Yeni randevu sistemimize https://portal.maya.k12.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

12. Sınıf Türk Edebiyatı

Maya Anadolu Lisesinde Türk Edebiyatı programında bilgiyi farklı tekniklerle sunarak öğrenciyi düşünmeye sevk eden, his ve heyecan uyandıran, hayal etmelerini sağlayan, hedef sunma ve eyleme geçmelerinin ardından dönüt alarak güncelleştirme işlemiyle neticelendirme temel alınarak şekillendirilmiş olan Türk Edebiyatı dersinde sadece geçmiş ve günümüz kişileri adına değil, nesneler, önemli kavramlar ve unsurların da dersin içeriğiyle içselleştirilerek, farklı konu ve kazanımlarda uygulanması amaçlanır. Öğrencinin, her türlü metinle iletişim kurabilecek dil terbiyesine, sanat zevkine ve bilgisine sahip olması, okuduğunu anlayıp kendince tutarlı biçimde inceleyip yorumlama becerileri kazanması, Türk kültürünün inceliklerini bilen ve yaşayan, kültürler arası anlayış ve saygı ile daha iyi ve daha huzurlu bir dünya oluşturulmasına yardımcı olan, öğrenmeye odaklanan, dillere ve kültürlere yönelik anlayışı artıran, çoklu zeka kuramı paralelinde gelişen öğrenme stillerinden, işitsel-görsel-kinestetik türlerinin her birinde farklı öğrenci-gruplarda ilişkiyi kurabilmeyi hedefler. Metin çeşitliliği, aktif katılımcı rolü, nitelik ve niceliğin genişliği, içeriğin denetlenebilir ve geliştirilerek daimi biçimde sürdürülebilir olması, açık yönerge ve kazanıma uygun ortamın oluşturulması da önem arz etmektedir.

Bu sürecin içerisinde LYS merkezi temel alınarak içeriğin tamamına yönelik kapsamlı, detaycı, analizsel ve sentezleyici bir yaklaşımla sınava yönelik tüm çalışmalar büyük bir özveri ve titizlikle yapılmaktadır. LYS içeriğinin tamamını kapsayan; anlam bilgisi, karma dilbilgisi, şiir ve tiyatro bilgisi, dönemsel Türk Edebiyat süreçleri, eser-yazar kapsamı, okuduğunu anlama ve yorumlama, geliştirme noktalarında, eğitimsel teknolojinin imkânlarını en üst seviyede kullanarak, özdeşimle dolu yapılandırılmış çalışma sistemi, öğrencilerin tüm ihtiyaçlarına en üst seviyede cevap vermektedir
On ikinci sınıf programı, Cumhuriyet Dönemi Edebiyatına ayrılmıştır. Bu sınıfın programı, “Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatının Oluşumu”, “Öğretici Metinler”, “Şiir”, “Olay Çevresinde Oluşan Edebî Metinler” olmak üzere dört üniteden ve “Cumhuriyet Dönemi’nin Genel Özellikleri” başlıklı bir kısımdan oluşmaktadır. Yayımlanan metin sayısı ve çeşidi bakımından Türk edebiyatının en zengin döneminin Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı olması sebebiyle ünitelerin hazırlanmasında metinler temalarına uygun sınıflandırılmıştır.

12.Sınıf Matematik

Maya Okulları Anadolu Lisesi matematik programında ile öğrencilerimizin problem çözme becerilerini geliştirmeleri, matematiksel düşünme becerisi kazanmaları, matematiğin kendine has dilini ve terminolojisini doğru ve etkili bir şekilde kullanabilmeleri, matematiğe ve matematik öğrenimine değer vermelerinin sağlanması amaçlanmıştır. Öğrencileri, matematiksel düşünme gücü gelişmiş iyi birer problem çözücü olarak yetiştirmeyi amaçlayan programımız; matematiksel kavramlara, bu kavramların kendi içlerindeki ilişkilere, temel matematiksel işlemler ve bu işlemlerin barındırdığı matematiksel anlamlara vurgu yapmaktadır. İşlemsel ve bilgi odaklı matematik öğretimi yerine matematiksel kavramların sınıf ortamında tartışmalar yürütülerek yapılandırıldığı, işlemsel ve kavramsal bilginin dengeli bir şekilde ele alındığı bir yaklaşım esas alınmakta; öğrencilerin informal deneyimlerinden ve sezgilerinden yola çıkarak matematiksel anlamları oluşturmalarına ve soyutlama yapabilmelerine yardımcı olmak amaçlanmaktadır. Programımızın uygulanmasında matematik öğrenme aktif bir süreç olarak ele alınıyor; öğrencilere araştırma yapma, matematiksel ilişkileri keşfetme ve ispatlama, modelleme ve problem çözme, çözüm ve yaklaşımları sınıf ortamında paylaşma ve tartışma olanakları sunulmaktadır.
12.sınıf düzeyinde öğrencilerimizin sayılar ve cebir, geometri, veri, sayma ve olasılık temel konu başlıklarında türev, integral, hiperbol, elips, analitik geometri, uzayda doğru ve düzlemin birbirine göre durumları, prizmalar ile olasılık alt konuları işlenmektedir.
Yükseköğretime hazırlık süreci kapsamında öğrencilerimize 9-10-11.sınıf düzeyinde işlene konuların hatırlatılması ve pekiştirilmesine yönelik özel YGS-LYS programı uygulanmaktadır.

12.Sınıf Dil ve Anlatım

Maya Anadolu Lisesinde Dil ve Anlatım programında hayata açılan kapıda öğrenci vizyonunun ulaştığı noktanın, hayallerle ulaşılamayacak bir eşiğe uzanışının yansıması olarak anlam bulmuş Dil ve Anlatım dersi; öğrencilerimizin farklı disiplinler arasında bilgiyi keşfederek, kavramsal anlayışlarını pekiştirmelerini, Dil ve Anlatım dersi ile hâlihazır süreçlerinde edinmiş oldukları dil becerisini, çok yönlü ve çok amaçlı biçimde kullanabilmeleri ve buna ek olarak zamanın ihtiyaçlarına cevap verebilecek araştıran, sorgulayan, risk alan, eleştirel düşünen ve düşüncesini etkin şekilde aktarabilen, dil yeterliliğine ulaşmış, bu konuda ilke ve duyarlılık sahibi konumuna gelmiş geleceğin bireylerini yetiştirebilmek temel hedefiyle güncelleştirilerek oluşturulmuştur.
YGS sınav içeriğinin tamamına yönelik kapsamlı, detaycı, analizsel ve sentezleyici bir yaklaşımla sınava yönelik tüm çalışmalar büyük bir özveri ve titizlikle yapılmaktadır. YGS içeriğinin tamamını kapsayan; anlam bilgisi, dilbilgisi, anlatım bozukluğu, okuduğunu anlama ve yorumlama becerisi geliştirme noktalarında, eğitimsel teknolojinin imkânlarını en üst seviyede kullanarak, özdeşimle dolu yapılandırılmış çalışma sistemi, öğrencilerin tüm ihtiyaçlarına en üst seviyede cevap vermektedir.

On ikinci sınıf dört üniteden oluşmaktadır. Birinci ünite “Sanat Metinlerinin Ayırıcı Özellikleri” , ikinci ünitede “Sanat Metinleri” , üçüncü ünitede sözlü anlatıma ait açık oturum, sempozyum, forum, münazara ve konferans; dördüncü ünite ise bilimsel yazılara ayrılmıştır. On ikinci sınıfın Dil ve Anlatım Dersi Öğretim Programı; Türkçeyi doğru ve güzel konuşan, Türkçe ile yazılmış her türlü metni anlayan, yorumlayan ve değerlendiren; kendini ve herhangi bir konudaki düşünce ve duygusunu ifade edebilen insan yetiştirme hedefini gerçekleştirecek biçimde düzenlenmiştir.

12.Sınıf Fizik

Maya Anadolu Lisesinde fizik programının temel amacı tüm öğrencilerimizin, fizik biliminin yaşamlarını nasıl etkilediğini anlamalarına, fizik bilimine ilişkin sahip oldukları bilgi, beceri ve yöntemleri günlük yaşamda karşılaştıkları sorunların çözümlerinde ve karar alma süreçlerinde kullanmalarına yardımcı olmaktır. Doğrudan öğretim, sınıf içi tartışmalar ve laboratuvar çalışmaları aracılığıyla fizik bilimi içerikleri öğrencilerimiz tarafından anlamlandırılır. Fizik derslerinde gözlemi, eleştirel analizi ve deneysel tasarımları ön plana çıkarır.
Onikinci sınıf düzeyinde öğrencilerimiz Madde, basınç, Isı, Sıcaklık, Genleşme, Işık, Aynalar, Vektörler, Basit Makineler, Elektrostatik, hareket konuları işlenmektedir.
Yükseköğretime hazırlık süreci kapsamında öğrencilerimize 9-10-11.sınıf düzeyinde işlenen konuların hatırlatılması ve pekiştirilmesine yönelik özel YGS-LYS programı uygulanmaktadır.

12.Sınıf İngilizce Program

Maya Anadolu Lisesinde İngilizce programında hedefimiz, öğrencilerimizin dört yıl boyunca edindikleri yabancı dillerini aktif olarak kullanmaları ile birlikte yükseköğretim programlarında uygulanan süreçler ile ilgili hazır bulunuşluk düzeylerini artırıcı uygulamalar gerçekleştirilir. IGCSE ( Internatıonal General Certificate Secondary Educatıon ) İngilizce müfredatını almış ve ölçme ve değerlendirme uygulamalarıyla yeterliliklerini belgelendirmiş öğrencilerimizin, yurt içi veya yurt dışında eğitim tercihlerine göre uluslararası geçerliği olan sınav stratejilerine yer vererek, onların İngilizce muafiyet sınavlarında başarılı olmalarını sağlamak ve yeterliliklerini arttırmak için özel dil eğitim programı uygulanmaktadır. Yurt dışında eğitim öğretime devam etmek isteyen öğrencilerimiz için bireysel danışmanlık hizmetlerinin yanında değişim programlarına dahil olma süreçlerine yönlendirme yapılmaktadır.
12.Sınıf Kimya

Maya Anadolu Lisesinde Kimya programının temel amacı tüm öğrencilerimizin, kimya alanında çalışmanın çok özel yetenekli insanlara vergi olmayıp ilgilenen herkesin derinleşebileceği ve katkıda bulunabileceği, yararlı ve zevkli bir uğraş alanı olarak görmelerini sağlamaktır. Bu çerçevede kimya derslerinde öğrencilerimiz, bir yandan kimya alanına ilişkin bilgi ve beceri edinirlerken bir yandan da bilimsel yöntemi kullanma fırsatı elde ederler. Sorun çözme, model kurma, kurulan modellerin eleştirel analizi, sonuç çıkarma kimya çalışmalarımızda üzerinde durulan becerilerdir.
Onikinci sınıf düzeyinde öğrencilerimiz Kimya ve Elektrik, karbon Kimyasına Giriş, Organik Bileşikler, Hayatımızda Kimya konularını işlemektedir. İlk ünitede kimyasal enerji ile elektrik enerjisini ilişkilendirir. Kimyasal tepkimelerin istemliliği ile açıklar. İkinci ünitede basit organik bileşikleri tanıyarak anorganik bileşikler ile farklarını ayırt etmeyi öğrenir. Üçüncü ünitede ise organik bileşik sınıflarının fiziksel ve kimyasal özelliklerini ve elde edilme yöntemlerini belirler. Organik bileşiklerin hayatımızdaki yerini ve kolaylaştırıcı etkisini açıklar.
Öğrencilerimizi kimya ile günlük yaşam deneyimleri arasında bağlantı kurmaları konusunda cesaretlendiririz. Tam donanımlı güvenli kimya laboratuvarımızda öğrencilerimiz deneyler yaparak kimya alanındaki çalışmalarını sürdürürler.
Yükseköğretime hazırlık süreci kapsamında öğrencilerimize 9-10-11.sınıf düzeyinde işlenen konuların hatırlatılması ve pekiştirilmesine yönelik özel YGS-LYS programı uygulanmaktadır.

12.Sınıf Biyoloji

Maya Anadolu Lisesinde biyoloji programının temel amacı öğrencilerimizin olaylar arasında sebep sonuç ilişkisi kurmalarına, analitik düşünmelerine, gözlem becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmaktır. Biyoloji içinde çok farklı bilimsel alanları barındırmaktadır. Fizyoloji, botanik, zooloji, biyokimya, genetik ve mikrobiyoloji biyoloji şemsiyesinde değerlendirilebilecek özel disiplinlerden sadece birkaçıdır. Bu çerçevede tam donanımlı laboratuvar ortamında gerçekleştirilen biyoloji dersinde öğrencilerimiz, deneyler yaparak, teknolojinin avantajlarından en üst düzeyde yararlanarak çalışmalarını sürdürürler. Öğrencilerimiz ders sürecinde biyoloji içeriklerini çalışırken üç boyutlu videolardan da yararlanırlar.
Onikinci sınıf düzeyinde öğrencilerimiz Nükleik asitlerin keşif sürecini analiz eder ve bu sürece katkıda bulunan bilim insanlarını araştırır. Genetik şifrenin evrenselliğinin farkına varır ve önemini irdeler. Bitki biyolojisini inceler. Komunite ve popülasyon ekolojisi ile ilgili bilgi sahibi olur. Hayatın başlangıcı ve Evrim Teorisi ile ilgili kazanımlar işlenir.

Yükseköğretime hazırlık süreci kapsamında öğrencilerimize 9-10-11.sınıf düzeyinde işlene konuların hatırlatılması ve pekiştirilmesine yönelik özel YGS-LYS programı uygulanmaktadır.

12.Sınıf Coğrafya

Maya Anadolu Lisesinde Coğrafya programında günümüz dünyasına değişen politik sınırlar, bölgesel çatışmalar, örtülü enerji savaşları, küreselleşme damgasını vuruyor. Adı geçen her bir konu temelde coğrafya alanının da can alıcı konularındandır. Bu konular coğrafya çalışmanın önemini ve gerekliliğini bir kez daha gözler önüne sermektedir. Bu önem ve gereklilikten yola çıkarak Maya Okulları Anadolu Lisesi 12.sınıf programında coğrafya eğitiminde öğrencilerimizin coğrafya içeriklerine ilişkin bilgilerini ve anlayışlarını geliştirmek, gerçek yaşama dair sorunların çözümünde coğrafi bilgi ve becerilerini kullanma becerilerine katkı sağlamak, sosyoekonomik, çevresel ve kültürel konulara ilişkin eleştirel bakış açısı kazandırmak temel amaçlarımızdır. Bu amaçları gerçekleştirmek için teknolojinin sağladığı avantajlardan en üst düzeyde yararlanırız. Alan gezileri coğrafya eğitiminin vazgeçilmez bütünleyicisidir.
Coğrafya dersi kapsamında doğal sistemler, beşeri sistemler, mekânsal bir sentez: Türkiye, küresel ortam: bölgeler ve ülkeler, çevre ve toplum adlı ünite içerikleri üzerinde çalışırlar. Yükseköğretim programlarına destek çalışmaları kapsamında öğrencilerimiz YGS-LYS hazırlık programına dahil edilmektedir.

12.Sınıf Tarih

Maya Anadolu Lisesinde Tarih programında Türk, Dünya ve Osmanlı tarihi ile ilgili kronolojik kazanımlar kapsamında yapılan çalışmalara paralel olarak öğrencilerimize verilen bilgiyi sentezleyerek değerlendirme becerisi kazandırarak yorumlama, neden sonuç ilişkisi kurma, tümden gelim metoduyla bilgiyi analiz etme becerisi kazandırmak temel hedefimizdir. Yüksek Öğretim Programlarına hazırlık sürecinde ulusal çapta hazırlanan YGS ve LYS sınavına istendik şekilde hazırlanmalarını sağlamak, 9,10 ve 11. Sınıf düzeylerinde işlenen konuları hatırlamalarını ve pekiştirmelerini kolaylaştırmak amacıyla öğrencilerimize destek verilmektedir. Geleceği yorumlayabilmek için geçmişe ayna tutmanın, anlamanın ve zamanın gereklerine uygun değerlendirmenin önem ve gerekliliği ile öğrencilerimizin öğrenme serüvenleri desteklenmektedir.
11-12.Sınıf Felsefe

Maya Anadolu Lisesinde felsefe programının temel amacı öğrencilerimizin kendileri ve evreni tanımalarına olanak sağlayacak düşünme stratejilerini geliştirmeleri, eleştirel düşünme ve sorun çözme yeterliliklerini güçlendirmeleridir.
Program kapsamında öğrencilerimiz evreni, doğayı, varoluşu algılamak ve algılatmak, insanı ve insanlığı düştüğü badire ve bunalımlardan kurtaracak düşünsel yolları göstermek, bilimle işbirliği yaparak insansal gelişime yardımcı olmak,varlığın varoluşunu anlamlandırmak, nesnel koşulların öznel varlığa olan zararlı ve olumsuz etkilerini azaltmak ve yok etmek, inancın yerine bilimsel düşünceyi koymak,insan gelişim ve evrimini gerçekci ve sağlam çizgide korumak, insan varlığının teorik alt yapısını oluşturmak ve kurmak,bilinç ve bilgiyi sağlam hayal gücü ve düşüncenin emrine vermek kazanımlarını öğrenir.

Yükseköğretime hazırlık süreci kapsamında öğrencilerimize özel YGS-LYS programı uygulanmaktadır.

MAYA OKULLARI İletişim Formu

Adınız (gerekli)

Epostanız (gerekli)

Konu

İletiniz

Menü