Yeni randevu sistemimize https://portal.maya.k12.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

turkedebiyati

Onuncu sınıf öğrencilerimiz haftada beş ders saati katıldıkları Türk Edebiyatı dersiyle; özel uzmanlık alanı istemeyen her türlü metni, yazıldığı dönemin zihniyetiyle ilişkilendirerek anlayıp değerlendirebilirler. Başta sanat metinleri olmak üzere, yine her türlü metni zihniyet, yapı, tema, dil ve anlatım, anlam ve gelenekle ilişkisi bakımlarından inceleyip çözümleyebilmeleri ve yorumlayabilmeleri beklentilerimiz arasındadır. Benzer ve farklı metinleri birbiriyle karşılaştırıp bunlardan sonuçlar çıkarabilirler. Onuncu sınıf düzeyindeki Türk Edebiyatı derslerinde öğrencilerimiz, üç temel ünite kapsamındaki içerikler üzerinde çalışırlar. Tarih İçinde Türk Edebiyatı ünitesinde öğrencilerimiz, edebî metinlerin yazıldıkları dönemi yansıtan tarihî belge niteliğinde olduğunu öğrenirler. Destan Dönemi Türk Edebiyatı ünitesinde öğrencilerimiz, Destan Dönemi’ni belirleyen zihniyet ve beğeniyi fark ederler. Sözlü ve yazılı edebiyatın özelliklerini öğrenirler. İslam Uygarlığı Çevresinde Gelişen Türk Edebiyatı ünitesinde önce İslam uygarlığına ve Türk kültürüne özgü öğelerin iç içe girerek dil, edebiyat ve kültür alanlarında yeni bir dönemi nasıl başlattıklarını öğrenirler. XI ve XII. Yüzyıllarda Türklerin ortaya koydukları eserleri çözümleme, anlama ve yorumlama çalışmalarını gerçekleştirirler. Oğuz Türkçesinin Anadolu’daki ilk örneklerinden sonra Osmanlı Dönemi Türk Edebiyatı örnekleri üzerinde çalışırlar.

MAYA

dilveanlatim

Maya Anadolu Lisesinde Dil ve Anlatım dersi ile, öğrencilerimizin dili kullanma becerisi kazanarak zamanın ihtiyaçlarına cevap verebilecek aydın kişiler durumuna gelebilmeleri amaçlanmaktadır. Bu derste öğrencilerimizin kazandıkları dil becerileri ile kendilerini her düzeyde sözlü ve yazılı olarak iyi, doğru ve güzel ifade etmeleri; her türlü Türkçe metni doğru anlayıp yorumlayabilme alışkanlığı kazanmaları en büyük kazanımımız olacaktır. Onuncu sınıf düzeyindeki Dil ve Anlatım derslerinde öğrencilerimiz; iletişim aracı olan dilin bireysel boyutta kullanılmasına yönelik becerileri kazanmaları yanı sıra bu becerileri her türlü anlatımlarında kullanabilirler. Dil ve Anlatım dersi kapsamında yer alan Sunum, Tartışma ve Panel adlı ilk ünite içerikleri ile öğrencilerimiz, düzenlenen münazara etkinlikleri ile uluslararası alanda kendilerini belirlenen teknikler çerçevesinde ifade edebilirler. Anlatım ve Özellikleri ünitesinde ise öğrencilerimiz, anlatımla ilgili bilinç kazanırlar, anlatımda nelerin nasıl etkili olduğunu seçilmiş metinlerden hareketle öğrenirler. Öğrencilerimiz, okuyarak özelliklerini belirledikleri yazılar aracılığıyla bir metni açık, akıcı, duru ve yalın kılan hususları görür ve anlarlar. Anlatım Türleri adlı son ünitede “Öyküleyici (Hikâye Edici) Anlatım- İsim”, “Betimleyici (Tasvir edici) Anlatım-Sıfat”, “Coşku ve Heyecana Bağlı Anlatım-Zamir”, “Destansı Anlatım, Emredici Anlatım-Fiil/Fiilimsi”, “Öğretici Anlatım, Açıklayıcı Anlatım, Tartışmacı Anlatım, Kanıtlayıcı Anlatım-Zarf”, “Düşsel Anlatım, Gelecekten Söz Eden Anlatım-Edat ve Bağlaç” ve “Söyleşmeye Bağlı Anlatım, Mizahî Anlatım-Ünlem” konularında çalışmalarını sürdürürler.

MAYA

tarih_10

Maya Anadolu Lisesinde tarih eğitiminin temel amacı öğrencilerimizin dünyayı anlamalarında ve anlamlandırmalarında kolaylık sağlamaktır. Ancak bu şekilde gerçekleştirilen tarih eğitimi ile bilinçli vatandaşlar yetişebileceğine inanıyoruz. Tarih derslerinde gerçekleştirilen etkinlikler aracılığıyla öğrencilerimizin yaşama daha etkin bir şekilde katıldıklarını, yaşamları ile ilgili doğru kararlar aldıklarını, karşılaştıkları sorunları yapıcı bir şekilde çözebildiklerini gözlemliyoruz. Öğrencilerimiz teknolojinin de getirdiği değişim ve yeniliklerle görselleri, simülasyonları, dijital haritaları ve videoları kullanarak tarih alanındaki çalışmalarını sürdürürler. Bununla birlikte öğrencilerimiz çalışma alanı olarak sadece sınıfları değil müzeleri, kültür merkezlerini, ören yerlerini de kullanırlar.

Onuncu sınıf öğrencilerimiz haftada iki ders saati katıldıkları Tarih derslerinde Beylikten Devlete Osmanlı Devleti, Dünya Gücü Osmanlı Devleti, Arayış Yılları Osmanlı Devleti, 18. Yüzyılda Osmanlı’da Değişim ve Diplomasi, En Uzun Yüzyıl Osmanlı Devleti üniteleri kapsamında içeriklerle karşılaşırlar.

MAYA

cografya_lise

Günümüz dünyasına değişen politik sınırlar, bölgesel çatışmalar, örtülü enerji savaşları, küreselleşme damgasını vuruyor. Adı geçen her bir konu temelde coğrafya alanının da can alıcı konularındandır. Bu konular coğrafya çalışmanın önemini ve gerekliliğini bir kez daha gözler önüne sermektedir. Bu önem ve gereklilikten yola çıkarak Maya Anadolu Lisesinde coğrafya eğitiminde öğrencilerimizin coğrafya içeriklerine ilişkin bilgilerini ve anlayışlarını geliştirmek, gerçek yaşama dair sorunların çözümünde coğrafi bilgi ve becerilerini kullanmalarını özendirmek, sosyo ekonomik, çevresel ve kültürel konulara ilişkin eleştirel bakış açısı kazandırmak temel amaçlarımızdır. Bu amaçları gerçekleştirmek için teknolojinin sağladığı avantajlardan en üst düzeyde yararlanırız. Alan gezileri coğrafya eğitiminin olmazsa olmazlarındandır.

Onuncu sınıf öğrencilerimiz haftada iki ders saati katıldıkları Coğrafya Topoğrafya ve Kayaçlar ünitesinde kayaçlar üzerinde çalışırlar. Doğadaki Üç Unsur: Su, Toprak, Bitki ünitesinde su kaynaklarını, toprağın hikayesini ve bitkileri öğrenirler. Nüfusun Gelişimi, Dağılışı ve Nitelikleri ünitesinde nüfusun özelliklerini ve önemini açıklayabilirler. Dünyada nüfusun alansal dağılışına ilişkin çalışmalar ve nüfus piramitlerini öğrenmeleri beklentilerimizdendir. Nüfus ile bağlantılı olarak göçlerin nedenleri ve sonuçlarını ekonomik faaliyetler çerçevesinde tartışmak öğrencilerimizin keyif aldıkları içeriklerdendir. Bir diğer ünite Türkiye’nin Yer Şekilleri, İklimi, Toprak, Su ve Bitki Varlığıdır. Bu ünitede öğrencilerimizin üzerinde çalıştıkları konular arasında Türkiye’nin coğrafi konumu ve etkileri, Türkiye’deki yer şekillerinin temel özellikleri ve dağılışı, Türkiye arazisinin jeolojik değişimi, Türkiye’nin iklimi ve bitki örtüsü bulunmaktadır. Doğal Afetler ve Toplum ünitesinde ise öğrencilerimiz, doğal afetler, doğal afetlerin dağılışı ve doğal afetlerde insanın rolü üzerinde çalışırlar.

MAYA

fizik_10sinif

Maya Anadolu Lisesinde fizik eğitiminin temel amacı tüm öğrencilerimizin, fizik biliminin yaşamlarını nasıl etkilediğini anlamalarına, fizik bilimine ilişkin sahip oldukları bilgi, beceri ve yöntemleri günlük yaşamda karşılaştıkları sorunların çözümlerinde ve karar alma süreçlerinde kullanmalarına yardımcı olmaktır. Doğrudan öğretim, sınıf içi tartışmalar ve laboratuvar çalışmaları aracılığıyla fizik bilimi içerikleri öğrencilerimiz tarafından anlamlandırılır. Fizik derslerinde gözlemi, eleştirel analizi ve deneysel tasarımları ön plana çıkarırız.

Onuncu sınıf öğrencilerimiz haftada dört ders saati katıldıkları fizik derslerinde Basınç ve Kaldırma Kuvveti, Elektrik ve Manyetizma, Dalgalar ve Optik adlı dört ünite kapsamında içerikler üzerinde çalışırlar.

MAYA

kimya_9sinif

Maya Anadolu Lisesinde kimya eğitiminin temel amacı tüm öğrencilerimizin, kimya alanında çalışmanın çok özel yetenekli insanlara vergi olmayıp ilgilenen herkesin derinleşebileceği ve katkıda bulunabileceği, yararlı ve zevkli bir uğraş alanı olarak görmelerini sağlamaktır. Bu çerçevede kimya derslerinde öğrencilerimiz, bir yandan kimya alanına ilişkin bilgi ve beceri edinirlerken bir yandan da bilimsel yöntemi kullanma fırsatı elde ederler. Sorun çözme, model kurma, kurulan modellerin eleştirel analizi, sonuç çıkarma kimya çalışmalarımızda üzerinde durulan becerilerdir. Öğrencilerimizi kimya ile günlük yaşam deneyimleri arasında bağlantı kurmaları konusunda cesaretlendiririz. Tam donanımlı güvenli kimya laboratuvarımızda öğrencilerimiz deneyler yaparak kimya alanındaki çalışmalarını sürdürürler.

Onuncu sınıf öğrencilerimiz haftada dört ders saati katıldıkları Kimya derslerinde dört temel ünite içerikleri üzerinde çalışırlar. Bu üniteler; Asitler, Bazlar ve Tuzlar, Karışımlar, Endüstride ve Canlılarda Enerji, Kimya Her Yerde şeklinde adlandırılır. İlk ünitede öğrencilerimiz; asit, baz ve tuz türü maddeleri gündelik deneyimler üzerinden tanırlar.  Bilinen özellikleri ile moleküler yapıları arasında ilişki kurarlar. Asit, baz ve tuz kavramları arasında ilişki kurar, bu maddelerin kullanım alanlarına ve doğru kullanmaya yönelik bilinç oluştururlar. İkinci ünitede ise öğrencilerimizden gündelik deneyimlerle iyi bilinen örnekler üzerinden karışımları sınıflandırmaları beklenir. Öğrencilerimiz, çözeltilerin derişime bağlı özellik değişimlerini gözden geçirir ve ham petrol başta olmak üzere önemli karışımları ayırma tekniklerini deneysel olarak çalışırlar.

Endüstride ve Canlılarda Enerji ünitesinde öğrencilerimiz, insan vücudunda ve endüstride enerjinin elde edilişi ve kullanımı ile ilgili temel kavram ve ilişkileri tanırlar. Ayrıca enerji kullanımından kaynaklanan çevresel endişeler konusunda farkındalık oluştururlar. Son ünitede ise öğrencilerimizin, üretirken ve tüketirken edindikleri kimya bilgi ve becerilerini hayata dair farklı durumlar ile ilişkilendirmeleri temel beklentimizdir. Böylece öğrencilerimizin kendi sağlıkları ve çevrenin korunmasına duyarlı ve bilinçli bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunuruz.

MAYA

biyoloji_9sinif

Biyoloji içinde çok farklı bilimsel alanları barındırmaktadır. Fizyoloji, botanik, zooloji, biyokimya, genetik ve mikrobiyoloji biyoloji şemsiyesinde değerlendirilebilecek özel disiplinlerden sadece birkaçıdır. Maya Anadolu Lisesinde biyoloji eğitiminin temel amacı öğrencilerimizin olaylar arasında sebep sonuç ilişkisi kurmalarına, analitik düşünmelerine, gözlem becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmaktır. Bu çerçevede tam donanımlı laboratuvar ortamında gerçekleştirilen biyoloji dersinde öğrencilerimiz, deneyler yaparak, teknolojinin avantajlarından en üst düzeyde yararlanarak çalışmalarını sürdürürler. Öğrencilerimiz ders sürecinde biyoloji içeriklerini çalışırken üç boyutlu videolardan da yararlanırlar.

Onuncu sınıf öğrencilerimiz haftada üç ders katıldıkları Biyoloji derslerinde Üreme, Kalıtım ve Yaşadığımız Çevre adlı ünite içerikleri üzerinde çalışırlar. Üreme ünitesinde öğrencilerimiz; mitoz ve mayoz bölünmeyi öğrenerek iki farklı bölünme türünün önemini açıklayabilirler. Eşeysiz üreme ve eşeyli üremeyi öğrenirler. İnsanda üreme, büyüme ve gelişmenin temel esaslarını ve üreme sağlığı konularında farkındalık düzeylerini yükseltirler. Kalıtımın Genel İlkeleri ünitesinde ise öğrencilerimiz, kalıtım ve Mendel İlkeleri ile ilgili kavramları ve süreçleri tanırlar. İnsanda ortaya çıkan kalıtsal hastalıkları örnekleriyle birlikte tanımlayabilirler. Biyolojik çeşitliliğin kalıtsal temellerini anlayabilirler. Yaşadığımız Çevre: Dünyamız ünitesinde ise öğrencilerimizin; ekosistem ve biyom kavramlarını öğrenmeleri ve bu kavramlar arasındaki ilişkiyi kurabilmelerini bekleriz.  Madde ve enerji akışı ile ilgili yorum yapmaları, doğadaki madde döngüleri ve önemini fark etmeleri de bu ünite içinde öğrenmeleri beklediğimiz diğer konulardandır.

MAYA

matematik_8sinif

Maya Okulları’nda matematik dersleri ile öğrencilerimizin problem çözme becerilerini geliştirmeleri, matematiksel düşünme becerisi kazanmaları, matematiğin kendine has dilini ve terminolojisini doğru ve etkili bir şekilde kullanabilmeleri, matematiğe ve matematik öğrenimine değer vermelerinin sağlanması amaçlanmıştır. Öğrencilerimizi, matematiksel düşünme gücü gelişmiş iyi birer problem çözücü olarak yetiştirmeyi amaçlayan programımız; matematiksel kavramlara, bu kavramların kendi içlerindeki ilişkilere, temel matematiksel işlemler ve bu işlemlerin barındırdığı matematiksel anlamlara vurgu yapmaktadır. İşlemsel ve bilgi odaklı matematik öğretimi yerine matematiksel kavramların sınıf ortamında tartışmalar yürütülerek yapılandırıldığı, işlemsel ve kavramsal bilginin dengeli bir şekilde ele alındığı bir yaklaşım esas alınmakta; öğrencilerin informal deneyimlerinden ve sezgilerinden yola çıkarak matematiksel anlamları oluşturmalarına ve soyutlama yapabilmelerine yardımcı olmak amaçlanmaktadır. Programımızın uygulanmasında matematik öğrenme aktif bir süreç olarak ele alınıyor; öğrencilere araştırma yapma, matematiksel ilişkileri keşfetme ve ispatlama, modelleme ve problem çözme, çözüm ve yaklaşımları sınıf ortamında paylaşma ve tartışma olanakları sunuluyor.

Onuncu sınıf öğrencilerimiz haftada sekiz ders saati katıldıkları matematik derslerinin Sayılar ve Cebir ünitesinde; simetri dönüşüm özelliklerini kullanarak yeni fonksiyon grafikleri oluşturup bu grafiklerden yola çıkarak fonksiyonun davranışıyla ilgili yorum yapabilirler. Ayrıca ters fonksiyon ve bileşke fonksiyonun özelliklerini kullanarak disiplinler arası ilişkilendirmeler ve gerçek hayat durumlarından örnekler verebilirler. Polinom ve polinomlarla yapılan işlemleri ve rasyonel denklem kavramlarını açıklayabilirler. İkinci dereceden denklem kavramını açıklayarak ve denklemin köklerini bularak bunları gerçek yaşam problemlerinin çözümünde kullanırlar. Bu ünite kapsamında öğrencilerimiz, gerçek sayılar kümesinin yeterli olmadığı durumları örneklendirerek karmaşık sayılara olan gereksinimi fark ederler.

Geometri ünitesinin kazanımları ile öğrencilerimiz, iki değişken arasındaki doğrusal ilişkiyi göstermeyi ve bunu koordinat düzleminde nasıl temsil edilebileceğini öğrenirler. Ayrıca çemberin temel ve yardımcı elemanlarını ve bunlar arasındaki ilişkileri neden-sonuç ilişkisi içerisinde açıklamayı ve dörtgenlerin özelliklerini neden-sonuç ilişkisi içerisinde ele almayı öğrenirler. Dörtgenlerin alan bağıntılarını problem çözme sürecinde kullanırlar. Dik prizma, dik piramit, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin yüzey alan ve hacim bağıntılarını gerçek yaşam problemlerini modellemede ve problem çözmede kullanabilirler. Veri, Sayma ve Olasılık ünitesindeki kazanımlar ile öğrencilerimizden çeşitli olayların gerçekleşme sayılarını hesaplamalarını bekleriz. Nesnelerin kendi aralarında farklı şekillerde sıralanma sayılarını ve belli bir nesne arasından belli şartları sağlayanların seçilme sayısını hesaplayabilmeleri de beklentilerimiz arasındadır.

MAYA

 

ingilizce_10sinif

Maya Anadolu Lisesinde öğrencilerimizin İngilizce’yi dilin dört temel beceri alanında etkili bir şekilde kullanmalarını sağlamak temel amacımızdır. Bu çerçevede haftada iki ders saati native öğretmen eşliğinde olmak üzere toplamda on ders saati katıldıkları İngilizce derslerinde öğrencilerimizin; İngilizceyi akademik düzeyde kullanmayı bilen bireyler olarak yetişmelerini önemsiyoruz. Bu alandaki dijital teknolojinin avantajlarından da yararlanarak öğrencilerimizin dili kullanarak tartışabilmelerine, yorum yapabilmelerine katkı sağlayacak çalışmalara odaklıyız. IGCSE Programının uygulandığı okulumuzda farklı bir İngilizce programı uygulanmaktadır. Bu programın kazanımları doğrultusunda İngilizce çalışmalarını sürdüren öğrencilerimiz onuncu sınıf düzeyinde katıldıkları uluslararası geçerliği olan sertifikalarına kavuşurlar. Öğrencilerimiz ilköğretimde olduğu gibi lise düzeyinde de kendi başlarına birer ölçüt ve çok önemli bir çıktı olarak kabul gören Cambridge ESOL Sınavlarına hazırlanırlar. Onuncu sınıf öğrencilerimiz, bulundukları kur sınıfına göre KET (Key English Test) veya PET (Prileminary English Test) sınavlarına girerler.

MAYA
Türk Edebiyatı

turkedebiyati

Onuncu sınıf öğrencilerimiz haftada beş ders saati katıldıkları Türk Edebiyatı dersiyle; özel uzmanlık alanı istemeyen her türlü metni, yazıldığı dönemin zihniyetiyle ilişkilendirerek anlayıp değerlendirebilirler. Başta sanat metinleri olmak üzere, yine her türlü metni zihniyet, yapı, tema, dil ve anlatım, anlam ve gelenekle ilişkisi bakımlarından inceleyip çözümleyebilmeleri ve yorumlayabilmeleri beklentilerimiz arasındadır. Benzer ve farklı metinleri birbiriyle karşılaştırıp bunlardan sonuçlar çıkarabilirler. Onuncu sınıf düzeyindeki Türk Edebiyatı derslerinde öğrencilerimiz, üç temel ünite kapsamındaki içerikler üzerinde çalışırlar. Tarih İçinde Türk Edebiyatı ünitesinde öğrencilerimiz, edebî metinlerin yazıldıkları dönemi yansıtan tarihî belge niteliğinde olduğunu öğrenirler. Destan Dönemi Türk Edebiyatı ünitesinde öğrencilerimiz, Destan Dönemi’ni belirleyen zihniyet ve beğeniyi fark ederler. Sözlü ve yazılı edebiyatın özelliklerini öğrenirler. İslam Uygarlığı Çevresinde Gelişen Türk Edebiyatı ünitesinde önce İslam uygarlığına ve Türk kültürüne özgü öğelerin iç içe girerek dil, edebiyat ve kültür alanlarında yeni bir dönemi nasıl başlattıklarını öğrenirler. XI ve XII. Yüzyıllarda Türklerin ortaya koydukları eserleri çözümleme, anlama ve yorumlama çalışmalarını gerçekleştirirler. Oğuz Türkçesinin Anadolu’daki ilk örneklerinden sonra Osmanlı Dönemi Türk Edebiyatı örnekleri üzerinde çalışırlar.

MAYA
Dil ve Anlatım

dilveanlatim

Maya Anadolu Lisesinde Dil ve Anlatım dersi ile, öğrencilerimizin dili kullanma becerisi kazanarak zamanın ihtiyaçlarına cevap verebilecek aydın kişiler durumuna gelebilmeleri amaçlanmaktadır. Bu derste öğrencilerimizin kazandıkları dil becerileri ile kendilerini her düzeyde sözlü ve yazılı olarak iyi, doğru ve güzel ifade etmeleri; her türlü Türkçe metni doğru anlayıp yorumlayabilme alışkanlığı kazanmaları en büyük kazanımımız olacaktır. Onuncu sınıf düzeyindeki Dil ve Anlatım derslerinde öğrencilerimiz; iletişim aracı olan dilin bireysel boyutta kullanılmasına yönelik becerileri kazanmaları yanı sıra bu becerileri her türlü anlatımlarında kullanabilirler. Dil ve Anlatım dersi kapsamında yer alan Sunum, Tartışma ve Panel adlı ilk ünite içerikleri ile öğrencilerimiz, düzenlenen münazara etkinlikleri ile uluslararası alanda kendilerini belirlenen teknikler çerçevesinde ifade edebilirler. Anlatım ve Özellikleri ünitesinde ise öğrencilerimiz, anlatımla ilgili bilinç kazanırlar, anlatımda nelerin nasıl etkili olduğunu seçilmiş metinlerden hareketle öğrenirler. Öğrencilerimiz, okuyarak özelliklerini belirledikleri yazılar aracılığıyla bir metni açık, akıcı, duru ve yalın kılan hususları görür ve anlarlar. Anlatım Türleri adlı son ünitede “Öyküleyici (Hikâye Edici) Anlatım- İsim”, “Betimleyici (Tasvir edici) Anlatım-Sıfat”, “Coşku ve Heyecana Bağlı Anlatım-Zamir”, “Destansı Anlatım, Emredici Anlatım-Fiil/Fiilimsi”, “Öğretici Anlatım, Açıklayıcı Anlatım, Tartışmacı Anlatım, Kanıtlayıcı Anlatım-Zarf”, “Düşsel Anlatım, Gelecekten Söz Eden Anlatım-Edat ve Bağlaç” ve “Söyleşmeye Bağlı Anlatım, Mizahî Anlatım-Ünlem” konularında çalışmalarını sürdürürler.

MAYA
Tarih

tarih_10

Maya Anadolu Lisesinde tarih eğitiminin temel amacı öğrencilerimizin dünyayı anlamalarında ve anlamlandırmalarında kolaylık sağlamaktır. Ancak bu şekilde gerçekleştirilen tarih eğitimi ile bilinçli vatandaşlar yetişebileceğine inanıyoruz. Tarih derslerinde gerçekleştirilen etkinlikler aracılığıyla öğrencilerimizin yaşama daha etkin bir şekilde katıldıklarını, yaşamları ile ilgili doğru kararlar aldıklarını, karşılaştıkları sorunları yapıcı bir şekilde çözebildiklerini gözlemliyoruz. Öğrencilerimiz teknolojinin de getirdiği değişim ve yeniliklerle görselleri, simülasyonları, dijital haritaları ve videoları kullanarak tarih alanındaki çalışmalarını sürdürürler. Bununla birlikte öğrencilerimiz çalışma alanı olarak sadece sınıfları değil müzeleri, kültür merkezlerini, ören yerlerini de kullanırlar.

Onuncu sınıf öğrencilerimiz haftada iki ders saati katıldıkları Tarih derslerinde Beylikten Devlete Osmanlı Devleti, Dünya Gücü Osmanlı Devleti, Arayış Yılları Osmanlı Devleti, 18. Yüzyılda Osmanlı’da Değişim ve Diplomasi, En Uzun Yüzyıl Osmanlı Devleti üniteleri kapsamında içeriklerle karşılaşırlar.

MAYA
Coğrafya

cografya_lise

Günümüz dünyasına değişen politik sınırlar, bölgesel çatışmalar, örtülü enerji savaşları, küreselleşme damgasını vuruyor. Adı geçen her bir konu temelde coğrafya alanının da can alıcı konularındandır. Bu konular coğrafya çalışmanın önemini ve gerekliliğini bir kez daha gözler önüne sermektedir. Bu önem ve gereklilikten yola çıkarak Maya Anadolu Lisesinde coğrafya eğitiminde öğrencilerimizin coğrafya içeriklerine ilişkin bilgilerini ve anlayışlarını geliştirmek, gerçek yaşama dair sorunların çözümünde coğrafi bilgi ve becerilerini kullanmalarını özendirmek, sosyo ekonomik, çevresel ve kültürel konulara ilişkin eleştirel bakış açısı kazandırmak temel amaçlarımızdır. Bu amaçları gerçekleştirmek için teknolojinin sağladığı avantajlardan en üst düzeyde yararlanırız. Alan gezileri coğrafya eğitiminin olmazsa olmazlarındandır.

Onuncu sınıf öğrencilerimiz haftada iki ders saati katıldıkları Coğrafya Topoğrafya ve Kayaçlar ünitesinde kayaçlar üzerinde çalışırlar. Doğadaki Üç Unsur: Su, Toprak, Bitki ünitesinde su kaynaklarını, toprağın hikayesini ve bitkileri öğrenirler. Nüfusun Gelişimi, Dağılışı ve Nitelikleri ünitesinde nüfusun özelliklerini ve önemini açıklayabilirler. Dünyada nüfusun alansal dağılışına ilişkin çalışmalar ve nüfus piramitlerini öğrenmeleri beklentilerimizdendir. Nüfus ile bağlantılı olarak göçlerin nedenleri ve sonuçlarını ekonomik faaliyetler çerçevesinde tartışmak öğrencilerimizin keyif aldıkları içeriklerdendir. Bir diğer ünite Türkiye’nin Yer Şekilleri, İklimi, Toprak, Su ve Bitki Varlığıdır. Bu ünitede öğrencilerimizin üzerinde çalıştıkları konular arasında Türkiye’nin coğrafi konumu ve etkileri, Türkiye’deki yer şekillerinin temel özellikleri ve dağılışı, Türkiye arazisinin jeolojik değişimi, Türkiye’nin iklimi ve bitki örtüsü bulunmaktadır. Doğal Afetler ve Toplum ünitesinde ise öğrencilerimiz, doğal afetler, doğal afetlerin dağılışı ve doğal afetlerde insanın rolü üzerinde çalışırlar.

MAYA
Fizik

fizik_10sinif

Maya Anadolu Lisesinde fizik eğitiminin temel amacı tüm öğrencilerimizin, fizik biliminin yaşamlarını nasıl etkilediğini anlamalarına, fizik bilimine ilişkin sahip oldukları bilgi, beceri ve yöntemleri günlük yaşamda karşılaştıkları sorunların çözümlerinde ve karar alma süreçlerinde kullanmalarına yardımcı olmaktır. Doğrudan öğretim, sınıf içi tartışmalar ve laboratuvar çalışmaları aracılığıyla fizik bilimi içerikleri öğrencilerimiz tarafından anlamlandırılır. Fizik derslerinde gözlemi, eleştirel analizi ve deneysel tasarımları ön plana çıkarırız.

Onuncu sınıf öğrencilerimiz haftada dört ders saati katıldıkları fizik derslerinde Basınç ve Kaldırma Kuvveti, Elektrik ve Manyetizma, Dalgalar ve Optik adlı dört ünite kapsamında içerikler üzerinde çalışırlar.

MAYA
Kimya

kimya_9sinif

Maya Anadolu Lisesinde kimya eğitiminin temel amacı tüm öğrencilerimizin, kimya alanında çalışmanın çok özel yetenekli insanlara vergi olmayıp ilgilenen herkesin derinleşebileceği ve katkıda bulunabileceği, yararlı ve zevkli bir uğraş alanı olarak görmelerini sağlamaktır. Bu çerçevede kimya derslerinde öğrencilerimiz, bir yandan kimya alanına ilişkin bilgi ve beceri edinirlerken bir yandan da bilimsel yöntemi kullanma fırsatı elde ederler. Sorun çözme, model kurma, kurulan modellerin eleştirel analizi, sonuç çıkarma kimya çalışmalarımızda üzerinde durulan becerilerdir. Öğrencilerimizi kimya ile günlük yaşam deneyimleri arasında bağlantı kurmaları konusunda cesaretlendiririz. Tam donanımlı güvenli kimya laboratuvarımızda öğrencilerimiz deneyler yaparak kimya alanındaki çalışmalarını sürdürürler.

Onuncu sınıf öğrencilerimiz haftada dört ders saati katıldıkları Kimya derslerinde dört temel ünite içerikleri üzerinde çalışırlar. Bu üniteler; Asitler, Bazlar ve Tuzlar, Karışımlar, Endüstride ve Canlılarda Enerji, Kimya Her Yerde şeklinde adlandırılır. İlk ünitede öğrencilerimiz; asit, baz ve tuz türü maddeleri gündelik deneyimler üzerinden tanırlar.  Bilinen özellikleri ile moleküler yapıları arasında ilişki kurarlar. Asit, baz ve tuz kavramları arasında ilişki kurar, bu maddelerin kullanım alanlarına ve doğru kullanmaya yönelik bilinç oluştururlar. İkinci ünitede ise öğrencilerimizden gündelik deneyimlerle iyi bilinen örnekler üzerinden karışımları sınıflandırmaları beklenir. Öğrencilerimiz, çözeltilerin derişime bağlı özellik değişimlerini gözden geçirir ve ham petrol başta olmak üzere önemli karışımları ayırma tekniklerini deneysel olarak çalışırlar.

Endüstride ve Canlılarda Enerji ünitesinde öğrencilerimiz, insan vücudunda ve endüstride enerjinin elde edilişi ve kullanımı ile ilgili temel kavram ve ilişkileri tanırlar. Ayrıca enerji kullanımından kaynaklanan çevresel endişeler konusunda farkındalık oluştururlar. Son ünitede ise öğrencilerimizin, üretirken ve tüketirken edindikleri kimya bilgi ve becerilerini hayata dair farklı durumlar ile ilişkilendirmeleri temel beklentimizdir. Böylece öğrencilerimizin kendi sağlıkları ve çevrenin korunmasına duyarlı ve bilinçli bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunuruz.

MAYA
Biyoloji

biyoloji_9sinif

Biyoloji içinde çok farklı bilimsel alanları barındırmaktadır. Fizyoloji, botanik, zooloji, biyokimya, genetik ve mikrobiyoloji biyoloji şemsiyesinde değerlendirilebilecek özel disiplinlerden sadece birkaçıdır. Maya Anadolu Lisesinde biyoloji eğitiminin temel amacı öğrencilerimizin olaylar arasında sebep sonuç ilişkisi kurmalarına, analitik düşünmelerine, gözlem becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmaktır. Bu çerçevede tam donanımlı laboratuvar ortamında gerçekleştirilen biyoloji dersinde öğrencilerimiz, deneyler yaparak, teknolojinin avantajlarından en üst düzeyde yararlanarak çalışmalarını sürdürürler. Öğrencilerimiz ders sürecinde biyoloji içeriklerini çalışırken üç boyutlu videolardan da yararlanırlar.

Onuncu sınıf öğrencilerimiz haftada üç ders katıldıkları Biyoloji derslerinde Üreme, Kalıtım ve Yaşadığımız Çevre adlı ünite içerikleri üzerinde çalışırlar. Üreme ünitesinde öğrencilerimiz; mitoz ve mayoz bölünmeyi öğrenerek iki farklı bölünme türünün önemini açıklayabilirler. Eşeysiz üreme ve eşeyli üremeyi öğrenirler. İnsanda üreme, büyüme ve gelişmenin temel esaslarını ve üreme sağlığı konularında farkındalık düzeylerini yükseltirler. Kalıtımın Genel İlkeleri ünitesinde ise öğrencilerimiz, kalıtım ve Mendel İlkeleri ile ilgili kavramları ve süreçleri tanırlar. İnsanda ortaya çıkan kalıtsal hastalıkları örnekleriyle birlikte tanımlayabilirler. Biyolojik çeşitliliğin kalıtsal temellerini anlayabilirler. Yaşadığımız Çevre: Dünyamız ünitesinde ise öğrencilerimizin; ekosistem ve biyom kavramlarını öğrenmeleri ve bu kavramlar arasındaki ilişkiyi kurabilmelerini bekleriz.  Madde ve enerji akışı ile ilgili yorum yapmaları, doğadaki madde döngüleri ve önemini fark etmeleri de bu ünite içinde öğrenmeleri beklediğimiz diğer konulardandır.

MAYA
Matematik

matematik_8sinif

Maya Okulları’nda matematik dersleri ile öğrencilerimizin problem çözme becerilerini geliştirmeleri, matematiksel düşünme becerisi kazanmaları, matematiğin kendine has dilini ve terminolojisini doğru ve etkili bir şekilde kullanabilmeleri, matematiğe ve matematik öğrenimine değer vermelerinin sağlanması amaçlanmıştır. Öğrencilerimizi, matematiksel düşünme gücü gelişmiş iyi birer problem çözücü olarak yetiştirmeyi amaçlayan programımız; matematiksel kavramlara, bu kavramların kendi içlerindeki ilişkilere, temel matematiksel işlemler ve bu işlemlerin barındırdığı matematiksel anlamlara vurgu yapmaktadır. İşlemsel ve bilgi odaklı matematik öğretimi yerine matematiksel kavramların sınıf ortamında tartışmalar yürütülerek yapılandırıldığı, işlemsel ve kavramsal bilginin dengeli bir şekilde ele alındığı bir yaklaşım esas alınmakta; öğrencilerin informal deneyimlerinden ve sezgilerinden yola çıkarak matematiksel anlamları oluşturmalarına ve soyutlama yapabilmelerine yardımcı olmak amaçlanmaktadır. Programımızın uygulanmasında matematik öğrenme aktif bir süreç olarak ele alınıyor; öğrencilere araştırma yapma, matematiksel ilişkileri keşfetme ve ispatlama, modelleme ve problem çözme, çözüm ve yaklaşımları sınıf ortamında paylaşma ve tartışma olanakları sunuluyor.

Onuncu sınıf öğrencilerimiz haftada sekiz ders saati katıldıkları matematik derslerinin Sayılar ve Cebir ünitesinde; simetri dönüşüm özelliklerini kullanarak yeni fonksiyon grafikleri oluşturup bu grafiklerden yola çıkarak fonksiyonun davranışıyla ilgili yorum yapabilirler. Ayrıca ters fonksiyon ve bileşke fonksiyonun özelliklerini kullanarak disiplinler arası ilişkilendirmeler ve gerçek hayat durumlarından örnekler verebilirler. Polinom ve polinomlarla yapılan işlemleri ve rasyonel denklem kavramlarını açıklayabilirler. İkinci dereceden denklem kavramını açıklayarak ve denklemin köklerini bularak bunları gerçek yaşam problemlerinin çözümünde kullanırlar. Bu ünite kapsamında öğrencilerimiz, gerçek sayılar kümesinin yeterli olmadığı durumları örneklendirerek karmaşık sayılara olan gereksinimi fark ederler.

Geometri ünitesinin kazanımları ile öğrencilerimiz, iki değişken arasındaki doğrusal ilişkiyi göstermeyi ve bunu koordinat düzleminde nasıl temsil edilebileceğini öğrenirler. Ayrıca çemberin temel ve yardımcı elemanlarını ve bunlar arasındaki ilişkileri neden-sonuç ilişkisi içerisinde açıklamayı ve dörtgenlerin özelliklerini neden-sonuç ilişkisi içerisinde ele almayı öğrenirler. Dörtgenlerin alan bağıntılarını problem çözme sürecinde kullanırlar. Dik prizma, dik piramit, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin yüzey alan ve hacim bağıntılarını gerçek yaşam problemlerini modellemede ve problem çözmede kullanabilirler. Veri, Sayma ve Olasılık ünitesindeki kazanımlar ile öğrencilerimizden çeşitli olayların gerçekleşme sayılarını hesaplamalarını bekleriz. Nesnelerin kendi aralarında farklı şekillerde sıralanma sayılarını ve belli bir nesne arasından belli şartları sağlayanların seçilme sayısını hesaplayabilmeleri de beklentilerimiz arasındadır.

MAYA
İngilizce

 

ingilizce_10sinif

Maya Anadolu Lisesinde öğrencilerimizin İngilizce’yi dilin dört temel beceri alanında etkili bir şekilde kullanmalarını sağlamak temel amacımızdır. Bu çerçevede haftada iki ders saati native öğretmen eşliğinde olmak üzere toplamda on ders saati katıldıkları İngilizce derslerinde öğrencilerimizin; İngilizceyi akademik düzeyde kullanmayı bilen bireyler olarak yetişmelerini önemsiyoruz. Bu alandaki dijital teknolojinin avantajlarından da yararlanarak öğrencilerimizin dili kullanarak tartışabilmelerine, yorum yapabilmelerine katkı sağlayacak çalışmalara odaklıyız. IGCSE Programının uygulandığı okulumuzda farklı bir İngilizce programı uygulanmaktadır. Bu programın kazanımları doğrultusunda İngilizce çalışmalarını sürdüren öğrencilerimiz onuncu sınıf düzeyinde katıldıkları uluslararası geçerliği olan sertifikalarına kavuşurlar. Öğrencilerimiz ilköğretimde olduğu gibi lise düzeyinde de kendi başlarına birer ölçüt ve çok önemli bir çıktı olarak kabul gören Cambridge ESOL Sınavlarına hazırlanırlar. Onuncu sınıf öğrencilerimiz, bulundukları kur sınıfına göre KET (Key English Test) veya PET (Prileminary English Test) sınavlarına girerler.

MAYA
MAYA OKULLARI İletişim Formu

Adınız (gerekli)

Epostanız (gerekli)

Konu

İletiniz

Menü