Yeni randevu sistemimize https://portal.maya.k12.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

turkedebiyati

Dokuzuncu sınıf öğrencilerimiz haftada beş ders saati katıldıkları Türk Edebiyatı derslerinde dört ünite kapsamında çeşitli içerikler üzerinde çalışırlar. “Güzel Sanatlar ve Edebiyat” adlı ilk ünitede dokuzuncu sınıf öğrencilerimiz, sanatın insan hayatındaki, edebiyatın güzel sanatlar içindeki yeri ve değerini tartışırlar. Edebî metinlerin edebî olmayan metinlerden farklılıklarını kavrarlar. Edebiyat ile kültür arasında sıkı bağ olduğunu, dille edebiyatın birbirinden ayrı düşünülemeyeceğini öğrenirler. Edebiyatın diğer çalışma alanlarıyla, bilimsel etkinliklerle ilişkisini kavrarlar. Adı geçen konularla ilgili yazılmış metinlerden hareketle eleştirel düşünme, sorunları çözebilme, araştırma, sorgulama, yaratıcı düşünme becerilerini edinirler.

“Çoşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler” adlı ikinci ünitede öğrencilerimiz şiirlerin zihniyet, ahenk, dil, yapı, tema, anlam, gerçeklik ve gelenek bakımlarından nasıl incelenmesi ve yorumlanması gerektiğini öğrenirler. Böylece şiirle bütünleşebilen Maya öğrencileri, kendi zevk ve anlayışlarına göre bireysel antolojilerini oluştururlar.  Topluluk karşısında şiir okuma becerisi kazanırlar. “Olay Çevresinde Oluşan Edebî Metinler” adlı ünitede anlatma ve göstermeye bağlı edebî metinler üzerinde durulur. Öğrencilerimiz önce masal ve destandan hikâye ve romana uzanan çizgide anlatmaya bağlı metinleri zihniyetyapı, tema, dil ve anlatım, anlam, yorum, gelenek, metin ve yazar/şair bakımlarından nasıl incelemesi gerektiğini kavrarlar. Böylece başlangıçtan günümüze sürdürülen yaşama biçimi, benimsenen uygarlık değerleri çevresinde anlatma esasına bağlı edebî metinlerin nasıl geliştiğini anlama, değerlendirme ve yorumlama becerileri edinirler. Eğitim öğretim yılının ikinci yarısında öğrencilerimiz, göstermeye bağlı edebî metinler ile anlatmaya bağlı edebî metinlerin benzerliklerini, tiyatro sanatı ile edebî tiyatro metninin birbirinden ayrı iki sanat dalı olduğunu, kazanım ve etkinlikler aracılığıyla keşfederler. Göstermeye bağlı edebî metnin özelliklerinin nasıl incelenip yorumlanacağını bilirler. “Öğretici Metinler” adlı son ünitede öğrencilerimiz,  öğretici metinlerin yapı (plan), ana düşünce, dil ve anlatım, metin ve gelenek, anlam bakımlarından nasıl inceleneceği ve yorumlanacağı konularında, metni inceleyip yorumlayacak beceriler kazanırlar. Öğretici metinlerin her birinin bütün hâlinde nasıl inceleneceğini bilerek onuncu sınıfa geçerler.

MAYA

dil_ve_anlatim_9

Dokuzuncu sınıf öğrencilerimiz haftada iki ders saati katıldıkları Dil ve Anlatım derslerinde altı temel ünite kapsamındaki içerikler üzerinde çalışırlar. “İletişim, Dil ve Kültür” ünitesinde öğrencilerimiz, iletişimin önemini ve değerini sezerler. İletişimde yer alan ögeleri belirlerler. Dille gerçekleştirilen iletişimle diğer iletişimler arasındaki farkları öğrenir, dil ile kültür arasındaki ilişkiyi belirlerler. “Dillerin Sınıflandırılması ve Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri” adlı ikinci ünitede Türk dilinin tarihi gelişim dönemlerini incelerler. Anadolu’da Türkçenin yazı dili olarak gelişimini açıklayabilirler. Atatürk’ün Türk dili ve diğer diller hakkındaki görüşlerini araştırırlar. Atatürk’ün Türk dilinin gelişmesiyle ilgili yaptığı çalışmaları ifade edebilirler. “Ses Bilgisi ve Telaffuz (Söyleyiş)” ünitesinde telaffuzun önemi üzerinde özellikle durulur. Maya Okulları’nda öğrencilerin Türkçeyi doğru telaffuz etmesi önemsenir. Öğrencilerimiz Türk Dili ve Edebiyatı Zümre öğretmenlerinin bu amaca yönelik uygulamaları ile Türkçenin doğru telaffuz edilmesi konusunda hassasiyet kazanırlar.

“Kelimede Anlam ve Kavram” ünitesinde dokuzuncu sınıf öğrencilerimiz, seçilen metinlerden hareketle kelimelerin kullanıldıkları yerde farklı işlevler yüklenebilen birer anlam birimi olduklarını kavrarlar. Kelimede anlamın oluşumunu, eş, zıt ve yakın anlamlı kelimelerin; eşsesli ve kökteş sözcüklerin işlevini belirlerler. Kelimelerdeki anlam değişmelerini açıklarlar. En kıymetli hazinelerimiz olan deyim ve atasözlerimizi günlük hayatlarında doğru şekilde kullanır ve böylece kültürün gelecek kuşaklara aktarımında etkin rol üstlenirler. “Cümle Bilgisi” ünitesinde, cümlede anlamın oluşumunu açıklayabilecek kazanımlar edinirler. Gündelik hayattaki olayları anlatmak üzere haber ve dilek-istek cümleleri kurarak kısa metinler yazarlar. Bildirdiği duygu düşünce ve kavramlara göre cümlelerin işlevlerini belirleyebilirler. Son ünitede “Paragraf Bilgisi” çalışılmaktadır. Öğrencilerimiz, sırasıyla; “Anlatım Birimi Olarak Paragraf”, “Paragrafta Yapı”, “Paragrafta Anlam ve Ana Düşünce”, “Paragrafta Düşünceyi Geliştirme Yolları” ve “Metin ve Paragraf” başlıkları altında paragrafla ilgili hususlar üzerinde durulur.

MAYA

tarih_9

Maya Anadolu Lisesinde tarih eğitiminin temel amacı öğrencilerimizin dünyayı anlamalarında ve anlamlandırmalarında kolaylık sağlamaktır. Ancak bu şekilde gerçekleştirilen tarih eğitimi ile bilinçli vatandaşlar yetişebileceğine inanıyoruz. Tarih derslerinde gerçekleştirilen etkinlikler aracılığıyla öğrencilerimizin yaşama daha etkin bir şekilde katıldıklarını, yaşamları ile ilgili doğru kararlar aldıklarını, karşılaştıkları sorunları yapıcı bir şekilde çözebildiklerini gözlemliyoruz. Öğrencilerimiz teknolojinin de getirdiği değişim ve yeniliklerle görselleri, simülasyonları, dijital haritaları ve videoları kullanarak tarih alanındaki çalışmalarını sürdürürler. Bununla birlikte öğrencilerimiz çalışma alanı olarak sadece sınıfları değil müzeleri, kültür merkezlerini, ören yerlerini de kullanırlar.

Dokuzuncu sınıf öğrencilerimiz haftada iki ders saati katıldıkları Tarih derslerinde Tarih Bilimine Giriş, Uygarlığın Doğuşu ve İlkçağ Uygarlıkları, İlk Türk Devletleri, İslam Tarihi ve Uygarlığı, Ortaçağ Avrupa Tarihi, İlk Türk İslam Devletleri ve Türkiye Tarihi adlı ünite başlıklarında içeriklerle karşılaşırlar.

MAYA

cografya_lise

Günümüz dünyasına değişen politik sınırlar, bölgesel çatışmalar, örtülü enerji savaşları, küreselleşme damgasını vuruyor. Adı geçen her bir konu temelde coğrafya alanının da can alıcı konularındandır. Bu konular coğrafya çalışmanın önemini ve gerekliliğini bir kez daha gözler önüne sermektedir. Bu önem ve gereklilikten yola çıkarak Maya Anadolu Lisesinde coğrafya eğitiminde öğrencilerimizin coğrafya içeriklerine ilişkin bilgilerini ve anlayışlarını geliştirmek, gerçek yaşama dair sorunların çözümünde coğrafi bilgi ve becerilerini kullanmalarını özendirmek, sosyo ekonomik, çevresel ve kültürel konulara ilişkin eleştirel bakış açısı kazandırmak temel amaçlarımızdır. Bu amaçları gerçekleştirmek için teknolojinin sağladığı avantajlardan en üst düzeyde yararlanırız. Alan gezileri coğrafya eğitiminin olmazsa olmazlarındandır.

Dokuzuncu sınıf öğrencilerimiz haftada iki ders saati katıldıkları Coğrafya derslerinde Doğa ve İnsan, Harita Bilgisi, Yerkürenin Şekli ve Hareketleri, Atmosfer ve İklim, Yerin Şekillenmesi, Beşeri Yapı, Yaşadığım Yerden Ülkeme, Bölgeler ve Ülkeler, İnsan ve Çevre adlı ünite başlıkları altında içerikler üzerinde çalışırlar.

MAYA

fizik_9sinif

Maya Anadolu Lisesinde fizik eğitiminin temel amacı tüm öğrencilerimizin, fizik biliminin yaşamlarını nasıl etkilediğini anlamalarına, fizik bilimine ilişkin sahip oldukları bilgi, beceri ve yöntemleri günlük yaşamda karşılaştıkları sorunların çözümlerinde ve karar alma süreçlerinde kullanmalarına yardımcı olmaktır. Doğrudan öğretim, sınıf içi tartışmalar ve laboratuvar çalışmaları aracılığıyla fizik bilimi içerikleri öğrencilerimiz tarafından anlamlandırılır. Fizik derslerinde gözlemi, eleştirel analizi ve deneysel tasarımları ön plana çıkarırız.

Dokuzuncu sınıf öğrencilerimiz haftada dört ders saati katıldıkları fizik derslerinde Fizik Bilimine Giriş, Madde ve Özellikleri, Kuvvet ve Hareket, Enerji, Isı ve Sıcaklık ünite başlıklarında içerikler üzerinde çalışırlar.

MAYA

kimya_9

Maya Anadolu Lisesinde kimya eğitiminin temel amacı tüm öğrencilerimizin, kimya alanında çalışmanın çok özel yetenekli insanlara vergi olmayıp ilgilenen herkesin derinleşebileceği ve katkıda bulunabileceği, yararlı ve zevkli bir uğraş alanı olarak görmelerini sağlamaktır. Bu çerçevede kimya derslerinde öğrencilerimiz, bir yandan kimya alanına ilişkin bilgi ve beceri edinirlerken bir yandan da bilimsel yöntemi kullanma fırsatı elde ederler. Sorun çözme, model kurma, kurulan modellerin eleştirel analizi, sonuç çıkarma kimya çalışmalarımızda üzerinde durulan becerilerdir. Öğrencilerimizi kimya ile günlük yaşam deneyimleri arasında bağlantı kurmaları konusunda cesaretlendiririz. Tam donanımlı güvenli kimya laboratuvarımızda öğrencilerimiz deneyler yaparak kimya alanındaki çalışmalarını sürdürürler.

Dokuzuncu sınıf öğrencilerimiz haftada dört ders saati katıldıkları Kimya derslerinde Kimya Bilimi, Atom ve Periyodik Sistem, Kimyasal Türler Arası Etkileşimler, Maddenin Halleri ünite başlıklarında içerikler üzerinde çalışırlar. İlk ünitede öğrencilerimiz, kimya bilimine ilişkin tanımları, kimya biliminin tarihsel gelişimini sebep sonuç ilişkileri temelinde çalışarak öğrenirler. Bu süreçte bir yandan kariyer bilinci ve girişimcilik becerilerini edinirlerken diğer yandan da kimyanın sembolik diline aşinalık kazanırlar. Öğrencilerimiz kimya alanında çalışırlarken genellikle deney tasarımı eşliğinde çalıştıkları için gündelik hayata girmiş kimyasalların özellikleriyle işlevleri arasındaki ilişkiyi keşfedip kimyasalların insan ve çevre sağlığı açısından etkilerine yönelik bilinç edinimi kazanırlar.

Öğrencilerimiz ikinci ünitede maddelerin makro düzeydeki özelliklerini anlamalarına temel oluşturan mikro yapıyı ana hatlarıyla ele alırlar. Bu yapının gözlenebilir özelliklere nasıl yansıdığını açıklayabilirler. Üçüncü ünitede ise öğrencilerimiz, maddelerin gözlenebilir özelliklerini ve maddelerin değişimlerini çalışırlar. Maddeleri oluşturan yapısal türler arasındaki etkileşimlerin gücü ve kopması ya da oluşmasını öğrenirler. Kimyasal tepkimelerin kısa yoldan gösterimleri olan denklemlere bir giriş yaparlar. Son ünitede ise gazları nitelemek için gerekli büyüklükler ve gaz davranışını açıklamada kullanılan kinetik teorinin temel varsayımlarını kullanarak gaz kanunlarını kavrarlar. Gazların basınç, sıcaklık, hacim, miktar özellikleri arasında ilişki kurarlar. Sıvıların ve katıların gözlenebilir özellikleri ile bu maddelerdeki yapısal türlerin istiflenme ve bağlanma tarzlarını ilişkilendirebilirler.

MAYA

biyoloji_9sinif

Biyoloji içinde çok farklı bilimsel alanları barındırmaktadır. Fizyoloji, botanik, zooloji, biyokimya, genetik ve mikrobiyoloji biyoloji şemsiyesinde değerlendirilebilecek özel disiplinlerden sadece birkaçıdır. Maya Anadolu Lisesinde biyoloji eğitiminin temel amacı öğrencilerimizin olaylar arasında sebep sonuç ilişkisi kurmalarına, analitik düşünmelerine, gözlem becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmaktır. Bu çerçevede tam donanımlı laboratuvar ortamında gerçekleştirilen biyoloji dersinde öğrencilerimiz, deneyler yaparak, teknolojinin avantajlarından en üst düzeyde yararlanarak çalışmalarını sürdürürler. Öğrencilerimiz ders sürecinde biyoloji içeriklerini çalışırken üç boyutlu videolardan da yararlanırlar.

Dokuzuncu sınıf öğrencilerimiz haftada üç ders saati karşılaştıkları biyoloji derslerinde Bilimsel Bilginin Doğası, Canlıların Ortak Özellikleri, Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler, Hücre, Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırma, Güncel Çevre Sorunları ve İnsan, Doğal Kaynaklar ve Biyolojik Çeşitliliğin Korunması ünite başlıklarında çeşitli içerikler üzerinde çalışırlar. Bilimsel bilginin doğası ve biyoloji konularında bilimin ve bilimsel bilginin delillere dayandırılan bir yapısı olduğunu, biyolojinin günlük hayatta karşılaşılan problemlerin çözümüne sağladığı katkıları öğrenirler.

Bir sonraki ünitemizde canlıları keşfederek, canlı ve cansız varlıklar arasındaki farkları öğrenir ve bütün canlılarda var olan ortak özellikleri öğrenirler. Canlıların yapısında bulunan temel bileşiklerin inorganik kısmından sonra organik bileşikler kısmını da ayrıntılı bir şekilde görürler. Canlıların yapısında bulunan temel bileşikleri sınıflandırarak yağ, karbonhidrat, protein, vitamin ve minerallerin yaşam için ne kadar önemli olduğunu deneyler yaparak keşfederler. Canlılığın temel birimi hücre konusunda hücre ve hücre teorisine ilişkin çalışmaları tarihsel süreç içerisinde analiz ederler. Hücresel yapıları ve görevlerini açıklayarak hücresel organizasyonu analiz ederler.

Canlılığın çeşitliliği ve sınıflandırma konusunda canlıların sınıflandırılmasında kullanılan alemleri ve genel özelliklerini öğrenerek canlı alemlerinin biyolojik süreçlere ve ekonomiye katkılarını irdelerler. Son olarak hava kirliliği, su kirliliği, toprak kirliliği, besin kirliliği, radyoaktif kirlilik, asit yağmurları, erozyon, doğal hayat alanlarının tahribi, orman yangınları gibi güncel çevre sorunları üzerinde çalışmalarını sürdürürler. Söz konusu çevre sorunlarının sebep ve sonuçlarını irdelerlerken insan faktörünü de ele alırlar.

MAYA

matematik_8sinif

Maya Okulları’nda matematik dersleri ile öğrencilerimizin problem çözme becerilerini geliştirmeleri, matematiksel düşünme becerisi kazanmaları, matematiğin kendine has dilini ve terminolojisini doğru ve etkili bir şekilde kullanabilmeleri, matematiğe ve matematik öğrenimine değer vermelerinin sağlanması amaçlanmıştır. Öğrencilerimizi, matematiksel düşünme gücü gelişmiş iyi birer problem çözücü olarak yetiştirmeyi amaçlayan programımız; matematiksel kavramlara, bu kavramların kendi içlerindeki ilişkilere, temel matematiksel işlemler ve bu işlemlerin barındırdığı matematiksel anlamlara vurgu yapmaktadır. İşl emsel ve bilgi odaklı matematik öğretimi yerine matematiksel kavramların sınıf ortamında tartışmalar yürütülerek yapılandırıldığı, işlemsel ve kavramsal bilginin dengeli bir şekilde ele alındığı bir yaklaşım esas alınmakta; öğrencilerin informal deneyimlerinden ve sezgilerinden yola çıkarak matematiksel anlamları oluşturmalarına ve soyutlama yapabilmelerine yardımcı olmak amaçlanmaktadır. Programımızın uygulanmasında matematik öğrenme aktif bir süreç olarak ele alınıyor; öğrencilere araştırma yapma, matematiksel ilişkileri keşfetme ve ispatlama, modelleme ve problem çözme, çözüm ve yaklaşımları sınıf ortamında paylaşma ve tartışma olanakları sunuluyor.

Dokuzuncu sınıf öğrencilerimiz haftada sekiz saat katıldıkları matematik dersinin “Sayılar ve Cebir” ünitesi kapsamında küme kavramını örneklerle açıklar, kümeler üzerinde yapılan işlemleri anlar, temel özelliklerini belirleme ve gerçekçi durumların modellemesini içeren problemlerin çözümünde kümelerden yararlanabilirler. Ayrıca denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bularak; yüzde, oran-orantı ve bir sayının kuvveti kavramlarını pekiştirir ve bu kavramlar üzerine uygulamalar yaparlar. Fonksiyonu; bağımlı, bağımsız değişkenler arasındaki ilişki olarak açıklar ve ilgili problem durumlarını; tablo, grafik ve cebirsel gösterimlerinden yararlanarak incelerler.

“Geometri” ünitesi kapsamında ise öğrencilerimiz üçgenin temel elemanları, yardımcı elemanları ve bunlar arasındaki ilişkileri neden-sonuç ilişkisi içerisinde açıklar, dik üçgende dar açıların trigonometrik değerlerini belirleyerek bu oranları problem çözme sürecinde kullanabilirler. Sinüs ve kosinüs teoremlerini anlar ve bunların uygulamalarını bağlamsal bir yaklaşım çerçevesinde yaparlar. İki üçgenin eş veya benzer olmasını sağlayan asgari koşulları belirler ve üçgenlerin eşliğini ve benzerliğini gerçek yaşam problemlerinin çözümünde aktif olarak kullanırlar. Ek olarak, farklı problem durumlarında kullanılabilecek en uygun üçgen alan bağıntısının hangisi olduğuna karar vererek üçgenin alan bağıntılarını problem çözme sürecinde kullanırlar. Dik üçgendeki temel uzunluk ilişkilerini problem çözme sürecinde kullanır ve vektörler aracılığı ile koordinat düzleminde geometri yapmak için yeni bir bakış açısı geliştirirler. “Veri, Sayma ve Olasılık” ünitesinde ise öğrencilerimizin verileri doğru temsil yöntemleri ile temsil etmeyi, birden fazla veri grubunu karşılaştırmayı, iki nicelik arasındaki ilişkiyi açıklamayı ve eş olasılıklı olayların olasılık değerlerini hesaplamayı öğrenmeleri beklenir.

MAYA

ingilizce_9

Maya Anadolu Lisesinde öğrencilerimizin İngilizce’yi dilin dört temel beceri alanında etkili bir şekilde kullanmalarını sağlamak temel amacımızdır. Bu çerçevede haftada iki ders saati native öğretmen eşliğinde olmak üzere toplamda on ders saati katıldıkları İngilizce derslerinde öğrencilerimizin; İngilizceyi akademik düzeyde kullanmayı bilen bireyler olarak yetişmelerini önemsiyoruz. Bu alandaki dijital teknolojinin avantajlarından da yararlanarak öğrencilerimizin dili kullanarak tartışabilmelerine, yorum yapabilmelerine katkı sağlayacak çalışmalara odaklıyız. IGCSE Programının uygulandığı okulumuzda farklı bir İngilizce programı uygulanmaktadır. Bu programın kazanımları doğrultusunda İngilizce çalışmalarını sürdüren öğrencilerimiz onuncu sınıf düzeyinde katıldıkları uluslararası geçerliği olan sertifikalarına kavuşurlar. Öğrencilerimiz ilköğretimde olduğu gibi lise düzeyinde de kendi başlarına birer ölçüt ve çok önemli bir çıktı olarak kabul gören Cambridge ESOL Sınavlarına hazırlanırlar. Dokuzuncu sınıf öğrencilerimiz, bulundukları kur sınıfına göre KET (Key English Test) veya PET (Prileminary English Test) sınavlarına girerler.

MAYA
Türk Edebiyatı

turkedebiyati

Dokuzuncu sınıf öğrencilerimiz haftada beş ders saati katıldıkları Türk Edebiyatı derslerinde dört ünite kapsamında çeşitli içerikler üzerinde çalışırlar. “Güzel Sanatlar ve Edebiyat” adlı ilk ünitede dokuzuncu sınıf öğrencilerimiz, sanatın insan hayatındaki, edebiyatın güzel sanatlar içindeki yeri ve değerini tartışırlar. Edebî metinlerin edebî olmayan metinlerden farklılıklarını kavrarlar. Edebiyat ile kültür arasında sıkı bağ olduğunu, dille edebiyatın birbirinden ayrı düşünülemeyeceğini öğrenirler. Edebiyatın diğer çalışma alanlarıyla, bilimsel etkinliklerle ilişkisini kavrarlar. Adı geçen konularla ilgili yazılmış metinlerden hareketle eleştirel düşünme, sorunları çözebilme, araştırma, sorgulama, yaratıcı düşünme becerilerini edinirler.

“Çoşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler” adlı ikinci ünitede öğrencilerimiz şiirlerin zihniyet, ahenk, dil, yapı, tema, anlam, gerçeklik ve gelenek bakımlarından nasıl incelenmesi ve yorumlanması gerektiğini öğrenirler. Böylece şiirle bütünleşebilen Maya öğrencileri, kendi zevk ve anlayışlarına göre bireysel antolojilerini oluştururlar.  Topluluk karşısında şiir okuma becerisi kazanırlar. “Olay Çevresinde Oluşan Edebî Metinler” adlı ünitede anlatma ve göstermeye bağlı edebî metinler üzerinde durulur. Öğrencilerimiz önce masal ve destandan hikâye ve romana uzanan çizgide anlatmaya bağlı metinleri zihniyetyapı, tema, dil ve anlatım, anlam, yorum, gelenek, metin ve yazar/şair bakımlarından nasıl incelemesi gerektiğini kavrarlar. Böylece başlangıçtan günümüze sürdürülen yaşama biçimi, benimsenen uygarlık değerleri çevresinde anlatma esasına bağlı edebî metinlerin nasıl geliştiğini anlama, değerlendirme ve yorumlama becerileri edinirler. Eğitim öğretim yılının ikinci yarısında öğrencilerimiz, göstermeye bağlı edebî metinler ile anlatmaya bağlı edebî metinlerin benzerliklerini, tiyatro sanatı ile edebî tiyatro metninin birbirinden ayrı iki sanat dalı olduğunu, kazanım ve etkinlikler aracılığıyla keşfederler. Göstermeye bağlı edebî metnin özelliklerinin nasıl incelenip yorumlanacağını bilirler. “Öğretici Metinler” adlı son ünitede öğrencilerimiz,  öğretici metinlerin yapı (plan), ana düşünce, dil ve anlatım, metin ve gelenek, anlam bakımlarından nasıl inceleneceği ve yorumlanacağı konularında, metni inceleyip yorumlayacak beceriler kazanırlar. Öğretici metinlerin her birinin bütün hâlinde nasıl inceleneceğini bilerek onuncu sınıfa geçerler.

MAYA
Dil ve Anlatım

dil_ve_anlatim_9

Dokuzuncu sınıf öğrencilerimiz haftada iki ders saati katıldıkları Dil ve Anlatım derslerinde altı temel ünite kapsamındaki içerikler üzerinde çalışırlar. “İletişim, Dil ve Kültür” ünitesinde öğrencilerimiz, iletişimin önemini ve değerini sezerler. İletişimde yer alan ögeleri belirlerler. Dille gerçekleştirilen iletişimle diğer iletişimler arasındaki farkları öğrenir, dil ile kültür arasındaki ilişkiyi belirlerler. “Dillerin Sınıflandırılması ve Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri” adlı ikinci ünitede Türk dilinin tarihi gelişim dönemlerini incelerler. Anadolu’da Türkçenin yazı dili olarak gelişimini açıklayabilirler. Atatürk’ün Türk dili ve diğer diller hakkındaki görüşlerini araştırırlar. Atatürk’ün Türk dilinin gelişmesiyle ilgili yaptığı çalışmaları ifade edebilirler. “Ses Bilgisi ve Telaffuz (Söyleyiş)” ünitesinde telaffuzun önemi üzerinde özellikle durulur. Maya Okulları’nda öğrencilerin Türkçeyi doğru telaffuz etmesi önemsenir. Öğrencilerimiz Türk Dili ve Edebiyatı Zümre öğretmenlerinin bu amaca yönelik uygulamaları ile Türkçenin doğru telaffuz edilmesi konusunda hassasiyet kazanırlar.

“Kelimede Anlam ve Kavram” ünitesinde dokuzuncu sınıf öğrencilerimiz, seçilen metinlerden hareketle kelimelerin kullanıldıkları yerde farklı işlevler yüklenebilen birer anlam birimi olduklarını kavrarlar. Kelimede anlamın oluşumunu, eş, zıt ve yakın anlamlı kelimelerin; eşsesli ve kökteş sözcüklerin işlevini belirlerler. Kelimelerdeki anlam değişmelerini açıklarlar. En kıymetli hazinelerimiz olan deyim ve atasözlerimizi günlük hayatlarında doğru şekilde kullanır ve böylece kültürün gelecek kuşaklara aktarımında etkin rol üstlenirler. “Cümle Bilgisi” ünitesinde, cümlede anlamın oluşumunu açıklayabilecek kazanımlar edinirler. Gündelik hayattaki olayları anlatmak üzere haber ve dilek-istek cümleleri kurarak kısa metinler yazarlar. Bildirdiği duygu düşünce ve kavramlara göre cümlelerin işlevlerini belirleyebilirler. Son ünitede “Paragraf Bilgisi” çalışılmaktadır. Öğrencilerimiz, sırasıyla; “Anlatım Birimi Olarak Paragraf”, “Paragrafta Yapı”, “Paragrafta Anlam ve Ana Düşünce”, “Paragrafta Düşünceyi Geliştirme Yolları” ve “Metin ve Paragraf” başlıkları altında paragrafla ilgili hususlar üzerinde durulur.

MAYA
Tarih

tarih_9

Maya Anadolu Lisesinde tarih eğitiminin temel amacı öğrencilerimizin dünyayı anlamalarında ve anlamlandırmalarında kolaylık sağlamaktır. Ancak bu şekilde gerçekleştirilen tarih eğitimi ile bilinçli vatandaşlar yetişebileceğine inanıyoruz. Tarih derslerinde gerçekleştirilen etkinlikler aracılığıyla öğrencilerimizin yaşama daha etkin bir şekilde katıldıklarını, yaşamları ile ilgili doğru kararlar aldıklarını, karşılaştıkları sorunları yapıcı bir şekilde çözebildiklerini gözlemliyoruz. Öğrencilerimiz teknolojinin de getirdiği değişim ve yeniliklerle görselleri, simülasyonları, dijital haritaları ve videoları kullanarak tarih alanındaki çalışmalarını sürdürürler. Bununla birlikte öğrencilerimiz çalışma alanı olarak sadece sınıfları değil müzeleri, kültür merkezlerini, ören yerlerini de kullanırlar.

Dokuzuncu sınıf öğrencilerimiz haftada iki ders saati katıldıkları Tarih derslerinde Tarih Bilimine Giriş, Uygarlığın Doğuşu ve İlkçağ Uygarlıkları, İlk Türk Devletleri, İslam Tarihi ve Uygarlığı, Ortaçağ Avrupa Tarihi, İlk Türk İslam Devletleri ve Türkiye Tarihi adlı ünite başlıklarında içeriklerle karşılaşırlar.

MAYA
Coğrafya

cografya_lise

Günümüz dünyasına değişen politik sınırlar, bölgesel çatışmalar, örtülü enerji savaşları, küreselleşme damgasını vuruyor. Adı geçen her bir konu temelde coğrafya alanının da can alıcı konularındandır. Bu konular coğrafya çalışmanın önemini ve gerekliliğini bir kez daha gözler önüne sermektedir. Bu önem ve gereklilikten yola çıkarak Maya Anadolu Lisesinde coğrafya eğitiminde öğrencilerimizin coğrafya içeriklerine ilişkin bilgilerini ve anlayışlarını geliştirmek, gerçek yaşama dair sorunların çözümünde coğrafi bilgi ve becerilerini kullanmalarını özendirmek, sosyo ekonomik, çevresel ve kültürel konulara ilişkin eleştirel bakış açısı kazandırmak temel amaçlarımızdır. Bu amaçları gerçekleştirmek için teknolojinin sağladığı avantajlardan en üst düzeyde yararlanırız. Alan gezileri coğrafya eğitiminin olmazsa olmazlarındandır.

Dokuzuncu sınıf öğrencilerimiz haftada iki ders saati katıldıkları Coğrafya derslerinde Doğa ve İnsan, Harita Bilgisi, Yerkürenin Şekli ve Hareketleri, Atmosfer ve İklim, Yerin Şekillenmesi, Beşeri Yapı, Yaşadığım Yerden Ülkeme, Bölgeler ve Ülkeler, İnsan ve Çevre adlı ünite başlıkları altında içerikler üzerinde çalışırlar.

MAYA
Fizik

fizik_9sinif

Maya Anadolu Lisesinde fizik eğitiminin temel amacı tüm öğrencilerimizin, fizik biliminin yaşamlarını nasıl etkilediğini anlamalarına, fizik bilimine ilişkin sahip oldukları bilgi, beceri ve yöntemleri günlük yaşamda karşılaştıkları sorunların çözümlerinde ve karar alma süreçlerinde kullanmalarına yardımcı olmaktır. Doğrudan öğretim, sınıf içi tartışmalar ve laboratuvar çalışmaları aracılığıyla fizik bilimi içerikleri öğrencilerimiz tarafından anlamlandırılır. Fizik derslerinde gözlemi, eleştirel analizi ve deneysel tasarımları ön plana çıkarırız.

Dokuzuncu sınıf öğrencilerimiz haftada dört ders saati katıldıkları fizik derslerinde Fizik Bilimine Giriş, Madde ve Özellikleri, Kuvvet ve Hareket, Enerji, Isı ve Sıcaklık ünite başlıklarında içerikler üzerinde çalışırlar.

MAYA
Kimya

kimya_9

Maya Anadolu Lisesinde kimya eğitiminin temel amacı tüm öğrencilerimizin, kimya alanında çalışmanın çok özel yetenekli insanlara vergi olmayıp ilgilenen herkesin derinleşebileceği ve katkıda bulunabileceği, yararlı ve zevkli bir uğraş alanı olarak görmelerini sağlamaktır. Bu çerçevede kimya derslerinde öğrencilerimiz, bir yandan kimya alanına ilişkin bilgi ve beceri edinirlerken bir yandan da bilimsel yöntemi kullanma fırsatı elde ederler. Sorun çözme, model kurma, kurulan modellerin eleştirel analizi, sonuç çıkarma kimya çalışmalarımızda üzerinde durulan becerilerdir. Öğrencilerimizi kimya ile günlük yaşam deneyimleri arasında bağlantı kurmaları konusunda cesaretlendiririz. Tam donanımlı güvenli kimya laboratuvarımızda öğrencilerimiz deneyler yaparak kimya alanındaki çalışmalarını sürdürürler.

Dokuzuncu sınıf öğrencilerimiz haftada dört ders saati katıldıkları Kimya derslerinde Kimya Bilimi, Atom ve Periyodik Sistem, Kimyasal Türler Arası Etkileşimler, Maddenin Halleri ünite başlıklarında içerikler üzerinde çalışırlar. İlk ünitede öğrencilerimiz, kimya bilimine ilişkin tanımları, kimya biliminin tarihsel gelişimini sebep sonuç ilişkileri temelinde çalışarak öğrenirler. Bu süreçte bir yandan kariyer bilinci ve girişimcilik becerilerini edinirlerken diğer yandan da kimyanın sembolik diline aşinalık kazanırlar. Öğrencilerimiz kimya alanında çalışırlarken genellikle deney tasarımı eşliğinde çalıştıkları için gündelik hayata girmiş kimyasalların özellikleriyle işlevleri arasındaki ilişkiyi keşfedip kimyasalların insan ve çevre sağlığı açısından etkilerine yönelik bilinç edinimi kazanırlar.

Öğrencilerimiz ikinci ünitede maddelerin makro düzeydeki özelliklerini anlamalarına temel oluşturan mikro yapıyı ana hatlarıyla ele alırlar. Bu yapının gözlenebilir özelliklere nasıl yansıdığını açıklayabilirler. Üçüncü ünitede ise öğrencilerimiz, maddelerin gözlenebilir özelliklerini ve maddelerin değişimlerini çalışırlar. Maddeleri oluşturan yapısal türler arasındaki etkileşimlerin gücü ve kopması ya da oluşmasını öğrenirler. Kimyasal tepkimelerin kısa yoldan gösterimleri olan denklemlere bir giriş yaparlar. Son ünitede ise gazları nitelemek için gerekli büyüklükler ve gaz davranışını açıklamada kullanılan kinetik teorinin temel varsayımlarını kullanarak gaz kanunlarını kavrarlar. Gazların basınç, sıcaklık, hacim, miktar özellikleri arasında ilişki kurarlar. Sıvıların ve katıların gözlenebilir özellikleri ile bu maddelerdeki yapısal türlerin istiflenme ve bağlanma tarzlarını ilişkilendirebilirler.

MAYA
Biyoloji

biyoloji_9sinif

Biyoloji içinde çok farklı bilimsel alanları barındırmaktadır. Fizyoloji, botanik, zooloji, biyokimya, genetik ve mikrobiyoloji biyoloji şemsiyesinde değerlendirilebilecek özel disiplinlerden sadece birkaçıdır. Maya Anadolu Lisesinde biyoloji eğitiminin temel amacı öğrencilerimizin olaylar arasında sebep sonuç ilişkisi kurmalarına, analitik düşünmelerine, gözlem becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmaktır. Bu çerçevede tam donanımlı laboratuvar ortamında gerçekleştirilen biyoloji dersinde öğrencilerimiz, deneyler yaparak, teknolojinin avantajlarından en üst düzeyde yararlanarak çalışmalarını sürdürürler. Öğrencilerimiz ders sürecinde biyoloji içeriklerini çalışırken üç boyutlu videolardan da yararlanırlar.

Dokuzuncu sınıf öğrencilerimiz haftada üç ders saati karşılaştıkları biyoloji derslerinde Bilimsel Bilginin Doğası, Canlıların Ortak Özellikleri, Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler, Hücre, Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırma, Güncel Çevre Sorunları ve İnsan, Doğal Kaynaklar ve Biyolojik Çeşitliliğin Korunması ünite başlıklarında çeşitli içerikler üzerinde çalışırlar. Bilimsel bilginin doğası ve biyoloji konularında bilimin ve bilimsel bilginin delillere dayandırılan bir yapısı olduğunu, biyolojinin günlük hayatta karşılaşılan problemlerin çözümüne sağladığı katkıları öğrenirler.

Bir sonraki ünitemizde canlıları keşfederek, canlı ve cansız varlıklar arasındaki farkları öğrenir ve bütün canlılarda var olan ortak özellikleri öğrenirler. Canlıların yapısında bulunan temel bileşiklerin inorganik kısmından sonra organik bileşikler kısmını da ayrıntılı bir şekilde görürler. Canlıların yapısında bulunan temel bileşikleri sınıflandırarak yağ, karbonhidrat, protein, vitamin ve minerallerin yaşam için ne kadar önemli olduğunu deneyler yaparak keşfederler. Canlılığın temel birimi hücre konusunda hücre ve hücre teorisine ilişkin çalışmaları tarihsel süreç içerisinde analiz ederler. Hücresel yapıları ve görevlerini açıklayarak hücresel organizasyonu analiz ederler.

Canlılığın çeşitliliği ve sınıflandırma konusunda canlıların sınıflandırılmasında kullanılan alemleri ve genel özelliklerini öğrenerek canlı alemlerinin biyolojik süreçlere ve ekonomiye katkılarını irdelerler. Son olarak hava kirliliği, su kirliliği, toprak kirliliği, besin kirliliği, radyoaktif kirlilik, asit yağmurları, erozyon, doğal hayat alanlarının tahribi, orman yangınları gibi güncel çevre sorunları üzerinde çalışmalarını sürdürürler. Söz konusu çevre sorunlarının sebep ve sonuçlarını irdelerlerken insan faktörünü de ele alırlar.

MAYA
Matematik

matematik_8sinif

Maya Okulları’nda matematik dersleri ile öğrencilerimizin problem çözme becerilerini geliştirmeleri, matematiksel düşünme becerisi kazanmaları, matematiğin kendine has dilini ve terminolojisini doğru ve etkili bir şekilde kullanabilmeleri, matematiğe ve matematik öğrenimine değer vermelerinin sağlanması amaçlanmıştır. Öğrencilerimizi, matematiksel düşünme gücü gelişmiş iyi birer problem çözücü olarak yetiştirmeyi amaçlayan programımız; matematiksel kavramlara, bu kavramların kendi içlerindeki ilişkilere, temel matematiksel işlemler ve bu işlemlerin barındırdığı matematiksel anlamlara vurgu yapmaktadır. İşl emsel ve bilgi odaklı matematik öğretimi yerine matematiksel kavramların sınıf ortamında tartışmalar yürütülerek yapılandırıldığı, işlemsel ve kavramsal bilginin dengeli bir şekilde ele alındığı bir yaklaşım esas alınmakta; öğrencilerin informal deneyimlerinden ve sezgilerinden yola çıkarak matematiksel anlamları oluşturmalarına ve soyutlama yapabilmelerine yardımcı olmak amaçlanmaktadır. Programımızın uygulanmasında matematik öğrenme aktif bir süreç olarak ele alınıyor; öğrencilere araştırma yapma, matematiksel ilişkileri keşfetme ve ispatlama, modelleme ve problem çözme, çözüm ve yaklaşımları sınıf ortamında paylaşma ve tartışma olanakları sunuluyor.

Dokuzuncu sınıf öğrencilerimiz haftada sekiz saat katıldıkları matematik dersinin “Sayılar ve Cebir” ünitesi kapsamında küme kavramını örneklerle açıklar, kümeler üzerinde yapılan işlemleri anlar, temel özelliklerini belirleme ve gerçekçi durumların modellemesini içeren problemlerin çözümünde kümelerden yararlanabilirler. Ayrıca denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bularak; yüzde, oran-orantı ve bir sayının kuvveti kavramlarını pekiştirir ve bu kavramlar üzerine uygulamalar yaparlar. Fonksiyonu; bağımlı, bağımsız değişkenler arasındaki ilişki olarak açıklar ve ilgili problem durumlarını; tablo, grafik ve cebirsel gösterimlerinden yararlanarak incelerler.

“Geometri” ünitesi kapsamında ise öğrencilerimiz üçgenin temel elemanları, yardımcı elemanları ve bunlar arasındaki ilişkileri neden-sonuç ilişkisi içerisinde açıklar, dik üçgende dar açıların trigonometrik değerlerini belirleyerek bu oranları problem çözme sürecinde kullanabilirler. Sinüs ve kosinüs teoremlerini anlar ve bunların uygulamalarını bağlamsal bir yaklaşım çerçevesinde yaparlar. İki üçgenin eş veya benzer olmasını sağlayan asgari koşulları belirler ve üçgenlerin eşliğini ve benzerliğini gerçek yaşam problemlerinin çözümünde aktif olarak kullanırlar. Ek olarak, farklı problem durumlarında kullanılabilecek en uygun üçgen alan bağıntısının hangisi olduğuna karar vererek üçgenin alan bağıntılarını problem çözme sürecinde kullanırlar. Dik üçgendeki temel uzunluk ilişkilerini problem çözme sürecinde kullanır ve vektörler aracılığı ile koordinat düzleminde geometri yapmak için yeni bir bakış açısı geliştirirler. “Veri, Sayma ve Olasılık” ünitesinde ise öğrencilerimizin verileri doğru temsil yöntemleri ile temsil etmeyi, birden fazla veri grubunu karşılaştırmayı, iki nicelik arasındaki ilişkiyi açıklamayı ve eş olasılıklı olayların olasılık değerlerini hesaplamayı öğrenmeleri beklenir.

MAYA
İngilizce

ingilizce_9

Maya Anadolu Lisesinde öğrencilerimizin İngilizce’yi dilin dört temel beceri alanında etkili bir şekilde kullanmalarını sağlamak temel amacımızdır. Bu çerçevede haftada iki ders saati native öğretmen eşliğinde olmak üzere toplamda on ders saati katıldıkları İngilizce derslerinde öğrencilerimizin; İngilizceyi akademik düzeyde kullanmayı bilen bireyler olarak yetişmelerini önemsiyoruz. Bu alandaki dijital teknolojinin avantajlarından da yararlanarak öğrencilerimizin dili kullanarak tartışabilmelerine, yorum yapabilmelerine katkı sağlayacak çalışmalara odaklıyız. IGCSE Programının uygulandığı okulumuzda farklı bir İngilizce programı uygulanmaktadır. Bu programın kazanımları doğrultusunda İngilizce çalışmalarını sürdüren öğrencilerimiz onuncu sınıf düzeyinde katıldıkları uluslararası geçerliği olan sertifikalarına kavuşurlar. Öğrencilerimiz ilköğretimde olduğu gibi lise düzeyinde de kendi başlarına birer ölçüt ve çok önemli bir çıktı olarak kabul gören Cambridge ESOL Sınavlarına hazırlanırlar. Dokuzuncu sınıf öğrencilerimiz, bulundukları kur sınıfına göre KET (Key English Test) veya PET (Prileminary English Test) sınavlarına girerler.

MAYA
MAYA OKULLARI İletişim Formu

Adınız (gerekli)

Epostanız (gerekli)

Konu

İletiniz

Menü