Yeni randevu sistemimize https://portal.maya.k12.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

fen_8sinif

Maya Okullarında Fen Bilgisi dersleri; öğrencilerimizin araştırma-sorgulama, eleştirel düşünme, problem çözme ve karar verme becerilerini geliştirmelerini, yaşam boyu öğrenen bireyler olmalarını ve etraflarındaki dünya hakkındaki merak duygusunu sürdürmeleri için fenle ilgili beceri, tutum, değer, anlayış ve bilgileri kazanmalarını sağlamak amacıyla planlanır. Böylece öğrencilerimizin Fen ve Teknoloji okur-yazarı olarak yetiştirmeleri sağlanmaktadır. Ders içerikleri öğrenilirken, öğrencilerimizin sürece etkin bir şekilde katılmalarını sağlamak amacıyla proje ve laboratuvar çalışmaları gerçekleştirilmektedir.

“İnsanda Üreme, Büyüme ve Gelişme” ünitesinde öğrencilerimiz; DNA ve ilişkili kavramlar, insanda üreme, büyüme ve gelişme süreçlerini öğrenirler. DNA ve genetik kod ile ilişkili kavramları açıklayıp aralarındaki ilişkileri keşfederler. Mitoz ve mayoz bölünme aşamalarını tanımlarlar. “Basit Makineler” ünitesinde öğrencilerin günlük yaşamda sıkça karşılaştıkları basit makine çeşitleri hakkında bilgi ve beceriler kazanmaları amaçlanmaktadır. “Maddenin Yapısı ve Özellikleri” ünitesinde öğrencilerimiz; elementleri metal, ametal ve soygaz olarak sınıflandırarak yerlerini periyodik sistemde gösterebilirler. Kimyasal bağlar ile kimyasal tepkime arasında ilişki kurup asit baz kavramları, asit-baz tepkimeleri, yanma tepkimeleri ve asit yağmurlarına ilişkin bilgi ve beceriler kazanırlar. Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin “elektron-katman ilişkisi” temelinde elektron dağılımını yapar ve periyodik cetveldeki yerini bulurlar. İyonik ve kovalent bağ kavramlarını açıklayabilirler. Işık ve Ses’tir. Bu ünitede öğrencilerimizin; ışıkta kırılma olayını kavramaları, ışığın merceklerde kırılmaya uğradığı, mercek çeşitleri, merceklerin kullanım alanlarını öğrenmelerini bekleriz. Sesle ilgili olarak da sesin bir sürate sahip olduğu ve bu süratin ortama göre değişiklik gösterebileceği, sesin, sahip olduğu sürati nedeniyle bir enerji türü olarak tanımlanabileceği hakkında bilgi ve beceriler kazanmaları önemlidir.

Canlılar ve Enerji İlişkileri ünitesinde öğrencilerimizin; besin zinciri ve bu zinciri oluşturan elemanları açıklayabilmeleri ve elemanlar arasındaki ilişkiyi keşfetmeleri önemlidir. Besin zinciri, üretici-tüketici-ayrıştırıcı, fotosentez ve önemi, fotosentez denklemi, solunum, su döngüsü, oksijen döngüsü, azot döngüsü, karbon döngüsü öğrencilerimizin öğrendikleri diğer konular arasındadır. Maddenin Hâlleri ve Isı ünitesinde öğrencilerin; ısı ile kütle, sıcaklık ve özısı arasındaki ilişkiyi kurmaları, alınan-verilen ısıya bağlı olarak maddelerin hâl değiştirdiğini keşfetmeleri beklenir. Öğrencilerimiz, maddelerin hâl değişim ısılarını hesaplamayı ve hâl değişim grafiğini çizerek yorumlamayı öğrenirler. Yaşamımızdaki Elektrik adlı ünitede öğrencilerimizin; elektrik yüklerini tanımaları, elektrik yükleri arasında itme ve çekme kuvvetleri olduğunun farkına varmaları; cisimlerin, sahip oldukları elektrik yükü bakımından üç farklı durumda olabileceklerini ve “topraklama” olayını kavramaları beklenir. Elektroskopun, cisimlerin sahip olduğu elektrik yüklerinin tespitinde kolaylık sağladığını deneyerek gözlemlemeleri hedeflenmektedir. Son ünite Deprem ve Hava Olayları’nda öğrencilerimiz; depremle ilgili temel kavramları öğrenirler, ülkemizdeki fay hatları hakkında bilgi sahibi olurlar, deprem tehlikesine karşı alınabilecek önlemler ve deprem anında yapılması gerekenler hakkında bir farkındalık oluştururlar. Ayrıca öğrencilerin, atmosferde gerçekleşen hava olaylarının sebepleri, çeşitleri, hava tahminlerinin nasıl yapıldığı, iklim ve küresel iklim değişiklikleri hakkında bilgi ve beceriler kazanmaları bu ünitenin hedefleri arasındadır.

MAYA

inkilap_tarihi_8sinif

Sekizinci sınıf öğrencilerimiz İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük derslerinin “Bir Kahraman Doğuyor” ünitesinde Atatürk’ün çocukluk ve gençlik dönemi ile askeri ve fikir hayatına yönelik bilgileri öğrenirler. Atatürk’ün savaştığı cephelerdeki başarıları ile başta liderlik özelliği olmak üzere kişilik yapısı arasında ilişki kurarlar. “Milli Uyanış: Yurdumuzun İşgaline Tepkiler” ünitesindeki kazanımlar ile öğrencilerimiz; 1.Dünya Savaşı’nda Osmanlı devletinin durumunu çok yönlü bir şekilde değerlendirirler. Mondros Ateşkes Antlaşması sonrasında yaşanan olayları iyice idrak ederek, Mustafa Kemal’in ve halkın işgallere karşı tutumunu fark ederler. Kuvay-i Milliye ruhunu içselleştirerek yurdu düşmandan kurtarmak adına yapılanları fark ederler. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılmasının anlamını, Sevr Antlaşmasının ne demek olduğunu ve Misak-i Milli ile vatan toprağının çizilen sınırlarını düşünerek zorluklarla kazanılan bu vatanın bir karış toprağından dahi vazgeçilemeyeceğini anlarlar. “Ya İstiklal Ya Ölüm” ünitesindeki kazanımlar ile öğrencilerimiz; Batı, Doğu ve Güney cephelerini öğrenirler.

“Çağdaş Türkiye Yolunda Adımlar” ünitesindeki kazanımlar ile öğrencilerimiz; küllerinden doğmuş bir milleti çağdaş uygarlıklar seviyesine çıkarmak adına Atatürk’ün ilkeleri ışında gerçekleştirdiği inkılaplara tanıklık ederler. “Atatürkçülük” ünitesindeki kazanımlar ile öğrencilerimiz; Atatürk’ün amaç ve ilkelerini kavrarlar. Atatürk ilkelerini yakından tanıyarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin devamlılığının sağlanmasındaki önemini fark ederler. Atatürk ilke ve inkılaplarına sahip çıkma sorumluluğunu edinirler. “Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası ve Atatürk’ün Ölümü” ünitesindeki kazanımlar ile öğrencilerimiz; Lozan Barış Antlaşmasını değerlendirirler. Atatürk dönemi dış politikamızın temel ilkelerini ve amaçlarını değerlendirirler. Öğrencilerimiz “Atatürk’ten Sonra Türkiye İkinci Dünya Savaşı ve Sonrası” ünitesinde; İkinci Dünya Savaşı’nın Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne etkilerini fark ederler. Türkiye’de demokrasinin gelişmesi adına atılan adımları değerlendirirler. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Türkiye’de gerçekleşen ekonomik, sosyal ve siyasal değişimleri kavrarlar. Türkiye- Avrupa Birliği sürecini yakından kavrarlar.

MAYA

matematik_8sinif

Maya Okullarında Matematik dersleri, ana sınıfından itibaren öğrencilerin matematiği günlük yaşamlarında kullanmalarını cesaretlendirecek ve kolaylaştıracak şekilde tasarlanmıştır. Bu çerçevede matematik öğretiminde öğrencilerimizi merkeze alan, matematiğe ilişkin bilgi ve becerilerin yaşayarak, araştırıp bularak, sorgulayarak, düşünerek ve düşündüklerini ifade ederek öğrenmelerine fırsat tanıyacak ortamlar hazırlanmaktadır.

Sekizinci sınıf öğrencilerimiz Matematik derslerinde Geometriden Olasılığa, Sayıların Dünyası, Üçgenlerde Kenarlar ve Açılar, Matematikte Yolculuk, Geometrik Cisimleri Tanıyalım, Geometrik Cisimlerin Hacimleri ve Çizimler öğrenme alanlarında içeriklerle karşılaşırlar.  Geometriden Olasılığa öğrenme alanında öğrencilerimiz; yansıma, öteleme, dönme ve fraktalları öğrenirler. Tam sayıların ve ondalık kesirlerin kuvvetlerini ve bunları kullanarak dört işlemi yapabilirler ve ilgili problemleri çözebilirler. Olasılık ve olay çeşitlerini, kombinasyon ve ilgili problemleri çözmeyi öğrenirler.

Sayıların Dünyası öğrenme alanında ise kareköklü sayılar ve kareköklü sayılarla dört işlem yapabilir ve ilgili problemleri çözebilirler. İrrasyonel sayıları, gerçek sayıları, eşitsizlik ve sayı örüntülerini, özdeşlikler ve çarpanlarına ayırma ve rasyonel ifadelerle işlem yapmayı ve sadeleştirmeyi öğrenirler. Üçgenlerde Kenarlar ve Açılar öğrenme alanında; üçgende kenar-açı ilişkileri, üçgenlerde eşlik benzerlik, dik üçgenler ve trigonometrik oranları çalışırlar. Matematikte Yolculuk öğrenme alanında; bir bilinmeyenli denklemler, doğrusal denklemler, birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikler üzerinde çalışarak iki bilinmeyenli doğrusal eşitsizliklerin grafiğini çizebilirler. Doğrunun eğimi, doğrunun eğimi ve denklem arasındaki ilişkiyi öğrenirler. Geometrik Cisimleri Tanıyalım öğrenme alanında; prizmalar, piramitler, koni ve küreyi tanıyıp, bu cisimlerin ara kesitlerini bulmayı ve ilgili problemleri nasıl çözeceklerini öğrenirler. Geometrik Cisimlerin Hacimleri ve Çizimler öğrenme alanında; prizmaların, piramitlerin, koni ve kürenin hacimlerini hesaplayıp ilgili problemlerini çözerler. Son olarak perspektif ve çok küplü yapıların görüntülerini çizerler.

MAYA

turkce_8

Maya Okullarında Türkçe dersleri, öğrencilerimizin anlama, yorumlama, iletişim kurma ve dili etkili kullanma becerilerini geliştirmeye yönelik çalışmaları kapsamaktadır. Öğrencilerimize, zihinsel birikimlerine yeni bilgiler inşa etmeleri, karşılaştıkları sorunlara alternatif ve yaratıcı çözümler üretmeleri, grup içerisinde birlikte çalışma becerileri geliştirmeleri, tartışma ve yorumlama etkinliklerine katılmaları, araştırma yöntem ve teknikleri kullanmaları, olay ve durumlardan yola çıkarak kendi görüşlerini oluşturmaları konularında rehberlik edilerek zevkli bir öğrenme ortamında kazanımlara ulaşmaları hedeflenmektedir.

Sekizinci sınıf öğrencilerimiz Türkçe derslerinin Okuma Kültürü teması kapsamında şiirin kendilerinde uyandırdığı duyguları ifade edebilir, metnin başlığı ile içeriği arasındaki ilişkiyi ortaya koyar, okuduğu metne farklı başlıklar bulabilirler. Okudukları metinde geçen kelime, deyim ve atasözlerini cümle içinde kullanabilirler. Fiilimsiyle, fiil ve isim soylu kelimeler arasındaki farkları analiz edebilirler. Olay ve düşünce yazıları yazabilirler. Yazılarında noktalama işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanırlar. Atatürk teması kapsamında metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler, okuduklarında örtülü anlamları bulabilirler. Cümlenin temel ögelerini ve özelliklerini kavrarlar.

Milli Kültür temasında ise öğrencilerimiz, okudukları metinde geçen kelime, deyim ve atasözlerini cümle içinde kullanabilir ve atasözü, deyim ve söz sanatlarını uygun durumlarda kullanarak anlatımlarını zenginleştirirler. Cümlenin temel ve yardımcı ögelerini ve özelliklerini kavrarlar. Metnin bağlamından hareketle kelime ve kelime gruplarının anlamlarını çıkarırlar. Okuduklarındaki öznel ve nesnel yargıları ayırt ederler, metne ilişkin sorulara cevap verirler, metne ilişkin sorular oluştururlar. Cümledeki fiillerin çatı özelliklerini kavrar. Kişisel Gelişim temasında öğrencilerimiz, metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantıları fark ederler. Metinde yararlanılan düşünceyi geliştirme yollarının işlevlerini açıklar, metne ilişkin karşılaştırmalar yaparlar. İsim ve fiil cümlelerini, anlam ve kullanım özelliklerine uygun biçimde kullanırlar. Cümlelerin yapı özelliklerini kavrarlar. Kurallı ve devrik cümleleri, anlam ve kullanım özelliklerine uygun biçimde kullanırlar.

Toplum Hayatı teması kapsamında, kalıplaşmış cümle yapılarının kuruluş ve kullanım özelliklerini kavrarlar. Cümlenin ifade ettiği anlam özelliklerini öğrenirler. Okuduklarını kendi cümleleriyle, kronolojik sıra ve mantık akışı içinde özetleyebilirler. Cümleler arasındaki anlam ilişkilerini analiz edebilirler. Tekerleme, sayışmaca, bilmece ve yanıltmacaları ezberler/kullanırlar. Zaman ve Mekan teması kapsamında, okuduklarındaki örtülü anlamları bulurlar. Metne ilişkin sorulara cevap verir, metindeki söz sanatlarının anlatıma olan katkısını fark eder, metne ilişkin karşılaştırmalar yaparlar. Cümlede anlatım bozukluğuna neden olan kullanımları belirleyebilirler. Anlatım bozukluklarını düzeltir.

MAYA

ingilizce_6sinif

Maya Okullarında İngilizce Ana sınıfı ile başlar ve 8. sınıfın sonuna kadar yoğun bir şekilde devam eder. Anasınıfından dördüncü sınıf düzeyine kadar 50 ders saatlik haftalık programın 15 ders saatlik bölümünü, beşinci sınıftan sekizinci sınıf düzeyine kadar 12 saatlik bölümü İngilizce’ye ayrılır. Ayrıca tüm sınıflar düzeyinde haftada iki ders saati anadili İngilizce olan öğretmenler ile dil becerileri uygulamaları yapılmaktadır. İngilizce dil edinimi sürecinde dilin kültür özelliklerini yansıtan bir atmosfer oluşturularak, dinleme, konuşma, okuma ve yazma temel dil becerilerinin yanı sıra not alma, zamanı etkili kullanma, topluluk önünde görüş sunma gibi akademik becerilerin kazanımı da hedeflenmektedir. İkinci sınıf düzeyinden sekizinci sınıf düzeyine kadar tüm öğrencilerimizin İngilizcenin dört temel beceri alanındaki başarılarını görmek ve kendilerini uluslararası anlamda değerlendirmek için Cambridge sınavlarına katılmalarını önemsiyoruz. Okulumuz bu sınavlarda her yıl üst düzey başarı elde etmektedir.

Sekizinci sınıf öğrencilerimiz İngilizce derslerinde; sürekli karşılaştıkları medya, TV şovları, meslekler, moda, kitaplar, teknoloji ve alışveriş gibi standart konuşmaların ana hatlarını anlayabilir ayrıca sözlü ya da yazılı olarak da paylaşabilirler. Güncel olaylar ya da kişisel alanlarına giren konularla ilgili radyo ve televizyon programlarının çoğunun ana hatlarını hedef dil standart ve net olduğunda anlayabilirler. Buna ek olarak, öğrencilerimiz yurt dışında seyahat ederken ortaya çıkabilecek birçok durumla başa çıkabilir ve ihtiyaçlarını hedef dili kullanarak karşılayabilirler. Öğrencilerimizin sekizinci sınıfta katıldıkları ulusal sınavlar nedeniyle test tekniklerine yönelik çalışmalarda da etkili varlık gösterebilirler. Ayrıca uluslararası sınavlardan Cambridge PET’e girmeleri bizim için önemlidir.

MAYA

Sekizinci sınıf öğrencilerimiz haftada üç ders saati katıldıkları Almanca/İspanyolca derslerinde öğrendikleriyle geçmiş hakkında bilgi verebilir, kendinden ve başkasından bahsedebilirler. Okuduğu metinleri anlar ve sorulan sorulara cevap verebilirler. Günlük yaşamda kullanabileceği cümle yapılarını bilir ve isteklerini belirtebilirler.  Kendilerini nasıl hissettiklerinden bahsedebilir ve nedenini açıklayabilirler.  Planlama yapabilir ve davetiye yazabilirler. Geçmişe dönük kendilerinin ve başkasının bir haftasını anlatabilirler. Kendileri veya başkaları hakkında basit cümleler kurarak 50-60 kelimelik paragraf yazabilirler. Sekizinci sınıfın sonunda öğrencilerimizin Avrupa Ortak Referans Çerçevesinin altı basamaklı yetkinlik derecesinin ikinci basamağı kabul edilen A2 dil düzeyine ulaşmaları beklenir.

MAYA

beden_8sinif

Maya Okullarında öğrencilerimize sunduğumuz Beden Eğitimi derslerinde öğrencilerimize gündelik hayatlarında ve temel spor dallarında kullanabilecekleri hareket becerilerinin ve bilgilerin kazandırılması hedeflenmektedir. İkinci sınıf öğrencilerimiz, hareket eğitimi ile ilgili etkinlikler yaparlarken kendi kapasiteleri doğrultusunda fiziksel etkinliklere katılımları için gerekli olan bilgi, beceri ve tutumları kazanmaktadırlar. Hareket eğitimi etkinlikleri, sağlık, dinçlik, eğlence, estetik, performans, kendine güven gibi değişik amaçları içermektedir. Bu eğitim sırasında düzenlediğimiz etkinlikler ve derslerimizin vazgeçilmezi olan oyunlarımız aracılığı ile öğrencilerimizin psikomotor (kuvvet, çeviklik, çabukluk vs.), toplumsal (liderlik hoşgörü, arkadaşlık kurallara ve başkalarına saygı vs.) ve bilişsel (anlama, yorumlama, sorgulama, çabuk ve doğru karar verme vs.) alanlarda gelişimlerine destek olunmaktadır.

Sekizinci sınıf öğrencilerimiz hareket eğitimi ve eğitsel oyunların yanı sıra değişik spor dallarına ilişkin çalışmalarda da hem teorik hem de uygulamalı bilgi edinirler. Basketbolun, voleybolun, tenisin, futbolun kurallarına ilişkin çalışmalarda bulunurlar. Edindikleri teorik bilgileri uygulama alanında da gösterirler. Bu çalışmalar sonucunda içsel motivasyonu yüksek olan öğrencilerimiz okulumuzun basketbol, voleybol takımlarında görev alabilirler.

MAYA

Sekizinci sınıf öğrencilerimiz haftada iki ders saati katıldıkları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinde İnanç, İbadet, Hz. Muhammed, Kuran ve Yorumu, Ahlak ve Din ve Kültürü öğrenme alanları kapsamında Allah İnancı, İbadet Konusunda Bilgilenelim, Hz. Muhammed ve Aile Hayatı, Kuran-ı Kerim’in Temel Eğitici Nitelikleri, Sevinç ve Üzüntülerimizi Paylaşalım, Vatanımızı ve Milletimizi Seviyoruz adlı ünitelerdeki kazanımlar doğrultusunda çalışmalar yaparlar.

MAYA
Fen Bilgisi

fen_8sinif

Maya Okullarında Fen Bilgisi dersleri; öğrencilerimizin araştırma-sorgulama, eleştirel düşünme, problem çözme ve karar verme becerilerini geliştirmelerini, yaşam boyu öğrenen bireyler olmalarını ve etraflarındaki dünya hakkındaki merak duygusunu sürdürmeleri için fenle ilgili beceri, tutum, değer, anlayış ve bilgileri kazanmalarını sağlamak amacıyla planlanır. Böylece öğrencilerimizin Fen ve Teknoloji okur-yazarı olarak yetiştirmeleri sağlanmaktadır. Ders içerikleri öğrenilirken, öğrencilerimizin sürece etkin bir şekilde katılmalarını sağlamak amacıyla proje ve laboratuvar çalışmaları gerçekleştirilmektedir.

“İnsanda Üreme, Büyüme ve Gelişme” ünitesinde öğrencilerimiz; DNA ve ilişkili kavramlar, insanda üreme, büyüme ve gelişme süreçlerini öğrenirler. DNA ve genetik kod ile ilişkili kavramları açıklayıp aralarındaki ilişkileri keşfederler. Mitoz ve mayoz bölünme aşamalarını tanımlarlar. “Basit Makineler” ünitesinde öğrencilerin günlük yaşamda sıkça karşılaştıkları basit makine çeşitleri hakkında bilgi ve beceriler kazanmaları amaçlanmaktadır. “Maddenin Yapısı ve Özellikleri” ünitesinde öğrencilerimiz; elementleri metal, ametal ve soygaz olarak sınıflandırarak yerlerini periyodik sistemde gösterebilirler. Kimyasal bağlar ile kimyasal tepkime arasında ilişki kurup asit baz kavramları, asit-baz tepkimeleri, yanma tepkimeleri ve asit yağmurlarına ilişkin bilgi ve beceriler kazanırlar. Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin “elektron-katman ilişkisi” temelinde elektron dağılımını yapar ve periyodik cetveldeki yerini bulurlar. İyonik ve kovalent bağ kavramlarını açıklayabilirler. Işık ve Ses’tir. Bu ünitede öğrencilerimizin; ışıkta kırılma olayını kavramaları, ışığın merceklerde kırılmaya uğradığı, mercek çeşitleri, merceklerin kullanım alanlarını öğrenmelerini bekleriz. Sesle ilgili olarak da sesin bir sürate sahip olduğu ve bu süratin ortama göre değişiklik gösterebileceği, sesin, sahip olduğu sürati nedeniyle bir enerji türü olarak tanımlanabileceği hakkında bilgi ve beceriler kazanmaları önemlidir.

Canlılar ve Enerji İlişkileri ünitesinde öğrencilerimizin; besin zinciri ve bu zinciri oluşturan elemanları açıklayabilmeleri ve elemanlar arasındaki ilişkiyi keşfetmeleri önemlidir. Besin zinciri, üretici-tüketici-ayrıştırıcı, fotosentez ve önemi, fotosentez denklemi, solunum, su döngüsü, oksijen döngüsü, azot döngüsü, karbon döngüsü öğrencilerimizin öğrendikleri diğer konular arasındadır. Maddenin Hâlleri ve Isı ünitesinde öğrencilerin; ısı ile kütle, sıcaklık ve özısı arasındaki ilişkiyi kurmaları, alınan-verilen ısıya bağlı olarak maddelerin hâl değiştirdiğini keşfetmeleri beklenir. Öğrencilerimiz, maddelerin hâl değişim ısılarını hesaplamayı ve hâl değişim grafiğini çizerek yorumlamayı öğrenirler. Yaşamımızdaki Elektrik adlı ünitede öğrencilerimizin; elektrik yüklerini tanımaları, elektrik yükleri arasında itme ve çekme kuvvetleri olduğunun farkına varmaları; cisimlerin, sahip oldukları elektrik yükü bakımından üç farklı durumda olabileceklerini ve “topraklama” olayını kavramaları beklenir. Elektroskopun, cisimlerin sahip olduğu elektrik yüklerinin tespitinde kolaylık sağladığını deneyerek gözlemlemeleri hedeflenmektedir. Son ünite Deprem ve Hava Olayları’nda öğrencilerimiz; depremle ilgili temel kavramları öğrenirler, ülkemizdeki fay hatları hakkında bilgi sahibi olurlar, deprem tehlikesine karşı alınabilecek önlemler ve deprem anında yapılması gerekenler hakkında bir farkındalık oluştururlar. Ayrıca öğrencilerin, atmosferde gerçekleşen hava olaylarının sebepleri, çeşitleri, hava tahminlerinin nasıl yapıldığı, iklim ve küresel iklim değişiklikleri hakkında bilgi ve beceriler kazanmaları bu ünitenin hedefleri arasındadır.

MAYA
İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

inkilap_tarihi_8sinif

Sekizinci sınıf öğrencilerimiz İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük derslerinin “Bir Kahraman Doğuyor” ünitesinde Atatürk’ün çocukluk ve gençlik dönemi ile askeri ve fikir hayatına yönelik bilgileri öğrenirler. Atatürk’ün savaştığı cephelerdeki başarıları ile başta liderlik özelliği olmak üzere kişilik yapısı arasında ilişki kurarlar. “Milli Uyanış: Yurdumuzun İşgaline Tepkiler” ünitesindeki kazanımlar ile öğrencilerimiz; 1.Dünya Savaşı’nda Osmanlı devletinin durumunu çok yönlü bir şekilde değerlendirirler. Mondros Ateşkes Antlaşması sonrasında yaşanan olayları iyice idrak ederek, Mustafa Kemal’in ve halkın işgallere karşı tutumunu fark ederler. Kuvay-i Milliye ruhunu içselleştirerek yurdu düşmandan kurtarmak adına yapılanları fark ederler. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılmasının anlamını, Sevr Antlaşmasının ne demek olduğunu ve Misak-i Milli ile vatan toprağının çizilen sınırlarını düşünerek zorluklarla kazanılan bu vatanın bir karış toprağından dahi vazgeçilemeyeceğini anlarlar. “Ya İstiklal Ya Ölüm” ünitesindeki kazanımlar ile öğrencilerimiz; Batı, Doğu ve Güney cephelerini öğrenirler.

“Çağdaş Türkiye Yolunda Adımlar” ünitesindeki kazanımlar ile öğrencilerimiz; küllerinden doğmuş bir milleti çağdaş uygarlıklar seviyesine çıkarmak adına Atatürk’ün ilkeleri ışında gerçekleştirdiği inkılaplara tanıklık ederler. “Atatürkçülük” ünitesindeki kazanımlar ile öğrencilerimiz; Atatürk’ün amaç ve ilkelerini kavrarlar. Atatürk ilkelerini yakından tanıyarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin devamlılığının sağlanmasındaki önemini fark ederler. Atatürk ilke ve inkılaplarına sahip çıkma sorumluluğunu edinirler. “Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası ve Atatürk’ün Ölümü” ünitesindeki kazanımlar ile öğrencilerimiz; Lozan Barış Antlaşmasını değerlendirirler. Atatürk dönemi dış politikamızın temel ilkelerini ve amaçlarını değerlendirirler. Öğrencilerimiz “Atatürk’ten Sonra Türkiye İkinci Dünya Savaşı ve Sonrası” ünitesinde; İkinci Dünya Savaşı’nın Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne etkilerini fark ederler. Türkiye’de demokrasinin gelişmesi adına atılan adımları değerlendirirler. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Türkiye’de gerçekleşen ekonomik, sosyal ve siyasal değişimleri kavrarlar. Türkiye- Avrupa Birliği sürecini yakından kavrarlar.

MAYA
Matematik

matematik_8sinif

Maya Okullarında Matematik dersleri, ana sınıfından itibaren öğrencilerin matematiği günlük yaşamlarında kullanmalarını cesaretlendirecek ve kolaylaştıracak şekilde tasarlanmıştır. Bu çerçevede matematik öğretiminde öğrencilerimizi merkeze alan, matematiğe ilişkin bilgi ve becerilerin yaşayarak, araştırıp bularak, sorgulayarak, düşünerek ve düşündüklerini ifade ederek öğrenmelerine fırsat tanıyacak ortamlar hazırlanmaktadır.

Sekizinci sınıf öğrencilerimiz Matematik derslerinde Geometriden Olasılığa, Sayıların Dünyası, Üçgenlerde Kenarlar ve Açılar, Matematikte Yolculuk, Geometrik Cisimleri Tanıyalım, Geometrik Cisimlerin Hacimleri ve Çizimler öğrenme alanlarında içeriklerle karşılaşırlar.  Geometriden Olasılığa öğrenme alanında öğrencilerimiz; yansıma, öteleme, dönme ve fraktalları öğrenirler. Tam sayıların ve ondalık kesirlerin kuvvetlerini ve bunları kullanarak dört işlemi yapabilirler ve ilgili problemleri çözebilirler. Olasılık ve olay çeşitlerini, kombinasyon ve ilgili problemleri çözmeyi öğrenirler.

Sayıların Dünyası öğrenme alanında ise kareköklü sayılar ve kareköklü sayılarla dört işlem yapabilir ve ilgili problemleri çözebilirler. İrrasyonel sayıları, gerçek sayıları, eşitsizlik ve sayı örüntülerini, özdeşlikler ve çarpanlarına ayırma ve rasyonel ifadelerle işlem yapmayı ve sadeleştirmeyi öğrenirler. Üçgenlerde Kenarlar ve Açılar öğrenme alanında; üçgende kenar-açı ilişkileri, üçgenlerde eşlik benzerlik, dik üçgenler ve trigonometrik oranları çalışırlar. Matematikte Yolculuk öğrenme alanında; bir bilinmeyenli denklemler, doğrusal denklemler, birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikler üzerinde çalışarak iki bilinmeyenli doğrusal eşitsizliklerin grafiğini çizebilirler. Doğrunun eğimi, doğrunun eğimi ve denklem arasındaki ilişkiyi öğrenirler. Geometrik Cisimleri Tanıyalım öğrenme alanında; prizmalar, piramitler, koni ve küreyi tanıyıp, bu cisimlerin ara kesitlerini bulmayı ve ilgili problemleri nasıl çözeceklerini öğrenirler. Geometrik Cisimlerin Hacimleri ve Çizimler öğrenme alanında; prizmaların, piramitlerin, koni ve kürenin hacimlerini hesaplayıp ilgili problemlerini çözerler. Son olarak perspektif ve çok küplü yapıların görüntülerini çizerler.

MAYA
Türkçe

turkce_8

Maya Okullarında Türkçe dersleri, öğrencilerimizin anlama, yorumlama, iletişim kurma ve dili etkili kullanma becerilerini geliştirmeye yönelik çalışmaları kapsamaktadır. Öğrencilerimize, zihinsel birikimlerine yeni bilgiler inşa etmeleri, karşılaştıkları sorunlara alternatif ve yaratıcı çözümler üretmeleri, grup içerisinde birlikte çalışma becerileri geliştirmeleri, tartışma ve yorumlama etkinliklerine katılmaları, araştırma yöntem ve teknikleri kullanmaları, olay ve durumlardan yola çıkarak kendi görüşlerini oluşturmaları konularında rehberlik edilerek zevkli bir öğrenme ortamında kazanımlara ulaşmaları hedeflenmektedir.

Sekizinci sınıf öğrencilerimiz Türkçe derslerinin Okuma Kültürü teması kapsamında şiirin kendilerinde uyandırdığı duyguları ifade edebilir, metnin başlığı ile içeriği arasındaki ilişkiyi ortaya koyar, okuduğu metne farklı başlıklar bulabilirler. Okudukları metinde geçen kelime, deyim ve atasözlerini cümle içinde kullanabilirler. Fiilimsiyle, fiil ve isim soylu kelimeler arasındaki farkları analiz edebilirler. Olay ve düşünce yazıları yazabilirler. Yazılarında noktalama işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanırlar. Atatürk teması kapsamında metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler, okuduklarında örtülü anlamları bulabilirler. Cümlenin temel ögelerini ve özelliklerini kavrarlar.

Milli Kültür temasında ise öğrencilerimiz, okudukları metinde geçen kelime, deyim ve atasözlerini cümle içinde kullanabilir ve atasözü, deyim ve söz sanatlarını uygun durumlarda kullanarak anlatımlarını zenginleştirirler. Cümlenin temel ve yardımcı ögelerini ve özelliklerini kavrarlar. Metnin bağlamından hareketle kelime ve kelime gruplarının anlamlarını çıkarırlar. Okuduklarındaki öznel ve nesnel yargıları ayırt ederler, metne ilişkin sorulara cevap verirler, metne ilişkin sorular oluştururlar. Cümledeki fiillerin çatı özelliklerini kavrar. Kişisel Gelişim temasında öğrencilerimiz, metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantıları fark ederler. Metinde yararlanılan düşünceyi geliştirme yollarının işlevlerini açıklar, metne ilişkin karşılaştırmalar yaparlar. İsim ve fiil cümlelerini, anlam ve kullanım özelliklerine uygun biçimde kullanırlar. Cümlelerin yapı özelliklerini kavrarlar. Kurallı ve devrik cümleleri, anlam ve kullanım özelliklerine uygun biçimde kullanırlar.

Toplum Hayatı teması kapsamında, kalıplaşmış cümle yapılarının kuruluş ve kullanım özelliklerini kavrarlar. Cümlenin ifade ettiği anlam özelliklerini öğrenirler. Okuduklarını kendi cümleleriyle, kronolojik sıra ve mantık akışı içinde özetleyebilirler. Cümleler arasındaki anlam ilişkilerini analiz edebilirler. Tekerleme, sayışmaca, bilmece ve yanıltmacaları ezberler/kullanırlar. Zaman ve Mekan teması kapsamında, okuduklarındaki örtülü anlamları bulurlar. Metne ilişkin sorulara cevap verir, metindeki söz sanatlarının anlatıma olan katkısını fark eder, metne ilişkin karşılaştırmalar yaparlar. Cümlede anlatım bozukluğuna neden olan kullanımları belirleyebilirler. Anlatım bozukluklarını düzeltir.

MAYA
İngilizce

ingilizce_6sinif

Maya Okullarında İngilizce Ana sınıfı ile başlar ve 8. sınıfın sonuna kadar yoğun bir şekilde devam eder. Anasınıfından dördüncü sınıf düzeyine kadar 50 ders saatlik haftalık programın 15 ders saatlik bölümünü, beşinci sınıftan sekizinci sınıf düzeyine kadar 12 saatlik bölümü İngilizce’ye ayrılır. Ayrıca tüm sınıflar düzeyinde haftada iki ders saati anadili İngilizce olan öğretmenler ile dil becerileri uygulamaları yapılmaktadır. İngilizce dil edinimi sürecinde dilin kültür özelliklerini yansıtan bir atmosfer oluşturularak, dinleme, konuşma, okuma ve yazma temel dil becerilerinin yanı sıra not alma, zamanı etkili kullanma, topluluk önünde görüş sunma gibi akademik becerilerin kazanımı da hedeflenmektedir. İkinci sınıf düzeyinden sekizinci sınıf düzeyine kadar tüm öğrencilerimizin İngilizcenin dört temel beceri alanındaki başarılarını görmek ve kendilerini uluslararası anlamda değerlendirmek için Cambridge sınavlarına katılmalarını önemsiyoruz. Okulumuz bu sınavlarda her yıl üst düzey başarı elde etmektedir.

Sekizinci sınıf öğrencilerimiz İngilizce derslerinde; sürekli karşılaştıkları medya, TV şovları, meslekler, moda, kitaplar, teknoloji ve alışveriş gibi standart konuşmaların ana hatlarını anlayabilir ayrıca sözlü ya da yazılı olarak da paylaşabilirler. Güncel olaylar ya da kişisel alanlarına giren konularla ilgili radyo ve televizyon programlarının çoğunun ana hatlarını hedef dil standart ve net olduğunda anlayabilirler. Buna ek olarak, öğrencilerimiz yurt dışında seyahat ederken ortaya çıkabilecek birçok durumla başa çıkabilir ve ihtiyaçlarını hedef dili kullanarak karşılayabilirler. Öğrencilerimizin sekizinci sınıfta katıldıkları ulusal sınavlar nedeniyle test tekniklerine yönelik çalışmalarda da etkili varlık gösterebilirler. Ayrıca uluslararası sınavlardan Cambridge PET’e girmeleri bizim için önemlidir.

MAYA
Almanca / İspanyolca

Sekizinci sınıf öğrencilerimiz haftada üç ders saati katıldıkları Almanca/İspanyolca derslerinde öğrendikleriyle geçmiş hakkında bilgi verebilir, kendinden ve başkasından bahsedebilirler. Okuduğu metinleri anlar ve sorulan sorulara cevap verebilirler. Günlük yaşamda kullanabileceği cümle yapılarını bilir ve isteklerini belirtebilirler.  Kendilerini nasıl hissettiklerinden bahsedebilir ve nedenini açıklayabilirler.  Planlama yapabilir ve davetiye yazabilirler. Geçmişe dönük kendilerinin ve başkasının bir haftasını anlatabilirler. Kendileri veya başkaları hakkında basit cümleler kurarak 50-60 kelimelik paragraf yazabilirler. Sekizinci sınıfın sonunda öğrencilerimizin Avrupa Ortak Referans Çerçevesinin altı basamaklı yetkinlik derecesinin ikinci basamağı kabul edilen A2 dil düzeyine ulaşmaları beklenir.

MAYA
Beden Eğitimi

beden_8sinif

Maya Okullarında öğrencilerimize sunduğumuz Beden Eğitimi derslerinde öğrencilerimize gündelik hayatlarında ve temel spor dallarında kullanabilecekleri hareket becerilerinin ve bilgilerin kazandırılması hedeflenmektedir. İkinci sınıf öğrencilerimiz, hareket eğitimi ile ilgili etkinlikler yaparlarken kendi kapasiteleri doğrultusunda fiziksel etkinliklere katılımları için gerekli olan bilgi, beceri ve tutumları kazanmaktadırlar. Hareket eğitimi etkinlikleri, sağlık, dinçlik, eğlence, estetik, performans, kendine güven gibi değişik amaçları içermektedir. Bu eğitim sırasında düzenlediğimiz etkinlikler ve derslerimizin vazgeçilmezi olan oyunlarımız aracılığı ile öğrencilerimizin psikomotor (kuvvet, çeviklik, çabukluk vs.), toplumsal (liderlik hoşgörü, arkadaşlık kurallara ve başkalarına saygı vs.) ve bilişsel (anlama, yorumlama, sorgulama, çabuk ve doğru karar verme vs.) alanlarda gelişimlerine destek olunmaktadır.

Sekizinci sınıf öğrencilerimiz hareket eğitimi ve eğitsel oyunların yanı sıra değişik spor dallarına ilişkin çalışmalarda da hem teorik hem de uygulamalı bilgi edinirler. Basketbolun, voleybolun, tenisin, futbolun kurallarına ilişkin çalışmalarda bulunurlar. Edindikleri teorik bilgileri uygulama alanında da gösterirler. Bu çalışmalar sonucunda içsel motivasyonu yüksek olan öğrencilerimiz okulumuzun basketbol, voleybol takımlarında görev alabilirler.

MAYA
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

Sekizinci sınıf öğrencilerimiz haftada iki ders saati katıldıkları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinde İnanç, İbadet, Hz. Muhammed, Kuran ve Yorumu, Ahlak ve Din ve Kültürü öğrenme alanları kapsamında Allah İnancı, İbadet Konusunda Bilgilenelim, Hz. Muhammed ve Aile Hayatı, Kuran-ı Kerim’in Temel Eğitici Nitelikleri, Sevinç ve Üzüntülerimizi Paylaşalım, Vatanımızı ve Milletimizi Seviyoruz adlı ünitelerdeki kazanımlar doğrultusunda çalışmalar yaparlar.

MAYA
MAYA OKULLARI İletişim Formu

Adınız (gerekli)

Epostanız (gerekli)

Konu

İletiniz

Menü