Yeni randevu sistemimize https://portal.maya.k12.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

fen_bilimleri_7sinif

Maya Okullarında Fen Bilgisi dersleri; öğrencilerimizin araştırma-sorgulama, eleştirel düşünme, problem çözme ve karar verme becerilerini geliştirmelerini, yaşam boyu öğrenen bireyler olmalarını ve etraflarındaki dünya hakkındaki merak duygusunu sürdürmeleri için fenle ilgili beceri, tutum, değer, anlayış ve bilgileri kazanmalarını sağlamak amacıyla planlanır. Böylece öğrencilerimizin Fen ve Teknoloji okur-yazarı olarak yetiştirmeleri sağlanmaktadır. Ders içerikleri öğrenilirken, öğrencilerimizin sürece etkin bir şekilde katılmalarını sağlamak amacıyla proje ve laboratuvar çalışmaları gerçekleştirilmektedir.

Yedinci sınıf öğrencilerimiz, “Vücudumuzdaki Sistemler” ünitesinde sindirim sistemi, boşaltım sistemi, denetleyici ve düzenleyici sistemleri temel yapı ve organlarıyla tanır ve duyu organlarına ait yapı ve organları da öğrenerek model üzerinde gösterebilirler. “Kuvvet ve Enerji” ünitesinde ise öğrencilerimiz; kütle ve ağırlık kavramlarını öğrenerek kuvvet ve katı basıncı arasındaki ilişkiyi analiz edebilirler. Katı basıncını etkileyen faktörler, kuvvet-iş ve enerji arasındaki ilişki, enerji çeşitleri ve enerji dönüşümleri hakkında bilgi ve beceri sahibi olurlar. “Maddenin Yapısı ve Özellikleri” ünitesinde öğrencilerimizden; atomun, proton, nötron ve elektrondan oluşan yapısını model üzerinde açıklamaları beklenmektedir. Öğrencilerimiz, elektron alışverişi sonucu iyon oluşumunu öğrenerek; saf ve saf olmayan madde temelinde element, bileşik ve karışımları sınıflandırabilirler. Ayrıca, karışımların ayrıştırılmasında kullanılan bazı ayırma tekniklerini deneyler yaparak öğrenirler. Bu ünitede elementlerin sembollerini ve bileşiklerin formüllerini de öğrenen öğrencilerimiz, çözünme olayını, çözücü ve çözünen molekülleri deneyler yaparak keşfederler.

“Aynalarda Yansıma ve Işığın Soğrulması”ünitesinde öğrencilerimizin; ayna çeşitleri ve kullanım alanlarını öğrenmelerini bekleriz. Işığın soğrulması, bu bağlamda cisimlerin renkli görünmeleri bu ünitenin öğrenme içeriklerindendir. “İnsan ve Çevre İlişkileri” ünitesinde öğrencilerimiz; ekosistem ve ilgili kavramları açıklayabilirler. Çevre sorunlarının neden ve sonuçlarını sorgulayarak biyo-çeşitlilik, nesli tükenen ve tükenme tehlikesi olan canlılar ve bu canlı türlerini korumak için yapılması gerekenlere yönelik araştırma yaparlar. “Elektrik Enerjisi” ünitesinde öğrencilerimizden; elektrik devrelerini seri ve paralel bağlayabilmelerini, ampermetre, voltmetre kullanmalarını beklerimiz. Öğrencilerimiz bu ünite sonunda Ohm Yasası, elektrik enerjisinin ısı, ışık ve hareket enerjisine dönüşümü hakkında bilgi ve beceriler kazanırlar. “Güneş Sistemi ve Ötesi” ünitesinde gök cisimlerini tanırlar, teleskop ve uzay araştırmaları hakkında bilgi edinirler.Yıldız, takımyıldız, ışık yılı, gezegen, uzay, evren kavramlarını öğrenirler.

MAYA

sosyal_7

Maya Okullarında gerçekleştirilen Sosyal Bilgiler dersleri ile öğrencilerimizin; Atatürk ilke ve inkılaplarını içselleştirmiş; milli, manevi, ahlaki, insani, kültürel değerler bakımından donanımlı; Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluklarını yerine getiren; yaşadığı çevreye duyarlı; insan hak ve özgürlüklerine saygılı; toplum bilinci gelişmiş; düşünen, sorgulayan, araştıran ve bilgiyi paylaşan; geçmişini bilerek geleceğe ışık tutan; sosyal yaşamda etkin, üretken bireyler olarak yetişmeleri amaçlanmaktadır. Dersler işlenirken yapılandırmacı yaklaşıma, yaparak ve yaşayarak öğrenmeye, günlük hayatla bağlantı kurmaya,  disiplinler arası ilişkilendirmeye, teknolojiden yararlanmaya, farklı zekâ alanlarına yönelik etkinlikler planlamaya önem verilir.

Yedinci sınıf öğrencilerimiz “Birey ve Toplum” öğrenme alanındaki “İletişim ve İnsan İlişkileri” ünitesindeki kazanımlar ile iletişim becerilerini geliştirebilmek adına doğru adımlar atmayı öğrenirler. Kitle iletişim araçlarının hayatımızdaki etkilerini fark ederek, basının özgür olması gerektiğini savunurlar. Atatürk’ün iletişim konusuna verdiği önemi fark ederler. “İnsanlar, Yerler ve Çevreler” öğrenme alanında “Ülkemizde Nüfus” ünitesindeki kazanımlar ile öğrencilerimiz; ülkemizin nüfusu üzerinde etkili olan faktörleri kavrarlar. Ülkemizin nüfusunun özelliklerini fark ederler. Göçün nedenleri ve sonuçları hakkında kendilerine ait fikirler geliştirirler.“Kültür ve Miras” öğrenme alanındaki “Türk Tarihinde Yolculuk” ünitesinde ise öğrencilerimiz; Türkiye Selçuklu Devleti ile başlayan Anadolu’nun Türkleşmesi sürecinde yaşananlara tanıklık ederek Osmanlı Devleti’ni yakından tanıma olanağına kavuşurlar.

“Bilim, Teknoloji ve Toplum” öğrenme alanında yer alan “Zaman İçinde Bilim” ünitesinde öğrencilerimiz; ilk uygarlıkların bilimsel ve teknolojik gelişmelere katkılarına örnekler verebilirler. Dünya Tarihini şekillendiren önemli olaylara tanıklık ederler. “Üretim, Dağıtım ve Tüketim” öğrenme alanında ise “Ekonomik ve Sosyal Hayat” ünitesinde yer alan kazanımlar doğrultusunda öğrencilerimizden; toprağın önemini, kaynakların, ürünlerin ve ticaret yollarının ülkelerin gelişmesi için önemini anlamalarını bekleriz. “Güç, Yönetim ve Toplum” öğrenme alanı içerisinde 6. ünite olarak yer alan “Yaşayan Demokrasi”  ünitesindeki kazanımlar ile öğrencilerimiz; tarihsel süreçte Türk Devletleri’nde yönetim anlayışlarını, anayasamızı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin yönetim yapısını öğrenirler. Siyasi partilerin, sivil toplum örgütlerinin, medya ve bireylerin karar alma süreçlerini ne şekilde etkilediğini fark ederler. “Küresel Bağlantılar” öğrenme alanı içerisinde 8. ve son ünite olarak yer alan “Ülkeler Arası Köprüler” ünitesindeki kazanımlar ile de öğrencilerimizden; 1. Dünya Savaşı süreci ile başlayan küresel sorunları yakından tanıyarak bu sorunların çözümünde kişisel sorumluluklarının farkına varmalarını bekleriz.

MAYA

matematik_7

Maya Okullarında Matematik dersleri, ana sınıfından itibaren öğrencilerin matematiği günlük yaşamlarında kullanmalarını cesaretlendirecek ve kolaylaştıracak şekilde tasarlanmıştır. Bu çerçevede matematik öğretiminde öğrencilerimizi merkeze alan, matematiğe ilişkin bilgi ve becerilerin yaşayarak, araştırıp bularak, sorgulayarak, düşünerek ve düşündüklerini ifade ederek öğrenmelerine fırsat tanıyacak ortamlar hazırlanmaktadır.

Yedinci sınıf öğrencilerimiz Matematik derslerinde Tam Sayılar ve Rasyonel Sayılarla İşlemler, Denklemler, Oran-Orantı ve Yüzde,Doğrular, Çember ve Veri İşleme, Çokgeneler ve Dönüşüm Geometrisi öğrenme alanlarında içeriklerle karşılaşırlar. Tam Sayılar ve Rasyonel Sayılarla İşlemler öğrenme alanında öğrencilerimiz; tam sayılarla çarpma ve bölme işlemi ve ilgili problemleri çözmeyi öğrenirler. Üslü nicelikler, rasyonel sayılar, rasyonel sayıların karşılaştırılması, rasyonel sayılarla dört işlem ve ilgili problemlerin çözülmesi, rasyonel sayılarla çok adımlı işlemler yedinci sınıf öğrencilerimizin karşılaştığı içeriklerdendir.

Denklemler öğrenme alanında öğrencilerimiz, birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri kurmayı ve denklem çözmeyi, doğrusal denklem ve denklem grafiklerini çizmeyi, koordinat sisteminin özelliklerini öğrenirler.Oran, Orantı ve Yüzdeler öğrenme alanında öğrencilerimiz, orantı kavramını anlayarak, doğru ve ters orantıyla ilgili problemler çözerler. Önceki yıllarda deneyim ettikleri yüzde kavramına ilişkin problemler çözerler. Doğrular, Çember ve Veri İşleme öğrenme alanında; yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları, çemberde açıları (merkez açı, çevre açı) öğrenirler. Çemberin çevresini, daire ve daire diliminin alanına ilişkin uygulamalar yaparlar. Daire ve çizgi grafiğini oluşturup yorumlarlar. Verilerin ortalama, ortanca ve tepe değerini elde edip ve yorumlamayı öğrenirler.

Çokgenler ve Dönüşüm Geometrisi öğrenme alanında; düzgün çokgenlerin özelliklerini, çokgenlerin iç ve dış açılarını hesaplamayı, dikdörtgen, paralelkenar, yamuk ve eşkenar dörtgenin özelliklerini tanıyıp, açılarının özelliklerini belirlemeyi, eşkenar dörtgen ve yamuğun alan bağıntılarını oluşturup ve ilgili problemleri çözmeyi öğrenirler. Düzlemsel şekillerin eş ve benzerlik durumlarını belirlemeyi, şekillere öteleme, yansıma hareketiniyaptırarak görüntülerini çizmeyi, üç boyutlu cisimlerin farklı yönlerden görünümlerini çizmeyi deneyim ederler.

MAYA

turkce_7

Maya Okullarında Türkçe dersleri, öğrencilerimizin anlama, yorumlama, iletişim kurma ve dili etkili kullanma becerilerini geliştirmeye yönelik çalışmaları kapsamaktadır. Öğrencilerimize, zihinsel birikimlerine yeni bilgiler inşa etmeleri, karşılaştıkları sorunlara alternatif ve yaratıcı çözümler üretmeleri, grup içerisinde birlikte çalışma becerileri geliştirmeleri, tartışma ve yorumlama etkinliklerine katılmaları, araştırma yöntem ve teknikleri kullanmaları, olay ve durumlardan yola çıkarak kendi görüşlerini oluşturmaları konularında rehberlik edilerek zevkli bir öğrenme ortamında kazanımlara ulaşmaları hedeflenmektedir.

Yedinci sınıf öğrencilerimiz Türkçe derslerindeki çalışmalarını İletişim, Atatürk, Kavramlar ve Çağrışımlar, Milli Kültür, Doğa ve Evren ve Toplum hayatı adlı temalar üzerinden yürütürler. Öğrencilerimiz İletişim adlı ilk temada metnin konusunu ve ana fikrini belirlemeyi öğrenirler. Okuduklarındaki örtülü anlamları bulurlar. Fiillerin anlam özelliklerini kavrarlar. Metinde yararlanılan düşünceyi geliştirme yollarının işlevlerini açıklarlar.Anlatımın kimin ağzından yapıldığını belirleyebilirler. Kip ve çekimli fiili öğrenirler. Okuduklarındaki öznel ve nesnel yargıları, bildirme kipleriyle dilek kiplerini ayırt ederler. Atatürk adlı ikinci temada ise öğrencilerimiz, dilek kiplerinin kullanım özelliğini öğrenirler. Fiillerin olumlu,olumsuz,soru,olumsuz soru çekimleriyle ilgili uygulamalar yapabilirler. Okuduğu metinde geçen deyim ve atasözlerini cümle içinde kullanabilirler.Zarfların cümle içindeki işlevlerini fark ederler. Ek fiili işlevine uygun olarak kullanırlar. Zaman ve kip çekimlerindeki birleşik yapıların işlevlerini ve kullanım özelliklerini kavrarlar.

Kavramlar ve Çağrışımlar teması kapsamında basit, türemiş ve birleşik fiillerin kuruluş ve anlam özelliklerini öğrenirler. .Okuduklarındaki örtülü anlamları bulurlar. Farklı yapı özelliklerindeki fiilleri anlam özelliklerini dikkate alarak okuyabilirler. Milli Kültür teması kapsamında ise öğrencilerimiz, cümlede zaman kavramını belirleyen, destekleyen zarfları fark ederler. Fiil kiplerinde zaman ve anlam kaymasının nasıl gerçekleştiğini anlarlar. Fiil kiplerini farklı zaman ve anlamları ifade edecek şekilde kullanabilirler. Doğa ve Evren adlı temada ise öğrencilerimiz, isim türünden kelimelerin kip ve kişi açısından biçimlenerek çekimlenebildiğini görürler. İsimlerin kip eki almasında ek fiilin rolünü açıklayabilirler. Ek fiili işlevine uygun olarak kullanabilirler. Toplum Hayatı adlı son tema kapsamında öğrencilerimiz, noktalama işaretlerini işlevlerine uygun kullanabilirler. Şiir yazarlar. Zaman ve kip çekimlerindeki birleşik yapıların oluşumunda ek fiilin işlevini açıklayabilirler.

MAYA

ingilizce_6sinif

Maya Okullarında İngilizce Ana sınıfı ile başlar ve 8. sınıfın sonuna kadar yoğun bir şekilde devam eder. Anasınıfından dördüncü sınıf düzeyine kadar 50 ders saatlik haftalık programın 15 ders saatlik bölümünü, beşinci sınıftan sekizinci sınıf düzeyine kadar 12 saatlik bölümü İngilizce’ye ayrılır. Ayrıca tüm sınıflar düzeyinde haftada iki ders saati anadili İngilizce olan öğretmenler ile dil becerileri uygulamaları yapılmaktadır. İngilizce dil edinimi sürecinde dilin kültür özelliklerini yansıtan bir atmosfer oluşturularak, dinleme, konuşma, okuma ve yazma temel dil becerilerinin yanı sıra not alma, zamanı etkili kullanma, topluluk önünde görüş sunma gibi akademik becerilerin kazanımı da hedeflenmektedir. İkinci sınıf düzeyinden sekizinci sınıf düzeyine kadar tüm öğrencilerimizin İngilizcenin dört temel beceri alanındaki başarılarını görmek ve kendilerini uluslararası anlamda değerlendirmek için Cambridge sınavlarına katılmalarını önemsiyoruz. Okulumuz bu sınavlarda her yıl üst düzey başarı elde etmektedir.

Yedinci sınıf öğrencilerimiz İngilizce derslerinde; deneyimlerini, hayallerini, umutlarını ve olayları betimlemek için çeşitli kalıpları yalın bir yoldan birbirine bağlayabilirler. Düşünce ve planlara ilişkin açıklamaları ve nedenleri kısaca sıralayabilir ve yazabilirler. Kısa bir öyküyü, bir kitap ya da filmin konusunu paylaşabilir ve izlenimlerini yazılı ve sözlü olarak belirtebilirler. Ayrıca öğrencilerimiz hedef dilin konuşulduğu ülkede seyahat ederken ortaya çıkabilecek birçok durumla başa çıkabilir ve bildik, ilgi alanına giren ya da günlük yaşamla ilgili (Örneğin; aile, hobi, seyahat, eğlence, teknoloji, okul, spor ve güncel olaylar gibi) konularda hazırlık yapmadan konuşmalara katılabilirler. Eğitim öğretim yılının sonuna doğru Cambridge sınavlarından KET ya da PET’e girerler.

MAYA

Yedinci sınıf öğrencilerimiz dördüncü sınıf düzeyinden itibaren seçmeli olarak haftada üç ders saati katıldıkları Almanca ya da İspanyolca derslerinde edindikleri kazanımların üzerine koydukları bir eğitim öğretim yılı geçirirler. Bu çerçevede yedinci sınıf öğrencilerimiz, Almanca/İspanyolca derslerinde okunan metinlerin ana fikrini kavrayabilir, okuduğunu anlar ve yorumlayabilirler. Günlük yaşamda karşılaştığı konular hakkında yorum yapabilirler. Kıyafetleri anlatabilir, bir kişinin dış görünüşü hakkında bilgi verebilirler. Vücudun bölümlerini ve hastalıkları bilirler, öneride bulunabilirler. Meslekleri tanırlar, şehirdeki yerlerin adlarını, taşıma araçlarını bilirler ve basit yol tarifi yapabilirler. Sıfatları bilirler ve karşılaştırma yapabilirler. Tatil planlarından bahsedebilir ve tatilde yaptığı etkinlikleri anlatabilir ve kartpostal yazabilirler. Basit cümlelerle geçmişten bahsedebilirler.

MAYA

gorsel_sanatlar_7

Maya Okullarında, sanat yaşamın ayrılmaz bir parçası olarak kabul edilmektedir. Okulumuzda, sanata ve sanatçıya önem veren, estetik duyguları gelişmiş, taklitten uzak, yaratıcılığı ön planda tutan, duygu ve düşüncelerini sanat yolu ile ifade edebilen, özgün ürünler yaratan öğrenciler yetiştirmek hedeflenmektedir. Görsel-Geleneksel Sanatlar eğitimi öğrencilerimizin yaratıcı duygu ve düşüncelerini en etkili ve en eğlenceli şekilde uygulayacakları atölye ortamı ile sağlanmaktadır.

Yedinci sınıf öğrencilerimiz Görsel Sanatlar derslerinde görsel iletişim ve biçimlendirme, kültürel miras, sanat eleştirisi ve estetik kazanımları üzerinde çalışmaktadırlar. Türkçe ve Sosyal Bilgiler derslerinin kazanımları ile disiplinler arası yürütülen Görsel Sanatlar dersinde yedinci sınıf öğrencilerimiz, gözleme dayalı çalışmalar yaparlar. Farklı materyalleri kullanarak üç boyutlu çalışmalar yaparlar. Bu kazanımlar çerçevesinde parmak kuklalarıyla, kumaş parçalarıyla, krepon ve fon kartonlarıyla, mukavvayla, seramik yapım materyalleriyle, değişik tür ve ebatta taşlarla, yapraklarla, oyun hamurlarıyla ve sulu boya, yağlı boya, guaj boya, kuru boya gibi farklı boya türleriyle çalışmayı öğrenirler. Süreçte müze ve çevredeki ören yerlerinde de ziyarette bulunurlar. Sanat galerilerine ve sanatçı atölyelerine geziler düzenleyerek görsel sanatlar dersini ziyaret ettikleri mekanda yapabilirler.

MAYA

muzik_7

Maya Okullarında öğrencilerimize sunduğumuz müzik eğitimiyle, onların öncelikle bilinçli bir müzik dinleyicisi olmalarını amaçlıyoruz. Bunun yanı sıra ulusal ve evrensel müzik türlerini öğrenmelerini, seslerini doğru kullanma becerisi kazanmalarını, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda müzik aletlerine (keman, piyano, gitar) yönelmelerini hedeflemekteyiz. Maya’da müzik dersleri tam donanımlı özel dersliklerde yapılmaktadır.

Haftada iki ders saati katıldıkları müzik derslerinde yedinci sınıf öğrencilerimiz müzik çalışmalarını seslendirirler. Türkçe ve Sosyal Bilgiler derslerinde yer alan temalar ve kazanımlarla ilişkilendirilmiş şarkılar, marşlar öğrenirler ve seslendirirler. Temel müzik eğitiminin yanı sıra yedinci sınıf öğrencilerimiz üçüncü sınıfta başladıkları enstrüman eğitimlerine devam ederler. Öğrencilerimiz kullanmayı öğrenmeye başladıkları enstrümanla eser seslendirebilirler. Uzman öğretmenleri ile birlikte çalıştıkları parçaları kolaylıkla seslendirebilirler. Yedinci sınıfın sonuna kadar devam eden bu eğitimler sonucunda öğrencilerimiz seçtikleri enstrümanla eserler ortaya çıkarırlar. Konuya ilişkin içsel motivasyonu yüksek olan öğrencilerimiz okul orkestrasında ev bandosunda görev alırlar.

MAYA

beden_egitimi_7

Maya Okullarında öğrencilerimize sunduğumuz Beden Eğitimi derslerinde öğrencilerimize gündelik hayatlarında ve temel spor dallarında kullanabilecekleri hareket becerilerinin ve bilgilerin kazandırılması hedeflenmektedir. İkinci sınıf öğrencilerimiz, hareket eğitimi ile ilgili etkinlikler yaparlarken kendi kapasiteleri doğrultusunda fiziksel etkinliklere katılımları için gerekli olan bilgi, beceri ve tutumları kazanmaktadırlar. Hareket eğitimi etkinlikleri, sağlık, dinçlik, eğlence, estetik, performans, kendine güven gibi değişik amaçları içermektedir. Bu eğitim sırasında düzenlediğimiz etkinlikler ve derslerimizin vazgeçilmezi olan oyunlarımız aracılığı ile öğrencilerimizin psikomotor (kuvvet, çeviklik, çabukluk vs.), toplumsal (liderlik hoşgörü, arkadaşlık kurallara ve başkalarına saygı vs.) ve bilişsel (anlama, yorumlama, sorgulama, çabuk ve doğru karar verme vs.) alanlarda gelişimlerine destek olunmaktadır.

Yedinci sınıf öğrencilerimiz hareket eğitimi ve eğitsel oyunların yanı sıra değişik spor dallarına ilişkin çalışmalarda da hem teorik hem de uygulamalı bilgi edinirler. Basketbolun, voleybolun, tenisin, futbolun kurallarına ilişkin çalışmalarda bulunurlar. Edindikleri teorik bilgileri uygulama alanında da gösterirler. Bu çalışmalar sonucunda içsel motivasyonu yüksek olan öğrencilerimiz okulumuzun basketbol, voleybol takımlarında görev alabilirler.

MAYA

bilisim_6sinif

Maya Okullarında bilişim eğitiminin amacı, öğrencilerimizin dijital okur-yazarlığa sahipolmalarını ve bu beceriyi hayatlarını kolaylaştırmaları için kullanmalarını sağlamaktır. Bu amaçlar doğrultusunda öğrencilerimiz, bugünün teknolojisine uygun donanımlı bilgisayarlarla, teknolojiyi hayatları boyunca yaratıcı ve üretken bir biçimde kullanmalarını sağlayacak bilişim becerilerini kazanmaktadırlar. Gelişen teknolojiyle birlikte bilgiye ulaşmanın kolay yolu olan interneti, öğrencilerimizin bilinçli ve güvenli bir şekilde kullanmaları için de gerekli koşullar sağlanmaktadır.

Okulumuzda ikinci sınıflardan itibaren bilişim teknolojileri derslerinde okulumuz tarafından tasarlanan “bilişim garajı” programının içerikleri çalışılmaktadır. Bu program aracılığıyla yedinci sınıf öğrencilerimiz haftada bir ders saati geldikleri bilişim dersliğinde kodlama, robot, web tasarım ve 3D tasarım çalışmalarına odaklanmaktadırlar.

MAYA

fen_6sinif

Anasınıfından sekizinci sınıfa kadar tüm sınıf düzeylerinde öğrencilerimiz haftada bir ders saatini okulumuz fen bilimleri laboratuvarlarında geçirirler. Bu süreçte öğrencilerimiz uzman fen bilimleri öğretmenleri eşliğinde hipotez kurma, deney yapma, verileri yorumlama, gözlem yapma, sınıflama, çıkarımda bulunma ve ölçme gibi bilimsel süreç becerileri edinmeleri için çalışmalarda bulunurlar. Yedinci sınıf öğrencilerimiz fen bilgisi dersleri ile ilişkilendirilmiş 30 deneyi öğretmenleri ile birlikte yaparlar.

MAYA

Yedinci sınıf öğrencilerimiz haftada bir ders saati katıldıkları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinde İnanç, İbadet, Hz. Muhammed, Kuran ve Yorumu, Ahlak ve Din ve Kültürü öğrenme alanları kapsamında Allah İnancı, İbadet Konusunda Bilgilenelim, Hz. Muhammed ve Aile Hayatı, Kuran-ı Kerim’in Temel Eğitici Nitelikleri, Sevinç ve Üzüntülerimizi Paylaşalım, Vatanımızı ve Milletimizi Seviyoruz adlı ünitelerdeki kazanımlar doğrultusunda çalışmalar yaparlar.

MAYA
Fen Bilgisi

fen_bilimleri_7sinif

Maya Okullarında Fen Bilgisi dersleri; öğrencilerimizin araştırma-sorgulama, eleştirel düşünme, problem çözme ve karar verme becerilerini geliştirmelerini, yaşam boyu öğrenen bireyler olmalarını ve etraflarındaki dünya hakkındaki merak duygusunu sürdürmeleri için fenle ilgili beceri, tutum, değer, anlayış ve bilgileri kazanmalarını sağlamak amacıyla planlanır. Böylece öğrencilerimizin Fen ve Teknoloji okur-yazarı olarak yetiştirmeleri sağlanmaktadır. Ders içerikleri öğrenilirken, öğrencilerimizin sürece etkin bir şekilde katılmalarını sağlamak amacıyla proje ve laboratuvar çalışmaları gerçekleştirilmektedir.

Yedinci sınıf öğrencilerimiz, “Vücudumuzdaki Sistemler” ünitesinde sindirim sistemi, boşaltım sistemi, denetleyici ve düzenleyici sistemleri temel yapı ve organlarıyla tanır ve duyu organlarına ait yapı ve organları da öğrenerek model üzerinde gösterebilirler. “Kuvvet ve Enerji” ünitesinde ise öğrencilerimiz; kütle ve ağırlık kavramlarını öğrenerek kuvvet ve katı basıncı arasındaki ilişkiyi analiz edebilirler. Katı basıncını etkileyen faktörler, kuvvet-iş ve enerji arasındaki ilişki, enerji çeşitleri ve enerji dönüşümleri hakkında bilgi ve beceri sahibi olurlar. “Maddenin Yapısı ve Özellikleri” ünitesinde öğrencilerimizden; atomun, proton, nötron ve elektrondan oluşan yapısını model üzerinde açıklamaları beklenmektedir. Öğrencilerimiz, elektron alışverişi sonucu iyon oluşumunu öğrenerek; saf ve saf olmayan madde temelinde element, bileşik ve karışımları sınıflandırabilirler. Ayrıca, karışımların ayrıştırılmasında kullanılan bazı ayırma tekniklerini deneyler yaparak öğrenirler. Bu ünitede elementlerin sembollerini ve bileşiklerin formüllerini de öğrenen öğrencilerimiz, çözünme olayını, çözücü ve çözünen molekülleri deneyler yaparak keşfederler.

“Aynalarda Yansıma ve Işığın Soğrulması”ünitesinde öğrencilerimizin; ayna çeşitleri ve kullanım alanlarını öğrenmelerini bekleriz. Işığın soğrulması, bu bağlamda cisimlerin renkli görünmeleri bu ünitenin öğrenme içeriklerindendir. “İnsan ve Çevre İlişkileri” ünitesinde öğrencilerimiz; ekosistem ve ilgili kavramları açıklayabilirler. Çevre sorunlarının neden ve sonuçlarını sorgulayarak biyo-çeşitlilik, nesli tükenen ve tükenme tehlikesi olan canlılar ve bu canlı türlerini korumak için yapılması gerekenlere yönelik araştırma yaparlar. “Elektrik Enerjisi” ünitesinde öğrencilerimizden; elektrik devrelerini seri ve paralel bağlayabilmelerini, ampermetre, voltmetre kullanmalarını beklerimiz. Öğrencilerimiz bu ünite sonunda Ohm Yasası, elektrik enerjisinin ısı, ışık ve hareket enerjisine dönüşümü hakkında bilgi ve beceriler kazanırlar. “Güneş Sistemi ve Ötesi” ünitesinde gök cisimlerini tanırlar, teleskop ve uzay araştırmaları hakkında bilgi edinirler.Yıldız, takımyıldız, ışık yılı, gezegen, uzay, evren kavramlarını öğrenirler.

MAYA
Sosyal Bilgiler

sosyal_7

Maya Okullarında gerçekleştirilen Sosyal Bilgiler dersleri ile öğrencilerimizin; Atatürk ilke ve inkılaplarını içselleştirmiş; milli, manevi, ahlaki, insani, kültürel değerler bakımından donanımlı; Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluklarını yerine getiren; yaşadığı çevreye duyarlı; insan hak ve özgürlüklerine saygılı; toplum bilinci gelişmiş; düşünen, sorgulayan, araştıran ve bilgiyi paylaşan; geçmişini bilerek geleceğe ışık tutan; sosyal yaşamda etkin, üretken bireyler olarak yetişmeleri amaçlanmaktadır. Dersler işlenirken yapılandırmacı yaklaşıma, yaparak ve yaşayarak öğrenmeye, günlük hayatla bağlantı kurmaya,  disiplinler arası ilişkilendirmeye, teknolojiden yararlanmaya, farklı zekâ alanlarına yönelik etkinlikler planlamaya önem verilir.

Yedinci sınıf öğrencilerimiz “Birey ve Toplum” öğrenme alanındaki “İletişim ve İnsan İlişkileri” ünitesindeki kazanımlar ile iletişim becerilerini geliştirebilmek adına doğru adımlar atmayı öğrenirler. Kitle iletişim araçlarının hayatımızdaki etkilerini fark ederek, basının özgür olması gerektiğini savunurlar. Atatürk’ün iletişim konusuna verdiği önemi fark ederler. “İnsanlar, Yerler ve Çevreler” öğrenme alanında “Ülkemizde Nüfus” ünitesindeki kazanımlar ile öğrencilerimiz; ülkemizin nüfusu üzerinde etkili olan faktörleri kavrarlar. Ülkemizin nüfusunun özelliklerini fark ederler. Göçün nedenleri ve sonuçları hakkında kendilerine ait fikirler geliştirirler.“Kültür ve Miras” öğrenme alanındaki “Türk Tarihinde Yolculuk” ünitesinde ise öğrencilerimiz; Türkiye Selçuklu Devleti ile başlayan Anadolu’nun Türkleşmesi sürecinde yaşananlara tanıklık ederek Osmanlı Devleti’ni yakından tanıma olanağına kavuşurlar.

“Bilim, Teknoloji ve Toplum” öğrenme alanında yer alan “Zaman İçinde Bilim” ünitesinde öğrencilerimiz; ilk uygarlıkların bilimsel ve teknolojik gelişmelere katkılarına örnekler verebilirler. Dünya Tarihini şekillendiren önemli olaylara tanıklık ederler. “Üretim, Dağıtım ve Tüketim” öğrenme alanında ise “Ekonomik ve Sosyal Hayat” ünitesinde yer alan kazanımlar doğrultusunda öğrencilerimizden; toprağın önemini, kaynakların, ürünlerin ve ticaret yollarının ülkelerin gelişmesi için önemini anlamalarını bekleriz. “Güç, Yönetim ve Toplum” öğrenme alanı içerisinde 6. ünite olarak yer alan “Yaşayan Demokrasi”  ünitesindeki kazanımlar ile öğrencilerimiz; tarihsel süreçte Türk Devletleri’nde yönetim anlayışlarını, anayasamızı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin yönetim yapısını öğrenirler. Siyasi partilerin, sivil toplum örgütlerinin, medya ve bireylerin karar alma süreçlerini ne şekilde etkilediğini fark ederler. “Küresel Bağlantılar” öğrenme alanı içerisinde 8. ve son ünite olarak yer alan “Ülkeler Arası Köprüler” ünitesindeki kazanımlar ile de öğrencilerimizden; 1. Dünya Savaşı süreci ile başlayan küresel sorunları yakından tanıyarak bu sorunların çözümünde kişisel sorumluluklarının farkına varmalarını bekleriz.

MAYA
Matematik

matematik_7

Maya Okullarında Matematik dersleri, ana sınıfından itibaren öğrencilerin matematiği günlük yaşamlarında kullanmalarını cesaretlendirecek ve kolaylaştıracak şekilde tasarlanmıştır. Bu çerçevede matematik öğretiminde öğrencilerimizi merkeze alan, matematiğe ilişkin bilgi ve becerilerin yaşayarak, araştırıp bularak, sorgulayarak, düşünerek ve düşündüklerini ifade ederek öğrenmelerine fırsat tanıyacak ortamlar hazırlanmaktadır.

Yedinci sınıf öğrencilerimiz Matematik derslerinde Tam Sayılar ve Rasyonel Sayılarla İşlemler, Denklemler, Oran-Orantı ve Yüzde,Doğrular, Çember ve Veri İşleme, Çokgeneler ve Dönüşüm Geometrisi öğrenme alanlarında içeriklerle karşılaşırlar. Tam Sayılar ve Rasyonel Sayılarla İşlemler öğrenme alanında öğrencilerimiz; tam sayılarla çarpma ve bölme işlemi ve ilgili problemleri çözmeyi öğrenirler. Üslü nicelikler, rasyonel sayılar, rasyonel sayıların karşılaştırılması, rasyonel sayılarla dört işlem ve ilgili problemlerin çözülmesi, rasyonel sayılarla çok adımlı işlemler yedinci sınıf öğrencilerimizin karşılaştığı içeriklerdendir.

Denklemler öğrenme alanında öğrencilerimiz, birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri kurmayı ve denklem çözmeyi, doğrusal denklem ve denklem grafiklerini çizmeyi, koordinat sisteminin özelliklerini öğrenirler.Oran, Orantı ve Yüzdeler öğrenme alanında öğrencilerimiz, orantı kavramını anlayarak, doğru ve ters orantıyla ilgili problemler çözerler. Önceki yıllarda deneyim ettikleri yüzde kavramına ilişkin problemler çözerler. Doğrular, Çember ve Veri İşleme öğrenme alanında; yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları, çemberde açıları (merkez açı, çevre açı) öğrenirler. Çemberin çevresini, daire ve daire diliminin alanına ilişkin uygulamalar yaparlar. Daire ve çizgi grafiğini oluşturup yorumlarlar. Verilerin ortalama, ortanca ve tepe değerini elde edip ve yorumlamayı öğrenirler.

Çokgenler ve Dönüşüm Geometrisi öğrenme alanında; düzgün çokgenlerin özelliklerini, çokgenlerin iç ve dış açılarını hesaplamayı, dikdörtgen, paralelkenar, yamuk ve eşkenar dörtgenin özelliklerini tanıyıp, açılarının özelliklerini belirlemeyi, eşkenar dörtgen ve yamuğun alan bağıntılarını oluşturup ve ilgili problemleri çözmeyi öğrenirler. Düzlemsel şekillerin eş ve benzerlik durumlarını belirlemeyi, şekillere öteleme, yansıma hareketiniyaptırarak görüntülerini çizmeyi, üç boyutlu cisimlerin farklı yönlerden görünümlerini çizmeyi deneyim ederler.

MAYA
Türkçe

turkce_7

Maya Okullarında Türkçe dersleri, öğrencilerimizin anlama, yorumlama, iletişim kurma ve dili etkili kullanma becerilerini geliştirmeye yönelik çalışmaları kapsamaktadır. Öğrencilerimize, zihinsel birikimlerine yeni bilgiler inşa etmeleri, karşılaştıkları sorunlara alternatif ve yaratıcı çözümler üretmeleri, grup içerisinde birlikte çalışma becerileri geliştirmeleri, tartışma ve yorumlama etkinliklerine katılmaları, araştırma yöntem ve teknikleri kullanmaları, olay ve durumlardan yola çıkarak kendi görüşlerini oluşturmaları konularında rehberlik edilerek zevkli bir öğrenme ortamında kazanımlara ulaşmaları hedeflenmektedir.

Yedinci sınıf öğrencilerimiz Türkçe derslerindeki çalışmalarını İletişim, Atatürk, Kavramlar ve Çağrışımlar, Milli Kültür, Doğa ve Evren ve Toplum hayatı adlı temalar üzerinden yürütürler. Öğrencilerimiz İletişim adlı ilk temada metnin konusunu ve ana fikrini belirlemeyi öğrenirler. Okuduklarındaki örtülü anlamları bulurlar. Fiillerin anlam özelliklerini kavrarlar. Metinde yararlanılan düşünceyi geliştirme yollarının işlevlerini açıklarlar.Anlatımın kimin ağzından yapıldığını belirleyebilirler. Kip ve çekimli fiili öğrenirler. Okuduklarındaki öznel ve nesnel yargıları, bildirme kipleriyle dilek kiplerini ayırt ederler. Atatürk adlı ikinci temada ise öğrencilerimiz, dilek kiplerinin kullanım özelliğini öğrenirler. Fiillerin olumlu,olumsuz,soru,olumsuz soru çekimleriyle ilgili uygulamalar yapabilirler. Okuduğu metinde geçen deyim ve atasözlerini cümle içinde kullanabilirler.Zarfların cümle içindeki işlevlerini fark ederler. Ek fiili işlevine uygun olarak kullanırlar. Zaman ve kip çekimlerindeki birleşik yapıların işlevlerini ve kullanım özelliklerini kavrarlar.

Kavramlar ve Çağrışımlar teması kapsamında basit, türemiş ve birleşik fiillerin kuruluş ve anlam özelliklerini öğrenirler. .Okuduklarındaki örtülü anlamları bulurlar. Farklı yapı özelliklerindeki fiilleri anlam özelliklerini dikkate alarak okuyabilirler. Milli Kültür teması kapsamında ise öğrencilerimiz, cümlede zaman kavramını belirleyen, destekleyen zarfları fark ederler. Fiil kiplerinde zaman ve anlam kaymasının nasıl gerçekleştiğini anlarlar. Fiil kiplerini farklı zaman ve anlamları ifade edecek şekilde kullanabilirler. Doğa ve Evren adlı temada ise öğrencilerimiz, isim türünden kelimelerin kip ve kişi açısından biçimlenerek çekimlenebildiğini görürler. İsimlerin kip eki almasında ek fiilin rolünü açıklayabilirler. Ek fiili işlevine uygun olarak kullanabilirler. Toplum Hayatı adlı son tema kapsamında öğrencilerimiz, noktalama işaretlerini işlevlerine uygun kullanabilirler. Şiir yazarlar. Zaman ve kip çekimlerindeki birleşik yapıların oluşumunda ek fiilin işlevini açıklayabilirler.

MAYA
İngilizce

ingilizce_6sinif

Maya Okullarında İngilizce Ana sınıfı ile başlar ve 8. sınıfın sonuna kadar yoğun bir şekilde devam eder. Anasınıfından dördüncü sınıf düzeyine kadar 50 ders saatlik haftalık programın 15 ders saatlik bölümünü, beşinci sınıftan sekizinci sınıf düzeyine kadar 12 saatlik bölümü İngilizce’ye ayrılır. Ayrıca tüm sınıflar düzeyinde haftada iki ders saati anadili İngilizce olan öğretmenler ile dil becerileri uygulamaları yapılmaktadır. İngilizce dil edinimi sürecinde dilin kültür özelliklerini yansıtan bir atmosfer oluşturularak, dinleme, konuşma, okuma ve yazma temel dil becerilerinin yanı sıra not alma, zamanı etkili kullanma, topluluk önünde görüş sunma gibi akademik becerilerin kazanımı da hedeflenmektedir. İkinci sınıf düzeyinden sekizinci sınıf düzeyine kadar tüm öğrencilerimizin İngilizcenin dört temel beceri alanındaki başarılarını görmek ve kendilerini uluslararası anlamda değerlendirmek için Cambridge sınavlarına katılmalarını önemsiyoruz. Okulumuz bu sınavlarda her yıl üst düzey başarı elde etmektedir.

Yedinci sınıf öğrencilerimiz İngilizce derslerinde; deneyimlerini, hayallerini, umutlarını ve olayları betimlemek için çeşitli kalıpları yalın bir yoldan birbirine bağlayabilirler. Düşünce ve planlara ilişkin açıklamaları ve nedenleri kısaca sıralayabilir ve yazabilirler. Kısa bir öyküyü, bir kitap ya da filmin konusunu paylaşabilir ve izlenimlerini yazılı ve sözlü olarak belirtebilirler. Ayrıca öğrencilerimiz hedef dilin konuşulduğu ülkede seyahat ederken ortaya çıkabilecek birçok durumla başa çıkabilir ve bildik, ilgi alanına giren ya da günlük yaşamla ilgili (Örneğin; aile, hobi, seyahat, eğlence, teknoloji, okul, spor ve güncel olaylar gibi) konularda hazırlık yapmadan konuşmalara katılabilirler. Eğitim öğretim yılının sonuna doğru Cambridge sınavlarından KET ya da PET’e girerler.

MAYA
Almanca / İspanyolca

Yedinci sınıf öğrencilerimiz dördüncü sınıf düzeyinden itibaren seçmeli olarak haftada üç ders saati katıldıkları Almanca ya da İspanyolca derslerinde edindikleri kazanımların üzerine koydukları bir eğitim öğretim yılı geçirirler. Bu çerçevede yedinci sınıf öğrencilerimiz, Almanca/İspanyolca derslerinde okunan metinlerin ana fikrini kavrayabilir, okuduğunu anlar ve yorumlayabilirler. Günlük yaşamda karşılaştığı konular hakkında yorum yapabilirler. Kıyafetleri anlatabilir, bir kişinin dış görünüşü hakkında bilgi verebilirler. Vücudun bölümlerini ve hastalıkları bilirler, öneride bulunabilirler. Meslekleri tanırlar, şehirdeki yerlerin adlarını, taşıma araçlarını bilirler ve basit yol tarifi yapabilirler. Sıfatları bilirler ve karşılaştırma yapabilirler. Tatil planlarından bahsedebilir ve tatilde yaptığı etkinlikleri anlatabilir ve kartpostal yazabilirler. Basit cümlelerle geçmişten bahsedebilirler.

MAYA
Görsel Sanatlar

gorsel_sanatlar_7

Maya Okullarında, sanat yaşamın ayrılmaz bir parçası olarak kabul edilmektedir. Okulumuzda, sanata ve sanatçıya önem veren, estetik duyguları gelişmiş, taklitten uzak, yaratıcılığı ön planda tutan, duygu ve düşüncelerini sanat yolu ile ifade edebilen, özgün ürünler yaratan öğrenciler yetiştirmek hedeflenmektedir. Görsel-Geleneksel Sanatlar eğitimi öğrencilerimizin yaratıcı duygu ve düşüncelerini en etkili ve en eğlenceli şekilde uygulayacakları atölye ortamı ile sağlanmaktadır.

Yedinci sınıf öğrencilerimiz Görsel Sanatlar derslerinde görsel iletişim ve biçimlendirme, kültürel miras, sanat eleştirisi ve estetik kazanımları üzerinde çalışmaktadırlar. Türkçe ve Sosyal Bilgiler derslerinin kazanımları ile disiplinler arası yürütülen Görsel Sanatlar dersinde yedinci sınıf öğrencilerimiz, gözleme dayalı çalışmalar yaparlar. Farklı materyalleri kullanarak üç boyutlu çalışmalar yaparlar. Bu kazanımlar çerçevesinde parmak kuklalarıyla, kumaş parçalarıyla, krepon ve fon kartonlarıyla, mukavvayla, seramik yapım materyalleriyle, değişik tür ve ebatta taşlarla, yapraklarla, oyun hamurlarıyla ve sulu boya, yağlı boya, guaj boya, kuru boya gibi farklı boya türleriyle çalışmayı öğrenirler. Süreçte müze ve çevredeki ören yerlerinde de ziyarette bulunurlar. Sanat galerilerine ve sanatçı atölyelerine geziler düzenleyerek görsel sanatlar dersini ziyaret ettikleri mekanda yapabilirler.

MAYA
Müzik

muzik_7

Maya Okullarında öğrencilerimize sunduğumuz müzik eğitimiyle, onların öncelikle bilinçli bir müzik dinleyicisi olmalarını amaçlıyoruz. Bunun yanı sıra ulusal ve evrensel müzik türlerini öğrenmelerini, seslerini doğru kullanma becerisi kazanmalarını, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda müzik aletlerine (keman, piyano, gitar) yönelmelerini hedeflemekteyiz. Maya’da müzik dersleri tam donanımlı özel dersliklerde yapılmaktadır.

Haftada iki ders saati katıldıkları müzik derslerinde yedinci sınıf öğrencilerimiz müzik çalışmalarını seslendirirler. Türkçe ve Sosyal Bilgiler derslerinde yer alan temalar ve kazanımlarla ilişkilendirilmiş şarkılar, marşlar öğrenirler ve seslendirirler. Temel müzik eğitiminin yanı sıra yedinci sınıf öğrencilerimiz üçüncü sınıfta başladıkları enstrüman eğitimlerine devam ederler. Öğrencilerimiz kullanmayı öğrenmeye başladıkları enstrümanla eser seslendirebilirler. Uzman öğretmenleri ile birlikte çalıştıkları parçaları kolaylıkla seslendirebilirler. Yedinci sınıfın sonuna kadar devam eden bu eğitimler sonucunda öğrencilerimiz seçtikleri enstrümanla eserler ortaya çıkarırlar. Konuya ilişkin içsel motivasyonu yüksek olan öğrencilerimiz okul orkestrasında ev bandosunda görev alırlar.

MAYA
Beden Eğitimi

beden_egitimi_7

Maya Okullarında öğrencilerimize sunduğumuz Beden Eğitimi derslerinde öğrencilerimize gündelik hayatlarında ve temel spor dallarında kullanabilecekleri hareket becerilerinin ve bilgilerin kazandırılması hedeflenmektedir. İkinci sınıf öğrencilerimiz, hareket eğitimi ile ilgili etkinlikler yaparlarken kendi kapasiteleri doğrultusunda fiziksel etkinliklere katılımları için gerekli olan bilgi, beceri ve tutumları kazanmaktadırlar. Hareket eğitimi etkinlikleri, sağlık, dinçlik, eğlence, estetik, performans, kendine güven gibi değişik amaçları içermektedir. Bu eğitim sırasında düzenlediğimiz etkinlikler ve derslerimizin vazgeçilmezi olan oyunlarımız aracılığı ile öğrencilerimizin psikomotor (kuvvet, çeviklik, çabukluk vs.), toplumsal (liderlik hoşgörü, arkadaşlık kurallara ve başkalarına saygı vs.) ve bilişsel (anlama, yorumlama, sorgulama, çabuk ve doğru karar verme vs.) alanlarda gelişimlerine destek olunmaktadır.

Yedinci sınıf öğrencilerimiz hareket eğitimi ve eğitsel oyunların yanı sıra değişik spor dallarına ilişkin çalışmalarda da hem teorik hem de uygulamalı bilgi edinirler. Basketbolun, voleybolun, tenisin, futbolun kurallarına ilişkin çalışmalarda bulunurlar. Edindikleri teorik bilgileri uygulama alanında da gösterirler. Bu çalışmalar sonucunda içsel motivasyonu yüksek olan öğrencilerimiz okulumuzun basketbol, voleybol takımlarında görev alabilirler.

MAYA
Bilişim Teknolojileri

bilisim_6sinif

Maya Okullarında bilişim eğitiminin amacı, öğrencilerimizin dijital okur-yazarlığa sahipolmalarını ve bu beceriyi hayatlarını kolaylaştırmaları için kullanmalarını sağlamaktır. Bu amaçlar doğrultusunda öğrencilerimiz, bugünün teknolojisine uygun donanımlı bilgisayarlarla, teknolojiyi hayatları boyunca yaratıcı ve üretken bir biçimde kullanmalarını sağlayacak bilişim becerilerini kazanmaktadırlar. Gelişen teknolojiyle birlikte bilgiye ulaşmanın kolay yolu olan interneti, öğrencilerimizin bilinçli ve güvenli bir şekilde kullanmaları için de gerekli koşullar sağlanmaktadır.

Okulumuzda ikinci sınıflardan itibaren bilişim teknolojileri derslerinde okulumuz tarafından tasarlanan “bilişim garajı” programının içerikleri çalışılmaktadır. Bu program aracılığıyla yedinci sınıf öğrencilerimiz haftada bir ders saati geldikleri bilişim dersliğinde kodlama, robot, web tasarım ve 3D tasarım çalışmalarına odaklanmaktadırlar.

MAYA
Uygulamalı Fen Bilimleri

fen_6sinif

Anasınıfından sekizinci sınıfa kadar tüm sınıf düzeylerinde öğrencilerimiz haftada bir ders saatini okulumuz fen bilimleri laboratuvarlarında geçirirler. Bu süreçte öğrencilerimiz uzman fen bilimleri öğretmenleri eşliğinde hipotez kurma, deney yapma, verileri yorumlama, gözlem yapma, sınıflama, çıkarımda bulunma ve ölçme gibi bilimsel süreç becerileri edinmeleri için çalışmalarda bulunurlar. Yedinci sınıf öğrencilerimiz fen bilgisi dersleri ile ilişkilendirilmiş 30 deneyi öğretmenleri ile birlikte yaparlar.

MAYA
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

Yedinci sınıf öğrencilerimiz haftada bir ders saati katıldıkları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinde İnanç, İbadet, Hz. Muhammed, Kuran ve Yorumu, Ahlak ve Din ve Kültürü öğrenme alanları kapsamında Allah İnancı, İbadet Konusunda Bilgilenelim, Hz. Muhammed ve Aile Hayatı, Kuran-ı Kerim’in Temel Eğitici Nitelikleri, Sevinç ve Üzüntülerimizi Paylaşalım, Vatanımızı ve Milletimizi Seviyoruz adlı ünitelerdeki kazanımlar doğrultusunda çalışmalar yaparlar.

MAYA
MAYA OKULLARI İletişim Formu

Adınız (gerekli)

Epostanız (gerekli)

Konu

İletiniz

Menü