kazanımları üzerinde çalışmaktadırlar. Türkçe ve Hayat Bilgisi derslerinin kazanımları ile disiplinler arası yürütülen Görsel Sanatlar dersinde üçüncü sınıf öğrencilerimiz, gözleme dayalı çalışmalar yaparlar. Farklı materyalleri kullanarak üç boyutlu çalışmalar yaparlar. Bu kazanımlar çerçevesinde parmak kuklalarıyla, kumaş parçalarıyla, krepon ve fon kartonlarıyla, mukavvayla, seramik yapım materyalleriyle, değişik tür ve ebatta taşlarla, yapraklarla, oyun hamurlarıyla ve sulu boya, yağlı boya, guaj boya, kuru boya gibi farklı boya türleriyle çalışmayı öğrenirler. Süreçte müze ve çevredeki ören yerlerinde de ziyarette bulunurlar. Sanat galerilerine ve sanatçı atölyelerine geziler düzenleyerek görsel sanatlar dersini ziyaret ettikleri mekanda yapabilirler.

MAYA

muzik_3

Maya Okullarında öğrencilerimize sunduğumuz müzik eğitimiyle, onların öncelikle bilinçli bir müzik dinleyicisi olmalarını amaçlıyoruz. Bunun yanı sıra ulusal ve evrensel müzik türlerini öğrenmelerini, seslerini doğru kullanma becerisi kazanmalarını, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda müzik aletlerine (keman, piyano, gitar) yönelmelerini hedeflemekteyiz. Maya’da müzik dersleri tam donanımlı özel dersliklerde yapılmaktadır.

Haftada iki ders saati katıldıkları müzik derslerinde üçüncü sınıf öğrencilerimiz çelik üçgen, ritm çubukları, zil, timbani, gong, ksilofon, metalofon, marakas, kastanet, tef ve farklı boyutlardaki davullardan oluşan perdeli Orff çalgılarını da kullanarak müzik çalışmalarını seslendirirler. Türkçe ve Hayat Bilgisi derslerinde yer alan temalar ve kazanımlarla ilişkilendirilmiş şarkılar, marşlar öğrenirler ve seslendirirler. Temel müzik eğitiminin yanısıra üçüncü sınıf öğrencilerimiz bir önceki eğitim öğretim yılının sonunda öğretmenleri ile birlikte belirledikleri enstrümanın eğitimine başlarlar. Üçüncü sınıflar düzeyindeki bazı öğrencilerimiz kemana, bazı öğrencilerimizi piyanoya, bazı öğrencilerimiz de gitara ilişkin temel eğitimler almaya başlarlar. Yedinci sınıfın sonuna kadar devam eden bu eğitimler sonucunda öğrencilerimiz seçtikleri enstrümanla eserler ortaya çıkarırlar. Konuya ilişkin içsel motivasyonu yüksek olan öğrencilerimiz okul orkestrasında ev bandosunda görev alırlar.

MAYA

beden_egitimi_3sinif

Maya Okullarında öğrencilerimize sunduğumuz Beden Eğitimi derslerinde öğrencilerimize gündelik hayatlarında ve temel spor dallarında kullanabilecekleri hareket becerilerinin ve bilgilerin kazandırılması hedeflenmektedir. İkinci sınıf öğrencilerimiz, hareket eğitimi ile ilgili etkinlikler yaparlarken kendi kapasiteleri doğrultusunda fiziksel etkinliklere katılımları için gerekli olan bilgi, beceri ve tutumları kazanmaktadırlar. Hareket eğitimi etkinlikleri, sağlık, dinçlik, eğlence, estetik, performans, kendine güven gibi değişik amaçları içermektedir. Bu eğitim sırasında düzenlediğimiz etkinlikler ve derslerimizin vazgeçilmezi olan oyunlarımız aracılığı ile öğrencilerimizin psikomotor (kuvvet, çeviklik, çabukluk vs.), toplumsal (liderlik hoşgörü, arkadaşlık kurallara ve başkalarına saygı vs.) ve bilişsel (anlama, yorumlama, sorgulama, çabuk ve doğru karar verme vs.) alanlarda gelişimlerine destek olunmaktadır.

Üçüncü sınıf öğrencilerimiz hareket eğitimi ve eğitsel oyunların yanısıra değişik spor dallarına ilişkin çalışmalarda da hem teorik hem de uygulamalı bilgi edinirler. Basketbolun, voleybolun, tenisin, futbolun kurallarına ilişkin çalışmalarda bulunurlar. Edindikleri teorik bilgileri uygulama alanında da gösterirler.

MAYA

bilisim_3sinif

Maya Okullarında bilişim eğitiminin amacı, öğrencilerimizin dijital okur-yazarlığa sahip olmalarını ve bu beceriyi hayatlarını kolaylaştırmaları için kullanmalarını sağlamaktır. Bu amaçlar doğrultusunda öğrencilerimiz, bugünün teknolojisine uygun donanımlı bilgisayarlarla, teknolojiyi hayatları boyunca yaratıcı ve üretken bir biçimde kullanmalarını sağlayacak bilişim becerilerini kazanmaktadırlar. Gelişen teknolojiyle birlikte bilgiye ulaşmanın kolay yolu olan interneti, öğrencilerimizin bilinçli ve güvenli bir şekilde kullanmaları için de gerekli koşullar sağlanmaktadır.

Okulumuzda ikinci sınıflardan itibaren bilişim teknolojileri derslerinde okulumuz tarafından tasarlanan “bilişim garajı” programının içerikleri çalışılmaktadır. Bu program aracılığıyla üçüncü sınıf öğrencilerimiz haftada bir ders saati geldikleri bilişim dersliğinde kodlama, robot, web tasarım ve 3D tasarım çalışmalarına odaklanmaktadırlar.

MAYA

drama_3sinif

Üçüncü sınıf öğrencilerimiz haftada bir ders saati karşılaştıkları drama derslerinde yaratıcılık ve hayal gücünü geliştirecek etkinlikler yaparlar. Okulumuzdaki yaratıcı drama dersleri, doğaçlama, oyun, dramatizasyon, sözel ifade, rol oynama, grup çalışmaları, resimleme, öyküleme gibi tekniklerle yapılandırılmaktadır. Böylece öğrencilerimiz, duygu ve düşüncelerini özgürce ifade edebilen, karşısına çıkan sorunlara farklı çözüm yolları üretebilen, okuyan, yazan, dinleyen, konuşan, üreten, irdeleyen, araştıran, seçenekler geliştiren, demokratik ve yaratıcı bireyler olarak yetişmektedir.

MAYA

uygulamalı_fen_2sinif

Anasınıfından sekizinci sınıfa kadar tüm sınıf düzeylerinde öğrencilerimiz haftada bir ders saatini okulumuz fen bilimleri laboratuvarlarında geçirirler. Bu süreçte öğrencilerimiz uzman fen bilimleri öğretmenleri eşliğinde hipotez kurma, deney yapma, verileri yorumlama, gözlem yapma, sınıflama, çıkarımda bulunma ve ölçme gibi bilimsel süreç becerileri edinmeleri için çalışmalarda bulunurlar. Üçüncü sınıf öğrencilerimiz hayat bilgisi dersleri ile ilişkilendirilmiş 30 deneyi öğretmenleri ile birlikte yaparlar. Isınına hava yükselir, yok olan yumurta kabukları, hava toplayıcısı, suyun ne çok şekli var, şişeden dökülmeyen su gibi deneyler bunlardan bazılarıdır.

MAYA
Hayat Bilgisi

hayat_bilgisi_2sinif

Maya Okulları Hayat Bilgisi dersi programı çocuklarımızın temel yaşam becerilerine ve istenen kişisel özelliklere sahip bireyler olarak yetişmelerini ve yaşamda kullanabilecekleri bilgilere ulaşmalarını sağlayacak şekilde yapılandırılmıştır. Bu hedefimizi gerçekleştirmek için Çoklu Zeka Kuramının tekniklerinden, öğrenme stilleri uygulamalarından yararlanıyoruz.

Üçüncü Sınıf öğrencilerimize Hayat Bilgisi programı çerçevesinde “Okul Heyecanım”, “Benim Eşsiz Yuvam”, “Dün, Bugün, Yarın” temaları altında pek çok kavram tanıtıyoruz. Öğrencilerimiz “Okul Heyecanım” teması kapsamında okulda gördükleri ve görebilecekleri nesnelere, olaylara ilişkin çalışmaları yürütürler. Uygun bir şekilde iletişim kurmanın yollarını öğrenirler. Kendilerinin ve başkalarının duygularının farkında olurlar. Kendi duygu ve düşüncelerini uygun bir şekilde ifade etmenin önemini kavrayarak model davranışlar üzerinde çalışırlar. Günlük yaşamda demokratik davranışların örneklerini sergilerler. Okulun tarihini öğrenerek sınıf eşyalarını özenli kullanmanın önemini öğrenirler. “Benim Eşsiz Yuvam” teması kapsamında ise ev yaşamıyla ilgili temel bilgi, beceri ve konulara odaklanırlar. Bu tema çerçevesinde aile olmanın önemine ilişkin bir anlayış geliştirirler. Barınmanın tüm canlılar için önemli bir ihtiyaç olduğunu görürler. Evde hayvan ve bitki beslemeye ilişkin olumlu tutum geliştirirler. Evlerinin adreslerini öğrenirler. Yön bulma yöntemlerini uygulamalı olarak öğrenirler. Doğal afetleri nedenleri ve sonuçları ile birlikte analiz ederler. “Dün, Bugün, Yarın” temasında da öğrencilerimiz hem kendileri hem de aile üyeleri bağlamında biraz geçmişe biraz da geleceğe odaklanırlar. Aile tarihini öğrenirler. Daha önceki yıllarda yapamadıkları ancak büyümenin verdiği avantajla yapabildiklerine odaklanırlar. Bir lider olarak Atatürk’ün hayatını ayrıntılı olarak analiz ederler. Geçmişten günümüze kullanılan bilgi ve iletişim teknolojilerini incelerler. Üçüncü sınıf öğrencilerimiz Hayat Bilgisi dersinin son temasında su döngüsü, maddenin halleri ve Dünyamızın hareketleri ile ilgili çalışmalarda da bulunurlar.

MAYA
Matematik

matematik_3

Maya Okullarında Matematik dersleri, ana sınıfından itibaren öğrencilerin matematiği günlük yaşamlarında kullanmalarını cesaretlendirecek ve kolaylaştıracak şekilde tasarlanmıştır. Bu çerçevede matematik öğretiminde öğrencilerimizi merkeze alan, matematiğe ilişkin bilgi ve becerilerin yaşayarak, araştırıp bularak, sorgulayarak, düşünerek ve düşündüklerini ifade ederek öğrenmelerine fırsat tanıyacak ortamlar hazırlanmaktadır.

Üçüncü sınıf öğrencilerimiz matematik dersinin sayılar öğrenme alanında 100 içinde ritmik sayma, 1000 içinde verilen sayıyı onluğa ve yüzlüğe yuvarlama ve çözümleme çalışmalarını başarıyla yaparlar. 1000 içinde verilen sayıları karşılaştırabilirler. 1000 içinde eldeli ve eldesiz toplama işlemlerini yapabilirler. Toplama işlemi gerektiren problemleri kurabilir ve kurdukları problemleri çözebilirler. Yine 1000 içinde onluk ve yüzlük bozmayı gerektiren ve gerektirmeyen çıkarma işlemlerini yaparlar. Çıkarma işlemi yapmalarını gerektirecek problemler kurarlar ve kurdukları problemleri çözebilirler. Eldeli çarpma işlemi yapabilirler. Çarpma işlemi yapmalarını gerektiren problemleri çözebilirler. 1000 içinde bölme işlemlerini yapabilirler. Bölme işlemi yapmalarını gerektiren problemleri çözebilirler.

Geometri alt öğrenme alanında ise üçüncü sınıf öğrencilerimiz düzlemleri ve düzlemsel şekilleri öğrenirler. Geometrik cisim ve şekillerin yüzeylerini belirtirler. Doğru, doğru parçası, ışı ve noktayı öğrenirler ve modellerini çizerler. Açıları ve açı modellerini öğrenerek örnek modellerini çizebilirler. Geometrik şekillerdeki açı ilişkilerini analiz ederler. Simetrik şekiller çizerek örüntü ve süslemeler oluştururlar. Ölçme alt öğrenme alanında standart uzunluk ölçme birimlerini tanırlar ve kullanırlar. Metre ve santimetre arasındaki ilişkiyi anlarlar. Bu uzunluk birimleriyle ilgili problemleri çözerler. Paralarımızı tanırlar. Saat, gün, hafta, ay, mevsim ve yıl bağlamında zamanı ölçebilirler. Zaman ölçme birimlerinin birbirleriyle olan ilişkilerini açıklayabilirler. Tüm saatleri okuyabilirler. Ağırlık ve sıvı ölçme birimlerini öğrenirler. Kilogram ve gram arasındaki, litre ve yarım litre arasındaki ilişkileri analiz edebilirler.  Son olarak veri alanında ise nesne grafiği oluşturarak oluşturdukları nesne grafiğini yorumlayabilirler. Verileri tablo şeklinde de düzenleyebilirler.

MAYA
Türkçe

turkce_3

Maya Okullarında Türkçe dersleri, öğrencilerimizin anlama, yorumlama, iletişim kurma ve dili etkili kullanma becerilerini geliştirmeye yönelik çalışmaları kapsamaktadır. Öğrencilerimize, zihinsel birikimlerine yeni bilgiler inşa etmeleri, karşılaştıkları sorunlara alternatif ve yaratıcı çözümler üretmeleri, grup içerisinde birlikte çalışma becerileri geliştirmeleri, tartışma ve yorumlama etkinliklerine katılmaları, araştırma yöntem ve teknikleri kullanmaları, olay ve durumlardan yola çıkarak kendi görüşlerini oluşturmaları konularında rehberlik edilerek zevkli bir öğrenme ortamında kazanımlara ulaşmaları hedeflenmektedir.

Üçüncü sınıf öğrencilerimiz Türkçe dersleri kapsamında sekiz temel tema altında edebi türlerin düz yazı, şiir, masal, hikaye, tekerleme ve mani örnekleriyle karşılaşırlar. “Birey ve Toplum”, “Oyun ve Spor”, “Üretim, Tüketim ve Verimlilik”, “Değerlerimiz”, “Masal Dünyası”, “Atatürk”, “Sağlık ve Çevre” ve “Sevgi” söz konusu temalardır. Her bir temada temaya uygun farklı edebi türlerin örnekleri üzerinde çalışan öğrencilerimiz daha çok okuduğunu anlama üzerine odaklanırlar. Dinleme, okuma, yazma, konuşma, görsel okuma ve görsel sunu alanlarından belirlenen kazanımlar gerçekleştirilirken metinlerden yararlanılır. Dilbilgisi çalışmalarını da metinler üzerinden yürüten üçüncü sınıf öğrencilerimiz, eşanlamlı, eşsesli, zıt anlamlı kelimeler üzerinde çalışırlar. Noktalama işaretlerinden nokta, virgül, soru işareti, kısa çizgi, kesme işareti, eğik çizgi ve ünlem işaretinin kullanıldığı yerleri öğrenirler. Satır sonuna sığmayan kelimelerin nasıl ayrılabileceğini öğrenirler. Özel adların yazımı üzerinde de uygulamalı çalışmalarda bulunurlar.

MAYA
İngilizce

ingilizce_2sinif

Maya Okullarında İngilizce Ana sınıfı ile başlar ve 8. sınıfın sonuna kadar yoğun bir şekilde devam eder. Anasınıfından dördüncü sınıf düzeyine kadar 50 ders saatlik haftalık programın 15 ders saatlik bölümünü, beşinci sınıftan sekizinci sınıf düzeyine kadar 12 saatlik bölümü İngilizce’ye ayrılır. Ayrıca tüm sınıflar düzeyinde haftada iki ders saati anadili İngilizce olan öğretmenler ile dil becerileri uygulamaları yapılmaktadır. İngilizce dil edinimi sürecinde dilin kültür özelliklerini yansıtan bir atmosfer oluşturularak, dinleme, konuşma, okuma ve yazma temel dil becerilerinin yanı sıra not alma, zamanı etkili kullanma, topluluk önünde görüş sunma gibi akademik becerilerin kazanımı da hedeflenmektedir. İkinci sınıf düzeyinden sekizinci sınıf düzeyine kadar tüm öğrencilerimizin İngilizcenin dört temel beceri alanındaki başarılarını görmek ve kendilerini uluslararası anlamda değerlendirmek için Cambridge sınavlarına katılmalarını önemsiyoruz. Okulumuz bu sınavlarda her yıl üst düzey başarı elde etmektedir.

Üçüncü sınıf öğrencilerimiz; öğrendikleri kelimeleri kullanarak başlangıç düzeyinde iletişim kurabilir ve diyaloglar oluşturarak sınıf içinde drama yapabilirler. Belirli dilbilgisi kalıplarını kullanarak belirli konularla ilgili basit, betimleyici cümleler yazabilirler. Kendilerini ve başkalarını tanıtabilir ve nerede yaşadıkları, nelere sahip oldukları, neler yapabildikleri, neleri sevdikleri, günlük hayatta ne yaptıkları, şimdiki zamanda ve geçmişte ne yapabildiklerine ilişkin kişisel detaylar verebilirler. Yıl boyunca öğrendikleri şarkılarla kelimeleri; duygular, spor faaliyetleri, koleksiyonlar, hayvanlar, çeşitli mekanlar, meslekler ve saatleri pekiştirir ve çeşitli etkinliklerle dört beceriyi içine alan kendi ürünleri olan projeler geliştirebilirler. 2. Dönemin sonunda öğrencilerimiz Avrupa ortak ölçüt çerçevesine göre bireysel farklılıklar göz önünde bulundurularak MOVERS ya da STARTERS sınavlarına girerler.

MAYA
Görsel Sanatlar

gorsel_sanatlar_3

Maya Okullarında, sanat yaşamın ayrılmaz bir parçası olarak kabul edilmektedir. Okulumuzda, sanata ve sanatçıya önem veren, estetik duyguları gelişmiş, taklitten uzak, yaratıcılığı ön planda tutan, duygu ve düşüncelerini sanat yolu ile ifade edebilen, özgün ürünler yaratan öğrenciler yetiştirmek hedeflenmektedir. Görsel-Geleneksel Sanatlar eğitimi öğrencilerimizin yaratıcı duygu ve düşüncelerini en etkili ve en eğlenceli şekilde uygulayacakları atölye ortamı ile sağlanmaktadır.

Üçüncü sınıf öğrencilerimiz Görsel Sanatlar derslerinde görsel iletişim ve biçimlendirme, kültürel miras, sanat eleştirisi ve estetik kazanımları üzerinde çalışmaktadırlar. Türkçe ve Hayat Bilgisi derslerinin kazanımları ile disiplinler arası yürütülen Görsel Sanatlar dersinde üçüncü sınıf öğrencilerimiz, gözleme dayalı çalışmalar yaparlar. Farklı materyalleri kullanarak üç boyutlu çalışmalar yaparlar. Bu kazanımlar çerçevesinde parmak kuklalarıyla, kumaş parçalarıyla, krepon ve fon kartonlarıyla, mukavvayla, seramik yapım materyalleriyle, değişik tür ve ebatta taşlarla, yapraklarla, oyun hamurlarıyla ve sulu boya, yağlı boya, guaj boya, kuru boya gibi farklı boya türleriyle çalışmayı öğrenirler. Süreçte müze ve çevredeki ören yerlerinde de ziyarette bulunurlar. Sanat galerilerine ve sanatçı atölyelerine geziler düzenleyerek görsel sanatlar dersini ziyaret ettikleri mekanda yapabilirler.

MAYA
Müzik

muzik_3

Maya Okullarında öğrencilerimize sunduğumuz müzik eğitimiyle, onların öncelikle bilinçli bir müzik dinleyicisi olmalarını amaçlıyoruz. Bunun yanı sıra ulusal ve evrensel müzik türlerini öğrenmelerini, seslerini doğru kullanma becerisi kazanmalarını, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda müzik aletlerine (keman, piyano, gitar) yönelmelerini hedeflemekteyiz. Maya’da müzik dersleri tam donanımlı özel dersliklerde yapılmaktadır.

Haftada iki ders saati katıldıkları müzik derslerinde üçüncü sınıf öğrencilerimiz çelik üçgen, ritm çubukları, zil, timbani, gong, ksilofon, metalofon, marakas, kastanet, tef ve farklı boyutlardaki davullardan oluşan perdeli Orff çalgılarını da kullanarak müzik çalışmalarını seslendirirler. Türkçe ve Hayat Bilgisi derslerinde yer alan temalar ve kazanımlarla ilişkilendirilmiş şarkılar, marşlar öğrenirler ve seslendirirler. Temel müzik eğitiminin yanısıra üçüncü sınıf öğrencilerimiz bir önceki eğitim öğretim yılının sonunda öğretmenleri ile birlikte belirledikleri enstrümanın eğitimine başlarlar. Üçüncü sınıflar düzeyindeki bazı öğrencilerimiz kemana, bazı öğrencilerimizi piyanoya, bazı öğrencilerimiz de gitara ilişkin temel eğitimler almaya başlarlar. Yedinci sınıfın sonuna kadar devam eden bu eğitimler sonucunda öğrencilerimiz seçtikleri enstrümanla eserler ortaya çıkarırlar. Konuya ilişkin içsel motivasyonu yüksek olan öğrencilerimiz okul orkestrasında ev bandosunda görev alırlar.

MAYA
Beden Eğitimi

beden_egitimi_3sinif

Maya Okullarında öğrencilerimize sunduğumuz Beden Eğitimi derslerinde öğrencilerimize gündelik hayatlarında ve temel spor dallarında kullanabilecekleri hareket becerilerinin ve bilgilerin kazandırılması hedeflenmektedir. İkinci sınıf öğrencilerimiz, hareket eğitimi ile ilgili etkinlikler yaparlarken kendi kapasiteleri doğrultusunda fiziksel etkinliklere katılımları için gerekli olan bilgi, beceri ve tutumları kazanmaktadırlar. Hareket eğitimi etkinlikleri, sağlık, dinçlik, eğlence, estetik, performans, kendine güven gibi değişik amaçları içermektedir. Bu eğitim sırasında düzenlediğimiz etkinlikler ve derslerimizin vazgeçilmezi olan oyunlarımız aracılığı ile öğrencilerimizin psikomotor (kuvvet, çeviklik, çabukluk vs.), toplumsal (liderlik hoşgörü, arkadaşlık kurallara ve başkalarına saygı vs.) ve bilişsel (anlama, yorumlama, sorgulama, çabuk ve doğru karar verme vs.) alanlarda gelişimlerine destek olunmaktadır.

Üçüncü sınıf öğrencilerimiz hareket eğitimi ve eğitsel oyunların yanısıra değişik spor dallarına ilişkin çalışmalarda da hem teorik hem de uygulamalı bilgi edinirler. Basketbolun, voleybolun, tenisin, futbolun kurallarına ilişkin çalışmalarda bulunurlar. Edindikleri teorik bilgileri uygulama alanında da gösterirler.

MAYA
Bilişim Teknolojileri

bilisim_3sinif

Maya Okullarında bilişim eğitiminin amacı, öğrencilerimizin dijital okur-yazarlığa sahip olmalarını ve bu beceriyi hayatlarını kolaylaştırmaları için kullanmalarını sağlamaktır. Bu amaçlar doğrultusunda öğrencilerimiz, bugünün teknolojisine uygun donanımlı bilgisayarlarla, teknolojiyi hayatları boyunca yaratıcı ve üretken bir biçimde kullanmalarını sağlayacak bilişim becerilerini kazanmaktadırlar. Gelişen teknolojiyle birlikte bilgiye ulaşmanın kolay yolu olan interneti, öğrencilerimizin bilinçli ve güvenli bir şekilde kullanmaları için de gerekli koşullar sağlanmaktadır.

Okulumuzda ikinci sınıflardan itibaren bilişim teknolojileri derslerinde okulumuz tarafından tasarlanan “bilişim garajı” programının içerikleri çalışılmaktadır. Bu program aracılığıyla üçüncü sınıf öğrencilerimiz haftada bir ders saati geldikleri bilişim dersliğinde kodlama, robot, web tasarım ve 3D tasarım çalışmalarına odaklanmaktadırlar.

MAYA
Drama

drama_3sinif

Üçüncü sınıf öğrencilerimiz haftada bir ders saati karşılaştıkları drama derslerinde yaratıcılık ve hayal gücünü geliştirecek etkinlikler yaparlar. Okulumuzdaki yaratıcı drama dersleri, doğaçlama, oyun, dramatizasyon, sözel ifade, rol oynama, grup çalışmaları, resimleme, öyküleme gibi tekniklerle yapılandırılmaktadır. Böylece öğrencilerimiz, duygu ve düşüncelerini özgürce ifade edebilen, karşısına çıkan sorunlara farklı çözüm yolları üretebilen, okuyan, yazan, dinleyen, konuşan, üreten, irdeleyen, araştıran, seçenekler geliştiren, demokratik ve yaratıcı bireyler olarak yetişmektedir.

MAYA
Uygulamalı Fen Bilimleri

uygulamalı_fen_2sinif

Anasınıfından sekizinci sınıfa kadar tüm sınıf düzeylerinde öğrencilerimiz haftada bir ders saatini okulumuz fen bilimleri laboratuvarlarında geçirirler. Bu süreçte öğrencilerimiz uzman fen bilimleri öğretmenleri eşliğinde hipotez kurma, deney yapma, verileri yorumlama, gözlem yapma, sınıflama, çıkarımda bulunma ve ölçme gibi bilimsel süreç becerileri edinmeleri için çalışmalarda bulunurlar. Üçüncü sınıf öğrencilerimiz hayat bilgisi dersleri ile ilişkilendirilmiş 30 deneyi öğretmenleri ile birlikte yaparlar. Isınına hava yükselir, yok olan yumurta kabukları, hava toplayıcısı, suyun ne çok şekli var, şişeden dökülmeyen su gibi deneyler bunlardan bazılarıdır.

MAYA
MAYA OKULLARI İletişim Formu

Adınız (gerekli)

Epostanız (gerekli)

Konu

İletiniz

Menü