Yeni randevu sistemimize https://portal.maya.k12.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

turkedebiyati

Onbirinci sınıf öğrencilerimizin kariyer seçimleri doğrultusunda haftalık olarak katılacakları Türk Edebiyatı dersi saat sayısı değişmektedir. Fen ve Matematik bölümünde olan öğrencilerimiz Türk Edebiyatı derslerine hafta üç ders saati katılırken Türkçe ve Matematik bölümünde olan öğrencilerimiz haftada yedi ders saati katılmaktadırlar.  Öğrencilerimiz Türk Edebiyatı dersiyle; özel uzmanlık alanı istemeyen her türlü metni, yazıldığı dönemin zihniyetiyle ilişkilendirerek anlayıp değerlendirebilirler. Başta sanat metinleri olmak üzere, yine her türlü metni zihniyet, yapı, tema, dil ve anlatım, anlam ve gelenekle ilişkisi bakımlarından inceleyip çözümleyebilmeleri ve yorumlayabilmeleri beklentilerimiz arasındadır. Benzer ve farklı metinleri birbiriyle karşılaştırıp bunlardan sonuçlar çıkarabilirler. Onbirinci sınıf düzeyindeki Türk Edebiyatı derslerinde öğrencilerimiz, “Batı Tesirindeki Türk Edebiyatına Girişi”, “Tanzimat Dönemi Edebiyatı”, “Servet-i Fünûn Edebiyatı ve Fecr-i Âti Edebiyatı”, “Millî Edebiyat Dönemi” olmak üzere dört ünite kapsamındaki içerikler üzerinde çalışırlar. Öğrencilerimiz ilk ünitede Tanzimat sonrası gerçekleşmeye başlayan batılılaşma yönündeki değişmeleri, halka ve ulusal değerlere yönelme gayretlerini ve bunların edebî eserlerde görünüşlerini kavrarlar. İkinci ünitede, Avrupai tarz, başka bir söyleyişle yenileşme dönemi edebiyatının başlangıç döneminin nasıl, niçin ve ne zaman oluştuğu seçilen metin parçalarından hareketle öğrenirler. Sanat metinlerini çözümleme ve yorumlamaya geçmeden öğretici metinler üzerinde durulur. Böylece öğrencilerimiz inceledikleri metinlerden hareketle dönemin yaşama biçimi, zihniyeti, hâkim sanat anlayışı ve zevki hakkında bilgi edinirler. Toplumsal hayatın ve her türlü bireysel değerin edebî metinlere nasıl yansıdığını belirlerler.

Öğrencilerimiz, üçüncü ünitede “Servet-i Fünûn Edebiyatının Oluşumu”, “Öğretici Metinleri İnceleme”, “Şiir ve Mensur Şiir”, “Olay Çevresinde Oluşan Edebî Metinler”, “Metin-Şair ve Yazar”, “Servet-i Fünûn Edebiyatının Genel Özellikleri” ile “Fecr-i Âti Topluluğu” başlıkları altında önerilen etkinlik ve bunlarla ilgili açıklamaları incelerler. Son ünitede “Millî Edebiyat Döneminin Oluşumu”, “Metin-Şair ve Yazar” başlıkları altında sıralanan kazanımlar ile öğrencilerimizin metinleri yorumlayarak değerlendirme beceri ve anlayışlarını geliştirip zevklerini olgunlaştırmaları ve kendi kimlikleri konusunda kanaat sahibi olmaları amaçlanır.

MAYA

dil_ve_anlatim_11

Maya Anadolu Lisesinde Dil ve Anlatım dersi ile, öğrencilerimizin dili kullanma becerisi kazanarak zamanın ihtiyaçlarına cevap verebilecek aydın kişiler durumuna gelebilmeleri amaçlanmaktadır. Bu derste öğrencilerimizin kazandıkları dil becerileri ile kendilerini her düzeyde sözlü ve yazılı olarak iyi, doğru ve güzel ifade etmeleri; her türlü Türkçe metni doğru anlayıp yorumlayabilme alışkanlığı kazanmaları en büyük kazanımımız olacaktır. Onbirinci sınıf öğrencilerimizin haftalık katılacakları Dil ve Anlatım dersi sayısı farklılaşmaktadır. Fen ve Matematik bölümü öğrencileri Dil ve Anlatım derslerine haftada bir ders saati katılırken, Türkçe ve Matematik bölümü öğrencileri haftada iki ders saati katılırlar. Onbirinci sınıf düzeyinde Dil ve Anlatım dersi, “Metinlerin Sınıflandırılması”, “Öğretici Metinler”, ve “Sözlü Anlatım” adlı üç üniteden oluşmaktadır. Onbirinci sınıfta metin türleri anlama ve yazma bakımlarından kolaydan zora, basitten karmaşığa sıralanmıştır. Her metin türünde dil ve anlatım problemleri üzerinde durulur, anlatım türlerinde olduğu gibi, metin türlerinde de sözlü ve yazılı anlatım birlikte ele alınır. Öğrencilerimiz, metinlerdeki anlatım birimlerinin ve anlatım türlerinin nasıl kullanıldığı, kelime veya kelime gruplarının metinde yüklendikleri işlevlerin, dil bilgisi kurallarının metinlerde kullanılış biçimlerini görüp yaşayarak öğrenirler. Türkçenin kendine özgü ses, yapı ve anlam özelliklerini metinler çevresinde dil bilgisi kurallarını; dinlediklerini, okuduklarını, anladıklarını, düşündüklerini söz ve yazıyla planlı, etkili, akıcı, anlaşılır biçimde ifade ederler.

MAYA

inkilaptarihi_11

Maya Anadolu Lisesinde tarih eğitiminin temel amacı öğrencilerimizin dünyayı anlamalarında ve anlamlandırmalarında kolaylık sağlamaktır. Ancak bu şekilde gerçekleştirilen tarih eğitimi ile bilinçli vatandaşlar yetişebileceğine inanıyoruz. Tarih derslerinde gerçekleştirilen etkinlikler aracılığıyla öğrencilerimizin yaşama daha etkin bir şekilde katıldıklarını, yaşamları ile ilgili doğru kararlar aldıklarını, karşılaştıkları sorunları yapıcı bir şekilde çözebildiklerini gözlemliyoruz. Öğrencilerimiz teknolojinin de getirdiği değişim ve yeniliklerle görselleri, simülasyonları, dijital haritaları ve videoları kullanarak tarih alanındaki çalışmalarını sürdürürler. Bununla birlikte öğrencilerimiz çalışma alanı olarak sadece sınıfları değil müzeleri, kültür merkezlerini, ören yerlerini de kullanırlar.

Onbirinci sınıf öğrencilerimiz bölümleri fark etmeksizin haftada iki ders saati İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersine katılırlar. Çünkü üniversiteye geçiş sınavlarının ilk basamağında bu dersin içeriklerinden sorumlu olurlar. Bu derse ek olarak Türkçe ve Matematik bölümü öğrencilerimiz haftada dört ders saati Seçmeli Tarih dersine katılırlar. Onbirinci sınıf öğrencilerimiz haftada iki ders saati katıldıkları İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük derslerinde 1881’den 1919’a Mustafa Kemal, Milli Mücadelenin Hazırlık Dönemi, Kurtuluş Savaşında Cepheler, Türk İnkılabı, Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası ve Atatürk’ün Ölümü üniteleri kapsamında içeriklerle karşılaşırlar.

MAYA

cografya_lise

Günümüz dünyasına değişen politik sınırlar, bölgesel çatışmalar, örtülü enerji savaşları, küreselleşme damgasını vuruyor. Adı geçen her bir konu temelde coğrafya alanının da can alıcı konularındandır. Bu konular coğrafya çalışmanın önemini ve gerekliliğini bir kez daha gözler önüne sermektedir. Bu önem ve gereklilikten yola çıkarak Maya Anadolu Lisesinde coğrafya eğitiminde öğrencilerimizin coğrafya içeriklerine ilişkin bilgilerini ve anlayışlarını geliştirmek, gerçek yaşama dair sorunların çözümünde coğrafi bilgi ve becerilerini kullanmalarını özendirmek, sosyo ekonomik, çevresel ve kültürel konulara ilişkin eleştirel bakış açısı kazandırmak temel amaçlarımızdır. Bu amaçları gerçekleştirmek için teknolojinin sağladığı avantajlardan en üst düzeyde yararlanırız. Alan gezileri coğrafya eğitiminin olmazsa olmazlarındandır.

Onbirinci sınıf düzeyinde Fen ve Matematik bölümü öğrencileri haftada bir ders saati Coğrafya derslerine üniversiteye geçiş sınavlarının ilk basamağında sorumlu olacakları içerikleri öğrenmek üzere katılırlar. Türkçe ve Matematik bölümü öğrencileri ise hem ilk basamak sınavında hem de ikinci basamak sınavlarında sorumlu olacakları içerikleri öğrenmek üzere haftada sekiz ders saati Coğrafya derslerine katılırlar. Öğrencilerimiz Coğrafya derslerinde Ekosistem ve Madde Döngüsü, Nüfus Politikaları ve Şehirlerin Fonksiyonları, Ekonomik Faaliyet Türleri, Türkiye’yi Tanıyalım, Ülkeler Arası Etkileşim, Ülkeleri Tanıyalım, Doğal Kaynaklar ve Çevre, Doğal Kaynakların Küresel Etkileri adlı ünite içerikleri üzerinde çalışırlar.

MAYA

fizik_11sinif

Maya Anadolu Lisesinde fizik eğitiminin temel amacı tüm öğrencilerimizin, fizik biliminin yaşamlarını nasıl etkilediğini anlamalarına, fizik bilimine ilişkin sahip oldukları bilgi, beceri ve yöntemleri günlük yaşamda karşılaştıkları sorunların çözümlerinde ve karar alma süreçlerinde kullanmalarına yardımcı olmaktır. Doğrudan öğretim, sınıf içi tartışmalar ve laboratuvar çalışmaları aracılığıyla fizik bilimi içerikleri öğrencilerimiz tarafından anlamlandırılır. Fizik derslerinde gözlemi, eleştirel analizi ve deneysel tasarımları ön plana çıkarırız.

Onbirinci sınıf düzeyinde Fen ve Matematik bölümünde olan öğrencilerimiz haftada on ders saati İleri Fizik derslerine katılırlar. Bu süreçte hem üniversiteye geçiş sınavının ilk basamak hem de ikinci basamakta sorumlu oldukları Fizik içeriklerini öğrenirler. On birinci sınıf öğrencilerimiz fizik derslerinde Kuvvet ve hareket, Elektrik ve Manyetizma ünitelerinde yer alan içerikler üzerinde çalışırlar.

MAYA

kimya_11sinif

Maya Anadolu Lisesinde kimya eğitiminin temel amacı tüm öğrencilerimizin, kimya alanında çalışmanın çok özel yetenekli insanlara vergi olmayıp ilgilenen herkesin derinleşebileceği ve katkıda bulunabileceği, yararlı ve zevkli bir uğraş alanı olarak görmelerini sağlamaktır. Bu çerçevede kimya derslerinde öğrencilerimiz, bir yandan kimya alanına ilişkin bilgi ve beceri edinirlerken bir yandan da bilimsel yöntemi kullanma fırsatı elde ederler. Sorun çözme, model kurma, kurulan modellerin eleştirel analizi, sonuç çıkarma kimya çalışmalarımızda üzerinde durulan becerilerdir. Öğrencilerimizi kimya ile günlük yaşam deneyimleri arasında bağlantı kurmaları konusunda cesaretlendiririz. Tam donanımlı güvenli kimya laboratuvarımızda öğrencilerimiz deneyler yaparak kimya alanındaki çalışmalarını sürdürürler.

Onbirinci sınıf düzeyinde Türkçe ve Matematik bölümü öğrencileri haftada iki ders saati yükseköğretime geçiş sınavlarının ilk basamağında yer alan kimya içeriklerini öğrenmek üzere Kimya derslerine katılır. Fen ve Matematik bölümü öğrencileri ise haftada yedi ders saati İleri Kimya derslerine katılırlar. Bu süreçte hem ilk basamak hem de ikinci basamakta sorumlu oldukları Kimya dersi içeriklerini öğrenirler. Bu çerçevede öğrencilerimiz, Modern Atom Teorisi, Kimyasal Hesaplamalar, gazlar, Sıvı Çözeltiler, Kimya ve Enerji, Tepkimelerde Hız ve Denge adlı ünitelerde yer alan içerikler üzerinde çalışırlar.

İlk ünitede öğrencilerimiz, maddenin temel taşı olan atom hakkındaki modern anlayışın tarihsel gelişimini gözden geçirirler. Modern atom modeliyle ilgili temel kavramları öğrenirler. Elementlerin periyodik özelliklerini atomun yapısı üzerinden tartışırlar. İkinci ünitede ise kimyasal değişimleri kütle, hacim, mol sayısı kavramlarını kullanarak nicel anlamda incelerler. Tepkimeleri denklemlerle ifade ederek denkleştirmek ve kimyanın sembolik dilinde temel kavramlar olan formüllerin nasıl belirlendiğini öğrenirler. Üçüncü ünitede gazları nitelemek için gerekli büyüklükleri ve gaz davranışını açıklamada kullanılan kınetik teorinin temel varsayımlarını irdelemeleri beklentilerimiz arasındadır. Gaz yasalarını kullanıp gazlarla ilgili hesaplamalar yapmak, kısmi basınç kavramı üzerinden gaz karışımlarını incelemek, kritik sıcaklık, basınç kavramlarını kullanarak faz diyagramlarını yorumlamak ünitenin öğrenme içeriklerindendir.

Dördüncü ünitede ise öğrencilerimiz, maddelerin sıvılarda çözünmesini türler arası etkileşimleri kullanarak açıklayabilirler. Çözeltilerin derişimlerini keşfederek bilinen derişimlerde çözelti hazırlarlar. Uçucu olmayan madde çözeltilerinin özelliklerini derişimleriyle ilişkilendirirler. Çözünürlüğün sıcaklık, basınç ve çözücü ile değişme eğilimini modern ayırma yöntemleriyle ilişkilendirebilirler. Öğrencilerimizin beşinci ünitede sistem ve çevre arasındaki madde ve enerji alışverişini irdelemelerini; ısı, mekanik iş ve iç enerji arasındaki ilişkiyi keşfederek termodinamiğin temel kanunlarını kavramalarını ve uygulama alanlarını fark etmelerini bekleriz. Son ünitede ise kimyasal tepkime hızı üzerinden kimyasal dengeyi keşfederek sulu çözeltilerdeki dengelerden kaynaklanan pH ve pOH kavramlarını asitlik ve bazlıkla ilişkilendirirler. Dengeyi etkileyen faktörleri analiz etmek ve çözünme-çökelme, kompleks oluşumu gibi olayları denge açısından inceleyip bu kavramlar ile gündelik hayattaki olaylar arasında bağlantı kurarlar.

MAYA

biyoloji_9sinif

Biyoloji içinde çok farklı bilimsel alanları barındırmaktadır. Fizyoloji, botanik, zooloji, biyokimya, genetik ve mikrobiyoloji biyoloji şemsiyesinde değerlendirilebilecek özel disiplinlerden sadece birkaçıdır. Maya Anadolu Lisesinde biyoloji eğitiminin temel amacı öğrencilerimizin olaylar arasında sebep sonuç ilişkisi kurmalarına, analitik düşünmelerine, gözlem becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmaktır. Bu çerçevede tam donanımlı laboratuvar ortamında gerçekleştirilen biyoloji dersinde öğrencilerimiz, deneyler yaparak, teknolojinin avantajlarından en üst düzeyde yararlanarak çalışmalarını sürdürürler. Öğrencilerimiz ders sürecinde biyoloji içeriklerini çalışırken üç boyutlu videolardan da yararlanırlar.

Onbirinci sınıf düzeyinde öğrencilerimiz seçtikleri bölüm doğrultusunda haftada katılacakları Biyoloji dersi saat sayısı değişmektedir. Türkçe ve Matematik öğrencileri haftada iki ders saati üniversiteye geçiş sınavının ilk basamağında sorumlu olacakları Biyoloji içeriklerini öğrenmek üzere bu derse katılırlar. Fen ve Matematik bölümü öğrencileri ise haftada altı ders saati Biyoloji derslerine katılırlar. Onbirinci sınıf öğrencilerimizden Canlılarda Enerji Dönüşümleri ünitesinde canlılarda enerji dönüşüm mekanizmalarının önemini sorgulamalarını, oksijenli solunum, oksijensiz solunum ve fotosentezin mekanizmalarını öğrenmelerini bekleriz. Ayrıca ATP’nin enerji dönüşümündeki rolünü öğrenmeleri de bu ünitenin öğrenme içeriklerindendir. İnsan Fizyolojisi ünitesinde öğrencilerimiz, insan fizyolojisi ile ilgili olarak denetleme ve düzenleme, destek ve hareket, sindirim, boşaltım dolaşım sistemlerini öğrenirler. Son olarak Davranış ünitesinde ise öğrencilerimiz, doğuştan gelen ve öğrenilen davranışları örneklerle açıklayabilir ve hayatın devamı için bu davranışların önemini sorgularlar.

MAYA

matematik_8sinif

Maya Okulları’nda matematik dersleri ile öğrencilerimizin problem çözme becerilerini geliştirmeleri, matematiksel düşünme becerisi kazanmaları, matematiğin kendine has dilini ve terminolojisini doğru ve etkili bir şekilde kullanabilmeleri, matematiğe ve matematik öğrenimine değer vermelerinin sağlanması amaçlanmıştır. Öğrencilerimizi, matematiksel düşünme gücü gelişmiş iyi birer problem çözücü olarak yetiştirmeyi amaçlayan programımız; matematiksel kavramlara, bu kavramların kendi içlerindeki ilişkilere, temel matematiksel işlemler ve bu işlemlerin barındırdığı matematiksel anlamlara vurgu yapmaktadır. İşlemsel ve bilgi odaklı matematik öğretimi yerine matematiksel kavramların sınıf ortamında tartışmalar yürütülerek yapılandırıldığı, işlemsel ve kavramsal bilginin dengeli bir şekilde ele alındığı bir yaklaşım esas alınmakta; öğrencilerin informal deneyimlerinden ve sezgilerinden yola çıkarak matematiksel anlamları oluşturmalarına ve soyutlama yapabilmelerine yardımcı olmak amaçlanmaktadır. Programımızın uygulanmasında matematik öğrenme aktif bir süreç olarak ele alınıyor; öğrencilere araştırma yapma, matematiksel ilişkileri keşfetme ve ispatlama, modelleme ve problem çözme, çözüm ve yaklaşımları sınıf ortamında paylaşma ve tartışma olanakları sunuluyor.

Onbirinci sınıf düzeyinde Fen ve Matematik bölümü öğrencileri haftada ondört ders saati matematik dersine katılırlar. Türkçe ve Matematik bölümü öğrencileri ise haftada onyedi ders saati matematik dersine katılırlar. Öğrencilerimiz Sayılar ve Cebir ünitesi kapsamında önerme, bileşik önerme, açık önerme ve ispat yöntemlerini açıklayabilirler. Ayrıca bölünebilmeyi kurallarıyla açıklayabilir ve modüler aritmetikteki özellikleri kullanarak uygulamalar yapabilirler. Üstel fonksiyonun tersi olarak logaritma fonksiyonunu tanımlamaları, üstel ve logaritma fonksiyonunun özelliklerini inceleyerek uygulamalar yapmaları bu ünitenin öğrenme içeriklerindendir. Son olarak öğrencilerimiz bu ünite kapsamında ikinci dereceden denklem, denklem sistemleri ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini grafiksel ve cebirsel yolla belirlemeyi de öğrenirler.

Geometri ünitesi kapsamında ise öğrencilerimiz trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla tanımlar ve açıların trigonometrik değerlerini hesaplarlar. f(x) = a.sin(bx + c) + k tipindeki denklemlerin grafiklerinin a, b, c ve k katsayılarına göre değişimini ve trigonometrik fonksiyonların periyodik yapısını analiz ederler. Trigonometrik fonksiyonları gerçek yaşam problemlerinin çözümünde kullanan öğrencilerimiz trigonometrik denklemleri çözer ve ayrıca öteleme, dönme ve yansıma dönüşümlerini analiz ederek bu dönüşümleri problem çözme sürecinde aktif olarak kullanabilirler.

MAYA

ingilizce_10sinif

Maya Anadolu Lisesinde öğrencilerimizin İngilizce’yi dilin dört temel beceri alanında etkili bir şekilde kullanmalarını sağlamak temel amacımızdır. Bu çerçevede haftada iki ders saati native öğretmen eşliğinde olmak üzere toplamda on ders saati katıldıkları İngilizce derslerinde öğrencilerimizin; İngilizceyi akademik düzeyde kullanmayı bilen bireyler olarak yetişmelerini önemsiyoruz. Bu alandaki dijital teknolojinin avantajlarından da yararlanarak öğrencilerimizin dili kullanarak tartışabilmelerine, yorum yapabilmelerine katkı sağlayacak çalışmalara odaklıyız. IGCSE Programının uygulandığı okulumuzda farklı bir İngilizce programı uygulanmaktadır. Bu programın kazanımları doğrultusunda İngilizce çalışmalarını sürdüren öğrencilerimiz onuncu sınıf düzeyinde katıldıkları uluslararası geçerliği olan sertifikalarına kavuşurlar. Öğrencilerimiz ilköğretimde olduğu gibi lise düzeyinde de kendi başlarına birer ölçüt ve çok önemli bir çıktı olarak kabul gören Cambridge ESOL Sınavlarına hazırlanırlar. Dokuzuncu sınıf öğrencilerimiz, bulundukları kur sınıfına göre KET (Key English Test) veya PET (Prileminary English Test) sınavlarına girerler. Onbirinci sınıf öğrencilerimiz İngilizce derslerinde İngilizce’ye ilişkin edinimlerini korumaya yönelik çalışmalarda bulunurlar. Bu süreçte İngiliz edebiyatının seçkin örnekleri üzerinde okuma ve tahlil çalışmaları yaparlar.

MAYA
Türk Edebiyatı

turkedebiyati

Onbirinci sınıf öğrencilerimizin kariyer seçimleri doğrultusunda haftalık olarak katılacakları Türk Edebiyatı dersi saat sayısı değişmektedir. Fen ve Matematik bölümünde olan öğrencilerimiz Türk Edebiyatı derslerine hafta üç ders saati katılırken Türkçe ve Matematik bölümünde olan öğrencilerimiz haftada yedi ders saati katılmaktadırlar.  Öğrencilerimiz Türk Edebiyatı dersiyle; özel uzmanlık alanı istemeyen her türlü metni, yazıldığı dönemin zihniyetiyle ilişkilendirerek anlayıp değerlendirebilirler. Başta sanat metinleri olmak üzere, yine her türlü metni zihniyet, yapı, tema, dil ve anlatım, anlam ve gelenekle ilişkisi bakımlarından inceleyip çözümleyebilmeleri ve yorumlayabilmeleri beklentilerimiz arasındadır. Benzer ve farklı metinleri birbiriyle karşılaştırıp bunlardan sonuçlar çıkarabilirler. Onbirinci sınıf düzeyindeki Türk Edebiyatı derslerinde öğrencilerimiz, “Batı Tesirindeki Türk Edebiyatına Girişi”, “Tanzimat Dönemi Edebiyatı”, “Servet-i Fünûn Edebiyatı ve Fecr-i Âti Edebiyatı”, “Millî Edebiyat Dönemi” olmak üzere dört ünite kapsamındaki içerikler üzerinde çalışırlar. Öğrencilerimiz ilk ünitede Tanzimat sonrası gerçekleşmeye başlayan batılılaşma yönündeki değişmeleri, halka ve ulusal değerlere yönelme gayretlerini ve bunların edebî eserlerde görünüşlerini kavrarlar. İkinci ünitede, Avrupai tarz, başka bir söyleyişle yenileşme dönemi edebiyatının başlangıç döneminin nasıl, niçin ve ne zaman oluştuğu seçilen metin parçalarından hareketle öğrenirler. Sanat metinlerini çözümleme ve yorumlamaya geçmeden öğretici metinler üzerinde durulur. Böylece öğrencilerimiz inceledikleri metinlerden hareketle dönemin yaşama biçimi, zihniyeti, hâkim sanat anlayışı ve zevki hakkında bilgi edinirler. Toplumsal hayatın ve her türlü bireysel değerin edebî metinlere nasıl yansıdığını belirlerler.

Öğrencilerimiz, üçüncü ünitede “Servet-i Fünûn Edebiyatının Oluşumu”, “Öğretici Metinleri İnceleme”, “Şiir ve Mensur Şiir”, “Olay Çevresinde Oluşan Edebî Metinler”, “Metin-Şair ve Yazar”, “Servet-i Fünûn Edebiyatının Genel Özellikleri” ile “Fecr-i Âti Topluluğu” başlıkları altında önerilen etkinlik ve bunlarla ilgili açıklamaları incelerler. Son ünitede “Millî Edebiyat Döneminin Oluşumu”, “Metin-Şair ve Yazar” başlıkları altında sıralanan kazanımlar ile öğrencilerimizin metinleri yorumlayarak değerlendirme beceri ve anlayışlarını geliştirip zevklerini olgunlaştırmaları ve kendi kimlikleri konusunda kanaat sahibi olmaları amaçlanır.

MAYA
Dil ve Anlatım

dil_ve_anlatim_11

Maya Anadolu Lisesinde Dil ve Anlatım dersi ile, öğrencilerimizin dili kullanma becerisi kazanarak zamanın ihtiyaçlarına cevap verebilecek aydın kişiler durumuna gelebilmeleri amaçlanmaktadır. Bu derste öğrencilerimizin kazandıkları dil becerileri ile kendilerini her düzeyde sözlü ve yazılı olarak iyi, doğru ve güzel ifade etmeleri; her türlü Türkçe metni doğru anlayıp yorumlayabilme alışkanlığı kazanmaları en büyük kazanımımız olacaktır. Onbirinci sınıf öğrencilerimizin haftalık katılacakları Dil ve Anlatım dersi sayısı farklılaşmaktadır. Fen ve Matematik bölümü öğrencileri Dil ve Anlatım derslerine haftada bir ders saati katılırken, Türkçe ve Matematik bölümü öğrencileri haftada iki ders saati katılırlar. Onbirinci sınıf düzeyinde Dil ve Anlatım dersi, “Metinlerin Sınıflandırılması”, “Öğretici Metinler”, ve “Sözlü Anlatım” adlı üç üniteden oluşmaktadır. Onbirinci sınıfta metin türleri anlama ve yazma bakımlarından kolaydan zora, basitten karmaşığa sıralanmıştır. Her metin türünde dil ve anlatım problemleri üzerinde durulur, anlatım türlerinde olduğu gibi, metin türlerinde de sözlü ve yazılı anlatım birlikte ele alınır. Öğrencilerimiz, metinlerdeki anlatım birimlerinin ve anlatım türlerinin nasıl kullanıldığı, kelime veya kelime gruplarının metinde yüklendikleri işlevlerin, dil bilgisi kurallarının metinlerde kullanılış biçimlerini görüp yaşayarak öğrenirler. Türkçenin kendine özgü ses, yapı ve anlam özelliklerini metinler çevresinde dil bilgisi kurallarını; dinlediklerini, okuduklarını, anladıklarını, düşündüklerini söz ve yazıyla planlı, etkili, akıcı, anlaşılır biçimde ifade ederler.

MAYA
İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

inkilaptarihi_11

Maya Anadolu Lisesinde tarih eğitiminin temel amacı öğrencilerimizin dünyayı anlamalarında ve anlamlandırmalarında kolaylık sağlamaktır. Ancak bu şekilde gerçekleştirilen tarih eğitimi ile bilinçli vatandaşlar yetişebileceğine inanıyoruz. Tarih derslerinde gerçekleştirilen etkinlikler aracılığıyla öğrencilerimizin yaşama daha etkin bir şekilde katıldıklarını, yaşamları ile ilgili doğru kararlar aldıklarını, karşılaştıkları sorunları yapıcı bir şekilde çözebildiklerini gözlemliyoruz. Öğrencilerimiz teknolojinin de getirdiği değişim ve yeniliklerle görselleri, simülasyonları, dijital haritaları ve videoları kullanarak tarih alanındaki çalışmalarını sürdürürler. Bununla birlikte öğrencilerimiz çalışma alanı olarak sadece sınıfları değil müzeleri, kültür merkezlerini, ören yerlerini de kullanırlar.

Onbirinci sınıf öğrencilerimiz bölümleri fark etmeksizin haftada iki ders saati İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersine katılırlar. Çünkü üniversiteye geçiş sınavlarının ilk basamağında bu dersin içeriklerinden sorumlu olurlar. Bu derse ek olarak Türkçe ve Matematik bölümü öğrencilerimiz haftada dört ders saati Seçmeli Tarih dersine katılırlar. Onbirinci sınıf öğrencilerimiz haftada iki ders saati katıldıkları İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük derslerinde 1881’den 1919’a Mustafa Kemal, Milli Mücadelenin Hazırlık Dönemi, Kurtuluş Savaşında Cepheler, Türk İnkılabı, Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası ve Atatürk’ün Ölümü üniteleri kapsamında içeriklerle karşılaşırlar.

MAYA
Coğrafya

cografya_lise

Günümüz dünyasına değişen politik sınırlar, bölgesel çatışmalar, örtülü enerji savaşları, küreselleşme damgasını vuruyor. Adı geçen her bir konu temelde coğrafya alanının da can alıcı konularındandır. Bu konular coğrafya çalışmanın önemini ve gerekliliğini bir kez daha gözler önüne sermektedir. Bu önem ve gereklilikten yola çıkarak Maya Anadolu Lisesinde coğrafya eğitiminde öğrencilerimizin coğrafya içeriklerine ilişkin bilgilerini ve anlayışlarını geliştirmek, gerçek yaşama dair sorunların çözümünde coğrafi bilgi ve becerilerini kullanmalarını özendirmek, sosyo ekonomik, çevresel ve kültürel konulara ilişkin eleştirel bakış açısı kazandırmak temel amaçlarımızdır. Bu amaçları gerçekleştirmek için teknolojinin sağladığı avantajlardan en üst düzeyde yararlanırız. Alan gezileri coğrafya eğitiminin olmazsa olmazlarındandır.

Onbirinci sınıf düzeyinde Fen ve Matematik bölümü öğrencileri haftada bir ders saati Coğrafya derslerine üniversiteye geçiş sınavlarının ilk basamağında sorumlu olacakları içerikleri öğrenmek üzere katılırlar. Türkçe ve Matematik bölümü öğrencileri ise hem ilk basamak sınavında hem de ikinci basamak sınavlarında sorumlu olacakları içerikleri öğrenmek üzere haftada sekiz ders saati Coğrafya derslerine katılırlar. Öğrencilerimiz Coğrafya derslerinde Ekosistem ve Madde Döngüsü, Nüfus Politikaları ve Şehirlerin Fonksiyonları, Ekonomik Faaliyet Türleri, Türkiye’yi Tanıyalım, Ülkeler Arası Etkileşim, Ülkeleri Tanıyalım, Doğal Kaynaklar ve Çevre, Doğal Kaynakların Küresel Etkileri adlı ünite içerikleri üzerinde çalışırlar.

MAYA
Fizik

fizik_11sinif

Maya Anadolu Lisesinde fizik eğitiminin temel amacı tüm öğrencilerimizin, fizik biliminin yaşamlarını nasıl etkilediğini anlamalarına, fizik bilimine ilişkin sahip oldukları bilgi, beceri ve yöntemleri günlük yaşamda karşılaştıkları sorunların çözümlerinde ve karar alma süreçlerinde kullanmalarına yardımcı olmaktır. Doğrudan öğretim, sınıf içi tartışmalar ve laboratuvar çalışmaları aracılığıyla fizik bilimi içerikleri öğrencilerimiz tarafından anlamlandırılır. Fizik derslerinde gözlemi, eleştirel analizi ve deneysel tasarımları ön plana çıkarırız.

Onbirinci sınıf düzeyinde Fen ve Matematik bölümünde olan öğrencilerimiz haftada on ders saati İleri Fizik derslerine katılırlar. Bu süreçte hem üniversiteye geçiş sınavının ilk basamak hem de ikinci basamakta sorumlu oldukları Fizik içeriklerini öğrenirler. On birinci sınıf öğrencilerimiz fizik derslerinde Kuvvet ve hareket, Elektrik ve Manyetizma ünitelerinde yer alan içerikler üzerinde çalışırlar.

MAYA
Kimya

kimya_11sinif

Maya Anadolu Lisesinde kimya eğitiminin temel amacı tüm öğrencilerimizin, kimya alanında çalışmanın çok özel yetenekli insanlara vergi olmayıp ilgilenen herkesin derinleşebileceği ve katkıda bulunabileceği, yararlı ve zevkli bir uğraş alanı olarak görmelerini sağlamaktır. Bu çerçevede kimya derslerinde öğrencilerimiz, bir yandan kimya alanına ilişkin bilgi ve beceri edinirlerken bir yandan da bilimsel yöntemi kullanma fırsatı elde ederler. Sorun çözme, model kurma, kurulan modellerin eleştirel analizi, sonuç çıkarma kimya çalışmalarımızda üzerinde durulan becerilerdir. Öğrencilerimizi kimya ile günlük yaşam deneyimleri arasında bağlantı kurmaları konusunda cesaretlendiririz. Tam donanımlı güvenli kimya laboratuvarımızda öğrencilerimiz deneyler yaparak kimya alanındaki çalışmalarını sürdürürler.

Onbirinci sınıf düzeyinde Türkçe ve Matematik bölümü öğrencileri haftada iki ders saati yükseköğretime geçiş sınavlarının ilk basamağında yer alan kimya içeriklerini öğrenmek üzere Kimya derslerine katılır. Fen ve Matematik bölümü öğrencileri ise haftada yedi ders saati İleri Kimya derslerine katılırlar. Bu süreçte hem ilk basamak hem de ikinci basamakta sorumlu oldukları Kimya dersi içeriklerini öğrenirler. Bu çerçevede öğrencilerimiz, Modern Atom Teorisi, Kimyasal Hesaplamalar, gazlar, Sıvı Çözeltiler, Kimya ve Enerji, Tepkimelerde Hız ve Denge adlı ünitelerde yer alan içerikler üzerinde çalışırlar.

İlk ünitede öğrencilerimiz, maddenin temel taşı olan atom hakkındaki modern anlayışın tarihsel gelişimini gözden geçirirler. Modern atom modeliyle ilgili temel kavramları öğrenirler. Elementlerin periyodik özelliklerini atomun yapısı üzerinden tartışırlar. İkinci ünitede ise kimyasal değişimleri kütle, hacim, mol sayısı kavramlarını kullanarak nicel anlamda incelerler. Tepkimeleri denklemlerle ifade ederek denkleştirmek ve kimyanın sembolik dilinde temel kavramlar olan formüllerin nasıl belirlendiğini öğrenirler. Üçüncü ünitede gazları nitelemek için gerekli büyüklükleri ve gaz davranışını açıklamada kullanılan kınetik teorinin temel varsayımlarını irdelemeleri beklentilerimiz arasındadır. Gaz yasalarını kullanıp gazlarla ilgili hesaplamalar yapmak, kısmi basınç kavramı üzerinden gaz karışımlarını incelemek, kritik sıcaklık, basınç kavramlarını kullanarak faz diyagramlarını yorumlamak ünitenin öğrenme içeriklerindendir.

Dördüncü ünitede ise öğrencilerimiz, maddelerin sıvılarda çözünmesini türler arası etkileşimleri kullanarak açıklayabilirler. Çözeltilerin derişimlerini keşfederek bilinen derişimlerde çözelti hazırlarlar. Uçucu olmayan madde çözeltilerinin özelliklerini derişimleriyle ilişkilendirirler. Çözünürlüğün sıcaklık, basınç ve çözücü ile değişme eğilimini modern ayırma yöntemleriyle ilişkilendirebilirler. Öğrencilerimizin beşinci ünitede sistem ve çevre arasındaki madde ve enerji alışverişini irdelemelerini; ısı, mekanik iş ve iç enerji arasındaki ilişkiyi keşfederek termodinamiğin temel kanunlarını kavramalarını ve uygulama alanlarını fark etmelerini bekleriz. Son ünitede ise kimyasal tepkime hızı üzerinden kimyasal dengeyi keşfederek sulu çözeltilerdeki dengelerden kaynaklanan pH ve pOH kavramlarını asitlik ve bazlıkla ilişkilendirirler. Dengeyi etkileyen faktörleri analiz etmek ve çözünme-çökelme, kompleks oluşumu gibi olayları denge açısından inceleyip bu kavramlar ile gündelik hayattaki olaylar arasında bağlantı kurarlar.

MAYA
Biyoloji

biyoloji_9sinif

Biyoloji içinde çok farklı bilimsel alanları barındırmaktadır. Fizyoloji, botanik, zooloji, biyokimya, genetik ve mikrobiyoloji biyoloji şemsiyesinde değerlendirilebilecek özel disiplinlerden sadece birkaçıdır. Maya Anadolu Lisesinde biyoloji eğitiminin temel amacı öğrencilerimizin olaylar arasında sebep sonuç ilişkisi kurmalarına, analitik düşünmelerine, gözlem becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmaktır. Bu çerçevede tam donanımlı laboratuvar ortamında gerçekleştirilen biyoloji dersinde öğrencilerimiz, deneyler yaparak, teknolojinin avantajlarından en üst düzeyde yararlanarak çalışmalarını sürdürürler. Öğrencilerimiz ders sürecinde biyoloji içeriklerini çalışırken üç boyutlu videolardan da yararlanırlar.

Onbirinci sınıf düzeyinde öğrencilerimiz seçtikleri bölüm doğrultusunda haftada katılacakları Biyoloji dersi saat sayısı değişmektedir. Türkçe ve Matematik öğrencileri haftada iki ders saati üniversiteye geçiş sınavının ilk basamağında sorumlu olacakları Biyoloji içeriklerini öğrenmek üzere bu derse katılırlar. Fen ve Matematik bölümü öğrencileri ise haftada altı ders saati Biyoloji derslerine katılırlar. Onbirinci sınıf öğrencilerimizden Canlılarda Enerji Dönüşümleri ünitesinde canlılarda enerji dönüşüm mekanizmalarının önemini sorgulamalarını, oksijenli solunum, oksijensiz solunum ve fotosentezin mekanizmalarını öğrenmelerini bekleriz. Ayrıca ATP’nin enerji dönüşümündeki rolünü öğrenmeleri de bu ünitenin öğrenme içeriklerindendir. İnsan Fizyolojisi ünitesinde öğrencilerimiz, insan fizyolojisi ile ilgili olarak denetleme ve düzenleme, destek ve hareket, sindirim, boşaltım dolaşım sistemlerini öğrenirler. Son olarak Davranış ünitesinde ise öğrencilerimiz, doğuştan gelen ve öğrenilen davranışları örneklerle açıklayabilir ve hayatın devamı için bu davranışların önemini sorgularlar.

MAYA
Matematik

matematik_8sinif

Maya Okulları’nda matematik dersleri ile öğrencilerimizin problem çözme becerilerini geliştirmeleri, matematiksel düşünme becerisi kazanmaları, matematiğin kendine has dilini ve terminolojisini doğru ve etkili bir şekilde kullanabilmeleri, matematiğe ve matematik öğrenimine değer vermelerinin sağlanması amaçlanmıştır. Öğrencilerimizi, matematiksel düşünme gücü gelişmiş iyi birer problem çözücü olarak yetiştirmeyi amaçlayan programımız; matematiksel kavramlara, bu kavramların kendi içlerindeki ilişkilere, temel matematiksel işlemler ve bu işlemlerin barındırdığı matematiksel anlamlara vurgu yapmaktadır. İşlemsel ve bilgi odaklı matematik öğretimi yerine matematiksel kavramların sınıf ortamında tartışmalar yürütülerek yapılandırıldığı, işlemsel ve kavramsal bilginin dengeli bir şekilde ele alındığı bir yaklaşım esas alınmakta; öğrencilerin informal deneyimlerinden ve sezgilerinden yola çıkarak matematiksel anlamları oluşturmalarına ve soyutlama yapabilmelerine yardımcı olmak amaçlanmaktadır. Programımızın uygulanmasında matematik öğrenme aktif bir süreç olarak ele alınıyor; öğrencilere araştırma yapma, matematiksel ilişkileri keşfetme ve ispatlama, modelleme ve problem çözme, çözüm ve yaklaşımları sınıf ortamında paylaşma ve tartışma olanakları sunuluyor.

Onbirinci sınıf düzeyinde Fen ve Matematik bölümü öğrencileri haftada ondört ders saati matematik dersine katılırlar. Türkçe ve Matematik bölümü öğrencileri ise haftada onyedi ders saati matematik dersine katılırlar. Öğrencilerimiz Sayılar ve Cebir ünitesi kapsamında önerme, bileşik önerme, açık önerme ve ispat yöntemlerini açıklayabilirler. Ayrıca bölünebilmeyi kurallarıyla açıklayabilir ve modüler aritmetikteki özellikleri kullanarak uygulamalar yapabilirler. Üstel fonksiyonun tersi olarak logaritma fonksiyonunu tanımlamaları, üstel ve logaritma fonksiyonunun özelliklerini inceleyerek uygulamalar yapmaları bu ünitenin öğrenme içeriklerindendir. Son olarak öğrencilerimiz bu ünite kapsamında ikinci dereceden denklem, denklem sistemleri ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini grafiksel ve cebirsel yolla belirlemeyi de öğrenirler.

Geometri ünitesi kapsamında ise öğrencilerimiz trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla tanımlar ve açıların trigonometrik değerlerini hesaplarlar. f(x) = a.sin(bx + c) + k tipindeki denklemlerin grafiklerinin a, b, c ve k katsayılarına göre değişimini ve trigonometrik fonksiyonların periyodik yapısını analiz ederler. Trigonometrik fonksiyonları gerçek yaşam problemlerinin çözümünde kullanan öğrencilerimiz trigonometrik denklemleri çözer ve ayrıca öteleme, dönme ve yansıma dönüşümlerini analiz ederek bu dönüşümleri problem çözme sürecinde aktif olarak kullanabilirler.

MAYA
İngilizce

ingilizce_10sinif

Maya Anadolu Lisesinde öğrencilerimizin İngilizce’yi dilin dört temel beceri alanında etkili bir şekilde kullanmalarını sağlamak temel amacımızdır. Bu çerçevede haftada iki ders saati native öğretmen eşliğinde olmak üzere toplamda on ders saati katıldıkları İngilizce derslerinde öğrencilerimizin; İngilizceyi akademik düzeyde kullanmayı bilen bireyler olarak yetişmelerini önemsiyoruz. Bu alandaki dijital teknolojinin avantajlarından da yararlanarak öğrencilerimizin dili kullanarak tartışabilmelerine, yorum yapabilmelerine katkı sağlayacak çalışmalara odaklıyız. IGCSE Programının uygulandığı okulumuzda farklı bir İngilizce programı uygulanmaktadır. Bu programın kazanımları doğrultusunda İngilizce çalışmalarını sürdüren öğrencilerimiz onuncu sınıf düzeyinde katıldıkları uluslararası geçerliği olan sertifikalarına kavuşurlar. Öğrencilerimiz ilköğretimde olduğu gibi lise düzeyinde de kendi başlarına birer ölçüt ve çok önemli bir çıktı olarak kabul gören Cambridge ESOL Sınavlarına hazırlanırlar. Dokuzuncu sınıf öğrencilerimiz, bulundukları kur sınıfına göre KET (Key English Test) veya PET (Prileminary English Test) sınavlarına girerler. Onbirinci sınıf öğrencilerimiz İngilizce derslerinde İngilizce’ye ilişkin edinimlerini korumaya yönelik çalışmalarda bulunurlar. Bu süreçte İngiliz edebiyatının seçkin örnekleri üzerinde okuma ve tahlil çalışmaları yaparlar.

MAYA
MAYA OKULLARI İletişim Formu

Adınız (gerekli)

Epostanız (gerekli)

Konu

İletiniz

Menü