Yeni randevu sistemimize https://portal.maya.k12.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

fen_bilimleri_6

Maya Okullarında Fen Bilgisi dersleri; öğrencilerimizin araştırma-sorgulama, eleştirel düşünme, problem çözme ve karar verme becerilerini geliştirmelerini, yaşam boyu öğrenen bireyler olmalarını ve etraflarındaki dünya hakkındaki merak duygusunu sürdürmeleri için fenle ilgili beceri, tutum, değer, anlayış ve bilgileri kazanmalarını sağlamak amacıyla planlanır. Böylece öğrencilerimizin Fen ve Teknoloji okur-yazarı olarak yetiştirmeleri sağlanmaktadır. Ders içerikleri öğrenilirken, öğrencilerimizin sürece etkin bir şekilde katılmalarını sağlamak amacıyla proje ve laboratuvar çalışmaları gerçekleştirilmektedir.

Altıncı sınıf öğrencilerimiz, Vücudumuzdaki Sistemler ünitesinde canlıyı oluşturan temel yapı birimi hücreyi ve diğer yapılarla ilişkisini tanırlar. Destek ve hareket sistemi, solunum sistemi, dolaşım sistemi konularında yapı ve organların görevlerini öğrenir, şema ve model üzerinde çalışırlar. Hareket ve Kuvvet ünitesinde öğrencilerimizin; kuvvetin özelliklerini fark etmelerini, bileşke kuvvetini deneyle ve çizimle göstermelerini, dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvetleri ve bunların cisimlere etkilerini keşfetmelerini bekleriz. Yine bu ünite kapsamında sabit süratli hareket için yol, zaman ve sürat arasındaki ilişkiyi, bu ilişkiyi grafik üzerinde göstermeyi ve grafikleri yorumlamayı öğrenirler.Maddenin Tanecikli Yapısı ünitesinde öğrencilerin; maddelerin hareketli taneciklerden oluştuğunu; maddede meydana gelen değişimleri, fiziksel ve kimyasal değişim olarak sınıflandırmaları; kütle ve hacmi kullanarak maddenin yoğunluğunu hesaplayıp yoğunluğun canlılar için önemini kavramaları amaçlanmaktadır. Dördüncü ünite Işık ve Ses’tir. Bu ünitede öğrencilerimiz, ışığın düzgün ve pürüzlü yüzeylerdeki yansımalarıyla ilgili olarak gelen ışın, yansıyan ışın ve yüzeyin normali arasındaki ilişkiyi keşfederler. Sesin yansıması, soğrulması bağlamında ses yalıtımı ve ses yalıtımı için geliştirilen teknolojiler hakkında bilgi, beceri ve tutum kazanırlar.

Bitki ve Hayvanlarda Üreme, Büyüme ve Gelişme ünitesinde öğrencilerimiz, bitki ve hayvanlardaki üreme, büyüme ve gelişme süreçlerini çalışırlar. Altıncı ünite olan Madde ve Isı ünitesinde öğrencilerimiz, maddeyi oluşturan ısı iletkenliği ile yalıtkanlığını ve ısı yalıtımını öğrenirler. Isı yalıtımının ülke ekonomisine katkısı ile yakıt türlerini öğrenerek, ısı amaçlı kullanılan yakıtların çevre üzerindeki etkilerini keşfederler.Elektriğin İletimi ünitesinde öğrencilerimizden; elektriksel direncin bağlı olduğu faktörleri anlamalarını bekleriz. Öğrencilerimiz, elektrik enerjisinin iletiminin hangi maddelerle sağlanacağını listeleyebilirler, İletkenlerin özelliklerinin, değişiminin devrede ne gibi etkiler oluşturacağını açıklayabilirler. İletken ve yalıtkan maddelerin günlük yaşamda hangi amaçlar için kullanıldığı hakkında bilgi ve beceriler kazanırlar. Son ünite olan Dünyamız, Ay ve Yaşam Kaynağımız Güneş ünitesinde Dünya, Güneş ve Ay’ın göreli boyut ve biçimleri ile Dünya’mızın katmanlarını tanıyıp kavrarlar. Ay’ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklayarak bir model oluştururlar. Dünya ve Ay arasında hareket ilişkisi kurarak, bu ilişkinin yol açtığı sonuçlar ve bunların günlük yaşama etkisini açıklayabilirler.

MAYA

sosyal_6

Maya Okullarında gerçekleştirilen Sosyal Bilgiler dersleri ile öğrencilerimizin; Atatürk ilke ve inkılaplarını içselleştirmiş; milli, manevi, ahlaki, insani, kültürel değerler bakımından donanımlı; Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluklarını yerine getiren; yaşadığı çevreye duyarlı; insan hak ve özgürlüklerine saygılı; toplum bilinci gelişmiş; düşünen, sorgulayan, araştıran ve bilgiyi paylaşan; geçmişini bilerek geleceğe ışık tutan; sosyal yaşamda etkin, üretken bireyler olarak yetişmeleri amaçlanmaktadır. Dersler işlenirken yapılandırmacı yaklaşıma, yaparak ve yaşayarak öğrenmeye, günlük hayatla bağlantı kurmaya,  disiplinler arası ilişkilendirmeye, teknolojiden yararlanmaya, farklı zekâ alanlarına yönelik etkinlikler planlamaya önem verilir.

“Birey ve Toplum” öğrenme alanı içerisinde birinci ünite olarak yer alan “Sosyal Bilgileri Öğreniyorum” ünitesindeki kazanımlar ile altıncı sınıf öğrencilerimiz; bir olayın çok boyutluluğunu, olgu ve görüş arasındaki farkı ve olayların herkesi aynı şekilde etkilemediğini fark ederler. Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapmayı öğrenir, etkin bir vatandaş olarak yetişmeleri konusunda Sosyal Bilgiler dersinin önemini fark ederek Atatürk’ün sosyal bilimlere verdiği önemi kavrarlar.“İnsanlar, Yerler ve Çevreler” öğrenme alanı içerisindeyer alan “Yeryüzünde Yaşam” ünitesindeki kazanımlar ile öğrencilerimiz; harita becerilerini geliştirmeye yönelik etkinliklerle Dünya üzerinde yaşanan iklimler ve günlük hayatlar hakkında genel kültürlerini arttırır ve Anadolu topraklarında yaşamış geçmiş uygarlıklar hakkında da bilgi sahibi olurlar.

“Kültür ve Miras” öğrenme alanı içerisindeki “İpek Yolunda Türkler” ünitesindeki kazanımlar ile öğrencilerimiz; İslamiyet’in kabulü ve öncesinde Türklerin yaşamları hakkında bilgi sahibi olarak Türklerin sanatı geliştirme konusundaki çalışmalarına örnekler gösterebilirler. “Üretim, Dağıtım ve Tüketim” öğrenme alanı içerisinde 4. ünite olarak yer alan  “Ülkemizin Kaynakları” ünitesindeki kazanımlar ile öğrencilerimiz;  ülkemizin kaynaklarıyla ekonomik faaliyetlerini ilişkilendirerek bunların ülke ekonomisindeki yerini ve önemini değerlendirirler. Türkiye’nin coğrafî özelliklerini dikkate alarak, yatırım ve pazarlama proje önerileri tasarlar, ülke ekonomisinin gelişmesi için vergi vermenin, nitelikli insan gücünün önemini kavrarlar. Doğal kaynakları bilinçli kullanma konusunda farkındalıklarını arttırırlar.

“Küresel Bağlantılar” öğrenme alanı içerisinde 5. ünite olarak yer alan “Ülkemiz ve Dünya” ünitesindeki kazanımlar ile de öğrencilerimiz; dünyada nüfus ve ekonomik faaliyetlerin dağılışının nedenleri hakkında çıkarımlarda bulunur, ülkemizin diğer ülkelerle olan ekonomik ilişkilerini, kaynaklar ve ihtiyaçlar açısından değerlendirebilirler. “Güç, Yönetim ve Toplum” öğrenme alanı içerisindeki “Demokrasinin Serüveni” ünitesindeki kazanımlar ile öğrencilerimiz; demokrasinin temel ilkeleri açısından farklı yönetim biçimlerini karşılaştırarak tarihsel belgelerden yola çıkarak insan haklarının gelişim sürecini analiz ederler. “Bilim, Teknoloji ve Toplum” öğrenme alanı içerisinde 7.ünite olarak yer alan “Elektronik Yüzyıl” ünitesindeki kazanımlar ile öğrencilerimiz; Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisini fark ederek, bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üzerine etkilerine ilişkin yaratıcı fikirler ileri sürebilirler. Tıp alanındaki buluş ve gelişmelerle insan hayatı ve toplumsal dayanışma arasındaki ilişkiyi fark eder, telif ve patent hakkına değer verirler.

MAYA

matematik_6sinif

Maya Okullarında Matematik dersleri, ana sınıfından itibaren öğrencilerin matematiği günlük yaşamlarında kullanmalarını cesaretlendirecek ve kolaylaştıracak şekilde tasarlanmıştır. Bu çerçevede matematik öğretiminde öğrencilerimizi merkeze alan, matematiğe ilişkin bilgi ve becerilerin yaşayarak, araştırıp bularak, sorgulayarak, düşünerek ve düşündüklerini ifade ederek öğrenmelerine fırsat tanıyacak ortamlar hazırlanmaktadır.

Altıncı sınıf öğrencilerimiz matematik derslerinde Doğal Sayılar, Kesirler, Veri, Tablo ve Grafikler, Tam Sayılar, Çevre, Alan, Hacim adlı öğrenme alanlarında içeriklerle karşılaşırlar. Doğal Sayılar öğrenme alanında; üslü sayıları, doğal sayılarla dört işlem yapmayı ve doğal sayı problemlerini çözmeyi deneyim ederler. Bir doğal sayının çarpanlarını ve katlarını bulmayı, asal sayıları öğrenirler. Açılar konusunda komşu tümler, bütünler ve ters açıları, bir doğruya dik çizmeyi öğrenirler.

Kesirler öğrenme alanında öğrencilerimiz; kesirleri karşılaştırmayı, kesirlerle dört işlem ve kesir problemlerini çözmeyi, ondalık kesirlerin açılımını yapmayı ve karşılaştırmayı, ondalık kesirleri çözümlemeyi,  ondalık kesirlerle dört işlem ve kesir problemleri çözmeyi, ondalık kesirlerle yapılan işlemlerin sonucunu tahmin etmeyi öğrenirler. Veri Tablo ve Grafikler öğrenme alanında; bir araştırma için nasıl veri toplanacağını, verileri tablo ve grafik olarak ifade etmeyi öğrenirler. Verilerin aritmetik ortalamasını alabilmeyi öğrenirler.

Tam Sayılar öğrenme alanında ise öğrencilerimiz; tam sayı kavramını, tam sayıları karşılaştırmayı, tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapmayı, sayı örüntülerini, cebirsel ifadenin ne olduğunu ve cebirsel ifadelerle işlem yapmayı öğrenirler. Çevre, Alan, Hacim öğrenme alanında; paralelkenar ve üçgenin alanını hesaplamayı öğrenen altıncı sınıf öğrencilerimiz, alan ölçme birimleri ve ilgili problemleri çözmeyi deneyime ederler. Dikdörtgenler prizması, kare prizma ve küpün hacmini hesaplamayı öğrenerek ilgili problemler üzerinde çalışırlar. Hacim ve sıvı ölçülerini ve son olarak çember ve pi sayısını öğrenirler.

MAYA

turkce_6_

Maya Okullarında Türkçe dersleri, öğrencilerimizin anlama, yorumlama, iletişim kurma ve dili etkili kullanma becerilerini geliştirmeye yönelik çalışmaları kapsamaktadır. Öğrencilerimize, zihinsel birikimlerine yeni bilgiler inşa etmeleri, karşılaştıkları sorunlara alternatif ve yaratıcı çözümler üretmeleri, grup içerisinde birlikte çalışma becerileri geliştirmeleri, tartışma ve yorumlama etkinliklerine katılmaları, araştırma yöntem ve teknikleri kullanmaları, olay ve durumlardan yola çıkarak kendi görüşlerini oluşturmaları konularında rehberlik edilerek zevkli bir öğrenme ortamında kazanımlara ulaşmaları hedeflenmektedir.

Altıncı sınıf öğrencilerimiz Türkçe dersine ilişkin çalışmalarını Okuma Kültürü, Atatürk, Sevgi, Duygular, Zaman ve Mekan, Doğa ve Evren adlı temalar üzerinden gerçekleştirirler. Okuma Kültürü teması kapsamında öğrencilerimiz, şiir dilinin farklılığını ayırt ederler. Metin türüyle ilgili özellikleri kavrarlar. Kelimenin yapı özellikleriyle ilgili bilgi ve kuralları, kök ve eki öğrenirler. Anlatımın kimin ağzından yapıldığını belirleyerek okuduklarında örtülü anlamları bulabilirler. Atatürk temasında ise öğrencilerimiz biyografi metninin türüyle ilgili özellikleri öğrenirler. Yazım kurallarını kavrayarak uygulamaya dönük çalışmaları gerçekleştirirler. Metindeki anahtar kelimeleri ve metnin ana duygusunu belirleyebilirler. İsim tamlamalarının kuruluş ve anlam özelliklerini, noktalama işaretlerinin görevlerini öğrenirler.

Öğrencilerimiz Sevgi teması kapsamında kendisini şahıs ve varlık yerine koyarak olayları, duygu ve düşünce ve hayalleri yorumlayabilirler. Birleşik kelimeyi öğrenirler. Yazım kurallarını uygulayabilirler. Metinden yola çıkarak düşünceyi geliştirme yollarını ayırt ederler. Duygular temasında ise öğrencilerimiz olay, yer, zaman, şahıs, varlık, kadrosu ve bunlarla ilgili unsurları belirleyebilirler. Ses bilgisi ve yazım kurallarını uygularlar. Cümle içinde isim ve sıfat tamlamaları arasındaki farkı kavrayarak ikisi arasındaki benzerlik ve farklılıkları analiz edebilirler. Ünsüz yumuşaması kuralını kavrayarak yazım kurallarında uygulamaya geçirirler.

Zaman ve Mekan adlı temada öğrencilerimiz, dinlediklerindeki olay, yer, zaman, şahıs, varlık kadrosu ve bunlarla ilgili unsurları belirleyebilirler. Okuduklarındaki amaç-sonuç ilişkisini belirlerler. Adın yerine geçen sözcükleri (adıllar) öğrenirler. Doğa ve Evren temasında ise metinde yararlanılan düşünceyi geliştirme yollarının işlevini açıklayabilirler. Metnin konusunu ve ana fikrini belirleyebilirler. Deneme türüne ait özellikleri öğrenirler. Edat, bağlaç, ünlemlerin işlevlerini ve cümleye kazandırdıkları anlam ilişkilerini açıklayabilirler.

MAYA

ingilizce_6sinif

Maya Okullarında İngilizce Ana sınıfı ile başlar ve 8. sınıfın sonuna kadar yoğun bir şekilde devam eder. Anasınıfından dördüncü sınıf düzeyine kadar 50 ders saatlik haftalık programın 15 ders saatlik bölümünü, beşinci sınıftan sekizinci sınıf düzeyine kadar 12 saatlik bölümü İngilizce’ye ayrılır. Ayrıca tüm sınıflar düzeyinde haftada iki ders saati anadili İngilizce olan öğretmenler ile dil becerileri uygulamaları yapılmaktadır. İngilizce dil edinimi sürecinde dilin kültür özelliklerini yansıtan bir atmosfer oluşturularak, dinleme, konuşma, okuma ve yazma temel dil becerilerinin yanı sıra not alma, zamanı etkili kullanma, topluluk önünde görüş sunma gibi akademik becerilerin kazanımı da hedeflenmektedir. İkinci sınıf düzeyinden sekizinci sınıf düzeyine kadar tüm öğrencilerimizin İngilizcenin dört temel beceri alanındaki başarılarını görmek ve kendilerini uluslararası anlamda değerlendirmek için Cambridge sınavlarına katılmalarını önemsiyoruz. Okulumuz bu sınavlarda her yıl üst düzey başarı elde etmektedir.

Altıncı sınıf öğrencilerimiz İngilizce dersleriyle; kendilerini doğrudan ilgilendiren konularla ilişkili kalıpları ve çok sık kullanılan sözcükleri anlayabilirler. Örneğin, en temel kişisel ve ailevi bilgiler, alışveriş, yerel çevre, meslek bilgisi gibi konularda anlama, konuşma ve yazma bağlamında yetkinlik gösterirler. Okunan metinlerin ana fikrini kavrayabilir, okuduğunu anlar ve yorumlayabilirler. 60-80 kelimelik herhangi bir konu hakkında paragraf yazabilirler. Kısa, net, basit ileti ve duyurulardaki temel düşünceyi kavrayabilir ve aktarabilirler. Söz konusu bu ileti ve duyurular bireye ait hobi, serbest etkinlikler, teknoloji, okul ve eğitim, alışveriş, zaman ve tarih, seyahat olabilir. Günlük ve sosyal hayatta düzenli olarak karşılaşılan, bilinen konularda ana noktaları anlayabilirler. Tecrübeleri, olayları, umutları ve amaçları tanımlayabilir, fikir ve planlarla ilgili kısa açıklamalar yapabilirler.

MAYA

Altıncı sınıf öğrencilerimiz dördüncü sınıf düzeyinden itibaren seçmeli olarak haftada üç ders saati katıldıkları Almanca ya da İspanyolca derslerinde edindikleri kazanımların üzerine koydukları bir eğitim öğretim yılı geçirirler. Bu çerçevede altıncı sınıf öğrencilerimiz, Almanca/İspanyolca derslerinde kendilerinden ve başkalarından bahsedebilirler. Ailelerini tanıtabilirler. Cümle yapılarını bilirler ve öğrendikleri temel kelimelerle basit cümleler kurarak gördüklerini daha detaylı tanıtabilirler. Evlerini tanıtabilir, saatleri formal ve informal olarak söyleyebilir, günlük yaşantısını anlatabilir ve hava durumundan bahsedebilirler. Yiyecek ve içecekleri bilirler, öğünlerini anlatabilirler ve hangi sıklıkla ne yediklerini söyleyebilirler. Dersler hakkında yorum yapabilirler, emir kipiyle konuşabilirler. Belirli gramer kalıplarını kullanarak belirli konularla ilgili basit, betimleyici cümleler yazabilirler. Almanca/İspanyolca okuma, anlama ve yazma becerilerini geliştirirler.

MAYA

gorsel_sanatlar_6sinif

Maya Okullarında, sanat yaşamın ayrılmaz bir parçası olarak kabul edilmektedir. Okulumuzda, sanata ve sanatçıya önem veren, estetik duyguları gelişmiş, taklitten uzak, yaratıcılığı ön planda tutan, duygu ve düşüncelerini sanat yolu ile ifade edebilen, özgün ürünler yaratan öğrenciler yetiştirmek hedeflenmektedir. Görsel-Geleneksel Sanatlar eğitimi öğrencilerimizin yaratıcı duygu ve düşüncelerini en etkili ve en eğlenceli şekilde uygulayacakları atölye ortamı ile sağlanmaktadır.

Altıncı sınıf öğrencilerimiz Görsel Sanatlar derslerinde görsel iletişim ve biçimlendirme, kültürel miras, sanat eleştirisi ve estetik kazanımları üzerinde çalışmaktadırlar. Türkçe ve Sosyal Bilgiler derslerinin kazanımları ile disiplinler arası yürütülen Görsel Sanatlar dersinde altıncı sınıf öğrencilerimiz, gözleme dayalı çalışmalar yaparlar. Farklı materyalleri kullanarak üç boyutlu çalışmalar yaparlar. Bu kazanımlar çerçevesinde parmak kuklalarıyla, kumaş parçalarıyla, krepon ve fon kartonlarıyla, mukavvayla, seramik yapım materyalleriyle, değişik tür ve ebatta taşlarla, yapraklarla, oyun hamurlarıyla ve sulu boya, yağlı boya, guaj boya, kuru boya gibi farklı boya türleriyle çalışmayı öğrenirler. Süreçte müze ve çevredeki ören yerlerinde de ziyarette bulunurlar. Sanat galerilerine ve sanatçı atölyelerine geziler düzenleyerek görsel sanatlar dersini ziyaret ettikleri mekanda yapabilirler.

MAYA

muzik_6sinif

Maya Okullarında öğrencilerimize sunduğumuz müzik eğitimiyle, onların öncelikle bilinçli bir müzik dinleyicisi olmalarını amaçlıyoruz. Bunun yanı sıra ulusal ve evrensel müzik türlerini öğrenmelerini, seslerini doğru kullanma becerisi kazanmalarını, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda müzik aletlerine (keman, piyano, gitar) yönelmelerini hedeflemekteyiz. Maya’da müzik dersleri tam donanımlı özel dersliklerde yapılmaktadır.

Haftada iki ders saati katıldıkları müzik derslerinde altıncı sınıf öğrencilerimiz müzik çalışmalarını seslendirirler. Türkçe ve Sosyal Bilgiler derslerinde yer alan temalar ve kazanımlarla ilişkilendirilmiş şarkılar, marşlar öğrenirler ve seslendirirler. Temel müzik eğitiminin yanısıra altıncı sınıf öğrencilerimiz üçüncü sınıfta başladıkları enstrüman eğitimlerine devam ederler. Öğrencilerimiz kullanmayı öğrenmeye başladıkları enstrümanla eser seslendirebilirler. Uzman öğretmenleri ile birlikte çalıştıkları parçaları kolaylıkla seslendirebilirler. Yedinci sınıfın sonuna kadar devam eden bu eğitimler sonucunda öğrencilerimiz seçtikleri enstrümanla eserler ortaya çıkarırlar. Konuya ilişkin içsel motivasyonu yüksek olan öğrencilerimiz okul orkestrasında ev bandosunda görev alırlar.

MAYA

beden_egitimi_6

Maya Okullarında öğrencilerimize sunduğumuz Beden Eğitimi derslerinde öğrencilerimize gündelik hayatlarında ve temel spor dallarında kullanabilecekleri hareket becerilerinin ve bilgilerin kazandırılması hedeflenmektedir. İkinci sınıf öğrencilerimiz, hareket eğitimi ile ilgili etkinlikler yaparlarken kendi kapasiteleri doğrultusunda fiziksel etkinliklere katılımları için gerekli olan bilgi, beceri ve tutumları kazanmaktadırlar. Hareket eğitimi etkinlikleri, sağlık, dinçlik, eğlence, estetik, performans, kendine güven gibi değişik amaçları içermektedir. Bu eğitim sırasında düzenlediğimiz etkinlikler ve derslerimizin vazgeçilmezi olan oyunlarımız aracılığı ile öğrencilerimizin psikomotor (kuvvet, çeviklik, çabukluk vs.), toplumsal (liderlik hoşgörü, arkadaşlık kurallara ve başkalarına saygı vs.) ve bilişsel (anlama, yorumlama, sorgulama, çabuk ve doğru karar verme vs.) alanlarda gelişimlerine destek olunmaktadır.

Altıncı sınıf öğrencilerimiz hareket eğitimi ve eğitsel oyunların yanı sıra değişik spor dallarına ilişkin çalışmalarda da hem teorik hem de uygulamalı bilgi edinirler. Basketbolun, voleybolun, tenisin, futbolun kurallarına ilişkin çalışmalarda bulunurlar. Edindikleri teorik bilgileri uygulama alanında da gösterirler. Bu çalışmalar sonucunda içsel motivasyonu yüksek olan öğrencilerimiz okulumuzun basketbol, voleybol takımlarında görev alabilirler.

MAYA

bilisim_6sinif

Maya Okullarında bilişim eğitiminin amacı, öğrencilerimizin dijital okur-yazarlığa sahipolmalarını ve bu beceriyi hayatlarını kolaylaştırmaları için kullanmalarını sağlamaktır. Bu amaçlar doğrultusunda öğrencilerimiz, bugünün teknolojisine uygun donanımlı bilgisayarlarla, teknolojiyi hayatları boyunca yaratıcı ve üretken bir biçimde kullanmalarını sağlayacak bilişim becerilerini kazanmaktadırlar. Gelişen teknolojiyle birlikte bilgiye ulaşmanın kolay yolu olan interneti, öğrencilerimizin bilinçli ve güvenli bir şekilde kullanmaları için de gerekli koşullar sağlanmaktadır.

Okulumuzda ikinci sınıflardan itibaren bilişim teknolojileri derslerinde okulumuz tarafından tasarlanan “bilişim garajı” programının içerikleri çalışılmaktadır. Bu program aracılığıyla altıncı sınıf öğrencilerimiz haftada bir ders saati geldikleri bilişim dersliğinde kodlama, robot, web tasarım ve 3D tasarım çalışmalarına odaklanmaktadırlar.

MAYA

Altıncı sınıf öğrencilerimiz haftada bir ders saati katıldıkları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinde İnanç, İbadet, Hz. Muhammed, Kuran ve Yorumu, Ahlak ve Din ve Kültürü öğrenme alanları kapsamında Allah İnancı, İbadet Konusunda Bilgilenelim, Hz. Muhammed ve Aile Hayatı, Kuran-ı Kerim’in Temel Eğitici Nitelikleri, Sevinç ve Üzüntülerimizi Paylaşalım, Vatanımızı ve Milletimizi Seviyoruz adlı ünitelerdeki kazanımlar doğrultusunda çalışmalar yaparlar.

MAYA
Fen Bilgisi

fen_bilimleri_6

Maya Okullarında Fen Bilgisi dersleri; öğrencilerimizin araştırma-sorgulama, eleştirel düşünme, problem çözme ve karar verme becerilerini geliştirmelerini, yaşam boyu öğrenen bireyler olmalarını ve etraflarındaki dünya hakkındaki merak duygusunu sürdürmeleri için fenle ilgili beceri, tutum, değer, anlayış ve bilgileri kazanmalarını sağlamak amacıyla planlanır. Böylece öğrencilerimizin Fen ve Teknoloji okur-yazarı olarak yetiştirmeleri sağlanmaktadır. Ders içerikleri öğrenilirken, öğrencilerimizin sürece etkin bir şekilde katılmalarını sağlamak amacıyla proje ve laboratuvar çalışmaları gerçekleştirilmektedir.

Altıncı sınıf öğrencilerimiz, Vücudumuzdaki Sistemler ünitesinde canlıyı oluşturan temel yapı birimi hücreyi ve diğer yapılarla ilişkisini tanırlar. Destek ve hareket sistemi, solunum sistemi, dolaşım sistemi konularında yapı ve organların görevlerini öğrenir, şema ve model üzerinde çalışırlar. Hareket ve Kuvvet ünitesinde öğrencilerimizin; kuvvetin özelliklerini fark etmelerini, bileşke kuvvetini deneyle ve çizimle göstermelerini, dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvetleri ve bunların cisimlere etkilerini keşfetmelerini bekleriz. Yine bu ünite kapsamında sabit süratli hareket için yol, zaman ve sürat arasındaki ilişkiyi, bu ilişkiyi grafik üzerinde göstermeyi ve grafikleri yorumlamayı öğrenirler.Maddenin Tanecikli Yapısı ünitesinde öğrencilerin; maddelerin hareketli taneciklerden oluştuğunu; maddede meydana gelen değişimleri, fiziksel ve kimyasal değişim olarak sınıflandırmaları; kütle ve hacmi kullanarak maddenin yoğunluğunu hesaplayıp yoğunluğun canlılar için önemini kavramaları amaçlanmaktadır. Dördüncü ünite Işık ve Ses’tir. Bu ünitede öğrencilerimiz, ışığın düzgün ve pürüzlü yüzeylerdeki yansımalarıyla ilgili olarak gelen ışın, yansıyan ışın ve yüzeyin normali arasındaki ilişkiyi keşfederler. Sesin yansıması, soğrulması bağlamında ses yalıtımı ve ses yalıtımı için geliştirilen teknolojiler hakkında bilgi, beceri ve tutum kazanırlar.

Bitki ve Hayvanlarda Üreme, Büyüme ve Gelişme ünitesinde öğrencilerimiz, bitki ve hayvanlardaki üreme, büyüme ve gelişme süreçlerini çalışırlar. Altıncı ünite olan Madde ve Isı ünitesinde öğrencilerimiz, maddeyi oluşturan ısı iletkenliği ile yalıtkanlığını ve ısı yalıtımını öğrenirler. Isı yalıtımının ülke ekonomisine katkısı ile yakıt türlerini öğrenerek, ısı amaçlı kullanılan yakıtların çevre üzerindeki etkilerini keşfederler.Elektriğin İletimi ünitesinde öğrencilerimizden; elektriksel direncin bağlı olduğu faktörleri anlamalarını bekleriz. Öğrencilerimiz, elektrik enerjisinin iletiminin hangi maddelerle sağlanacağını listeleyebilirler, İletkenlerin özelliklerinin, değişiminin devrede ne gibi etkiler oluşturacağını açıklayabilirler. İletken ve yalıtkan maddelerin günlük yaşamda hangi amaçlar için kullanıldığı hakkında bilgi ve beceriler kazanırlar. Son ünite olan Dünyamız, Ay ve Yaşam Kaynağımız Güneş ünitesinde Dünya, Güneş ve Ay’ın göreli boyut ve biçimleri ile Dünya’mızın katmanlarını tanıyıp kavrarlar. Ay’ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklayarak bir model oluştururlar. Dünya ve Ay arasında hareket ilişkisi kurarak, bu ilişkinin yol açtığı sonuçlar ve bunların günlük yaşama etkisini açıklayabilirler.

MAYA
Sosyal Bilgiler

sosyal_6

Maya Okullarında gerçekleştirilen Sosyal Bilgiler dersleri ile öğrencilerimizin; Atatürk ilke ve inkılaplarını içselleştirmiş; milli, manevi, ahlaki, insani, kültürel değerler bakımından donanımlı; Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluklarını yerine getiren; yaşadığı çevreye duyarlı; insan hak ve özgürlüklerine saygılı; toplum bilinci gelişmiş; düşünen, sorgulayan, araştıran ve bilgiyi paylaşan; geçmişini bilerek geleceğe ışık tutan; sosyal yaşamda etkin, üretken bireyler olarak yetişmeleri amaçlanmaktadır. Dersler işlenirken yapılandırmacı yaklaşıma, yaparak ve yaşayarak öğrenmeye, günlük hayatla bağlantı kurmaya,  disiplinler arası ilişkilendirmeye, teknolojiden yararlanmaya, farklı zekâ alanlarına yönelik etkinlikler planlamaya önem verilir.

“Birey ve Toplum” öğrenme alanı içerisinde birinci ünite olarak yer alan “Sosyal Bilgileri Öğreniyorum” ünitesindeki kazanımlar ile altıncı sınıf öğrencilerimiz; bir olayın çok boyutluluğunu, olgu ve görüş arasındaki farkı ve olayların herkesi aynı şekilde etkilemediğini fark ederler. Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapmayı öğrenir, etkin bir vatandaş olarak yetişmeleri konusunda Sosyal Bilgiler dersinin önemini fark ederek Atatürk’ün sosyal bilimlere verdiği önemi kavrarlar.“İnsanlar, Yerler ve Çevreler” öğrenme alanı içerisindeyer alan “Yeryüzünde Yaşam” ünitesindeki kazanımlar ile öğrencilerimiz; harita becerilerini geliştirmeye yönelik etkinliklerle Dünya üzerinde yaşanan iklimler ve günlük hayatlar hakkında genel kültürlerini arttırır ve Anadolu topraklarında yaşamış geçmiş uygarlıklar hakkında da bilgi sahibi olurlar.

“Kültür ve Miras” öğrenme alanı içerisindeki “İpek Yolunda Türkler” ünitesindeki kazanımlar ile öğrencilerimiz; İslamiyet’in kabulü ve öncesinde Türklerin yaşamları hakkında bilgi sahibi olarak Türklerin sanatı geliştirme konusundaki çalışmalarına örnekler gösterebilirler. “Üretim, Dağıtım ve Tüketim” öğrenme alanı içerisinde 4. ünite olarak yer alan  “Ülkemizin Kaynakları” ünitesindeki kazanımlar ile öğrencilerimiz;  ülkemizin kaynaklarıyla ekonomik faaliyetlerini ilişkilendirerek bunların ülke ekonomisindeki yerini ve önemini değerlendirirler. Türkiye’nin coğrafî özelliklerini dikkate alarak, yatırım ve pazarlama proje önerileri tasarlar, ülke ekonomisinin gelişmesi için vergi vermenin, nitelikli insan gücünün önemini kavrarlar. Doğal kaynakları bilinçli kullanma konusunda farkındalıklarını arttırırlar.

“Küresel Bağlantılar” öğrenme alanı içerisinde 5. ünite olarak yer alan “Ülkemiz ve Dünya” ünitesindeki kazanımlar ile de öğrencilerimiz; dünyada nüfus ve ekonomik faaliyetlerin dağılışının nedenleri hakkında çıkarımlarda bulunur, ülkemizin diğer ülkelerle olan ekonomik ilişkilerini, kaynaklar ve ihtiyaçlar açısından değerlendirebilirler. “Güç, Yönetim ve Toplum” öğrenme alanı içerisindeki “Demokrasinin Serüveni” ünitesindeki kazanımlar ile öğrencilerimiz; demokrasinin temel ilkeleri açısından farklı yönetim biçimlerini karşılaştırarak tarihsel belgelerden yola çıkarak insan haklarının gelişim sürecini analiz ederler. “Bilim, Teknoloji ve Toplum” öğrenme alanı içerisinde 7.ünite olarak yer alan “Elektronik Yüzyıl” ünitesindeki kazanımlar ile öğrencilerimiz; Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisini fark ederek, bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üzerine etkilerine ilişkin yaratıcı fikirler ileri sürebilirler. Tıp alanındaki buluş ve gelişmelerle insan hayatı ve toplumsal dayanışma arasındaki ilişkiyi fark eder, telif ve patent hakkına değer verirler.

MAYA
Matematik

matematik_6sinif

Maya Okullarında Matematik dersleri, ana sınıfından itibaren öğrencilerin matematiği günlük yaşamlarında kullanmalarını cesaretlendirecek ve kolaylaştıracak şekilde tasarlanmıştır. Bu çerçevede matematik öğretiminde öğrencilerimizi merkeze alan, matematiğe ilişkin bilgi ve becerilerin yaşayarak, araştırıp bularak, sorgulayarak, düşünerek ve düşündüklerini ifade ederek öğrenmelerine fırsat tanıyacak ortamlar hazırlanmaktadır.

Altıncı sınıf öğrencilerimiz matematik derslerinde Doğal Sayılar, Kesirler, Veri, Tablo ve Grafikler, Tam Sayılar, Çevre, Alan, Hacim adlı öğrenme alanlarında içeriklerle karşılaşırlar. Doğal Sayılar öğrenme alanında; üslü sayıları, doğal sayılarla dört işlem yapmayı ve doğal sayı problemlerini çözmeyi deneyim ederler. Bir doğal sayının çarpanlarını ve katlarını bulmayı, asal sayıları öğrenirler. Açılar konusunda komşu tümler, bütünler ve ters açıları, bir doğruya dik çizmeyi öğrenirler.

Kesirler öğrenme alanında öğrencilerimiz; kesirleri karşılaştırmayı, kesirlerle dört işlem ve kesir problemlerini çözmeyi, ondalık kesirlerin açılımını yapmayı ve karşılaştırmayı, ondalık kesirleri çözümlemeyi,  ondalık kesirlerle dört işlem ve kesir problemleri çözmeyi, ondalık kesirlerle yapılan işlemlerin sonucunu tahmin etmeyi öğrenirler. Veri Tablo ve Grafikler öğrenme alanında; bir araştırma için nasıl veri toplanacağını, verileri tablo ve grafik olarak ifade etmeyi öğrenirler. Verilerin aritmetik ortalamasını alabilmeyi öğrenirler.

Tam Sayılar öğrenme alanında ise öğrencilerimiz; tam sayı kavramını, tam sayıları karşılaştırmayı, tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapmayı, sayı örüntülerini, cebirsel ifadenin ne olduğunu ve cebirsel ifadelerle işlem yapmayı öğrenirler. Çevre, Alan, Hacim öğrenme alanında; paralelkenar ve üçgenin alanını hesaplamayı öğrenen altıncı sınıf öğrencilerimiz, alan ölçme birimleri ve ilgili problemleri çözmeyi deneyime ederler. Dikdörtgenler prizması, kare prizma ve küpün hacmini hesaplamayı öğrenerek ilgili problemler üzerinde çalışırlar. Hacim ve sıvı ölçülerini ve son olarak çember ve pi sayısını öğrenirler.

MAYA
Türkçe

turkce_6_

Maya Okullarında Türkçe dersleri, öğrencilerimizin anlama, yorumlama, iletişim kurma ve dili etkili kullanma becerilerini geliştirmeye yönelik çalışmaları kapsamaktadır. Öğrencilerimize, zihinsel birikimlerine yeni bilgiler inşa etmeleri, karşılaştıkları sorunlara alternatif ve yaratıcı çözümler üretmeleri, grup içerisinde birlikte çalışma becerileri geliştirmeleri, tartışma ve yorumlama etkinliklerine katılmaları, araştırma yöntem ve teknikleri kullanmaları, olay ve durumlardan yola çıkarak kendi görüşlerini oluşturmaları konularında rehberlik edilerek zevkli bir öğrenme ortamında kazanımlara ulaşmaları hedeflenmektedir.

Altıncı sınıf öğrencilerimiz Türkçe dersine ilişkin çalışmalarını Okuma Kültürü, Atatürk, Sevgi, Duygular, Zaman ve Mekan, Doğa ve Evren adlı temalar üzerinden gerçekleştirirler. Okuma Kültürü teması kapsamında öğrencilerimiz, şiir dilinin farklılığını ayırt ederler. Metin türüyle ilgili özellikleri kavrarlar. Kelimenin yapı özellikleriyle ilgili bilgi ve kuralları, kök ve eki öğrenirler. Anlatımın kimin ağzından yapıldığını belirleyerek okuduklarında örtülü anlamları bulabilirler. Atatürk temasında ise öğrencilerimiz biyografi metninin türüyle ilgili özellikleri öğrenirler. Yazım kurallarını kavrayarak uygulamaya dönük çalışmaları gerçekleştirirler. Metindeki anahtar kelimeleri ve metnin ana duygusunu belirleyebilirler. İsim tamlamalarının kuruluş ve anlam özelliklerini, noktalama işaretlerinin görevlerini öğrenirler.

Öğrencilerimiz Sevgi teması kapsamında kendisini şahıs ve varlık yerine koyarak olayları, duygu ve düşünce ve hayalleri yorumlayabilirler. Birleşik kelimeyi öğrenirler. Yazım kurallarını uygulayabilirler. Metinden yola çıkarak düşünceyi geliştirme yollarını ayırt ederler. Duygular temasında ise öğrencilerimiz olay, yer, zaman, şahıs, varlık, kadrosu ve bunlarla ilgili unsurları belirleyebilirler. Ses bilgisi ve yazım kurallarını uygularlar. Cümle içinde isim ve sıfat tamlamaları arasındaki farkı kavrayarak ikisi arasındaki benzerlik ve farklılıkları analiz edebilirler. Ünsüz yumuşaması kuralını kavrayarak yazım kurallarında uygulamaya geçirirler.

Zaman ve Mekan adlı temada öğrencilerimiz, dinlediklerindeki olay, yer, zaman, şahıs, varlık kadrosu ve bunlarla ilgili unsurları belirleyebilirler. Okuduklarındaki amaç-sonuç ilişkisini belirlerler. Adın yerine geçen sözcükleri (adıllar) öğrenirler. Doğa ve Evren temasında ise metinde yararlanılan düşünceyi geliştirme yollarının işlevini açıklayabilirler. Metnin konusunu ve ana fikrini belirleyebilirler. Deneme türüne ait özellikleri öğrenirler. Edat, bağlaç, ünlemlerin işlevlerini ve cümleye kazandırdıkları anlam ilişkilerini açıklayabilirler.

MAYA
İngilizce

ingilizce_6sinif

Maya Okullarında İngilizce Ana sınıfı ile başlar ve 8. sınıfın sonuna kadar yoğun bir şekilde devam eder. Anasınıfından dördüncü sınıf düzeyine kadar 50 ders saatlik haftalık programın 15 ders saatlik bölümünü, beşinci sınıftan sekizinci sınıf düzeyine kadar 12 saatlik bölümü İngilizce’ye ayrılır. Ayrıca tüm sınıflar düzeyinde haftada iki ders saati anadili İngilizce olan öğretmenler ile dil becerileri uygulamaları yapılmaktadır. İngilizce dil edinimi sürecinde dilin kültür özelliklerini yansıtan bir atmosfer oluşturularak, dinleme, konuşma, okuma ve yazma temel dil becerilerinin yanı sıra not alma, zamanı etkili kullanma, topluluk önünde görüş sunma gibi akademik becerilerin kazanımı da hedeflenmektedir. İkinci sınıf düzeyinden sekizinci sınıf düzeyine kadar tüm öğrencilerimizin İngilizcenin dört temel beceri alanındaki başarılarını görmek ve kendilerini uluslararası anlamda değerlendirmek için Cambridge sınavlarına katılmalarını önemsiyoruz. Okulumuz bu sınavlarda her yıl üst düzey başarı elde etmektedir.

Altıncı sınıf öğrencilerimiz İngilizce dersleriyle; kendilerini doğrudan ilgilendiren konularla ilişkili kalıpları ve çok sık kullanılan sözcükleri anlayabilirler. Örneğin, en temel kişisel ve ailevi bilgiler, alışveriş, yerel çevre, meslek bilgisi gibi konularda anlama, konuşma ve yazma bağlamında yetkinlik gösterirler. Okunan metinlerin ana fikrini kavrayabilir, okuduğunu anlar ve yorumlayabilirler. 60-80 kelimelik herhangi bir konu hakkında paragraf yazabilirler. Kısa, net, basit ileti ve duyurulardaki temel düşünceyi kavrayabilir ve aktarabilirler. Söz konusu bu ileti ve duyurular bireye ait hobi, serbest etkinlikler, teknoloji, okul ve eğitim, alışveriş, zaman ve tarih, seyahat olabilir. Günlük ve sosyal hayatta düzenli olarak karşılaşılan, bilinen konularda ana noktaları anlayabilirler. Tecrübeleri, olayları, umutları ve amaçları tanımlayabilir, fikir ve planlarla ilgili kısa açıklamalar yapabilirler.

MAYA
Almanca / İspanyolca

Altıncı sınıf öğrencilerimiz dördüncü sınıf düzeyinden itibaren seçmeli olarak haftada üç ders saati katıldıkları Almanca ya da İspanyolca derslerinde edindikleri kazanımların üzerine koydukları bir eğitim öğretim yılı geçirirler. Bu çerçevede altıncı sınıf öğrencilerimiz, Almanca/İspanyolca derslerinde kendilerinden ve başkalarından bahsedebilirler. Ailelerini tanıtabilirler. Cümle yapılarını bilirler ve öğrendikleri temel kelimelerle basit cümleler kurarak gördüklerini daha detaylı tanıtabilirler. Evlerini tanıtabilir, saatleri formal ve informal olarak söyleyebilir, günlük yaşantısını anlatabilir ve hava durumundan bahsedebilirler. Yiyecek ve içecekleri bilirler, öğünlerini anlatabilirler ve hangi sıklıkla ne yediklerini söyleyebilirler. Dersler hakkında yorum yapabilirler, emir kipiyle konuşabilirler. Belirli gramer kalıplarını kullanarak belirli konularla ilgili basit, betimleyici cümleler yazabilirler. Almanca/İspanyolca okuma, anlama ve yazma becerilerini geliştirirler.

MAYA
Görsel Sanatlar

gorsel_sanatlar_6sinif

Maya Okullarında, sanat yaşamın ayrılmaz bir parçası olarak kabul edilmektedir. Okulumuzda, sanata ve sanatçıya önem veren, estetik duyguları gelişmiş, taklitten uzak, yaratıcılığı ön planda tutan, duygu ve düşüncelerini sanat yolu ile ifade edebilen, özgün ürünler yaratan öğrenciler yetiştirmek hedeflenmektedir. Görsel-Geleneksel Sanatlar eğitimi öğrencilerimizin yaratıcı duygu ve düşüncelerini en etkili ve en eğlenceli şekilde uygulayacakları atölye ortamı ile sağlanmaktadır.

Altıncı sınıf öğrencilerimiz Görsel Sanatlar derslerinde görsel iletişim ve biçimlendirme, kültürel miras, sanat eleştirisi ve estetik kazanımları üzerinde çalışmaktadırlar. Türkçe ve Sosyal Bilgiler derslerinin kazanımları ile disiplinler arası yürütülen Görsel Sanatlar dersinde altıncı sınıf öğrencilerimiz, gözleme dayalı çalışmalar yaparlar. Farklı materyalleri kullanarak üç boyutlu çalışmalar yaparlar. Bu kazanımlar çerçevesinde parmak kuklalarıyla, kumaş parçalarıyla, krepon ve fon kartonlarıyla, mukavvayla, seramik yapım materyalleriyle, değişik tür ve ebatta taşlarla, yapraklarla, oyun hamurlarıyla ve sulu boya, yağlı boya, guaj boya, kuru boya gibi farklı boya türleriyle çalışmayı öğrenirler. Süreçte müze ve çevredeki ören yerlerinde de ziyarette bulunurlar. Sanat galerilerine ve sanatçı atölyelerine geziler düzenleyerek görsel sanatlar dersini ziyaret ettikleri mekanda yapabilirler.

MAYA
Müzik

muzik_6sinif

Maya Okullarında öğrencilerimize sunduğumuz müzik eğitimiyle, onların öncelikle bilinçli bir müzik dinleyicisi olmalarını amaçlıyoruz. Bunun yanı sıra ulusal ve evrensel müzik türlerini öğrenmelerini, seslerini doğru kullanma becerisi kazanmalarını, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda müzik aletlerine (keman, piyano, gitar) yönelmelerini hedeflemekteyiz. Maya’da müzik dersleri tam donanımlı özel dersliklerde yapılmaktadır.

Haftada iki ders saati katıldıkları müzik derslerinde altıncı sınıf öğrencilerimiz müzik çalışmalarını seslendirirler. Türkçe ve Sosyal Bilgiler derslerinde yer alan temalar ve kazanımlarla ilişkilendirilmiş şarkılar, marşlar öğrenirler ve seslendirirler. Temel müzik eğitiminin yanısıra altıncı sınıf öğrencilerimiz üçüncü sınıfta başladıkları enstrüman eğitimlerine devam ederler. Öğrencilerimiz kullanmayı öğrenmeye başladıkları enstrümanla eser seslendirebilirler. Uzman öğretmenleri ile birlikte çalıştıkları parçaları kolaylıkla seslendirebilirler. Yedinci sınıfın sonuna kadar devam eden bu eğitimler sonucunda öğrencilerimiz seçtikleri enstrümanla eserler ortaya çıkarırlar. Konuya ilişkin içsel motivasyonu yüksek olan öğrencilerimiz okul orkestrasında ev bandosunda görev alırlar.

MAYA
Beden Eğitimi

beden_egitimi_6

Maya Okullarında öğrencilerimize sunduğumuz Beden Eğitimi derslerinde öğrencilerimize gündelik hayatlarında ve temel spor dallarında kullanabilecekleri hareket becerilerinin ve bilgilerin kazandırılması hedeflenmektedir. İkinci sınıf öğrencilerimiz, hareket eğitimi ile ilgili etkinlikler yaparlarken kendi kapasiteleri doğrultusunda fiziksel etkinliklere katılımları için gerekli olan bilgi, beceri ve tutumları kazanmaktadırlar. Hareket eğitimi etkinlikleri, sağlık, dinçlik, eğlence, estetik, performans, kendine güven gibi değişik amaçları içermektedir. Bu eğitim sırasında düzenlediğimiz etkinlikler ve derslerimizin vazgeçilmezi olan oyunlarımız aracılığı ile öğrencilerimizin psikomotor (kuvvet, çeviklik, çabukluk vs.), toplumsal (liderlik hoşgörü, arkadaşlık kurallara ve başkalarına saygı vs.) ve bilişsel (anlama, yorumlama, sorgulama, çabuk ve doğru karar verme vs.) alanlarda gelişimlerine destek olunmaktadır.

Altıncı sınıf öğrencilerimiz hareket eğitimi ve eğitsel oyunların yanı sıra değişik spor dallarına ilişkin çalışmalarda da hem teorik hem de uygulamalı bilgi edinirler. Basketbolun, voleybolun, tenisin, futbolun kurallarına ilişkin çalışmalarda bulunurlar. Edindikleri teorik bilgileri uygulama alanında da gösterirler. Bu çalışmalar sonucunda içsel motivasyonu yüksek olan öğrencilerimiz okulumuzun basketbol, voleybol takımlarında görev alabilirler.

MAYA
Bilişim Teknolojileri

bilisim_6sinif

Maya Okullarında bilişim eğitiminin amacı, öğrencilerimizin dijital okur-yazarlığa sahipolmalarını ve bu beceriyi hayatlarını kolaylaştırmaları için kullanmalarını sağlamaktır. Bu amaçlar doğrultusunda öğrencilerimiz, bugünün teknolojisine uygun donanımlı bilgisayarlarla, teknolojiyi hayatları boyunca yaratıcı ve üretken bir biçimde kullanmalarını sağlayacak bilişim becerilerini kazanmaktadırlar. Gelişen teknolojiyle birlikte bilgiye ulaşmanın kolay yolu olan interneti, öğrencilerimizin bilinçli ve güvenli bir şekilde kullanmaları için de gerekli koşullar sağlanmaktadır.

Okulumuzda ikinci sınıflardan itibaren bilişim teknolojileri derslerinde okulumuz tarafından tasarlanan “bilişim garajı” programının içerikleri çalışılmaktadır. Bu program aracılığıyla altıncı sınıf öğrencilerimiz haftada bir ders saati geldikleri bilişim dersliğinde kodlama, robot, web tasarım ve 3D tasarım çalışmalarına odaklanmaktadırlar.

MAYA
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

Altıncı sınıf öğrencilerimiz haftada bir ders saati katıldıkları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinde İnanç, İbadet, Hz. Muhammed, Kuran ve Yorumu, Ahlak ve Din ve Kültürü öğrenme alanları kapsamında Allah İnancı, İbadet Konusunda Bilgilenelim, Hz. Muhammed ve Aile Hayatı, Kuran-ı Kerim’in Temel Eğitici Nitelikleri, Sevinç ve Üzüntülerimizi Paylaşalım, Vatanımızı ve Milletimizi Seviyoruz adlı ünitelerdeki kazanımlar doğrultusunda çalışmalar yaparlar.

MAYA
MAYA OKULLARI İletişim Formu

Adınız (gerekli)

Epostanız (gerekli)

Konu

İletiniz

Menü