Yeni randevu sistemimize https://portal.maya.k12.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

fen_bilimleri_5

Maya Okullarında Fen Bilgisi dersleri; öğrencilerimizin araştırma-sorgulama, eleştirel düşünme, problem çözme ve karar verme becerilerini geliştirmelerini, yaşam boyu öğrenen bireyler olmalarını ve etraflarındaki dünya hakkındaki merak duygusunu sürdürmeleri için fenle ilgili beceri, tutum, değer, anlayış ve bilgileri kazanmalarını sağlamak amacıyla planlanır. Böylece öğrencilerimizin Fen ve Teknoloji okur-yazarı olarak yetiştirmeleri sağlanmaktadır. Ders içerikleri öğrenilirken, öğrencilerimizin sürece etkin bir şekilde katılmalarını sağlamak amacıyla proje ve laboratuvar çalışmaları gerçekleştirilmektedir.

Beşinci sınıf öğrencilerimiz Fen Bilgisi derslerinin ilk ünitesi olan Vücudumuzun Bilmecesini Çözelim’de besinler ve özelliklerini, besinlerin sindirimini ve boşaltım sistemini öğrenirler. İkinci ünitede ise kuvvetin ölçülmesini ve sürtünme kuvvetini deneylerle çalışarak deneyim ederler. Maddenin Değişimi adlı üçüncü ünitede öğrencilerimiz maddenin hâl değişimi, erime, donma ve kaynama noktası gibi maddenin ayırt edici özellikleri, ısı ve sıcaklık, ısının madde üzerindeki etkileri gibi konular üzerinde deneysel çalışırlar. Isınma ve soğuma esnasında maddelerde meydana gelen genleşme ve büzülme olaylarını günlük hayatla ilişkilendirerek açıklayabilirler. Bir sonraki ünite “Işık ve Ses”tir. Işığın yayılması, ışığın madde ile karşılaşması, sesin yayılması başlıkları altında öğrencilerimizden ışığın ve sesin madde ile etkileşiminin bazı sonuçlarını kavramaları, tam gölgenin nasıl oluştuğunu tahmin etmeleri ve cisimlerin tam gölge boylarını etkileyen faktörleri keşfetmeleri beklenmektedir

Canlılar Dünyasını Gezelim ve Tanıyalım adlı ünitede öğrencilerimiz; canlıları, benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırırlar. Mikroskobik canlıları, mantarları, bitkileri, hayvanları tanırlar. İnsan faaliyetleri sonucu oluşan çevre sorunlarına karşı duyarlılık kazanarak çevre kirliliğine çözüm yolları ararlar. Yaşamımızın Vazgeçilmezi Elektrik adlı ünitede ise öğrencilerimizden farklı elektrik devrelerindeki pil ve lamba sayısını değiştirerek bu değişimin devre üzerindeki etkilerini keşfetmeleri, devre elemanlarını sembollerle göstererek devre şeması çizmeleri, devre şemalarının ortak bilimsel dil açısından önemini kavramaları, çizdikleri devreleri kurmaları ve çalıştırmaları beklenmektedir. Fen Bilgisi dersinin son ünitesi olan Yer Kabuğunun Gizemi ünitesinde öğrencilerimiz; yer kabuğunu oluşturan bileşenleri tanırlar, erozyon ile heyelanın yer kabuğuna etkisini tartışırlar. Yer altı, yer üstü suları ve hava, toprak, su kirliliği hakkında bilgi ve beceri edinerek ve fosil bilimi hakkında kariyer bilinci kazanırlar.

MAYA

sosyal_bilgiler_5sinif

Maya Okullarında gerçekleştirilen Sosyal Bilgiler dersleri ile öğrencilerimizin; Atatürk ilke ve inkılaplarını içselleştirmiş; milli, manevi, ahlaki, insani, kültürel değerler bakımından donanımlı; Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluklarını yerine getiren; yaşadığı çevreye duyarlı; insan hak ve özgürlüklerine saygılı; toplum bilinci gelişmiş; düşünen, sorgulayan, araştıran ve bilgiyi paylaşan; geçmişini bilerek geleceğe ışık tutan; sosyal yaşamda etkin, üretken bireyler olarak yetişmeleri amaçlanmaktadır. Dersler işlenirken yapılandırmacı yaklaşıma, yaparak ve yaşayarak öğrenmeye, günlük hayatla bağlantı kurmaya,  disiplinler arası ilişkilendirmeye, teknolojiden yararlanmaya, farklı zekâ alanlarına yönelik etkinlikler planlamaya önem verilir.

Beşinci sınıf öğrencilerimiz “Birey ve Toplum” öğrenme alanı içerisindeki “Haklarımı Öğreniyorum” ünitesindeki kazanımlar aracılığıyla içerisinde bulundukları grup ve kurumlar ile sahip oldukları rol, hak ve sorumlulukların farkına vararak çocuk hakları konusunda bilinçlenirler. “Kültür ve Miras” öğrenme alanı içerisindeki “Adım Adım Türkiye” ünitesindeki kazanımlar ile; Türkiye’nin tarihi ve doğal güzellikleri ile Türk kültürüne ait bilgilerini arttırır ve Atatürk’ün ilke ve inkılaplarını yakından tanıyarak bu konuda üzerlerine düşen görev ve sorumlulukların bilincine varırlar. “İnsanlar, Yerler ve Çevreler” öğrenme alanı içerisindeki “Bölgemizi Tanıyalım” ünitesindeki kazanımlar ile öğrencilerimiz; yaşadıkları bölgenin fiziki özelliklerini yakından tanıyarak iklimin insanların günlük hayatlarına etkisi hakkında bilgi sahibi olur, doğa ve insan arasındaki ilişkiyi kurarak doğal afetler konusunda bilinçlenirler. “Üretim, Dağıtım ve Tüketim” öğrenme alanı içerisindeki “Ürettiklerimiz” ünitesindeki kazanımlar ile öğrenciler; yaşadıkları bölgedeki ekonomik faaliyetleri yakından tanıyarak ekonomideki insan etkisini fark ederler.

“Bilim, Teknoloji ve Toplum” öğrenme alanı içerisindeki “Gerçekleşen Düşler” ünitesindeki kazanımlar ile öğrencilerimiz; buluşlar ile teknolojik gelişmeleri ilişkilendirerek, teknolojik yeniliklerin günlük hayatımıza etkilerini fark ederler. Atatürk’ün teknolojiye verdiği önemden yola çıkarak bilim insanlarının bir toplum için önemini ve bilim insanlarının sahip oldukları ortak özellikleri yakından tanırlar. “Gruplar, Kurumlar ve Sosyal Örgütler” öğrenme alanı içerisindeki “Toplum İçin Çalışanlar” ünitesindeki kazanımlar ile öğrencilerimiz; içerisinde bulundukları grup, kurum ve sivil toplum örgütlerini yakından tanıyarak, toplum içerisindeki insanların temel ihtiyaçlarını giderme konusundaki rollerini fark ederler. “Güç, Yönetim ve Toplum” öğrenme alanı içerisindeki “Bir Ülke, Bir Bayrak”  ünitesindeki kazanımlar ile öğrencilerimiz; yasaların hayatımızdaki önemini fark ederek merkezi yönetim birimlerini yakından tanır, ulusal egemenliğimizi yansıtan değerlerimizin farkına varır ve onları korumak için çaba gösterme konusunda istekli olurlar. “Küresel Bağlantılar” öğrenme alanı içerisindeki “Hepimizin Dünyası” ünitesindeki kazanımlar ile de öğrencilerimiz; Dünya çocuklarının ortak özelliklerini fark ederek ülkeler arasındaki ilişkileri yakından tanır. Turizmin uluslar arası ilişkilerdeki yeri hakkında bakış açısı geliştirirler.

MAYA

matematik_4

Maya Okullarında Matematik dersleri, ana sınıfından itibaren öğrencilerin matematiği günlük yaşamlarında kullanmalarını cesaretlendirecek ve kolaylaştıracak şekilde tasarlanmıştır. Bu çerçevede matematik öğretiminde öğrencilerimizi merkeze alan, matematiğe ilişkin bilgi ve becerilerin yaşayarak, araştırıp bularak, sorgulayarak, düşünerek ve düşündüklerini ifade ederek öğrenmelerine fırsat tanıyacak ortamlar hazırlanmaktadır.

Beşinci sınıf öğrencilerimiz matematik derslerinde Doğal Sayılar ve İşlemler, Veri İşleme, Geometri, Kesirler, Ondalık Gösterim ve Yüzde, Geometri ve Ölçme başlıkları altında beş alanda çalışmalar yaparlar. Doğal Sayılar ve İşlemler alanında öğrencilerimiz; doğal sayıların okunuş, yazılış, sayıların basamak ve sayı değerlerini, doğal sayılarla dört işlem (toplama, çıkarma, çarpma, bölme), işlem önceliği, zihinden işlemler, bir sayının karesi ve küpünü bulma, zaman ölçü birimleri, doğal sayı problemler üzerinde çalışırlar.

Veri İşleme alanında öğrencilerimiz; araştırma soruları üretme, veri toplama, veri analizi ve grafik yorumlama, ağaç şeması oluşturmayı öğrenirler. Geometri ünitesinde; temel geometrik kavramları ( nokta, doğru, doğru parçası, ışın, açı, paralel doğrular, dik doğrular, eş doğru parçaları, çokgenler, üçgen ve dörtgenler) ve bu geometrik kavramların çizimlerini yaparlar. Kesirler, Ondalık Gösterim Ve Yüzde alanında öğrencilerimiz; kesir çeşitleri, denk kesirler, kesirlerle toplama ve çıkarma işlemi yapmayı, kesir problemleri çözmeyi, ondalık gösterimler, ondalık gösterimlerle toplama ve çıkarma işlemi yapmayı, yüzde ve yüzde problemlerini çözebilirler. Geometri ve Ölçme alanında öğrencilerimiz; üçgen ve dörtgen özelliklerini, üçgen ve dörtgende açıları, uzunluk ölçülerini, çevre ölçme, alan ölçme, geometrik cisimlerin (Küp, dikdörtgenler prizması, kare prizma) özelliklerini ve açınımlarını, geometrik cisimlerin yüzey alanlarını hesaplamayı öğrenirler.

MAYA

turkce_5sinif

Maya Okullarında Türkçe dersleri, öğrencilerimizin anlama, yorumlama, iletişim kurma ve dili etkili kullanma becerilerini geliştirmeye yönelik çalışmaları kapsamaktadır. Öğrencilerimize, zihinsel birikimlerine yeni bilgiler inşa etmeleri, karşılaştıkları sorunlara alternatif ve yaratıcı çözümler üretmeleri, grup içerisinde birlikte çalışma becerileri geliştirmeleri, tartışma ve yorumlama etkinliklerine katılmaları, araştırma yöntem ve teknikleri kullanmaları, olay ve durumlardan yola çıkarak kendi görüşlerini oluşturmaları konularında rehberlik edilerek zevkli bir öğrenme ortamında kazanımlara ulaşmaları hedeflenmektedir.

Beşinci sınıf öğrencilerimiz Türkçe dersine ilişkin çalışmalarını belirlenen sekiz tema altında gerçekleştirirler. Bu temalar Birey ve Toplum, Atatürk, Sağlık ve Çevre, Değerlerimiz, Dünyamız ve Uzay, Güzel Ülkem Türkiye, Yenilikler ve Gelişmeler, Güzel Sanatlardır. Birey ve Toplum teması kapsamında öğrencilerimiz gerçek, mecaz, terim anlamları, eş anlamlı kelimeleri öğrenirler. Okuduklarında duygusal ve abartılı ifadeleri belirler, sorgularlar. Metinlerde geçen deyim ve atasözlerini cümle içinde kullanırlar. Okuduklarında öznel ve nesnel yargıları ayırt ederler.

Atatürk teması kapsamında öğrencilerimiz zıt anlamlı kelimeleri öğrenirler. Okuduklarında sebep-sonuç ilişkisi kurarlar. Şiir dilinin farklılığını ayırt ederek şiirin kendisinde uyandırdığı duyguları ifade edebilirler. Metnin başlığı ve içeriği arasındaki ilişkiyi ortaya koyarlar. Sağlık ve Çevre teması kapsamında ise okuduklarında, destekleyici ve açıklayıcı ifadeleri ayırt etmeyi öğrenirler. Önem belirten ifadeleri, genel ve özel durumları bildiren ifadeleri, özetleyen ve sonuç bildiren ifadeleri dikkate alarak okurlar. Betimleyici yazılar yazarlar. Anahtar kelimeleri kullanarak tahmin çalışması yaparlar.

Değerlerimiz temasında ise öğrencilerimiz yazılarında imla kurallarını uygular. Günlük ve anı türünde yazılar yazarlar. Varlıkları anlatan sözcükleri (isimleri), varlıkları niteleyen ve belirten ifadeleri (ön ad) belirlerler. Dünyamız ve uzay temasında adın yerini tutan sözcükleri belirleyebilirler. Farklı düşünmeye yönlendiren ifadeleri dikkate alarak okurlar. İş, oluş, durum bildiren ifadeleri belirlerler. Güzel Ülkem Türkiye teması kapsamında metinlerdeki söz sanatlarının anlatıma olan katkısını fark ederler. Cümledeki eylemlere çeşitli anlamlar yükleyen kelimeleri belirlerler. Başka sözcüklerle bir araya gelerek anlam ilgisi kuran sözcükleri (edatları) belirlerler.

Yenilikler ve Gelişmeler temasında 5N1K tekniğini kullanarak sorular sorarlar ve cevaplayabilirler. Cümlede bahsedilen işi ve işi yapan varlığı bulurlar. Güzel Sanatlar temasında metnin türünü belirleyerek duygu, düşünce, izlenim ve deneyimleri sözlü olarak ifade edebilirler. Metnin konusunu ve ana fikrini belirleyebilirler. Metne ilişkin sorulara cevap verirler.

MAYA

ingilizce_4

Maya Okullarında İngilizce Ana sınıfı ile başlar ve 8. sınıfın sonuna kadar yoğun bir şekilde devam eder. Anasınıfından dördüncü sınıf düzeyine kadar 50 ders saatlik haftalık programın 15 ders saatlik bölümünü, beşinci sınıftan sekizinci sınıf düzeyine kadar 12 saatlik bölümü İngilizce’ye ayrılır. Ayrıca tüm sınıflar düzeyinde haftada iki ders saati anadili İngilizce olan öğretmenler ile dil becerileri uygulamaları yapılmaktadır. İngilizce dil edinimi sürecinde dilin kültür özelliklerini yansıtan bir atmosfer oluşturularak, dinleme, konuşma, okuma ve yazma temel dil becerilerinin yanı sıra not alma, zamanı etkili kullanma, topluluk önünde görüş sunma gibi akademik becerilerin kazanımı da hedeflenmektedir. İkinci sınıf düzeyinden sekizinci sınıf düzeyine kadar tüm öğrencilerimizin İngilizcenin dört temel beceri alanındaki başarılarını görmek ve kendilerini uluslararası anlamda değerlendirmek için Cambridge sınavlarına katılmalarını önemsiyoruz. Okulumuz bu sınavlarda her yıl üst düzey başarı elde etmektedir.

Beşinci sınıf öğrencilerimiz eğitim öğretim yılını sonunda Avrupa Birliği Dil Çerçevesinde belirlenen kazanımlar doğrultusunda A2 düzeyinde ifade edilen kazanımları elde ederler. Daha önceki sınıf düzeylerinde elde etmiş oldukları kazanımlara ek olarak okuma, yazma, konuşma ve dinleme becerilerini geliştirirler. Bu bağlamda öğrencilerimiz temel zaman bilgilerini kullanarak günlük hayattaki tüm olaylarla ilgili konuşma, yorum yapabilme becerilerine sahip olurlar. Bildikleri kelimeleri öğrenmiş oldukları zamanlarla harmanlayarak karşılaştırmalı diyaloglar yapabilirler. Öğrencilerimiz eğitim öğretim yılının sonunda MOVERS ya da FLYERS sınavlarına girerler.

MAYA

Beşinci sınıf öğrencilerimiz dördüncü sınıf düzeyinden itibaren seçmeli olarak haftada üç ders saati katıldıkları Almanca ya da İspanyolca derslerinde edindikleri kazanımların üzerine koydukları bir eğitim öğretim yılı geçirirler. Bu çerçevede beşinci sınıf öğrencilerimiz, Almanca/İspanyolca derslerinde kısa ve basit diyaloglar kurabilir, okudukları metin hakkında sorulara cevap verebilirler. Sınıf içerisindeki nesnelerin yerlerini söyleyebilir, 100’e kadar sayabilir ve Avrupa Para birimine göre fiyatları söyleyebilirler. Formel saatleri bilir, okul yaşantısından bahsedebilir, dersleri ve ders programlarını anlatabilirler. Boş zamanlarında neleri yapmayı sevdiklerinden, yapabildiklerinden ve yapamadıklarından bahsedebilirler. Arkadaşlarını anlatabilir ve onları tanıtabilirler. Hayvanları bilirler ve yaşam alanları hakkında bilgi verebilirler. Odaları ve mobilyaların yerlerini tarif edebilirler.

MAYA

gorsel_sanatlar_5

Maya Okullarında, sanat yaşamın ayrılmaz bir parçası olarak kabul edilmektedir. Okulumuzda, sanata ve sanatçıya önem veren, estetik duyguları gelişmiş, taklitten uzak, yaratıcılığı ön planda tutan, duygu ve düşüncelerini sanat yolu ile ifade edebilen, özgün ürünler yaratan öğrenciler yetiştirmek hedeflenmektedir. Görsel-Geleneksel Sanatlar eğitimi öğrencilerimizin yaratıcı duygu ve düşüncelerini en etkili ve en eğlenceli şekilde uygulayacakları atölye ortamı ile sağlanmaktadır.

Beşinci sınıf öğrencilerimiz Görsel Sanatlar derslerinde görsel iletişim ve biçimlendirme, kültürel miras, sanat eleştirisi ve estetik kazanımları üzerinde çalışmaktadırlar. Türkçe ve Sosyal Bilgiler derslerinin kazanımları ile disiplinler arası yürütülen Görsel Sanatlar dersinde beşinci sınıf öğrencilerimiz, gözleme dayalı çalışmalar yaparlar. Farklı materyalleri kullanarak üç boyutlu çalışmalar yaparlar. Bu kazanımlar çerçevesinde parmak kuklalarıyla, kumaş parçalarıyla, krepon ve fon kartonlarıyla, mukavvayla, seramik yapım materyalleriyle, değişik tür ve ebatta taşlarla, yapraklarla, oyun hamurlarıyla ve sulu boya, yağlı boya, guaj boya, kuru boya gibi farklı boya türleriyle çalışmayı öğrenirler. Süreçte müze ve çevredeki ören yerlerinde de ziyarette bulunurlar. Sanat galerilerine ve sanatçı atölyelerine geziler düzenleyerek görsel sanatlar dersini ziyaret ettikleri mekanda yapabilirler.

MAYA

muzik_5sinif

Maya Okullarında öğrencilerimize sunduğumuz müzik eğitimiyle, onların öncelikle bilinçli bir müzik dinleyicisi olmalarını amaçlıyoruz. Bunun yanı sıra ulusal ve evrensel müzik türlerini öğrenmelerini, seslerini doğru kullanma becerisi kazanmalarını, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda müzik aletlerine (keman, piyano, gitar) yönelmelerini hedeflemekteyiz. Maya’da müzik dersleri tam donanımlı özel dersliklerde yapılmaktadır.

Haftada iki ders saati katıldıkları müzik derslerinde beşinci sınıf öğrencilerimiz müzik çalışmalarını seslendirirler. Türkçe ve Sosyal Bilgiler derslerinde yer alan temalar ve kazanımlarla ilişkilendirilmiş şarkılar, marşlar öğrenirler ve seslendirirler. Temel müzik eğitiminin yanısıra beşinci sınıf öğrencilerimiz bir önceki eğitim öğretim yılında başladıkları enstrüman eğitimlerine devam ederler. Öğrencilerimiz kullanmayı öğrenmeye başladıkları enstrümanla eser seslendirmeye başlarlar. Uzman öğretmenleri ile birlikte çalıştıkları parçaları kolaylıkla seslendirebilirler. Yedinci sınıfın sonuna kadar devam eden bu eğitimler sonucunda öğrencilerimiz seçtikleri enstrümanla eserler ortaya çıkarırlar. Konuya ilişkin içsel motivasyonu yüksek olan öğrencilerimiz okul orkestrasında ev bandosunda görev alırlar.

MAYA

beden_egitimi_5sinif

Maya Okullarında öğrencilerimize sunduğumuz Beden Eğitimi derslerinde öğrencilerimize gündelik hayatlarında ve temel spor dallarında kullanabilecekleri hareket becerilerinin ve bilgilerin kazandırılması hedeflenmektedir. İkinci sınıf öğrencilerimiz, hareket eğitimi ile ilgili etkinlikler yaparlarken kendi kapasiteleri doğrultusunda fiziksel etkinliklere katılımları için gerekli olan bilgi, beceri ve tutumları kazanmaktadırlar. Hareket eğitimi etkinlikleri, sağlık, dinçlik, eğlence, estetik, performans, kendine güven gibi değişik amaçları içermektedir. Bu eğitim sırasında düzenlediğimiz etkinlikler ve derslerimizin vazgeçilmezi olan oyunlarımız aracılığı ile öğrencilerimizin psikomotor (kuvvet, çeviklik, çabukluk vs.), toplumsal (liderlik hoşgörü, arkadaşlık kurallara ve başkalarına saygı vs.) ve bilişsel (anlama, yorumlama, sorgulama, çabuk ve doğru karar verme vs.) alanlarda gelişimlerine destek olunmaktadır.

Beşinci sınıf öğrencilerimiz hareket eğitimi ve eğitsel oyunların yanısıra değişik spor dallarına ilişkin çalışmalarda da hem teorik hem de uygulamalı bilgi edinirler. Basketbolun, voleybolun, tenisin, futbolun kurallarına ilişkin çalışmalarda bulunurlar. Edindikleri teorik bilgileri uygulama alanında da gösterirler. Bu çalışmalar sonucunda içsel motivasyonu yüksek olan öğrencilerimiz okulumuzun basketbol, voleybol takımlarında görev alabilirler.

MAYA

bilisim_5

Maya Okullarında bilişim eğitiminin amacı, öğrencilerimizin dijital okur-yazarlığa sahip olmalarını ve bu beceriyi hayatlarını kolaylaştırmaları için kullanmalarını sağlamaktır. Bu amaçlar doğrultusunda öğrencilerimiz, bugünün teknolojisine uygun donanımlı bilgisayarlarla, teknolojiyi hayatları boyunca yaratıcı ve üretken bir biçimde kullanmalarını sağlayacak bilişim becerilerini kazanmaktadırlar. Gelişen teknolojiyle birlikte bilgiye ulaşmanın kolay yolu olan interneti, öğrencilerimizin bilinçli ve güvenli bir şekilde kullanmaları için de gerekli koşullar sağlanmaktadır.

Okulumuzda ikinci sınıflardan itibaren bilişim teknolojileri derslerinde okulumuz tarafından tasarlanan “bilişim garajı” programının içerikleri çalışılmaktadır. Bu program aracılığıyla beşinci sınıf öğrencilerimiz haftada bir ders saati geldikleri bilişim dersliğinde kodlama, robot, web tasarım ve 3D tasarım çalışmalarına odaklanmaktadırlar.

MAYA

Beşinci sınıf öğrencilerimiz haftada bir ders saati katıldıkları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinde İnanç, İbadet, Hz. Muhammed, Kuran ve Yorumu, Ahlak ve Din ve Kültürü öğrenme alanları kapsamında Allah İnancı, İbadet Konusunda Bilgilenelim, Hz. Muhammed ve Aile Hayatı, Kuran-ı Kerim’in Temel Eğitici Nitelikleri, Sevinç ve Üzüntülerimizi Paylaşalım, Vatanımızı ve Milletimizi Seviyoruz adlı ünitelerdeki kazanımlar doğrultusunda çalışmalar yaparlar.

MAYA
Fen Bilgisi

fen_bilimleri_5

Maya Okullarında Fen Bilgisi dersleri; öğrencilerimizin araştırma-sorgulama, eleştirel düşünme, problem çözme ve karar verme becerilerini geliştirmelerini, yaşam boyu öğrenen bireyler olmalarını ve etraflarındaki dünya hakkındaki merak duygusunu sürdürmeleri için fenle ilgili beceri, tutum, değer, anlayış ve bilgileri kazanmalarını sağlamak amacıyla planlanır. Böylece öğrencilerimizin Fen ve Teknoloji okur-yazarı olarak yetiştirmeleri sağlanmaktadır. Ders içerikleri öğrenilirken, öğrencilerimizin sürece etkin bir şekilde katılmalarını sağlamak amacıyla proje ve laboratuvar çalışmaları gerçekleştirilmektedir.

Beşinci sınıf öğrencilerimiz Fen Bilgisi derslerinin ilk ünitesi olan Vücudumuzun Bilmecesini Çözelim’de besinler ve özelliklerini, besinlerin sindirimini ve boşaltım sistemini öğrenirler. İkinci ünitede ise kuvvetin ölçülmesini ve sürtünme kuvvetini deneylerle çalışarak deneyim ederler. Maddenin Değişimi adlı üçüncü ünitede öğrencilerimiz maddenin hâl değişimi, erime, donma ve kaynama noktası gibi maddenin ayırt edici özellikleri, ısı ve sıcaklık, ısının madde üzerindeki etkileri gibi konular üzerinde deneysel çalışırlar. Isınma ve soğuma esnasında maddelerde meydana gelen genleşme ve büzülme olaylarını günlük hayatla ilişkilendirerek açıklayabilirler. Bir sonraki ünite “Işık ve Ses”tir. Işığın yayılması, ışığın madde ile karşılaşması, sesin yayılması başlıkları altında öğrencilerimizden ışığın ve sesin madde ile etkileşiminin bazı sonuçlarını kavramaları, tam gölgenin nasıl oluştuğunu tahmin etmeleri ve cisimlerin tam gölge boylarını etkileyen faktörleri keşfetmeleri beklenmektedir

Canlılar Dünyasını Gezelim ve Tanıyalım adlı ünitede öğrencilerimiz; canlıları, benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırırlar. Mikroskobik canlıları, mantarları, bitkileri, hayvanları tanırlar. İnsan faaliyetleri sonucu oluşan çevre sorunlarına karşı duyarlılık kazanarak çevre kirliliğine çözüm yolları ararlar. Yaşamımızın Vazgeçilmezi Elektrik adlı ünitede ise öğrencilerimizden farklı elektrik devrelerindeki pil ve lamba sayısını değiştirerek bu değişimin devre üzerindeki etkilerini keşfetmeleri, devre elemanlarını sembollerle göstererek devre şeması çizmeleri, devre şemalarının ortak bilimsel dil açısından önemini kavramaları, çizdikleri devreleri kurmaları ve çalıştırmaları beklenmektedir. Fen Bilgisi dersinin son ünitesi olan Yer Kabuğunun Gizemi ünitesinde öğrencilerimiz; yer kabuğunu oluşturan bileşenleri tanırlar, erozyon ile heyelanın yer kabuğuna etkisini tartışırlar. Yer altı, yer üstü suları ve hava, toprak, su kirliliği hakkında bilgi ve beceri edinerek ve fosil bilimi hakkında kariyer bilinci kazanırlar.

MAYA
Sosyal Bilgiler

sosyal_bilgiler_5sinif

Maya Okullarında gerçekleştirilen Sosyal Bilgiler dersleri ile öğrencilerimizin; Atatürk ilke ve inkılaplarını içselleştirmiş; milli, manevi, ahlaki, insani, kültürel değerler bakımından donanımlı; Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluklarını yerine getiren; yaşadığı çevreye duyarlı; insan hak ve özgürlüklerine saygılı; toplum bilinci gelişmiş; düşünen, sorgulayan, araştıran ve bilgiyi paylaşan; geçmişini bilerek geleceğe ışık tutan; sosyal yaşamda etkin, üretken bireyler olarak yetişmeleri amaçlanmaktadır. Dersler işlenirken yapılandırmacı yaklaşıma, yaparak ve yaşayarak öğrenmeye, günlük hayatla bağlantı kurmaya,  disiplinler arası ilişkilendirmeye, teknolojiden yararlanmaya, farklı zekâ alanlarına yönelik etkinlikler planlamaya önem verilir.

Beşinci sınıf öğrencilerimiz “Birey ve Toplum” öğrenme alanı içerisindeki “Haklarımı Öğreniyorum” ünitesindeki kazanımlar aracılığıyla içerisinde bulundukları grup ve kurumlar ile sahip oldukları rol, hak ve sorumlulukların farkına vararak çocuk hakları konusunda bilinçlenirler. “Kültür ve Miras” öğrenme alanı içerisindeki “Adım Adım Türkiye” ünitesindeki kazanımlar ile; Türkiye’nin tarihi ve doğal güzellikleri ile Türk kültürüne ait bilgilerini arttırır ve Atatürk’ün ilke ve inkılaplarını yakından tanıyarak bu konuda üzerlerine düşen görev ve sorumlulukların bilincine varırlar. “İnsanlar, Yerler ve Çevreler” öğrenme alanı içerisindeki “Bölgemizi Tanıyalım” ünitesindeki kazanımlar ile öğrencilerimiz; yaşadıkları bölgenin fiziki özelliklerini yakından tanıyarak iklimin insanların günlük hayatlarına etkisi hakkında bilgi sahibi olur, doğa ve insan arasındaki ilişkiyi kurarak doğal afetler konusunda bilinçlenirler. “Üretim, Dağıtım ve Tüketim” öğrenme alanı içerisindeki “Ürettiklerimiz” ünitesindeki kazanımlar ile öğrenciler; yaşadıkları bölgedeki ekonomik faaliyetleri yakından tanıyarak ekonomideki insan etkisini fark ederler.

“Bilim, Teknoloji ve Toplum” öğrenme alanı içerisindeki “Gerçekleşen Düşler” ünitesindeki kazanımlar ile öğrencilerimiz; buluşlar ile teknolojik gelişmeleri ilişkilendirerek, teknolojik yeniliklerin günlük hayatımıza etkilerini fark ederler. Atatürk’ün teknolojiye verdiği önemden yola çıkarak bilim insanlarının bir toplum için önemini ve bilim insanlarının sahip oldukları ortak özellikleri yakından tanırlar. “Gruplar, Kurumlar ve Sosyal Örgütler” öğrenme alanı içerisindeki “Toplum İçin Çalışanlar” ünitesindeki kazanımlar ile öğrencilerimiz; içerisinde bulundukları grup, kurum ve sivil toplum örgütlerini yakından tanıyarak, toplum içerisindeki insanların temel ihtiyaçlarını giderme konusundaki rollerini fark ederler. “Güç, Yönetim ve Toplum” öğrenme alanı içerisindeki “Bir Ülke, Bir Bayrak”  ünitesindeki kazanımlar ile öğrencilerimiz; yasaların hayatımızdaki önemini fark ederek merkezi yönetim birimlerini yakından tanır, ulusal egemenliğimizi yansıtan değerlerimizin farkına varır ve onları korumak için çaba gösterme konusunda istekli olurlar. “Küresel Bağlantılar” öğrenme alanı içerisindeki “Hepimizin Dünyası” ünitesindeki kazanımlar ile de öğrencilerimiz; Dünya çocuklarının ortak özelliklerini fark ederek ülkeler arasındaki ilişkileri yakından tanır. Turizmin uluslar arası ilişkilerdeki yeri hakkında bakış açısı geliştirirler.

MAYA
Matematik

matematik_4

Maya Okullarında Matematik dersleri, ana sınıfından itibaren öğrencilerin matematiği günlük yaşamlarında kullanmalarını cesaretlendirecek ve kolaylaştıracak şekilde tasarlanmıştır. Bu çerçevede matematik öğretiminde öğrencilerimizi merkeze alan, matematiğe ilişkin bilgi ve becerilerin yaşayarak, araştırıp bularak, sorgulayarak, düşünerek ve düşündüklerini ifade ederek öğrenmelerine fırsat tanıyacak ortamlar hazırlanmaktadır.

Beşinci sınıf öğrencilerimiz matematik derslerinde Doğal Sayılar ve İşlemler, Veri İşleme, Geometri, Kesirler, Ondalık Gösterim ve Yüzde, Geometri ve Ölçme başlıkları altında beş alanda çalışmalar yaparlar. Doğal Sayılar ve İşlemler alanında öğrencilerimiz; doğal sayıların okunuş, yazılış, sayıların basamak ve sayı değerlerini, doğal sayılarla dört işlem (toplama, çıkarma, çarpma, bölme), işlem önceliği, zihinden işlemler, bir sayının karesi ve küpünü bulma, zaman ölçü birimleri, doğal sayı problemler üzerinde çalışırlar.

Veri İşleme alanında öğrencilerimiz; araştırma soruları üretme, veri toplama, veri analizi ve grafik yorumlama, ağaç şeması oluşturmayı öğrenirler. Geometri ünitesinde; temel geometrik kavramları ( nokta, doğru, doğru parçası, ışın, açı, paralel doğrular, dik doğrular, eş doğru parçaları, çokgenler, üçgen ve dörtgenler) ve bu geometrik kavramların çizimlerini yaparlar. Kesirler, Ondalık Gösterim Ve Yüzde alanında öğrencilerimiz; kesir çeşitleri, denk kesirler, kesirlerle toplama ve çıkarma işlemi yapmayı, kesir problemleri çözmeyi, ondalık gösterimler, ondalık gösterimlerle toplama ve çıkarma işlemi yapmayı, yüzde ve yüzde problemlerini çözebilirler. Geometri ve Ölçme alanında öğrencilerimiz; üçgen ve dörtgen özelliklerini, üçgen ve dörtgende açıları, uzunluk ölçülerini, çevre ölçme, alan ölçme, geometrik cisimlerin (Küp, dikdörtgenler prizması, kare prizma) özelliklerini ve açınımlarını, geometrik cisimlerin yüzey alanlarını hesaplamayı öğrenirler.

MAYA
Türkçe

turkce_5sinif

Maya Okullarında Türkçe dersleri, öğrencilerimizin anlama, yorumlama, iletişim kurma ve dili etkili kullanma becerilerini geliştirmeye yönelik çalışmaları kapsamaktadır. Öğrencilerimize, zihinsel birikimlerine yeni bilgiler inşa etmeleri, karşılaştıkları sorunlara alternatif ve yaratıcı çözümler üretmeleri, grup içerisinde birlikte çalışma becerileri geliştirmeleri, tartışma ve yorumlama etkinliklerine katılmaları, araştırma yöntem ve teknikleri kullanmaları, olay ve durumlardan yola çıkarak kendi görüşlerini oluşturmaları konularında rehberlik edilerek zevkli bir öğrenme ortamında kazanımlara ulaşmaları hedeflenmektedir.

Beşinci sınıf öğrencilerimiz Türkçe dersine ilişkin çalışmalarını belirlenen sekiz tema altında gerçekleştirirler. Bu temalar Birey ve Toplum, Atatürk, Sağlık ve Çevre, Değerlerimiz, Dünyamız ve Uzay, Güzel Ülkem Türkiye, Yenilikler ve Gelişmeler, Güzel Sanatlardır. Birey ve Toplum teması kapsamında öğrencilerimiz gerçek, mecaz, terim anlamları, eş anlamlı kelimeleri öğrenirler. Okuduklarında duygusal ve abartılı ifadeleri belirler, sorgularlar. Metinlerde geçen deyim ve atasözlerini cümle içinde kullanırlar. Okuduklarında öznel ve nesnel yargıları ayırt ederler.

Atatürk teması kapsamında öğrencilerimiz zıt anlamlı kelimeleri öğrenirler. Okuduklarında sebep-sonuç ilişkisi kurarlar. Şiir dilinin farklılığını ayırt ederek şiirin kendisinde uyandırdığı duyguları ifade edebilirler. Metnin başlığı ve içeriği arasındaki ilişkiyi ortaya koyarlar. Sağlık ve Çevre teması kapsamında ise okuduklarında, destekleyici ve açıklayıcı ifadeleri ayırt etmeyi öğrenirler. Önem belirten ifadeleri, genel ve özel durumları bildiren ifadeleri, özetleyen ve sonuç bildiren ifadeleri dikkate alarak okurlar. Betimleyici yazılar yazarlar. Anahtar kelimeleri kullanarak tahmin çalışması yaparlar.

Değerlerimiz temasında ise öğrencilerimiz yazılarında imla kurallarını uygular. Günlük ve anı türünde yazılar yazarlar. Varlıkları anlatan sözcükleri (isimleri), varlıkları niteleyen ve belirten ifadeleri (ön ad) belirlerler. Dünyamız ve uzay temasında adın yerini tutan sözcükleri belirleyebilirler. Farklı düşünmeye yönlendiren ifadeleri dikkate alarak okurlar. İş, oluş, durum bildiren ifadeleri belirlerler. Güzel Ülkem Türkiye teması kapsamında metinlerdeki söz sanatlarının anlatıma olan katkısını fark ederler. Cümledeki eylemlere çeşitli anlamlar yükleyen kelimeleri belirlerler. Başka sözcüklerle bir araya gelerek anlam ilgisi kuran sözcükleri (edatları) belirlerler.

Yenilikler ve Gelişmeler temasında 5N1K tekniğini kullanarak sorular sorarlar ve cevaplayabilirler. Cümlede bahsedilen işi ve işi yapan varlığı bulurlar. Güzel Sanatlar temasında metnin türünü belirleyerek duygu, düşünce, izlenim ve deneyimleri sözlü olarak ifade edebilirler. Metnin konusunu ve ana fikrini belirleyebilirler. Metne ilişkin sorulara cevap verirler.

MAYA
İngilizce

ingilizce_4

Maya Okullarında İngilizce Ana sınıfı ile başlar ve 8. sınıfın sonuna kadar yoğun bir şekilde devam eder. Anasınıfından dördüncü sınıf düzeyine kadar 50 ders saatlik haftalık programın 15 ders saatlik bölümünü, beşinci sınıftan sekizinci sınıf düzeyine kadar 12 saatlik bölümü İngilizce’ye ayrılır. Ayrıca tüm sınıflar düzeyinde haftada iki ders saati anadili İngilizce olan öğretmenler ile dil becerileri uygulamaları yapılmaktadır. İngilizce dil edinimi sürecinde dilin kültür özelliklerini yansıtan bir atmosfer oluşturularak, dinleme, konuşma, okuma ve yazma temel dil becerilerinin yanı sıra not alma, zamanı etkili kullanma, topluluk önünde görüş sunma gibi akademik becerilerin kazanımı da hedeflenmektedir. İkinci sınıf düzeyinden sekizinci sınıf düzeyine kadar tüm öğrencilerimizin İngilizcenin dört temel beceri alanındaki başarılarını görmek ve kendilerini uluslararası anlamda değerlendirmek için Cambridge sınavlarına katılmalarını önemsiyoruz. Okulumuz bu sınavlarda her yıl üst düzey başarı elde etmektedir.

Beşinci sınıf öğrencilerimiz eğitim öğretim yılını sonunda Avrupa Birliği Dil Çerçevesinde belirlenen kazanımlar doğrultusunda A2 düzeyinde ifade edilen kazanımları elde ederler. Daha önceki sınıf düzeylerinde elde etmiş oldukları kazanımlara ek olarak okuma, yazma, konuşma ve dinleme becerilerini geliştirirler. Bu bağlamda öğrencilerimiz temel zaman bilgilerini kullanarak günlük hayattaki tüm olaylarla ilgili konuşma, yorum yapabilme becerilerine sahip olurlar. Bildikleri kelimeleri öğrenmiş oldukları zamanlarla harmanlayarak karşılaştırmalı diyaloglar yapabilirler. Öğrencilerimiz eğitim öğretim yılının sonunda MOVERS ya da FLYERS sınavlarına girerler.

MAYA
Almanca / İspanyolca

Beşinci sınıf öğrencilerimiz dördüncü sınıf düzeyinden itibaren seçmeli olarak haftada üç ders saati katıldıkları Almanca ya da İspanyolca derslerinde edindikleri kazanımların üzerine koydukları bir eğitim öğretim yılı geçirirler. Bu çerçevede beşinci sınıf öğrencilerimiz, Almanca/İspanyolca derslerinde kısa ve basit diyaloglar kurabilir, okudukları metin hakkında sorulara cevap verebilirler. Sınıf içerisindeki nesnelerin yerlerini söyleyebilir, 100’e kadar sayabilir ve Avrupa Para birimine göre fiyatları söyleyebilirler. Formel saatleri bilir, okul yaşantısından bahsedebilir, dersleri ve ders programlarını anlatabilirler. Boş zamanlarında neleri yapmayı sevdiklerinden, yapabildiklerinden ve yapamadıklarından bahsedebilirler. Arkadaşlarını anlatabilir ve onları tanıtabilirler. Hayvanları bilirler ve yaşam alanları hakkında bilgi verebilirler. Odaları ve mobilyaların yerlerini tarif edebilirler.

MAYA
Görsel Sanatlar

gorsel_sanatlar_5

Maya Okullarında, sanat yaşamın ayrılmaz bir parçası olarak kabul edilmektedir. Okulumuzda, sanata ve sanatçıya önem veren, estetik duyguları gelişmiş, taklitten uzak, yaratıcılığı ön planda tutan, duygu ve düşüncelerini sanat yolu ile ifade edebilen, özgün ürünler yaratan öğrenciler yetiştirmek hedeflenmektedir. Görsel-Geleneksel Sanatlar eğitimi öğrencilerimizin yaratıcı duygu ve düşüncelerini en etkili ve en eğlenceli şekilde uygulayacakları atölye ortamı ile sağlanmaktadır.

Beşinci sınıf öğrencilerimiz Görsel Sanatlar derslerinde görsel iletişim ve biçimlendirme, kültürel miras, sanat eleştirisi ve estetik kazanımları üzerinde çalışmaktadırlar. Türkçe ve Sosyal Bilgiler derslerinin kazanımları ile disiplinler arası yürütülen Görsel Sanatlar dersinde beşinci sınıf öğrencilerimiz, gözleme dayalı çalışmalar yaparlar. Farklı materyalleri kullanarak üç boyutlu çalışmalar yaparlar. Bu kazanımlar çerçevesinde parmak kuklalarıyla, kumaş parçalarıyla, krepon ve fon kartonlarıyla, mukavvayla, seramik yapım materyalleriyle, değişik tür ve ebatta taşlarla, yapraklarla, oyun hamurlarıyla ve sulu boya, yağlı boya, guaj boya, kuru boya gibi farklı boya türleriyle çalışmayı öğrenirler. Süreçte müze ve çevredeki ören yerlerinde de ziyarette bulunurlar. Sanat galerilerine ve sanatçı atölyelerine geziler düzenleyerek görsel sanatlar dersini ziyaret ettikleri mekanda yapabilirler.

MAYA
Müzik

muzik_5sinif

Maya Okullarında öğrencilerimize sunduğumuz müzik eğitimiyle, onların öncelikle bilinçli bir müzik dinleyicisi olmalarını amaçlıyoruz. Bunun yanı sıra ulusal ve evrensel müzik türlerini öğrenmelerini, seslerini doğru kullanma becerisi kazanmalarını, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda müzik aletlerine (keman, piyano, gitar) yönelmelerini hedeflemekteyiz. Maya’da müzik dersleri tam donanımlı özel dersliklerde yapılmaktadır.

Haftada iki ders saati katıldıkları müzik derslerinde beşinci sınıf öğrencilerimiz müzik çalışmalarını seslendirirler. Türkçe ve Sosyal Bilgiler derslerinde yer alan temalar ve kazanımlarla ilişkilendirilmiş şarkılar, marşlar öğrenirler ve seslendirirler. Temel müzik eğitiminin yanısıra beşinci sınıf öğrencilerimiz bir önceki eğitim öğretim yılında başladıkları enstrüman eğitimlerine devam ederler. Öğrencilerimiz kullanmayı öğrenmeye başladıkları enstrümanla eser seslendirmeye başlarlar. Uzman öğretmenleri ile birlikte çalıştıkları parçaları kolaylıkla seslendirebilirler. Yedinci sınıfın sonuna kadar devam eden bu eğitimler sonucunda öğrencilerimiz seçtikleri enstrümanla eserler ortaya çıkarırlar. Konuya ilişkin içsel motivasyonu yüksek olan öğrencilerimiz okul orkestrasında ev bandosunda görev alırlar.

MAYA
Beden Eğitimi

beden_egitimi_5sinif

Maya Okullarında öğrencilerimize sunduğumuz Beden Eğitimi derslerinde öğrencilerimize gündelik hayatlarında ve temel spor dallarında kullanabilecekleri hareket becerilerinin ve bilgilerin kazandırılması hedeflenmektedir. İkinci sınıf öğrencilerimiz, hareket eğitimi ile ilgili etkinlikler yaparlarken kendi kapasiteleri doğrultusunda fiziksel etkinliklere katılımları için gerekli olan bilgi, beceri ve tutumları kazanmaktadırlar. Hareket eğitimi etkinlikleri, sağlık, dinçlik, eğlence, estetik, performans, kendine güven gibi değişik amaçları içermektedir. Bu eğitim sırasında düzenlediğimiz etkinlikler ve derslerimizin vazgeçilmezi olan oyunlarımız aracılığı ile öğrencilerimizin psikomotor (kuvvet, çeviklik, çabukluk vs.), toplumsal (liderlik hoşgörü, arkadaşlık kurallara ve başkalarına saygı vs.) ve bilişsel (anlama, yorumlama, sorgulama, çabuk ve doğru karar verme vs.) alanlarda gelişimlerine destek olunmaktadır.

Beşinci sınıf öğrencilerimiz hareket eğitimi ve eğitsel oyunların yanısıra değişik spor dallarına ilişkin çalışmalarda da hem teorik hem de uygulamalı bilgi edinirler. Basketbolun, voleybolun, tenisin, futbolun kurallarına ilişkin çalışmalarda bulunurlar. Edindikleri teorik bilgileri uygulama alanında da gösterirler. Bu çalışmalar sonucunda içsel motivasyonu yüksek olan öğrencilerimiz okulumuzun basketbol, voleybol takımlarında görev alabilirler.

MAYA
Bilişim Teknolojileri

bilisim_5

Maya Okullarında bilişim eğitiminin amacı, öğrencilerimizin dijital okur-yazarlığa sahip olmalarını ve bu beceriyi hayatlarını kolaylaştırmaları için kullanmalarını sağlamaktır. Bu amaçlar doğrultusunda öğrencilerimiz, bugünün teknolojisine uygun donanımlı bilgisayarlarla, teknolojiyi hayatları boyunca yaratıcı ve üretken bir biçimde kullanmalarını sağlayacak bilişim becerilerini kazanmaktadırlar. Gelişen teknolojiyle birlikte bilgiye ulaşmanın kolay yolu olan interneti, öğrencilerimizin bilinçli ve güvenli bir şekilde kullanmaları için de gerekli koşullar sağlanmaktadır.

Okulumuzda ikinci sınıflardan itibaren bilişim teknolojileri derslerinde okulumuz tarafından tasarlanan “bilişim garajı” programının içerikleri çalışılmaktadır. Bu program aracılığıyla beşinci sınıf öğrencilerimiz haftada bir ders saati geldikleri bilişim dersliğinde kodlama, robot, web tasarım ve 3D tasarım çalışmalarına odaklanmaktadırlar.

MAYA
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

Beşinci sınıf öğrencilerimiz haftada bir ders saati katıldıkları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinde İnanç, İbadet, Hz. Muhammed, Kuran ve Yorumu, Ahlak ve Din ve Kültürü öğrenme alanları kapsamında Allah İnancı, İbadet Konusunda Bilgilenelim, Hz. Muhammed ve Aile Hayatı, Kuran-ı Kerim’in Temel Eğitici Nitelikleri, Sevinç ve Üzüntülerimizi Paylaşalım, Vatanımızı ve Milletimizi Seviyoruz adlı ünitelerdeki kazanımlar doğrultusunda çalışmalar yaparlar.

MAYA
MAYA OKULLARI İletişim Formu

Adınız (gerekli)

Epostanız (gerekli)

Konu

İletiniz

Menü