Yeni randevu sistemimize https://portal.maya.k12.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

matematik_4

Maya Okullarında Matematik dersleri, ana sınıfından itibaren öğrencilerin matematiği günlük yaşamlarında kullanmalarını cesaretlendirecek ve kolaylaştıracak şekilde tasarlanmıştır. Bu çerçevede matematik öğretiminde öğrencilerimizi merkeze alan, matematiğe ilişkin bilgi ve becerilerin yaşayarak, araştırıp bularak, sorgulayarak, düşünerek ve düşündüklerini ifade ederek öğrenmelerine fırsat tanıyacak ortamlar hazırlanmaktadır.

Üçüncü sınıf öğrencilerimiz matematik dersinin sayılar öğrenme alanında 100 içinde ritmik sayma, 1000 içinde verilen sayıyı onluğa ve yüzlüğe yuvarlama ve çözümleme çalışmalarını başarıyla yaparlar. 1000 içinde verilen sayıları karşılaştırabilirler. 1000 içinde eldeli ve eldesiz toplama işlemlerini yapabilirler. Toplama işlemi gerektiren problemleri kurabilir ve kurdukları problemleri çözebilirler. Yine 1000 içinde onluk ve yüzlük bozmayı gerektiren ve gerektirmeyen çıkarma işlemlerini yaparlar. Çıkarma işlemi yapmalarını gerektirecek problemler kurarlar ve kurdukları problemleri çözebilirler. Eldeli çarpma işlemi yapabilirler. Çarpma işlemi yapmalarını gerektiren problemleri çözebilirler. 1000 içinde bölme işlemlerini yapabilirler. Bölme işlemi yapmalarını gerektiren problemleri çözebilirler.

Geometri alt öğrenme alanında ise üçüncü sınıf öğrencilerimiz düzlemleri ve düzlemsel şekilleri öğrenirler. Geometrik cisim ve şekillerin yüzeylerini belirtirler. Doğru, doğru parçası, ışı ve noktayı öğrenirler ve modellerini çizerler. Açıları ve açı modellerini öğrenerek örnek modellerini çizebilirler. Geometrik şekillerdeki açı ilişkilerini analiz ederler. Simetrik şekiller çizerek örüntü ve süslemeler oluştururlar. Ölçme alt öğrenme alanında standart uzunluk ölçme birimlerini tanırlar ve kullanırlar. Metre ve santimetre arasındaki ilişkiyi anlarlar. Bu uzunluk birimleriyle ilgili problemleri çözerler. Paralarımızı tanırlar. Saat, gün, hafta, ay, mevsim ve yıl bağlamında zamanı ölçebilirler. Zaman ölçme birimlerinin birbirleriyle olan ilişkilerini açıklayabilirler. Tüm saatleri okuyabilirler. Ağırlık ve sıvı ölçme birimlerini öğrenirler. Kilogram ve gram arasındaki, litre ve yarım litre arasındaki ilişkileri analiz edebilirler.  Son olarak veri alanında ise nesne grafiği oluşturarak oluşturdukları nesne grafiğini yorumlayabilirler. Verileri tablo şeklinde de düzenleyebilirler.

MAYA

turkce_4

Maya Okullarında Türkçe dersleri, öğrencilerimizin anlama, yorumlama, iletişim kurma ve dili etkili kullanma becerilerini geliştirmeye yönelik çalışmaları kapsamaktadır. Öğrencilerimize, zihinsel birikimlerine yeni bilgiler inşa etmeleri, karşılaştıkları sorunlara alternatif ve yaratıcı çözümler üretmeleri, grup içerisinde birlikte çalışma becerileri geliştirmeleri, tartışma ve yorumlama etkinliklerine katılmaları, araştırma yöntem ve teknikleri kullanmaları, olay ve durumlardan yola çıkarak kendi görüşlerini oluşturmaları konularında rehberlik edilerek zevkli bir öğrenme ortamında kazanımlara ulaşmaları hedeflenmektedir.

Dördüncü sınıf öğrencilerimiz Türkçe dersleri kapsamında sekiz temel tema altında edebi türlerin düz yazı, şiir, masal, hikaye, tekerleme ve mani örnekleriyle karşılaşırlar. “Birey ve Toplum”, “Oyun ve Spor”, “Üretim, Tüketim ve Verimlilik”, “Değerlerimiz”, “Masal Dünyası”, “Atatürk”, “Sağlık ve Çevre” ve “Sevgi” söz konusu temalardır. Her bir temada temaya uygun farklı edebi türlerin örnekleri üzerinde çalışan öğrencilerimiz daha çok okuduğunu anlama üzerine odaklanırlar. Dinleme, okuma, yazma, konuşma, görsel okuma ve görsel sunu alanlarından belirlenen kazanımlar gerçekleştirilirken metinlerden yararlanılır. Dilbilgisi çalışmalarını da metinler üzerinden yürüten üçüncü sınıf öğrencilerimiz, eşanlamlı, eşsesli, zıt anlamlı kelimeler üzerinde çalışırlar. Noktalama işaretlerinden nokta, virgül, soru işareti, kısa çizgi, kesme işareti, eğik çizgi ve ünlem işaretinin kullanıldığı yerleri öğrenirler. Satır sonuna sığmayan kelimelerin nasıl ayrılabileceğini öğrenirler. Özel adların yazımı üzerinde de uygulamalı çalışmalarda bulunurlar.

MAYA

fen_bilimleri_4

Maya Okullarında Fen Bilgisi dersleri; öğrencilerimizin araştırma-sorgulama, eleştirel düşünme, problem çözme ve karar verme becerilerini geliştirmelerini, yaşam boyu öğrenen bireyler olmalarını ve etraflarındaki dünya hakkındaki merak duygusunu sürdürmeleri için fenle ilgili beceri, tutum, değer, anlayış ve bilgileri kazanmalarını sağlamak amacıyla planlanır. Böylece öğrencilerimizin Fen ve Teknoloji okur-yazarı olarak yetiştirmeleri sağlanmaktadır. Ders içerikleri öğrenilirken, öğrencilerimizin sürece etkin bir şekilde katılmalarını sağlamak amacıyla proje ve laboratuvar çalışmaları gerçekleştirilmektedir.

Fen Bilimleri dersi ile üçüncü sınıfta tanışan öğrencilerimiz dördüncü sınıf Fen Bilimleri dersinin “Vücudumuz Bilmecesini Çözelim” adlı ilk ünitesinde destek ve hareket sistemini, kanın vücutta dolaşımını ilgili yapı ve organları model üzerinde gösterirler. Soluk alıp vermede önemli olan organ ve yapıları, nabız, egzersiz kavramlarıyla egzersiz yapmanın önemini öğrenirler. İkinci ünite olan “Kuvvet ve Hareket” ünitesinde öğrenciler kuvvetin, cisimlerin hareket ve şekillerini değiştirmesine yönelik deneyler yapar ve sonucu tartışır. Mıknatısı tanır ve günlük yaşamdaki kullanım alanlarına örnekler verirler.

“Maddeyi Tanıyalım” adlı üçüncü ünite yıl boyunca çalışılan en uzun ünitedir, 8 bölümden oluşur. Öğrenciler beş duyu organını kullanarak maddeyi niteleyen temel özellikleri açıklarlar. Maddenin halleri, maddenin ölçülebilir özellikleri (kütle ve hacim), ısınma, soğuma, hâl değişimi, erime, donma, madde ve cismi ayırma konuları öğrenilir. Günlük yaşamında sıklıkla kullandıkları maddeleri saf madde ve karışım şeklinde sınıflandırır ve aralarındaki farkları açıklarlar. Günlük yaşamda karşılaştığı karışımların ayrıştırılmasında kullanılabilecek yöntemlere karar verir ve test ederler. Karışımları ayırmayı, ülke ekonomisine katkısı ve kaynakların etkili kullanımı bakımından tartışırlar.

Dördüncü Ünite “Geçmişten Günümüze Aydınlatma ve Ses Teknolojileri”dir. Bu ünitenin ışık bölümünde geçmişten günümüze aydınlatma teknolojileri, aydınlatma araçlarının önemi, uygun aydınlatma ve önemi, aydınlatma araçlarının tasarruflu kullanımı, ışık kirliliği konuları çalışılır. Ses bölümünde de öğrencilerimiz, ses düzeyini değiştirmeye yarayan teknolojileri, işitme yetimizi geliştirmeye yönelik teknolojileri öğrenirler.

Beşinci Ünite olan “Mikroskobik Canlılar ve Çevremiz” ünitesinde öğrencilerimizin; mikroskobu tanımaları, mikroskobik canlıların varlığını fark edebilmeleri, mikroskobu kullanarak mikroskobik canlıları gözlemlemeleri, ayrıca insan ve çevre etkileşiminin önemini kavrayarak çevreyi temiz tutmanın, çevre kirliliğini önlemenin ve çevreyi güzelleştirmenin önemine yönelik bilgi ve beceriler kazanmaları amaçlanmaktadır.

Altıncı Ünite “Basit Elektrik Devreleri” dir. Bu ünitede öğrencilerimiz; işlevleriyle birlikte devre elamanlarını tanıyarak farklı elektrik devreleri oluştururlar ve evlerdeki elektrik sistemleri ile basit elektrik devrelerini ilişkilendirebilirler. Yedinci Ünite “Dünyamızın Hareketleri”dir. Öğrencilerimiz bu ünitede Dünyamızın dönme hareketlerini ve sonuçlarını öğrenirler.

MAYA

sosyal_bilgiler_4sinif

Maya Okullarında gerçekleştirilen Sosyal Bilgiler dersleri ile öğrencilerimizin; Atatürk ilke ve inkılaplarını içselleştirmiş; milli, manevi, ahlaki, insani, kültürel değerler bakımından donanımlı; Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluklarını yerine getiren; yaşadığı çevreye duyarlı; insan hak ve özgürlüklerine saygılı; toplum bilinci gelişmiş; düşünen, sorgulayan, araştıran ve bilgiyi paylaşan; geçmişini bilerek geleceğe ışık tutan; sosyal yaşamda etkin, üretken bireyler olarak yetişmeleri amaçlanmaktadır. Dersler işlenirken yapılandırmacı yaklaşıma, yaparak ve yaşayarak öğrenmeye, günlük hayatla bağlantı kurmaya,  disiplinler arası ilişkilendirmeye, teknolojiden yararlanmaya, farklı zekâ alanlarına yönelik etkinlikler planlamaya önem verilir.

Dördüncü sınıf öğrencilerimiz, “Birey ve Toplum” öğrenme alanı içerisinde 1.ünite olarak yer alan “Kendimi Tanıyorum” ünitesindeki kazanımlar ile; bireysel özelliklerinin, duygu ve düşüncelerinin farkına vararak kendilerinden farklı özelliklere, duygu ve düşüncelere sahip bireylere karşı hoşgörülü olmayı öğrenirler. Hayatlarındaki önemli olayları kronolojik sıraya koyarak, soy ağaçlarını oluşturma becerisine sahip olurlar.

“Kültür ve Miras” öğrenme alanı içerisinde 2. ünite olarak yer alan “Geçmişimi Öğreniyorum” ünitesindeki kazanımlar ile öğrencilerimiz; çevrelerindeki milli kültürü yansıtan öğelerden yola çıkarak kültürlerini yakından tanırlar. Tarih bilinçlerini geliştirmek adına Kurtuluş Savaşı sırasında Türk Milleti’nin yaşadığı sıkıntılara ve savaşlara tanıklık ederler.

“İnsanlar, Yerler ve Çevreler” öğrenme alanı içerisinde 3.ünite olarak yer alan “Yaşadığımız Yer” ünitesindeki kazanımlar ile öğrencilerimiz; çeşitli yön bulma yöntemlerinden yararlanarak etraflarındaki nesnelerin kendilerine göre konumlarını belirlerler. Adres tarif edebilme becerilerini geliştirmek adına kroki çizebilme yeterliliği kazanırlar. Hava olaylarını fark eder, doğal afetlere karşı bilinç kazanır ve etrafındaki doğal ve tarihi unsurları ayırt edebilirler.

“Üretim, Dağıtım ve Tüketim” öğrenme alanı içerisinde 4. ünite olarak yer alan “Üretimden Tüketime” ünitesindeki kazanımlar ile öğrencilerimiz; kaynaklarının farkına vararak kendilerine ait bütçe oluşturabilme becerisi geliştirirler. Bilinçli bir tüketici olarak alışveriş sırasında dikkat etmeleri gereken unsurlar konusunda farkındalıklarını arttırırlar.

“Bilim, Teknoloji ve Toplum” öğrenme alanı içerisinde 5.ünite olarak yer alan “İyiki Var” ünitesindeki kazanımlar ile öğrencilerimiz; teknolojik ürünlerin günlük hayatımızdaki yerleri, tarihsel gelişimleri hakkında bilgi sahibi olarak kendi ihtiyaçlarından hareketle kendi teknolojik ürünlerini tasarlamak için istek duyarlar.

“Gruplar, Kurumlar ve Sosyal Örgütler” öğrenme alanı içerisinde 6.ünite olarak yer alan “Hep Birlikte” ünitesindeki kazanımlar ile öğrencilerimiz; içerisinde bulundukları grup, kurum ve sosyal örgütleri fark ederek, bu oluşumların hayatımızdaki yeri konusunda çıkarım yapabilir ve karar verebilirler.

“Güç, Yönetim ve Toplum” öğrenme alanı içerisinde 7. ünite olarak yer alan “İnsanlar ve Yönetim”  ünitesindeki kazanımlar ile öğrencilerimiz yaşadıkları yerdeki yerel yönetim birimlerini tanırlar. Kamu hizmetlerinin yürütülmesinde yerel yönetim birimlerinin rolünü fark edebilir ve Türkiye Büyük Millet Meclisi ile milli egemenliği ilişkilendirebilirler.

“Küresel Bağlantılar” öğrenme alanı içerisinde 8. ve son ünite olarak yer alan “Uzaktaki Arkadaşlarım” ünitesindeki kazanımlar ile de öğrencilerimiz; Dünya üzerinde farklı ülkeler ve yaşayışlar olduğunu fark ederek kendi yaşayışları ve özel günleri ile Dünya’nın farklı yerlerinde yapılan uygulamaları karşılaştırma olanağına sahip olurlar.

MAYA

ingilizce_4

Maya Okullarında İngilizce anasınıfı ile başlar ve 8. sınıfın sonuna kadar yoğun bir şekilde devam eder. Anasınıfından dördüncü sınıf düzeyine kadar 50 ders saatlik haftalık programın 15 ders saatlik bölümünü, beşinci sınıftan sekizinci sınıf düzeyine kadar 12 saatlik bölümü İngilizce’ye ayrılır. Ayrıca tüm sınıflar düzeyinde haftada iki ders saati anadili İngilizce olan öğretmenler ile dil becerileri uygulamaları yapılmaktadır. İngilizce dil edinimi sürecinde dilin kültür özelliklerini yansıtan bir atmosfer oluşturularak, dinleme, konuşma, okuma ve yazma temel dil becerilerinin yanı sıra not alma, zamanı etkili kullanma, topluluk önünde görüş sunma gibi akademik becerilerin kazanımı da hedeflenmektedir. İkinci sınıf düzeyinden sekizinci sınıf düzeyine kadar tüm öğrencilerimizin İngilizcenin dört temel beceri alanındaki başarılarını görmek ve kendilerini uluslararası anlamda değerlendirmek için Cambridge sınavlarına katılmalarını önemsiyoruz. Okulumuz bu sınavlarda her yıl üst düzey başarı elde etmektedir.

Dördüncü sınıf öğrencilerimiz kendilerini doğrudan ilgilendiren konularla ilişkili kalıpları ve çok sık kullanılan sözcükleri anlayabilirler. (Örneğin; En temel kişisel ve ailevi bilgiler, alışveriş, yerel çevre, meslek) Kısa, net, basit ileti ve duyurulardaki temel düşünceyi kavrayabilirler. Kısa ve basit metinleri okuyabilirler. İlanlar, kullanım kılavuzları, mönüler ve zaman çizelgeleri gibi basit günlük metinlerdeki genel bilgileri kavrayabilir ve kısa kişisel mektupları anlayabilir ve yazabilirler. Aşina oldukları konular ve faaliyetlere ilişkin doğrudan bilgi alışverişini gerektiren basit ve alışılmış işlerde iletişim kurabilirler. Genellikle konuşmayı sürdürebilecek kadar kısa sohbetlere katılabilirler. Kısa, basit notlar ve iletiler yazabilirler. Teşekkür mektubu gibi çok kısa kişisel mektupları yazabilirler. Avrupa ortak ölçüt çerçevesine göre bireysel farklılıklar göz önünde bulundurularak MOVERS ya da FLYERS sınavlarına girerler.

MAYA

gorsel_sanatlar_4

Maya Okullarında, sanat yaşamın ayrılmaz bir parçası olarak kabul edilmektedir. Okulumuzda, sanata ve sanatçıya önem veren, estetik duyguları gelişmiş, taklitten uzak, yaratıcılığı ön planda tutan, duygu ve düşüncelerini sanat yolu ile ifade edebilen, özgün ürünler yaratan öğrenciler yetiştirmek hedeflenmektedir. Görsel-Geleneksel Sanatlar eğitimi öğrencilerimizin yaratıcı duygu ve düşüncelerini en etkili ve en eğlenceli şekilde uygulayacakları atölye ortamı ile sağlanmaktadır.

Dördüncü sınıf öğrencilerimiz Görsel Sanatlar derslerinde görsel iletişim ve biçimlendirme, kültürel miras, sanat eleştirisi ve estetik kazanımları üzerinde çalışmaktadırlar. Türkçe ve Sosyal Bilgiler derslerinin kazanımları ile disiplinler arası yürütülen Görsel Sanatlar dersinde dördüncü sınıf öğrencilerimiz, gözleme dayalı çalışmalar yaparlar. Farklı materyalleri kullanarak üç boyutlu çalışmalar yaparlar. Bu kazanımlar çerçevesinde parmak kuklalarıyla, kumaş parçalarıyla, krepon ve fon kartonlarıyla, mukavvayla, seramik yapım materyalleriyle, değişik tür ve ebatta taşlarla, yapraklarla, oyun hamurlarıyla ve sulu boya, yağlı boya, guaj boya, kuru boya gibi farklı boya türleriyle çalışmayı öğrenirler. Süreçte müze ve çevredeki ören yerlerinde de ziyarette bulunurlar. Sanat galerilerine ve sanatçı atölyelerine geziler düzenleyerek görsel sanatlar dersini ziyaret ettikleri mekanda yapabilirler.

MAYA

muzik_4sinif

Maya Okullarında öğrencilerimize sunduğumuz müzik eğitimiyle, onların öncelikle bilinçli bir müzik dinleyicisi olmalarını amaçlıyoruz. Bunun yanı sıra ulusal ve evrensel müzik türlerini öğrenmelerini, seslerini doğru kullanma becerisi kazanmalarını, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda müzik aletlerine (keman, piyano, gitar) yönelmelerini hedeflemekteyiz. Maya’da müzik dersleri tam donanımlı özel dersliklerde yapılmaktadır.

Haftada iki ders saati katıldıkları müzik derslerinde dördüncü sınıf öğrencilerimiz da kullanarak müzik çalışmalarını seslendirirler. Türkçe ve Sosyal Bilgiler derslerinde yer alan temalar ve kazanımlarla ilişkilendirilmiş şarkılar, marşlar öğrenirler ve seslendirirler. Temel müzik eğitiminin yanı sıra dördüncü sınıf öğrencilerimiz bir önceki eğitim öğretim yılında başladıkları enstrüman eğitimlerine devam ederler. Öğrencilerimiz kullanmayı öğrenmeye başladıkları enstrümanla eser seslendirmeye başlarlar. Uzman öğretmenleri ile birlikte çalıştıkları parçaları kolaylıkla seslendirebilirler. Yedinci sınıfın sonuna kadar devam eden bu eğitimler sonucunda öğrencilerimiz seçtikleri enstrümanla eserler ortaya çıkarırlar. Konuya ilişkin içsel motivasyonu yüksek olan öğrencilerimiz okul orkestrasında ev bandosunda görev alırlar.

MAYA

beden_egitimi_4sinif

Maya Okullarında öğrencilerimize sunduğumuz Beden Eğitimi derslerinde öğrencilerimize gündelik hayatlarında ve temel spor dallarında kullanabilecekleri hareket becerilerinin ve bilgilerin kazandırılması hedeflenmektedir. İkinci sınıf öğrencilerimiz, hareket eğitimi ile ilgili etkinlikler yaparlarken kendi kapasiteleri doğrultusunda fiziksel etkinliklere katılımları için gerekli olan bilgi, beceri ve tutumları kazanmaktadırlar. Hareket eğitimi etkinlikleri, sağlık, dinçlik, eğlence, estetik, performans, kendine güven gibi değişik amaçları içermektedir. Bu eğitim sırasında düzenlediğimiz etkinlikler ve derslerimizin vazgeçilmezi olan oyunlarımız aracılığı ile öğrencilerimizin psikomotor (kuvvet, çeviklik, çabukluk vs.), toplumsal (liderlik hoşgörü, arkadaşlık kurallara ve başkalarına saygı vs.) ve bilişsel (anlama, yorumlama, sorgulama, çabuk ve doğru karar verme vs.) alanlarda gelişimlerine destek olunmaktadır.

Dördüncü sınıf öğrencilerimiz hareket eğitimi ve eğitsel oyunların yanısıra değişik spor dallarına ilişkin çalışmalarda da hem teorik hem de uygulamalı bilgi edinirler. Basketbolun, voleybolun, tenisin, futbolun kurallarına ilişkin çalışmalarda bulunurlar. Edindikleri teorik bilgileri uygulama alanında da gösterirler.

MAYA

bilisim_4sinif

Maya Okullarında bilişim eğitiminin amacı, öğrencilerimizin dijital okur-yazarlığa sahip olmalarını ve bu beceriyi hayatlarını kolaylaştırmaları için kullanmalarını sağlamaktır. Bu amaçlar doğrultusunda öğrencilerimiz, bugünün teknolojisine uygun donanımlı bilgisayarlarla, teknolojiyi hayatları boyunca yaratıcı ve üretken bir biçimde kullanmalarını sağlayacak bilişim becerilerini kazanmaktadırlar. Gelişen teknolojiyle birlikte bilgiye ulaşmanın kolay yolu olan interneti, öğrencilerimizin bilinçli ve güvenli bir şekilde kullanmaları için de gerekli koşullar sağlanmaktadır.

Okulumuzda ikinci sınıflardan itibaren bilişim teknolojileri derslerinde okulumuz tarafından tasarlanan “bilişim garajı” programının içerikleri çalışılmaktadır. Bu program aracılığıyla dördüncü sınıf öğrencilerimiz haftada bir ders saati geldikleri bilişim dersliğinde kodlama, robot, web tasarım ve 3D tasarım çalışmalarına odaklanmaktadırlar.

MAYA
Matematik

matematik_4

Maya Okullarında Matematik dersleri, ana sınıfından itibaren öğrencilerin matematiği günlük yaşamlarında kullanmalarını cesaretlendirecek ve kolaylaştıracak şekilde tasarlanmıştır. Bu çerçevede matematik öğretiminde öğrencilerimizi merkeze alan, matematiğe ilişkin bilgi ve becerilerin yaşayarak, araştırıp bularak, sorgulayarak, düşünerek ve düşündüklerini ifade ederek öğrenmelerine fırsat tanıyacak ortamlar hazırlanmaktadır.

Üçüncü sınıf öğrencilerimiz matematik dersinin sayılar öğrenme alanında 100 içinde ritmik sayma, 1000 içinde verilen sayıyı onluğa ve yüzlüğe yuvarlama ve çözümleme çalışmalarını başarıyla yaparlar. 1000 içinde verilen sayıları karşılaştırabilirler. 1000 içinde eldeli ve eldesiz toplama işlemlerini yapabilirler. Toplama işlemi gerektiren problemleri kurabilir ve kurdukları problemleri çözebilirler. Yine 1000 içinde onluk ve yüzlük bozmayı gerektiren ve gerektirmeyen çıkarma işlemlerini yaparlar. Çıkarma işlemi yapmalarını gerektirecek problemler kurarlar ve kurdukları problemleri çözebilirler. Eldeli çarpma işlemi yapabilirler. Çarpma işlemi yapmalarını gerektiren problemleri çözebilirler. 1000 içinde bölme işlemlerini yapabilirler. Bölme işlemi yapmalarını gerektiren problemleri çözebilirler.

Geometri alt öğrenme alanında ise üçüncü sınıf öğrencilerimiz düzlemleri ve düzlemsel şekilleri öğrenirler. Geometrik cisim ve şekillerin yüzeylerini belirtirler. Doğru, doğru parçası, ışı ve noktayı öğrenirler ve modellerini çizerler. Açıları ve açı modellerini öğrenerek örnek modellerini çizebilirler. Geometrik şekillerdeki açı ilişkilerini analiz ederler. Simetrik şekiller çizerek örüntü ve süslemeler oluştururlar. Ölçme alt öğrenme alanında standart uzunluk ölçme birimlerini tanırlar ve kullanırlar. Metre ve santimetre arasındaki ilişkiyi anlarlar. Bu uzunluk birimleriyle ilgili problemleri çözerler. Paralarımızı tanırlar. Saat, gün, hafta, ay, mevsim ve yıl bağlamında zamanı ölçebilirler. Zaman ölçme birimlerinin birbirleriyle olan ilişkilerini açıklayabilirler. Tüm saatleri okuyabilirler. Ağırlık ve sıvı ölçme birimlerini öğrenirler. Kilogram ve gram arasındaki, litre ve yarım litre arasındaki ilişkileri analiz edebilirler.  Son olarak veri alanında ise nesne grafiği oluşturarak oluşturdukları nesne grafiğini yorumlayabilirler. Verileri tablo şeklinde de düzenleyebilirler.

MAYA
Türkçe

turkce_4

Maya Okullarında Türkçe dersleri, öğrencilerimizin anlama, yorumlama, iletişim kurma ve dili etkili kullanma becerilerini geliştirmeye yönelik çalışmaları kapsamaktadır. Öğrencilerimize, zihinsel birikimlerine yeni bilgiler inşa etmeleri, karşılaştıkları sorunlara alternatif ve yaratıcı çözümler üretmeleri, grup içerisinde birlikte çalışma becerileri geliştirmeleri, tartışma ve yorumlama etkinliklerine katılmaları, araştırma yöntem ve teknikleri kullanmaları, olay ve durumlardan yola çıkarak kendi görüşlerini oluşturmaları konularında rehberlik edilerek zevkli bir öğrenme ortamında kazanımlara ulaşmaları hedeflenmektedir.

Dördüncü sınıf öğrencilerimiz Türkçe dersleri kapsamında sekiz temel tema altında edebi türlerin düz yazı, şiir, masal, hikaye, tekerleme ve mani örnekleriyle karşılaşırlar. “Birey ve Toplum”, “Oyun ve Spor”, “Üretim, Tüketim ve Verimlilik”, “Değerlerimiz”, “Masal Dünyası”, “Atatürk”, “Sağlık ve Çevre” ve “Sevgi” söz konusu temalardır. Her bir temada temaya uygun farklı edebi türlerin örnekleri üzerinde çalışan öğrencilerimiz daha çok okuduğunu anlama üzerine odaklanırlar. Dinleme, okuma, yazma, konuşma, görsel okuma ve görsel sunu alanlarından belirlenen kazanımlar gerçekleştirilirken metinlerden yararlanılır. Dilbilgisi çalışmalarını da metinler üzerinden yürüten üçüncü sınıf öğrencilerimiz, eşanlamlı, eşsesli, zıt anlamlı kelimeler üzerinde çalışırlar. Noktalama işaretlerinden nokta, virgül, soru işareti, kısa çizgi, kesme işareti, eğik çizgi ve ünlem işaretinin kullanıldığı yerleri öğrenirler. Satır sonuna sığmayan kelimelerin nasıl ayrılabileceğini öğrenirler. Özel adların yazımı üzerinde de uygulamalı çalışmalarda bulunurlar.

MAYA
Fen Bilimleri

fen_bilimleri_4

Maya Okullarında Fen Bilgisi dersleri; öğrencilerimizin araştırma-sorgulama, eleştirel düşünme, problem çözme ve karar verme becerilerini geliştirmelerini, yaşam boyu öğrenen bireyler olmalarını ve etraflarındaki dünya hakkındaki merak duygusunu sürdürmeleri için fenle ilgili beceri, tutum, değer, anlayış ve bilgileri kazanmalarını sağlamak amacıyla planlanır. Böylece öğrencilerimizin Fen ve Teknoloji okur-yazarı olarak yetiştirmeleri sağlanmaktadır. Ders içerikleri öğrenilirken, öğrencilerimizin sürece etkin bir şekilde katılmalarını sağlamak amacıyla proje ve laboratuvar çalışmaları gerçekleştirilmektedir.

Fen Bilimleri dersi ile üçüncü sınıfta tanışan öğrencilerimiz dördüncü sınıf Fen Bilimleri dersinin “Vücudumuz Bilmecesini Çözelim” adlı ilk ünitesinde destek ve hareket sistemini, kanın vücutta dolaşımını ilgili yapı ve organları model üzerinde gösterirler. Soluk alıp vermede önemli olan organ ve yapıları, nabız, egzersiz kavramlarıyla egzersiz yapmanın önemini öğrenirler. İkinci ünite olan “Kuvvet ve Hareket” ünitesinde öğrenciler kuvvetin, cisimlerin hareket ve şekillerini değiştirmesine yönelik deneyler yapar ve sonucu tartışır. Mıknatısı tanır ve günlük yaşamdaki kullanım alanlarına örnekler verirler.

“Maddeyi Tanıyalım” adlı üçüncü ünite yıl boyunca çalışılan en uzun ünitedir, 8 bölümden oluşur. Öğrenciler beş duyu organını kullanarak maddeyi niteleyen temel özellikleri açıklarlar. Maddenin halleri, maddenin ölçülebilir özellikleri (kütle ve hacim), ısınma, soğuma, hâl değişimi, erime, donma, madde ve cismi ayırma konuları öğrenilir. Günlük yaşamında sıklıkla kullandıkları maddeleri saf madde ve karışım şeklinde sınıflandırır ve aralarındaki farkları açıklarlar. Günlük yaşamda karşılaştığı karışımların ayrıştırılmasında kullanılabilecek yöntemlere karar verir ve test ederler. Karışımları ayırmayı, ülke ekonomisine katkısı ve kaynakların etkili kullanımı bakımından tartışırlar.

Dördüncü Ünite “Geçmişten Günümüze Aydınlatma ve Ses Teknolojileri”dir. Bu ünitenin ışık bölümünde geçmişten günümüze aydınlatma teknolojileri, aydınlatma araçlarının önemi, uygun aydınlatma ve önemi, aydınlatma araçlarının tasarruflu kullanımı, ışık kirliliği konuları çalışılır. Ses bölümünde de öğrencilerimiz, ses düzeyini değiştirmeye yarayan teknolojileri, işitme yetimizi geliştirmeye yönelik teknolojileri öğrenirler.

Beşinci Ünite olan “Mikroskobik Canlılar ve Çevremiz” ünitesinde öğrencilerimizin; mikroskobu tanımaları, mikroskobik canlıların varlığını fark edebilmeleri, mikroskobu kullanarak mikroskobik canlıları gözlemlemeleri, ayrıca insan ve çevre etkileşiminin önemini kavrayarak çevreyi temiz tutmanın, çevre kirliliğini önlemenin ve çevreyi güzelleştirmenin önemine yönelik bilgi ve beceriler kazanmaları amaçlanmaktadır.

Altıncı Ünite “Basit Elektrik Devreleri” dir. Bu ünitede öğrencilerimiz; işlevleriyle birlikte devre elamanlarını tanıyarak farklı elektrik devreleri oluştururlar ve evlerdeki elektrik sistemleri ile basit elektrik devrelerini ilişkilendirebilirler. Yedinci Ünite “Dünyamızın Hareketleri”dir. Öğrencilerimiz bu ünitede Dünyamızın dönme hareketlerini ve sonuçlarını öğrenirler.

MAYA
Sosyal Bilimler

sosyal_bilgiler_4sinif

Maya Okullarında gerçekleştirilen Sosyal Bilgiler dersleri ile öğrencilerimizin; Atatürk ilke ve inkılaplarını içselleştirmiş; milli, manevi, ahlaki, insani, kültürel değerler bakımından donanımlı; Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluklarını yerine getiren; yaşadığı çevreye duyarlı; insan hak ve özgürlüklerine saygılı; toplum bilinci gelişmiş; düşünen, sorgulayan, araştıran ve bilgiyi paylaşan; geçmişini bilerek geleceğe ışık tutan; sosyal yaşamda etkin, üretken bireyler olarak yetişmeleri amaçlanmaktadır. Dersler işlenirken yapılandırmacı yaklaşıma, yaparak ve yaşayarak öğrenmeye, günlük hayatla bağlantı kurmaya,  disiplinler arası ilişkilendirmeye, teknolojiden yararlanmaya, farklı zekâ alanlarına yönelik etkinlikler planlamaya önem verilir.

Dördüncü sınıf öğrencilerimiz, “Birey ve Toplum” öğrenme alanı içerisinde 1.ünite olarak yer alan “Kendimi Tanıyorum” ünitesindeki kazanımlar ile; bireysel özelliklerinin, duygu ve düşüncelerinin farkına vararak kendilerinden farklı özelliklere, duygu ve düşüncelere sahip bireylere karşı hoşgörülü olmayı öğrenirler. Hayatlarındaki önemli olayları kronolojik sıraya koyarak, soy ağaçlarını oluşturma becerisine sahip olurlar.

“Kültür ve Miras” öğrenme alanı içerisinde 2. ünite olarak yer alan “Geçmişimi Öğreniyorum” ünitesindeki kazanımlar ile öğrencilerimiz; çevrelerindeki milli kültürü yansıtan öğelerden yola çıkarak kültürlerini yakından tanırlar. Tarih bilinçlerini geliştirmek adına Kurtuluş Savaşı sırasında Türk Milleti’nin yaşadığı sıkıntılara ve savaşlara tanıklık ederler.

“İnsanlar, Yerler ve Çevreler” öğrenme alanı içerisinde 3.ünite olarak yer alan “Yaşadığımız Yer” ünitesindeki kazanımlar ile öğrencilerimiz; çeşitli yön bulma yöntemlerinden yararlanarak etraflarındaki nesnelerin kendilerine göre konumlarını belirlerler. Adres tarif edebilme becerilerini geliştirmek adına kroki çizebilme yeterliliği kazanırlar. Hava olaylarını fark eder, doğal afetlere karşı bilinç kazanır ve etrafındaki doğal ve tarihi unsurları ayırt edebilirler.

“Üretim, Dağıtım ve Tüketim” öğrenme alanı içerisinde 4. ünite olarak yer alan “Üretimden Tüketime” ünitesindeki kazanımlar ile öğrencilerimiz; kaynaklarının farkına vararak kendilerine ait bütçe oluşturabilme becerisi geliştirirler. Bilinçli bir tüketici olarak alışveriş sırasında dikkat etmeleri gereken unsurlar konusunda farkındalıklarını arttırırlar.

“Bilim, Teknoloji ve Toplum” öğrenme alanı içerisinde 5.ünite olarak yer alan “İyiki Var” ünitesindeki kazanımlar ile öğrencilerimiz; teknolojik ürünlerin günlük hayatımızdaki yerleri, tarihsel gelişimleri hakkında bilgi sahibi olarak kendi ihtiyaçlarından hareketle kendi teknolojik ürünlerini tasarlamak için istek duyarlar.

“Gruplar, Kurumlar ve Sosyal Örgütler” öğrenme alanı içerisinde 6.ünite olarak yer alan “Hep Birlikte” ünitesindeki kazanımlar ile öğrencilerimiz; içerisinde bulundukları grup, kurum ve sosyal örgütleri fark ederek, bu oluşumların hayatımızdaki yeri konusunda çıkarım yapabilir ve karar verebilirler.

“Güç, Yönetim ve Toplum” öğrenme alanı içerisinde 7. ünite olarak yer alan “İnsanlar ve Yönetim”  ünitesindeki kazanımlar ile öğrencilerimiz yaşadıkları yerdeki yerel yönetim birimlerini tanırlar. Kamu hizmetlerinin yürütülmesinde yerel yönetim birimlerinin rolünü fark edebilir ve Türkiye Büyük Millet Meclisi ile milli egemenliği ilişkilendirebilirler.

“Küresel Bağlantılar” öğrenme alanı içerisinde 8. ve son ünite olarak yer alan “Uzaktaki Arkadaşlarım” ünitesindeki kazanımlar ile de öğrencilerimiz; Dünya üzerinde farklı ülkeler ve yaşayışlar olduğunu fark ederek kendi yaşayışları ve özel günleri ile Dünya’nın farklı yerlerinde yapılan uygulamaları karşılaştırma olanağına sahip olurlar.

MAYA
İngilizce

ingilizce_4

Maya Okullarında İngilizce anasınıfı ile başlar ve 8. sınıfın sonuna kadar yoğun bir şekilde devam eder. Anasınıfından dördüncü sınıf düzeyine kadar 50 ders saatlik haftalık programın 15 ders saatlik bölümünü, beşinci sınıftan sekizinci sınıf düzeyine kadar 12 saatlik bölümü İngilizce’ye ayrılır. Ayrıca tüm sınıflar düzeyinde haftada iki ders saati anadili İngilizce olan öğretmenler ile dil becerileri uygulamaları yapılmaktadır. İngilizce dil edinimi sürecinde dilin kültür özelliklerini yansıtan bir atmosfer oluşturularak, dinleme, konuşma, okuma ve yazma temel dil becerilerinin yanı sıra not alma, zamanı etkili kullanma, topluluk önünde görüş sunma gibi akademik becerilerin kazanımı da hedeflenmektedir. İkinci sınıf düzeyinden sekizinci sınıf düzeyine kadar tüm öğrencilerimizin İngilizcenin dört temel beceri alanındaki başarılarını görmek ve kendilerini uluslararası anlamda değerlendirmek için Cambridge sınavlarına katılmalarını önemsiyoruz. Okulumuz bu sınavlarda her yıl üst düzey başarı elde etmektedir.

Dördüncü sınıf öğrencilerimiz kendilerini doğrudan ilgilendiren konularla ilişkili kalıpları ve çok sık kullanılan sözcükleri anlayabilirler. (Örneğin; En temel kişisel ve ailevi bilgiler, alışveriş, yerel çevre, meslek) Kısa, net, basit ileti ve duyurulardaki temel düşünceyi kavrayabilirler. Kısa ve basit metinleri okuyabilirler. İlanlar, kullanım kılavuzları, mönüler ve zaman çizelgeleri gibi basit günlük metinlerdeki genel bilgileri kavrayabilir ve kısa kişisel mektupları anlayabilir ve yazabilirler. Aşina oldukları konular ve faaliyetlere ilişkin doğrudan bilgi alışverişini gerektiren basit ve alışılmış işlerde iletişim kurabilirler. Genellikle konuşmayı sürdürebilecek kadar kısa sohbetlere katılabilirler. Kısa, basit notlar ve iletiler yazabilirler. Teşekkür mektubu gibi çok kısa kişisel mektupları yazabilirler. Avrupa ortak ölçüt çerçevesine göre bireysel farklılıklar göz önünde bulundurularak MOVERS ya da FLYERS sınavlarına girerler.

MAYA
Görsel Sanatlar

gorsel_sanatlar_4

Maya Okullarında, sanat yaşamın ayrılmaz bir parçası olarak kabul edilmektedir. Okulumuzda, sanata ve sanatçıya önem veren, estetik duyguları gelişmiş, taklitten uzak, yaratıcılığı ön planda tutan, duygu ve düşüncelerini sanat yolu ile ifade edebilen, özgün ürünler yaratan öğrenciler yetiştirmek hedeflenmektedir. Görsel-Geleneksel Sanatlar eğitimi öğrencilerimizin yaratıcı duygu ve düşüncelerini en etkili ve en eğlenceli şekilde uygulayacakları atölye ortamı ile sağlanmaktadır.

Dördüncü sınıf öğrencilerimiz Görsel Sanatlar derslerinde görsel iletişim ve biçimlendirme, kültürel miras, sanat eleştirisi ve estetik kazanımları üzerinde çalışmaktadırlar. Türkçe ve Sosyal Bilgiler derslerinin kazanımları ile disiplinler arası yürütülen Görsel Sanatlar dersinde dördüncü sınıf öğrencilerimiz, gözleme dayalı çalışmalar yaparlar. Farklı materyalleri kullanarak üç boyutlu çalışmalar yaparlar. Bu kazanımlar çerçevesinde parmak kuklalarıyla, kumaş parçalarıyla, krepon ve fon kartonlarıyla, mukavvayla, seramik yapım materyalleriyle, değişik tür ve ebatta taşlarla, yapraklarla, oyun hamurlarıyla ve sulu boya, yağlı boya, guaj boya, kuru boya gibi farklı boya türleriyle çalışmayı öğrenirler. Süreçte müze ve çevredeki ören yerlerinde de ziyarette bulunurlar. Sanat galerilerine ve sanatçı atölyelerine geziler düzenleyerek görsel sanatlar dersini ziyaret ettikleri mekanda yapabilirler.

MAYA
Müzik

muzik_4sinif

Maya Okullarında öğrencilerimize sunduğumuz müzik eğitimiyle, onların öncelikle bilinçli bir müzik dinleyicisi olmalarını amaçlıyoruz. Bunun yanı sıra ulusal ve evrensel müzik türlerini öğrenmelerini, seslerini doğru kullanma becerisi kazanmalarını, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda müzik aletlerine (keman, piyano, gitar) yönelmelerini hedeflemekteyiz. Maya’da müzik dersleri tam donanımlı özel dersliklerde yapılmaktadır.

Haftada iki ders saati katıldıkları müzik derslerinde dördüncü sınıf öğrencilerimiz da kullanarak müzik çalışmalarını seslendirirler. Türkçe ve Sosyal Bilgiler derslerinde yer alan temalar ve kazanımlarla ilişkilendirilmiş şarkılar, marşlar öğrenirler ve seslendirirler. Temel müzik eğitiminin yanı sıra dördüncü sınıf öğrencilerimiz bir önceki eğitim öğretim yılında başladıkları enstrüman eğitimlerine devam ederler. Öğrencilerimiz kullanmayı öğrenmeye başladıkları enstrümanla eser seslendirmeye başlarlar. Uzman öğretmenleri ile birlikte çalıştıkları parçaları kolaylıkla seslendirebilirler. Yedinci sınıfın sonuna kadar devam eden bu eğitimler sonucunda öğrencilerimiz seçtikleri enstrümanla eserler ortaya çıkarırlar. Konuya ilişkin içsel motivasyonu yüksek olan öğrencilerimiz okul orkestrasında ev bandosunda görev alırlar.

MAYA
Beden Eğitimi

beden_egitimi_4sinif

Maya Okullarında öğrencilerimize sunduğumuz Beden Eğitimi derslerinde öğrencilerimize gündelik hayatlarında ve temel spor dallarında kullanabilecekleri hareket becerilerinin ve bilgilerin kazandırılması hedeflenmektedir. İkinci sınıf öğrencilerimiz, hareket eğitimi ile ilgili etkinlikler yaparlarken kendi kapasiteleri doğrultusunda fiziksel etkinliklere katılımları için gerekli olan bilgi, beceri ve tutumları kazanmaktadırlar. Hareket eğitimi etkinlikleri, sağlık, dinçlik, eğlence, estetik, performans, kendine güven gibi değişik amaçları içermektedir. Bu eğitim sırasında düzenlediğimiz etkinlikler ve derslerimizin vazgeçilmezi olan oyunlarımız aracılığı ile öğrencilerimizin psikomotor (kuvvet, çeviklik, çabukluk vs.), toplumsal (liderlik hoşgörü, arkadaşlık kurallara ve başkalarına saygı vs.) ve bilişsel (anlama, yorumlama, sorgulama, çabuk ve doğru karar verme vs.) alanlarda gelişimlerine destek olunmaktadır.

Dördüncü sınıf öğrencilerimiz hareket eğitimi ve eğitsel oyunların yanısıra değişik spor dallarına ilişkin çalışmalarda da hem teorik hem de uygulamalı bilgi edinirler. Basketbolun, voleybolun, tenisin, futbolun kurallarına ilişkin çalışmalarda bulunurlar. Edindikleri teorik bilgileri uygulama alanında da gösterirler.

MAYA
Bilişim Teknolojileri

bilisim_4sinif

Maya Okullarında bilişim eğitiminin amacı, öğrencilerimizin dijital okur-yazarlığa sahip olmalarını ve bu beceriyi hayatlarını kolaylaştırmaları için kullanmalarını sağlamaktır. Bu amaçlar doğrultusunda öğrencilerimiz, bugünün teknolojisine uygun donanımlı bilgisayarlarla, teknolojiyi hayatları boyunca yaratıcı ve üretken bir biçimde kullanmalarını sağlayacak bilişim becerilerini kazanmaktadırlar. Gelişen teknolojiyle birlikte bilgiye ulaşmanın kolay yolu olan interneti, öğrencilerimizin bilinçli ve güvenli bir şekilde kullanmaları için de gerekli koşullar sağlanmaktadır.

Okulumuzda ikinci sınıflardan itibaren bilişim teknolojileri derslerinde okulumuz tarafından tasarlanan “bilişim garajı” programının içerikleri çalışılmaktadır. Bu program aracılığıyla dördüncü sınıf öğrencilerimiz haftada bir ders saati geldikleri bilişim dersliğinde kodlama, robot, web tasarım ve 3D tasarım çalışmalarına odaklanmaktadırlar.

MAYA
MAYA OKULLARI İletişim Formu

Adınız (gerekli)

Epostanız (gerekli)

Konu

İletiniz

Menü